Archief van de Familie Van de Poll

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

183

Periode:

1428 - 1980

Inleiding

Een van de vele regentengeslachten die na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in de adelstand verheven werden is de Amsterdamse familie Van de Poll . Deze familie vindt haar oorsprong in de omgeving van Montfoort en heeft als stamvader de schout van die stad, Wouter Evertsz uten Polle of van de Poll, vermeld tussen 1422 en 1474. Deze eeuw hebben verschillende leden van de familie en andere genealogen pogingen gewaagd om de stamboom verder terug te voeren, zelfs tot in de dertiende eeuw en de twaalfde eeuw, om afstamming van de burggraven van Montfoort of het machtige ministeriale geslacht Van Woerden aan te tonen. Vast staat in ieder geval dat de familie Uten Polle tot de voornaamste van Montfoort behoorde. Het Montfoortse burgemeesterambt werd bekleed door Wouter Evertsz' zoon, kleinzoon en achterkleinzoon .

In de daaropvolgende generatie komt de verbinding met Amsterdam tot stand. Gijsbert Jansz van de Poll (1529-1607) verhuist van Montfoort naar Amsterdam, waar hij zich als houtkoper vestigt. Zijn zoon Harmen Gijsbertsz van de Poll (1559-1645) wordt in 1595 in de Vroedschap benoemd. Daarmede staat hij aan het begin van de regerings-traditie van de familie Van de Poll, een traditie die bijna twee en een halve eeuw zou duren. Haar politieke hoogtepunt bereikte de familie wellicht ten tijde van het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747) toen Jan van de Poll (1668-1745) een van de hoofdrolspelers op het Amsterdamse politieke toneel was . Na het herstel van het stadhouderschap verloor de familie Van de Poll aan macht. De zoon van de machtige Jan van de Poll, Harman Hendrik van de Poll (1697-1772), werd in 1748 door stadhouder Willem IV uit de vroedschap gezet en geen van zijn drie zonen wist een aanzienlijk regeringsambt te verwerven. Tegen het einde van de achttiende eeuw heeft de familie haar oude positie en status weer herwonnen. Ook na het Ancien Regime bleef de familie een vooraanstaande positie in Amsterdam innemen. Jan Wolters van de Poll (1759-1826) was burgemeester van Amsterdam van 1808 tot 1810, en zijn neef Fredrik van de Poll (1780-1853) bekleedde deze positie van 1829 tot 1836 .

In 1840 werd Fredrik van de Poll benoemd tot gouverneur van de provincie Utrecht. Hierdoor werd de band met Amsterdam verbroken: Fredrik van de Poll en zijn gezin verhuisden naar de provincie. Hij vormde wat dit betreft geen uitzondering binnen de familie. In de jaren tussen 1775 en 1850 verspreidde de familie zich over geheel Nederland en daarbuiten. Fredriks oudste zoon jhr. Fredrik Harman van de Poll (1823-1909) vestigde zich in de jaren zestig definitief in Zeist op het buitenhuis "Beek en Royen". Daar zou deze tak van de familie blijven wonen tot na de Tweede Wereldoorlog. Het archief van de familie Van de Poll bestaat in eerste instantie uit de stukken afkomstig van het geslacht Van de Poll, en wel in het bijzonder van de tak van de familie die via Fredrik van de Poll (1780-1853) afstamt van Jan van de Poll (1668-1745). Het is wellicht iets nauwkeuriger om deze stukken te omschrijven als het archief opgebouwd en nagelaten door de voorouders in rechte mannelijke lijn van jkvr. Joanna van de Poll (1872-1970) - de laatste telg van deze familietak - tot aan Jan van de Poll (1668-1745).

Daarnaast bevat het familiearchief ook stukken van andere families, waaraan zij door huwelijk verwant was geraakt. Hiertoe worden ook twee andere takken van de familie Van de Poll gerekend. Met het huwelijk van Harman van de Poll Harmansz (1750-1807) en Margaretha Jacoba van de Poll (1751-1815) werd de grondslag gelegd voor de latere verwerving - in 1826 - door hun zoon Fredrik van de Poll van het archief van haar broer, Joan Wolters van de Poll (1759-1826). De zoon van Fredrik van de Poll, Fredrik Harman van de Poll (1823-1909), trouwde eveneens een Van de Poll, Henriette Wilhelmine van de Poll (1829-1909). Na de dood van haar moeder in 1858 kwam een gedeelte van het archief van haar grootvader Willem Gerrit van de Poll (1763-1836) en diens nakomelingen in het familiearchief. Het archief Van de Poll bevat dus de archieven van drie familietakken Van de Poll:

 1. het archief van de afstammelingen van Jan van de Poll via Fredrik van de Poll
 2. het archief van de familietak afstammend van Fredriks broer, Jan Jacobus van de Poll
 3. het archief van de afstammelingen van Willem Gerrit van de Poll
Tenslotte bevat het familiearchief een hoeveelheid stukken afkomstig van de familie Bonn. Fredrik van de Poll was in 1817 in tweede echt getrouwd met Clara Catharina Bonn, dochter van de hoogleraar in de anatomie Andreas Bonn. Na het overlijden van haar ouders in 1818 en 1823 en van haar enige en ongehuwde broer Anthony Volkert Bonn in 1834 werd het familiearchief Bonn toegevoegd aan het archief Van de Poll.

In 1840 verhuisde het archief mee met Fredrik van de Poll van Amsterdam naar Utrecht. Zijn persoonlijk archief lijkt het eerste te zijn dat vrij compleet bewaard werd. Na de dood van zijn weduwe in 1866, werd het familiearchief overgenomen door zijn oudste zoon jhr. Fredrik Harman van de Poll. Daarmee belandde het archief op de plaats waar het sindsdien voor een groot deel gebleven is, Zeist. De door Fredrik Harman van de Poll (1823-1909) en zijn vrouw en kinderen gevormde archief is daar gebleven en berust nu onder de van de Poll-Stichting te Zeist. Na de dood van jhr. Fredrik Harman van de Poll jr. (1897-1922) werd duidelijk dat deze tak van de familie Van de Poll uit zou sterven. Daarom droeg de laatste overlevende van de kinderen uit het gezin Van de Poll-Van de Poll, jkvr. Joanna van de Poll (1872-1970) in de jaren vijftig het oudste gedeelte van het archief over aan de familiestichting van haar familie, de Van de Poll-Wolters-Quina-stichting. Hierbij werden ook jongere stukken overgedragen , maar het merendeel van de stukken afkomstig van het gezin van haar ouders, waaronder de brieven, bleven onder jkvr. Joanna van de Poll berusten. Vanaf dat moment zijn de twee van elkaar gesplitste gedeelten een afzonderlijk leven gaan leiden.

