Colofon

Meer informatie

Stadsarchief Amsterdam
Vijzelstraat 32
1017 HL Amsterdam

info@stadsarchief.amsterdam.nl

Webmasters

Rob van Driel rvandriel@stadsarchief.amsterdam.nl
Mark Ponte mponte@stadsarchief.amsterdam.nl

Deze site is tot stand gekomen met financiële steun van:

Bouw

Toutatis Internet Publishing Software

© 2000-2011 Stadsarchief Amsterdam

Disclaimer

Hoewel het Stadsarchief Amsterdam ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast behoudt het Stadsarchief Amsterdam zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.
Niets uit de teksten en het beeldmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris van Amsterdam.
Iedere poging de watermerken uit de afbeeldingen te verwijderen is uitdrukkelijk verboden.
Laatst bijgewerkt op 1 aug 2013

Privacy