De Van de Poll-Wolters-Quina-stichting functioneerde in de praktijk als een verzamelpunt voor archiefmateriaal van alle leden van de familie Van de Poll. Vooral de genealoog van het geslacht Van de Poll en drijvende kracht achter de stichting, Abraham Nicolaas Jan (roepnaam: Jan) van de Poll (1894-1977) was actief in dezen. Waarschijnlijk door hem werden stukken van zijn voorouders aan het archief toegevoegd.De archivalia die Jan van de Poll in het familiearchief deponeerde vallen in twee delen uiteen. Ten eerste is er het archief van zijn voorouders in mannelijke lijn. Dat is het archief van de tak Van de Poll die afstamt van Jan Jacobus van de Poll (1784-1863) en Constantia Agatha Calkoen (1792-1860). Een extra complicatie is nu dat deze tak en de Zeister tak gemeenschappelijke voorouders hebben. Jan Jacobus van de Poll was een broer van de hiervoor genoemde Fredrik van de Poll . Dit heeft tot gevolg dat de stukken van de vroegste generaties deels in het te Zeist bewaarde archief en deels in het door de Van de Poll-Wolters-Quina-stichting beheerde archief berusten.Tevens was Jan van de Poll verwant aan de familie De Neufville, via zijn grootmoeder Cornelia Abrahamina de Neufville (1831-1886). Het archief van haar familietak werd in de twintigste eeuw beheerd door David Mattheus van Gelder de Neufville (1858-1938). Deze liet na zijn dood alleen een dochter na, die in 1952 kinderloos stierf. Daarna werden haar achterneef Jan van de Poll en zijn familiestichting als de beste bestemming voor het familiearchief De Neufville beoordeeld. Zo werd het archief van deze tak van de familie De Neufville aan de door de Van de Poll-Wolters-Quina-stichting beheerde archieven toegevoegd.

Dit conglomeraat van familiearchieven werd tenslotte ook uitgebreid met persoonlijke archieven van andere leden van het geslacht Van de Poll, waarvan de herkomst vooralsnog niet te achterhalen is. Dit betreft met name het archief van Jan van de Poll Jansz, lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel in de eerste helft van de negentiende eeuw.

Deze toevoegingen hebben twee gevolgen gehad. Men maakte geen onderscheid tussen de archieven van de verschillende takken en personen, maar beschouwde het bijeengebrachte als één archief. Hierdoor trad er een vermenging van oorspronkelijk afzonderlijke archieven op. Deze vermenging was gelukkig niet absoluut. Door aangebrachte lakzegels of visitekaartjes is de herkomst van de stukken in de meeste gevallen nog te achterhalen. Daarnaast werd er een ordening op onderwerp aangebracht, waardoor tevens archiefstukken en verzamelde of aangekochte stukken en non-archivalia vermengd werden. Door dit alles heeft het archief als geheel grotendeels zijn oorspronkelijke, gelede structuur verloren.

In 1958 en 1959 heeft de genoemde familiestichting het overgrote deel van het onder haar berustende archiefgedeelte in bewaring gegeven aan het Gemeentearchief van Amsterdam. In 1972, 1977, 1993 en 2001 volgden nog vier inbewaargevingen van een groot aantal stukken uit vooral de 19e en 20e eeuw.

Stukken betreffende de gezamenlijke familie

 1. Familieregisters en -dossiers
  1. Uitgeknipte en op losse bladen opgeplakte handtekeningen van leden van de familie Van de Poll
  2. Familieregister, achtereenvolgens bijgehouden door Fredrik van de Poll (1816-1853), Fredrik Harman van de Poll (1853-1909) en Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll (1909-1966)
  3. Uittreksels van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten en van doop- en (onder)trouwinschrijvingen, verzameld door leden van de familie Van de Poll in het kader van de verheffing in de adelstand van de verschillende familietakken in 1815, 1816, 1817...
  4. "Register van het geslacht Van de Poll", vermoedelijk samengesteld door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1819-1870) en daarna aangevuld door zijn zoon Hendrik van de Poll
 2. Genealogica
  1. Van de Poll
   1. Genealogieën van de familie Van de Poll
    1. Familie Van de Poll, door E. Huydecoper en Th. Mulder.
    2. Familie Van de Poll
    3. Familie Van de Poll; met de zestien kwartieren der echtgenotes van 1402 tot 1602
    4. Familie Van de Poll; 8e en 9e generatie
    5. Familie Van de Poll; 11e en 13e generatie
    6. Familie Van de Poll; 14e generatie (fragment)
    7. Familie Van de Poll; 16e generatie
    8. Familie Van de Poll; aanvulling voor de 17e generatie
    9. Familie Van de Poll; aanvullingen op 18e en 19e generatie
   2. Genealogieën van leden van de familie Van de Poll
    1. Evert van de Poll (14e eeuw)
    2. Evert van de Poll via Meerten van de Poll (ca. 1492)
    3. Gerrit van de Poll x Anna van Cats
    4. Harman van de Poll (1750-1807) x Margaretha Jacoba van de Poll (1751-1815)
    5. Harman Hendrik van de Poll (1697-1772), met nadere gegevens uit een gedeelte van een brievenboek van Nicolaas Calkoen, echtgenoot van Agatha van Loon
    6. Harman Hendrik van de Poll (1697-1772), met voorafgaande stamreeks van 1484 tot 1910
    7. Harman Hendrik van de Poll (1697-1772) tot Adolphine Josephine van de Poll (geboren 1892)
    8. Hendrik van de Poll (1866-1947)
    9. Jacobus Salomon van de Poll (1771-1807) x Françoise Margaretha van Weede (1773-1840)
    10. Jan van de Poll (1668-1745) x Margaretha Rendorp (1673-1730)
    11. Wouter Evertsz van de Poll
   3. Geneagrammen
    1. Relatie tussen de families Van de Poll, Van Naerden, Van Deijll en Van Rijswijck in de periode 1337 tot 1600
    2. Relatie tussen Lieven Wolters (geboren 1542) en Jacobus van de Poll (1724-1807)
    3. Relatie tussen Fredrik van de Poll en de families Trip, Wolters en Quina over de periode 1586 tot 1920
    4. Relatie tussen de families Van de Poll, Obijn, Cobijn, Van Neerden en Die Roede in de periode 1438 tot 1647
    5. Relatie tussen de families Van de Poll, Valckenier, Trip, Bicker, De Graeff, Geelvinck, Klopper en Calkoen over de periode 1630-1780; fragment
    6. Relatie tussen Tyman Dedel (ca. 1357) en Carl de Barton, genannt Stedman (ca. 1850) via Jan van de Poll (overleden 1801) en Nicola Geertruij van de Poll (geboren 1778). Kopie met later ingekleurde wapens
    7. Relatie tussen Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) en de familie Ottens
    8. Relatie tussen Hendrik van de Poll (1866-1947) en Jacob Bas Dirksz (1609-1656) en Anna Reael (1616-1663)
    9. Relatie tussen de families Van de Poll, De Geer, Wolters, Munter, Trip en Bicker
    10. Relatie tussen Cornelis van de Poll (gehuwd met nichtje van Judith Both, 1546-1596) en Antonia van Sasse (overleden 1575), zuster van Mechteld van Sasse (1500-1602)
    11. Relatie tussen Harman van de Poll (1728-1751) en Adriaan Colff (overleden 1485)
    12. Relatie tussen de families Van de Poll, Van Collen, De Neufville en Van Lennep via Cornelia Henriëtte van de Poll (1753-1827)
    13. Relatie tussen Cornelia Henriëtte van de Poll (1753-1827) en Anna Catharina van de Poll (1791-1860) via hun gemeenschappelijke voorouders Jacob van Loon en Petronella de Neufville
    14. Relatie tussen Johanna Isabella barones (Hansje) van Hardenbroek van Lockhorst (1900) en haar man mr. Hugo Laurens Adriaan (Huug) van Kretschmar van Veen (1898-1970) via hun gemeenschappelijke voorvader Fredrik van de Poll (1780-1853)
    15. Relatie tussen Cornelis Anthonisz van de Poll en Marijken van Deyll (ca. 1500) over de periode 1337 tot ca. 1500
    16. Relatie tussen Hermannus de Worthers (grootvader van Herman van Woerden) en Elizabeth van Hardenbroeck over de periode ca. 1000 tot 1550
    17. Relatie tussen de families Christoffers, Van Riedt, Bouwer en Bonn in de periode 1631 tot 1863
   4. Kwartierstaten
    1. Kinderen van Margaretha Clara Berewout (1729-1799) uit haar huwelijken met respectievelijk Harman van de Poll en Jan Backer
    2. Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977); zonder annotatie
    3. Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977); met uitgebreide annotatie
    4. Kinderen van Cornelia Johanna van de Poll (1788-1862) x Diederik Gerhard Adriaan van Hasselt (1784-1848)
    5. Kinderen van Fredrik Harman van de Poll (1823-1909) en Henriëtte Wilhelmine van de Poll (1824-1909)
    6. Fredrik Harmen van de Poll (1897-1922)
    7. Harman van de Poll Jansz (1751-1799)
    8. Harmen Hendrik van de Poll (1697-1772)
    9. Harmen Hendrik van de Poll (1697-1772) en leden van de familie Hooft (1640-1721), Munter, Trip, F. Berewout en Du Peyroux
    10. Personen, voorkomende in de kwartierstaat van Hendrik van de Poll (1866-1947)
    11. Kinderen van Jan van de Poll (1668-1745) en Margaretha Rendorp (1673-1730)
    12. Jan van de Poll (1668-1745)
    13. Jan van de Poll Zwedersz. (ca. 1532)
    14. Kinderen van Marie Henriette Eugenie Josephine van de Poll (1923) x Cornelis Petrus Maria Bevers (1926)
    15. Nicolaa Geertruid van de Poll (1778-1859) x Jan Andries Stedman (1778-1833)
    16. Willem Gerrit van de Poll (1793-1872)
   5. Stambomen en stamreeksen
    1. Stamboom van de familie Van de Poll, beginnend met Joan van de Poll, burgemeester te Montfoort
    2. Afstammingsreeks van Jan Jacobus van de Poll (1784-1863) over de periode 1784 tot 1909
    3. Schema van drie afstammingsreeksen van Harman Hendrik van de Poll (1697) en Margaretha Trip tot Wilhelmina Adriana Geertruida van de Poll (1901) en afstammingsreeks van Harman Hendrik van de Poll (1697) tot 1422
    4. Stamreeks van Evert van de Poll en vanaf Hendrik van de Poll (1866-1947) met vermelding van vrouw en alle kinderen van 1422 tot [ca. 1927]. Met aantekeningen van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977)
    5. Afstammingsreeks van Karel de Grote tot Hendrik van de Poll (1866)
    6. Stamreeks van Evert van de Poll (1422) tot Hendrik van de Poll (1866-1947). Met vermelding van beroep, vrouw en kinderen
   6. Genealogische en biografische aantekeningen betreffende verschillende leden van de familie Van de Poll
  2. Overige families
   1. Genealogieën
    1. Geslacht B[....] rond 1520
    2. Barton, later Stedman genaamd, vanaf Radulphus de Barton
    3. Bessels, Van Banchem en Van Neck
    4. Beverwaard
    5. Van Breugel en relatie met schildersfamilie Breughel
    6. Von Cöllen uit Aken, Van Colen uit België en Van Collen uit Holland
    7. Gijsbert van Deijll (1380)
    8. Van Gerwen
    9. Cornelis Graafland (1619-1677) en Simon van Aferen (overleden 1655)
    10. Gerrit Hasselaar (gehuwd ca. 1490)
    11. Jan van Hattem (1371-1421)
    12. Rogier van den Heuvel (1398-1480) tot Wilhelmina Henriëtta van den Heuvel tot Beichlingen, gezegd Bartolotti (1776-1845)
    13. Van Houtlook
    14. Kerckrinck
    15. Van der Lee
    16. Jacob Adriaan baron Mulert tot de Leemcule (1773-1852)
    17. George le Leu de Wilhem (overleden 1596)
    18. Antonie Liotard (1660-1740)
    19. Georg Matthes (1615-1686)
    20. Van der Mersch
    21. Muijsken
    22. Munter
    23. Jan VII de Middelste van Nassau-Siegen (1561-1623)
    24. De Neufville; Hollandse Tak
    25. Willem de Neufville (ca. 1480)
    26. Noirot
    27. Hendrik Ottens x Kornelia Hamminga
    28. Van Outshoorn (1423-1700), Van Riedt (1651-1677) en Wijbrands (1629-1682)
    29. Pels
    30. Corstiaan Pels x Johanna Hagenburgh
    31. Quina
    32. Carel Quina (1544-1610)
    33. Reael en Bas
    34. Van Romswinckel
    35. Rothe
    36. Spiegel
    37. Daniel Wijbrands x Christina Duijsterloon
    38. Lambert Wijnen (1382-1450)
    39. Mechteld (van) Zas of Sasse (1500-1602)
    40. Van Zuylen van Nijevelt
    41. Diverse adellijke en patricische families
    42. Diverse patriciërs-families; met aantekeningen
    43. Diverse patriciërs-families; met literatuuropgaven over de periode 1114-1700
    1. Relatie tussen de familie De Neufville en het prinselijk Huis van Antiochië van 1066 tot 1287, met wapens
    2. Relatie tussen Willem van Hogendorp (1735-1784) en Hermina Clara Bonn (1774-1831)
    1. Aalst en Matthes
    2. Jean Chrétien baron Baud (1893)
    3. Fredrik en Maria Catharina Berewout
    4. Maria Christina Alfonsa Francisca de Asis Sebastiana Isabel de Borbon y Madan, prinses de Bourbon (1886-1976) x Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven (1882-1976)
    5. Constantia Agatha Calkoen (1792-1860)
    6. Nicolaas Calkoen (1753-1817)
    7. Melanie Cécile Sophie Marguerite barones Guillaume (1853-1908)
    8. Johan van Heum (1923)
    9. Hora Siccama, Beckeringh en Van Haersolte
    10. Kinderen uit het huwelijk De Kanter-Beth (ca. 1870)
    11. Johan Hora van der Lelij (1866)
    12. Sara Maria Lestevenon (1706-1736)
    13. Maria Johanna Munter, mr. Willem Munter, Cornelis Munter, Maria Cornelia Munter en Susanna Sophia Munter
    14. Willem van Nellesteyn (1586) en de kinderen van Lucas van de Poll (ca. 1599)
    15. Abraham Cornelis de Neufville (1844)
    16. Petronella de Neufville (1688-1749)
    17. Johannes Pompejus Boudewijn Onderwater (1810-1876) x Johanna Henrietta Margaretha de Court (1816-1880)
    18. Guillelmo Pels (1659-1705), Johanna Clara Pels (1695-1754) en Johanna Sara Pels (1702-1791)
    19. Maria Schaep (1658-1725)
    20. Diederik Jacob Arend Daniël van den Steen van Ommeren (ca. 1834), Johan Pijll x Alida van Vliet (ca. 1610), Cornelis van Bambeek (1648) en Jan Hendrik Kerckrinck (1714)
    21. David de Wilhem (1628-1662) en David de Wilhem (1705-1768)
    22. Elisabeth Wolters (1679-1713), Cornelia Jacoba Wolters (1726-1795) en Anna Wolters (1717-1789)
    23. Anonieme edelman
    1. Afstammingsreeks van Anna Maria Backer (1762-1847) x Pieter van de Poll (1755-1809), over de periode 1692 tot 1847
    2. Anna Catharina van den Boogaert x Bernard de Moor
    3. Christoffel Janeke (1512-1575), stamvader van de familie Christoffers
    4. Stambomen en afstammingsreeksen van de familie Dedel, Stedman, Wierts en Van de Poll van 1307 tot 1836
    5. Franse koningshuizen van 630 tot 1930
    6. Stamreeks van Jan I (1299), graaf van Holland vanaf stamvader Gerulf, graaf van Friesland (885) over de periode 885 tot 1299
    7. Stamreeks van David Mattheus van Gelder de Neufville (1811-1882)
    8. Stamboom van Aaltje Ottens (1870-1952)
    9. Stambomen van de familie Van Riedt
    10. "Stamboom der Teylers", parenteel van Thomas Teyler (1562-1655)
    11. Stamreeks van Anthony van Vollenhoven (1643-1714) tot Pieter van Vollenhoven (1939)
   2. Genealogische aantekeningen
    1. Genealogische aantekeningen door Hendrik van Riedt (1641) betreffende zijn ouderlijk en eigen gezin van 1637 tot 1682
    2. Genealogische aantekeningen betreffende de nakomelingen van Jacob van Riedt en Hedwich van Wullem (getrouwd ca. 1637)
    3. Genealogische aantekeningen betreffende J.H. Kerckerink en zijn vrouw Sara Catharina Theben (getrouwd 1667) en kinderen
    4. Genealogische aantekeningen betreffende de aan elkaar gelieerde families Dommer en Duijvel
    5. Lijst van voorouders in directe mannelijke lijn van Helena Regina Piccardt (1766-1838), vrouw van Boele Fokke Hamminga, grootvader van Cornelia Hamminga, de moeder van Aaltje Ottens
    6. Genealogische aantekeningen betreffende leden van de familie Backer, Clifford, Van Collen, Elias, Dedel en Mogge uit de 18e eeuw
    7. Genealogische aantekeningen betreffende Cornelis Verpoorten (1630-1698) en Jacomijn Bas (1643-1726)
    8. Genealogische aantekeningen betreffende Jan Mensema van Welles (1818-1880) en Hendrina van Binsbergen (1817-1887), schoonouders van Harmen Frederik van de Poll (1821-1890)
    9. Genealogische aantekeningen aangaande Paulo de Wilhem en Sara de Haze (getrouwd in 1614) en hun familie
    10. Genealogische aantekeningen uit de literatuur betreffende Agnes van Pallant, gehuwd met Simon de Neufville in ca. 1400
    11. Aantekeningen betreffende de genealogie Berewout
 3. Heraldica
  1. Prent van het wapen van mr. François de Vroede
  2. Zegelafdruk met wapen, behorende bij niet-aanwezig begraafcedul van Sara Maria van Loon
  3. Prent met het Stedmanwapen. Met gedicht door F.A. von Barton, genannt Von Stedman
  4. Gravure van het wapen van de familie Munter
  5. Schetsen van de wapens der families Opalphens, Hellemans, Sandrant, De Coning, Bodeau, De Decker, 't Korst van Rodenbeek, rondom de figuur Johan Pels
  6. Artikel uit 'De Brabantsche Leeuw' (jrg. 13, afl. 9) door mr. dr. J.P.W.A. Smit aangaande de overeenkomst van het wapen van Jacobus Meuter, pastoor van St. Michielsgestel, met dat van de familie Van de Poll
  7. Schetsen van de wapens van de familie Van de Poll en aanverwante families
  8. Lakzegels met de wapens van leden der familie Hope, Van de Poll en Deutz van Assendelft
  9. Prenten van het wapenraam uit de Oude Kerk van Amsterdam, waarop de wapens der leden van de vroedschap chronologisch in volgorde van aantreden zijn gebrandschilderd uit de periode 1760-1806, met een overzicht van hun plaats
  10. Afbeelding van het wapen van de familie De Geer
  11. Tekening van het wapen van Johan Frederik Nering Bögel (1874-1909), man van Constance van de Poll (1876-1973)
  12. Schetsen van het wapen van Jan Ottens, resident van Amboina. Met bijlage
  13. Lakzegel met het wapen van Hendrik van Soesdijck (1694-1778), schoonvader van Jan Matthes en grootvader van Jan George Matthes
  14. Heraldische en andere aantekeningen betreffende [Dirck] de Roever, bewoner van het Huis ten Polle van 1407 tot 1466
  15. Schets van het wapen van Maria van Amersfoort op een lakzegel uit het archief Besselich

Stam van hoofdtak B van de familie Van de Poll (tot en met Harman van de Poll Harmansz (1750-1807)), met aanverwante families Wolters en Wolters van de Poll

 1. Stam van hoofdtak B van de familie Van de Poll
  1. Jan van de Poll (1597-1678) x Duifje van Gerwen (1618-1658)
  2. Jan van de Poll (1668-1745) x Margaretha Rendorp (1673-1730)
   1. Grafschrift voor Bregje Hooft, weduwe van Harman van de Poll, door H. Berewout
   2. Zakagenda van Jan van de Poll
   3. Verzamelbundel van lofdichten op Jan van de Poll en Harman Hendrik van de Poll (1697), respectievelijk aftredend en kandidaat-burgemeester van Amsterdam
   4. Grafschrift in dichtvorm bij de dood van oud-burgemeester Jan van de Poll
  3. Harmen Hendrik van de Poll (1697-1772) x Margaretha Trip (1699-1778)
   1. Lofdichten op de verkiezing van mr. Harman Henrik van de Poll in 1745 tot burgemeester van Amsterdam
   2. Parenteelstaat door Harman Henrik van de Poll (1697-1772) van Joan van de Poll, burgemeester van Montfoort in 1428, van 1428 tot 1742, met index
   3. Parenteel van Harman van de Poll (1559-1645) en Rijmerich Dirx Duijvel (1567-1623) met voorafgaande stamreeks van 1428 tot ca. 1737. Met wapen
   4. Gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van Johanna Geertruij van de Poll met Nicolaas Geelvinck (de Jonge)
   5. Gedicht van Hieronymus de Bosch op het overlijden van Harman Henrik van de Poll
  4. Margaretha Cornelia van de Poll (1726-1798) x (1) Cornelis Munter (1716-1750); x (2) Pierre Chrisotome d'Usson de Bonnac
   1. Huwelijksdicht door Jan Frederik Parvé op het huwelijk van Cornelis Munter en Margaretha Cornelia van de Poll (1721)
   2. Beschrijving van de moeilijkheden die Margaretha Cornelia van de Poll (1721-?) ondervond bij haar voorgenomen huwelijk met de graaf d'Usson in 1754. Met aantekeningen van Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll (1872-1970)
  5. Harman van de Poll (1728-1751) (1) x Margaretha Clara Berewout (1725-1799) x (2) Jan Backer (1722-1778)
   1. Margaretha Clara Berewout
    1. Akte waarbij Jan van de Poll de hoogte van de winst van de firma Harman van de Poll opgeeft
    2. Ingekomen brieven van Harman van de Poll Harmansz (zoon)
    3. Kasboek van Margaretha Clara Berewout
    4. Stukken betreffende een graf in de Oude Kerk ten name van Margaretha Clara Berewout, weduwe van Jan Backer
    5. Testament van Fredrik Berewout, weduwnaar van Marie du Peyrou
   2. Jan Backer
    1. Ingekomen brieven van Harman van de Poll Harmansz (stiefzoon)
  6. Harman van de Poll Harmansz (1750-1807) x Margaretha Jacoba van de Poll (1751-1815)
   1. Harman van de Poll Harmansz
    1. Archief gevormd als privé-persoon
     1. Akte van transport door Dirk Havick aan Harman van de Poll Harmansz van twee percelen land onder Velsen, genaamd de Langeackers en het Oude Velt
     2. Specificatie van de effecten die Harman van de Poll Harmansz voor zijn huwelijk van zijn ouders ontvangen heeft, met een nadere verklaring hierover
    2. Archief gevormd als executeur-testamentair en/of erfgenaam bij de afwikkeling van nalatenschappen
     1. Akte van scheiding van de boedel van Margaretha Clara Berewout, eerst weduwe van Harman van de Poll en laatst van Jan Backer
    3. Ambtshalve of beroepshalve gevormd archief als directeur van de firma Harman van de Poll & Co.
     1. Obligaties in een negotie op verschillende plantages in Suriname uitgegeven door Nicolaas Brant. Met coupons voor de uitbetaling van de dividenden
     2. Akte van compagnieschap tussen Jan van de Poll en Harman van de Poll Harmansz voor de voortzetting van de negotie onder de naam van Harman van de Poll. Afschrift voor Harman van de Poll Harmansz
     3. Obligaties ten laste van Harman van de Poll Harmansz ten name van verscheidene personen
     4. Ingekomen brieven van mede-directeuren van de firma Harman van de Poll & Co.
      1. Jan van de Poll
      2. Jacobus Salomon van de Poll
     5. Akkoord tussen Harman van de Poll Harmansz en Herman Albrecht Insinger over hun toekomstige directie van de sociëteit in aandelen in de Westindische plantages van de erfgenamen van Fredrik Berewout
     6. Brieven van F.H. Moorrees aan Harman van de Poll Harmansz, onder meer houdende door hem opgestelde concepten van notariële akten en brieven aan Jacobus Salomon van de Poll, mededirecteur van de firma Harman van de Poll & Co.
     7. Akkoord tussen Jan van de Poll en Margaretha Clara Berewout, weduwe van Harman van de Poll, over de vernietiging van een obligatie van fl. 30.000 ten laste van de firma Harman van de Poll & Co. en de consequenties hiervan voor haar zoon Harman van de...
     8. Uittreksel van een resolutie van de commissarissen van de Negotie op Suriname Letter C waarbij in plaats van Jan van de Poll diens zoon Jacobus Salomon van de Poll tot directeur naast Harman van de Poll Harmansz benoemd wordt
     9. Rekening 20 april 1801-31 december 1801 van de Negotie op Suriname Letters A en C van de firma Harman van de Poll & Co.
     10. Rekening-courant van Harman van de Poll Harmansz van zijn helft in de provisie van de Negotiatie op Suriname Letters A en C van de firma Harman van de Poll & Co.
     11. Kwitanties en aantekeningen voor Harman van de Poll Harmansz inzake de Negotiatie op Suriname Letters A en C
     12. Rekening voor Harman van de Poll Harmansz van zijn directie in de Negotiatie op Suriname Letters A en C
     13. Stukken betreffende een te passeren akkoord over de directie van de Negotiatie op Suriname Letters A en C tussen Jacobus Salomon van de Poll en Harman van de Poll Harmansz
   2. Margaretha Jacoba van de Poll
     1. Blanco obligatie ten laste van William Pieter Turnbull de Mikker
     2. Beschikking van schepenen van Amsterdam op het rekest van Margaretha Jacoba van de Poll om twee graven in de Nieuwe Kerk op haar naam over te mogen laten boeken
     3. Kasboek van ontvangsten en uitgaven
     4. Rekening van de effecten van Margaretha Jacoba van de Poll
     5. Kwitanties voor Margaretha Jacoba van de Poll voor betaalde belasting en geleverde goederen
     6. Verklaring van uitbetaling van een derde deel van de rente van staatsobligaties door de Ontvanger Generaal van de Middelen te Water en te Lande te Amsterdam
     7. Bewijs van vrijstelling van kazernering van militairen ten eigen huize voor Margaretha Jacoba van de Poll
     8. Afschrift van de inschrijving in het doopregister van de Nieuwe Kerk in 1751 van Margareta Jacoba van de Poll
    1. Archief gevormd als executeur-testamentair en erfgenaam van Harman van de Poll Harmansz (echtgenoot)
     1. Akte van huwelijkse voorwaarden voor Harman van de Poll Harmansz en Margaretha Jacoba van de Poll
     2. Bewijs van vrijstelling van successierecht voor de erfgenamen van Harman van de Poll Harmansz
     3. Inventaris van de nagelaten effecten van Harman van de Poll Harmansz
  7. Harman van de Poll Harmansz (1770-1834) x Johanna Entrop Muller
   1. Bewijzen van doop van Harman van de Poll Harmansz
   2. Brieven van Françoise Margaretha van Weede, weduwe van Jacobus Salomon van de Poll aan Harman van de Poll over de firma Harman van de Poll & Co.
   3. Ingekomen en concepten van uitgegane brieven van en aan de firma's Audenet et Slingerland en Audenet et Fils te Parijs over twee Franse lijfrenten ten name van Harman van de Poll Harmansz zelf
 2. Families Wolters en Wolters van de Poll
  1. Jacobus van de Poll (1724-1807) x Cornelia Jacoba Wolters (1726-1795)
   1. Doctorsbul van de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden voor Jacobus van de Poll
   2. Ode op het huwelijk van Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters in 1746
   3. Familieaantekeningen door en betreffende Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters
   4. Kwitantie door Sara Maria van de Poll en haar man Gerard Clifford aan haar ouders Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters voor de in haar huwelijk meegegeven effecten. Met specificatie van de effecten
   5. Kwitantie door Margareta Jacoba van de Poll en haar man Harman van de Poll Harmansz. aan haar ouders Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters voor de in haar huwelijk meegegeven effecten
   6. Kwitantie door Joan Wolters van de Poll en zijn vrouw Bregje Agatha de Smeth aan zijn ouders Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters voor de in zijn huwelijk meegegeven effecten. Met specificatie van de effecten
   7. Kwitantie van Jacobus van de Poll Jacobusz en Louisa Rutgers voor zijn ouders Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters voor een bedrag van fl. 30.000 dat zijn ouders aan hen in hun huwelijk meegeven hebben.
   8. Schetsen van mr. Jacobus van de Poll en zijn vrouw Cornelia Jacoba Wolters
   9. Genealogische aantekeningen betreffende de familie Wolters
  2. Joan Wolters van de Poll (1759-1826) x Bregje Agatha de Smeth (1760-1823)
    1. Doctorsbul van de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden voor Joan Wolters van de Poll
    2. "A". Journaal van Joan Wolters van de Poll
    3. "A". Grootboek van Joan Wolters van de Poll
    4. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven van Joan Wolters van de Poll
    5. Brief aan Joan Wolters van de Poll van zijn zaakwaarnemer te Londen betreffende twee Engelse obligaties uit de erfenis van Agatha Alewijn, weduwe van Theodorus de Smeth
    6. "Mémoire pour le Rhingrave de Salm". Apologie van graaf Frederik III van Salm-Salm Kyrburg en de patriotten; waarschijnlijk tussen 1787 en 1794 opgesteld door of voor Joan Wolters van de Poll
   1. Archief gevormd als executeur-testamentair en erfgenaam van Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters
    1. Vonnis van het Hof van Holland waarbij de door de toekomstige erfgenamen van Cornelia Jacoba Wolters gepasseerde akte van approbatie, renunciatie en keuze goedgekeurd wordt. Met een afschrift van deze akte en het testament van Jacobus van de Poll en...
    2. Uittreksel uit de onderhandse codicillen uit 1795-1797 van Jacobus van de Poll
    3. Akte van registratie van de onderhandse codicillen van Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters
    4. Inventaris van de gemengde boedel van Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters
    5. Akte van scheiding van de boedel van Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters
    6. Kwitanties door de erfgenamen aan de executeurs-testamentairs voor de ontvangen erfdelen uit de inboedel en uit het batig saldo van de boedelrekening
    7. Rekening van de gemengde boedel van Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters
    8. Kwitanties door Aegidius Hanssen, notaris te Amsterdam, aan de executeurs-testamentairs
    9. Uittreksel uit de akte van bewijs uit 1808 aan de kinderen van Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters ten overstaan van de weeskamer
    10. Finale scheiding van het gemeen gebleven gedeelte van de gemengde boedel van Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters
   2. Ambtshalve gevormd archief als burgemeester van Amsterdam (1808-1810)
    1. Afschriften en uittreksels van stukken betreffende de organisatie van en de regelgeving voor de secretarie van de stad Amsterdam, verzameld ten verzoeke van Burgemeester en Wethouders. Met een inventaris van de stukken
    2. Overzicht van de Amsterdamse fabrieken met opgave van hun vroegere en huidige staat en van de benodigde middelen tot herstel
    3. Stukken betreffende de door Amsterdamse armen- en weeshuizen gevraagde vrijstelling van belastingen
    4. Stukken betreffende het leggen van de eerste steen voor de St.-Charleskazerne te Amsterdam

Hoofdtak BA, afstammend van Fredrik van de Poll (1780-1853), met aanverwante families

 1. Stukken van afzonderlijke personen
  1. Stukken van afzonderlijke leden van tak BA van de familie Van de Poll (nazaten van Fredrik van de Poll, 1780-1853)
   1. Fredrik van de Poll (1780-1853) x (1) Elisabeth van Vollenhoven (1781-1816); x (2) Clara Catharina Bonn (1788-1866)
    1. Fredrik van de Poll
     1. Archief gevormd als privé-persoon
      1. Stukken van algemene aard
       1. Ingekomen en uitgegane brieven
        1. Eigenhandig geschreven en/of ondertekende brieven van leden van het Koninklijk Huis
         1. Prins Frederik
         2. Prins Willem, later koning Willem II
        2. Brieven namens leden van het Koninklijk Huis
         1. Koning Willem I
         2. Prinses Marianne
        3. Brieven van andere personen. Met concepten van de antwoorden
         1. Hubert Mathijs Adriaan Jan van Asch van Wijck, burgemeester van Utrecht
         2. Jan Jacob Boelhouwer
         3. G. Beelaerts van Blokland
         4. Marinus Cornelis Bichon van IJsselmonde
         5. Dhr. De Boer
         6. M. de Boer
         7. Andreas Bonn (schoonvader)
         8. Joan Commelin, notaris te Amsterdam
         9. Lodewijk Constantijn Rabo Copes van Cattenburch, burgemeester van 's-Gravenhage
         10. Conrad Jacob Gerbrand Copes van Hasselt, griffier van de Staten van Holland
         11. Willem Boudewijn Donker Curtius van Tienhoven
         12. Hendrik Jacob baron van Doorn van Westcapelle
         13. Charlotte Esterff
         14. Anton Reinhard Falck, minister van Staat
         15. C.J. Fortuyn
         16. Dhr. Graffin (advocaat te Parijs)
         17. Lodewijk Gerard Greeve
         18. Floris Adriaan van Hall
         19. Maurits Cornelis van Hall, minister van Financiën
         20. Jacob Hartsen (schoonzoon)
         21. Willem van Hogendorp (neef)
         22. J. van de Honert T.Hzn.
         23. D. Hooft J/Dzn.
         24. Jan (vriend)
         25. M.W. de Jonge van Campens Nieuwland, minister van Justitie
         26. Jan Adam Krüseman, kunstschilder
         27. Dhr. Kuyper, administrateur van het Hulp- en Waarborgpensioenfonds
         28. Dhr. Leijssing (Amersfoort)
         29. David Jacob van Lennep
         30. Cornelis Felix van Maanen, minister van Justitie
         31. P. Meijer Warnars
         32. C. van der Oudermeulen
         33. H.A. van Peene (regent Walenweeshuis)
         34. Alf. Playter
         35. Sara Hendrina Johanna Berg, weduwe van Josua van der Poorten van Vollenhoven (schoonzuster)
         36. Andreas Jacobus van de Poll (zoon)
         37. Fredrik Harman van de Poll (zoon)
         38. Harman van de Poll Harmansz (vader)
         39. Harman Jan van de Poll (neef)
         40. Jacobus Willem Maurits van de Poll (zoon)
         41. Jan van de Poll (zoon)
         42. Gerlach Cornelis Joannes van Reenen (schoonzoon)
         43. Jacobus Henricus van Reenen (zwager)
         44. Appolonius Johannes Reynvaan (schoonzoon)
         45. Jan Jacob Rochussen (minister van Financiën)
         46. Dhr. Roëll te Brussel
         47. Dhr. Roëll
         48. Harmen Hendrik Roëll (schoonzoon)
         49. Willem Anne baron Schimmelpenninck van der Oye, minister van Binnenlandse Zaken
         50. N. Sinderam
         51. Dhr. Suerman (Utrecht)
         52. Arnold Willem Nicolaas van Tets van Goudriaan (gouverneur van Noord-Holland)
         53. Van Toulon, gouverneur van Utrecht
         54. Van Tuyll, gouverneur van Noord-Holland
         55. Cornelis Vollenhoven, secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken
         56. H.A.R. Vosmaer
         57. H. Willaerts
        4. Ingekomen brieven van afzenders wier handtekening onleesbaar is
        5. Concept van een niet-geadresseerde uitgegane brief van Fredrik van de Poll
        6. Brief aan een niet met name genoemde prinses van Oranje. Concept
       2. Autobiografica
        1. Autobiografie van Fredrik van de Poll
         1. Origineel
         2. Afschrift door zijn zoon Fredrik Harman van de Poll
        2. Verslag door Fredrik van de Poll van het belastingoproer op 3 juli 1835 te Amsterdam en de gevolgen hiervan voor zijn burgemeesterschap
        3. Autobiografie van Fredrik van de Poll over zijn carrière in de periode 1836-1838
        4. Autobiografische aantekening van Fredrik van de Poll over een audiëntie bij koningin Anna Paulowna
       3. Gedichten
        1. Gedicht van Fredrik van de Poll, opgedragen aan Andreas Bonn
        2. Gedichten op de 78e verjaardag van het "Vrijdags Gezelschap"
        3. Gedicht van Fredrik van de Poll op de bruiloft van zijn broer Hendrik van de Poll en Susanna Catharina Hooft
        4. Gedicht op de koperen bruiloft van Fredrik van de Poll en Clara Catharina Bonn in 1831, ter gelegenheid van de koperen bruiloft van Willem van de Poll en Agatha Gevaerts aan hen gegeven met een nieuw gedicht
        5. Gedicht dat Fredrik van de Poll zich herinnerde uit zijn jeugd
        6. Gedicht op Fredrik van de Poll, burgemeester van Amsterdam
        7. Gedichten op de zilveren bruiloft van Fredrik van de Poll en Clara Catharina Bonn
      2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
       1. Persoonlijk en gezinsleven
        1. Identiteit en burgerrechten
         1. Akte van venia aetatis voor Fredrik van de Poll
         2. Poorterakte van de stad Amsterdam voor Fredrik van de Poll
         3. Bewijzen van kiesrecht voor Fredrik van de Poll
        2. Festiviteiten
         1. Huwelijksakte van Fredrik van de Poll en Elisabeth van Vollenhoven
         2. Rekening van de onkosten van het huwelijk van Fredrik van de Poll en Clara Catharina Bonn
         3. Verjaardagsgedichten van Andreas Jacobus en Jacobus Willem Maurits van de Poll voor hun vader Fredrik van de Poll
         4. Stukken betreffende de zilveren bruiloft van Fredrik van de Poll en Clara Catharina Bonn
         5. Aantekening door Fredrik van de Poll betreffende een spelletje piket met zijn zoon Andreas Jacobus
        3. Overige
         1. "Politieke stukken van vroegere jaren". Patriottistische gedichten tegen stadhouder Willem V, verzameld of geërfd door Fredrik van de Poll. Met een afschrift van een scheldbrief aan de prinsgezinde dominee Eck te Amsterdam
         2. Godsdienstige overpeinzing van Fredrik van de Poll op oudejaarsavond
       2. Opvoeding en belangenbehartiging kinderen
        1. Algemeen
         1. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven van de afzonderlijke spaarpotten van de kinderen van Fredrik van de Poll
          1. Elisabeth van de Poll
          2. Jacoba Elisabeth van de Poll
          3. Jan van de Poll
          4. Margaretha van de Poll
          5. Maria Cornelia van de Poll
         2. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven van de algemene kas van de spaarpotten van de kinderen van Fredrik van de Poll
         3. Geboorteakten en doopbewijzen van kinderen van Fredrik van de Poll en Clara Catharina Bonn
         4. Vaccinatiebewijzen van kinderen van Fredrik van de Poll en Clara Catharina Bonn
         5. Afrekeningen van en kwitanties voor de algemene kas van de spaarpotten van de kinderen van Fredrik van de Poll
         6. Rekeningen van gemaakte onkosten aan huwelijken van de kinderen, met bijlagen
          1. Hendrik Joan van de Poll
          2. Harmen Hendrik van de Poll
        2. Margareta van de Poll
         1. Fragment van het kaft van een Franstalig boek over Telemachus en Mentor met een opdracht van Fredrik van de Poll aan zijn dochter "Itje" oftewel Margareta van de Poll
        3. Fredrik Harman van de Poll
         1. Stukken betreffende de waarneming van de dienstplicht van Fredrik Harman van de Poll door Jan Scherff voor een bedrag van fl. 400.
        4. Jacobus Willem Maurits van de Poll
         1. Minuut van een brief van Fredrik van de Poll aan de minister van Binnenlandse Zaken, waarin hij deze vraagt zijn zoon Jacob Willem Maurits een functie bij Rijkswaterstaat te willen geven
        5. Andreas Jacobus van de Poll
         1. Stukken betreffende de toelating van Andreas Jacobus van de Poll tot het Koninklijk Instituut voor de Marine als adelborst
         2. Kwitanties voor aan Andreas Jacobus van de Poll geleverde goederen
         3. Rekening van door Fredrik van de Poll gemaakte uitgaven voor de uitzet van Andreas Jacobus van de Poll als adelborst van de marine
         4. Rekening-courant van Fredrik van de Poll met Andreas Jacobus van de Poll
         5. Nota's van de firma's Insinger en Thijm Roshuys en Co. te Amsterdam voor aan Andreas Jacobus van de Poll verstuurde goederen en wissels
         6. Condoleances aan Fredrik van de Poll naar aanleiding van het overlijden van zijn zoon Andreas Jacobus van de Poll en zijn dochter Margaretha van de Poll
         7. Kennisgeving van het Departement van Marine aan Fredrik van de Poll van het overlijden van Andreas Jacobus van de Poll te Batavia
         8. Aantekeningen door Fredrik van de Poll van gemaakte uitgaven voor Andreas Jacobus van de Poll
        6. Anthony Volkert Fredrik van de Poll
         1. Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Anthony Volkert Fredrik van de Poll
       3. Verwerving en beheer van eigendommen en bezittingen
         1. Rekening-afschriften van de firma Praetorius te Amsterdam voor Fredrik van de Poll
         2. Balans per 31 december 1837 van de rekening van Fredrik van de Poll
         3. Concept van grootboek-aantekeningen van Fredrik van de Poll
         4. Rekening-courant van Fredrik van de Poll bij de firma Praetorius te Amsterdam
        1. Onroerende zaken en effecten
         1. Obligaties in de "Negotie op Suriname Letter C" onder directie van Harman van de Poll & Co.
         2. Stukken betreffende de uitkering van het legaat van Jacoba Berewout, vrouw van Paul Hurgronje, aan haar petekind Fredrik van de Poll
         3. Assignaten ten laste van de Franse Republiek
         4. Jaarlijkse inventarissen van het bezit van Fredrik van de Poll aan effecten en onroerende zaken
         5. Aandeel Nationale Werkelijke Schuld ten name van Fredrik van de Poll
         6. Stukken betreffende de na het overlijden van Jacobus Salomon van de Poll door de kinderen van Harman van de Poll Harmansz opgeëiste rechten op de firma "Harman van de Poll & Co."
         7. Kwitantie door de gemachtigde van P.Z. Orby Hunter-van Voerst aan Fredrik van de Poll voor twee obligaties in een negotie op de Surinaamse plantage Solderath
         8. Financiële aantekeningen door en voor Fredrik van de Poll
         9. Stukken betreffende de concessie van uitgestelde schulden en kansbiljetten van Fredrik van de Poll
         10. Rekening door Fredrik van de Poll van de koop van een huis op de Keizersgracht bij de Hartenstraat te Amsterdam; in tweevoud
         11. Saldobiljetten voor de ontvangst van rente Nationale Schuld van Fredrik van de Poll
         12. Stukken betreffende het aandeel van Fredrik van de Poll in het fregatschip Flevo
         13. Aandeelhoudersbewijs in de "Maatschappij tot invoering der zijdeteelt in Noord-Braband"
         14. Staatsobligaties ten name van Fredrik van de Poll
          1. Brief van notaris G.C. Bosch Reitz over het beheer van het gemeenschappelijk gebleven aandeel in de Plantage La Jalousie uit de erfenis van Fredriks moeer Margaretha Jacoba van de Poll. Met minuut van een antwoord.
         15. Lijst van Russische effecten
        2. Rekeningen met of beheer voor familieleden
         1. Stukken betreffende een schuldbekentenis van fl. 3000 door Harman van de Poll aan Fredrik van de Poll
         2. Stukken betreffende de rekening-courant van Fredrik van de Poll met Cornelia Johanna van de Poll, vrouw van D.G.A. van Hasselt, mede-erfgename van Joan Wolters van de Poll
         3. Lijst van door Clara Catharina Bonn in haar huwelijk met Fredrik van de Poll ingebrachte roerende goederen
         4. Staten van de bezittingen aan onroerende zaken, effecten en roerende zaken van Clara Catharina Bonn, door Fredrik van de Poll bijgehouden
         5. Rekening-courant van Jan Jacobus van de Poll met Fredrik van de Poll
         6. Klad van een rekening-courant van Jan Jacobus van de Poll met Fredrik van de Poll
         7. Stukken betreffende door Fredrik van de Poll - mede uit kracht van het testament van Jan Hendrik Cramer Bonn - gedane uitkeringen aan zijn zwager Willem van Hogendorp
         8. Stukken betreffende de borgtocht door Fredrik van de Poll voor zijn broer Jan Jacobus van de Poll als ontvanger van de konvooien en licenten te Zaandam en van de in- en uitgaande rechten en accijnzen te Zaandam en Amersfoort
         9. Ingekomen brief van de firma Audenet & Fils betreffende een Franse lijfrente
         10. Brief van Joan Commelin, notaris te Amsterdam, aan Fredrik van de Poll betreffende naar Parijs te versturen stukken inzake Fredriks overleden broer Harman van de Poll
         11. Brieven van de firma "Audenet et Fils" te Parijs aan Fredrik van de Poll betreffende een lijfrente ten name van de weduwe van zijn broer Harman van de Poll
         12. Rekening-courant met zijn dochter Margaretha van de Poll
         13. Procuratie door Clara Catharina Bonn op haar man Fredrik van de Poll om op haar naam staande rente Nationale Schuld te innen
        3. Huishouding
         1. Kwitanties voor huishoudelijke aanschaffen en onderhoudswerk
         2. Stukken betreffende de vervaardiging door A. Bonebakker & Zn. van twee gouden sloten op een bijbel van J. van de Poll.
         3. Stukken betreffende de door Fredrik van de Poll gemaakte onkosten tijdens zijn verblijf op Woud en Bergs Oord te Driebergen
         4. Kwitantie voor Fredrik van de Poll voor de verzending van een aantal boeken van Andreas Bonn
         5. Kwitantie door N. Orts en zoon aan Fredrik van de Poll voor reparaties aan diens huis
         6. Lijst van verhuisde goederen van Fredrik van de Poll
         7. Inventaris van "rommeling", vermoedelijk ten huize van Fredrik van de Poll
       4. Studie en wetenschapsbeoefening
        1. Aantekeningen van genoten bijbelonderwijs door Fredrik van de Poll
        2. Doctorsbul van de rechtenfaculteit van de Universiteit van Utrecht voor Fredrik van de Poll
        3. Proefschrift van Fredrik van de Poll voor de rechtenfaculteit van de Universiteit van Utrecht, opgedragen aan zijn grootvader Jacobus van de Poll, zijn vader Harman van de Poll en zijn oom Joan Wolters van de Poll. In tweevoud
       5. Culturele activiteiten
        1. Aantekeningen van Fredrik van de Poll over de genealogie Van de Poll
       6. Maatschappelijk verkeer
        1. Contacten met het Koninklijk Huis
         1. Stukken betreffende aan Fredrik van de Poll verleende ridderorden
         2. Afleveringen van de Nederlandsche Staatscourant, houdende de aankondiging en het programma van de inhuldiging van koning Willem II in de Nieuwe Kerk in Amsterdam
         3. Uitnodiging voor Fredrik van de Poll voor de kroning en inhuldiging van koning Willem II in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
         4. Uitnodiging van de koningin-moeder Anna Paulowna voor Fredrik van de Poll en zijn vrouw en dochter voor een diner ten paleize op 30 augustus
        2. Verenigings- en gezelschapsleven
         1. Teksten van redevoeringen gehouden door Fredrik van de Poll voor het genootschap Concordia et Libertate, met een ingekomen brief van M.C. van Hall over een dezer redevoeringen.
         2. Tekst van een redevoering van Fredrik van de Poll over Alexander de Grote
         3. Tekst van een door Fredrik van de Poll in Felix Meritis uitgesproken redevoering over de invloed van het poorterschap op de algemene welvaart van Amsterdam
         4. Lidmaatschapsbewijzen van verenigingen en genootschappen voor Fredrik van de Poll
         5. Kwitanties voor Fredrik van de Poll wegens betaalde contributie aan het College De Munt
         1. Afleveringen nummer 1 en 2 van de Opregte Donderdagsche Haarlemsche Courant
         2. Stukken betreffende de administratie door Fredrik van de Poll van de vaste goederen van George Sawyer voor diens minderjarige zoon George Anthony Sawyer
         3. Oprichtingsakte van een familiefonds ter ondersteuning van het verarmde echtpaar Hendrik Hovy en Elisabeth van Vollenhoven
         4. Aflevering van de Amsterdamsche Courant, houdende een verslag van de installatie van Gerlach Cornelis Joannes van Reenen als burgemeester van Amsterdam
       7. Benoemingen, salariëring en ontslag
        1. Benoemingen
         1. Stukken betreffende benoemingen van Fredrik van de Poll
          1. Advocaat voor het Hof van Justitie van Holland (akte van admissie)
          2. Kerkmeester van de Oude Walenkerk en regent van het St.-Jorishof
          3. Regent van het Burgerweeshuis te Amsterdam
          4. Advocaat voor de Raad ter Judicature over de Middelen te Water en ter Land (akte van admissie)
          5. Advocaat voor het Keizerlijk Hof te Den Haag (akte van admissie)
          6. Gezworene van het Hof van Assisen van het Departement van de Zuiderzee
          7. Lid van het Bureau van Consultatie voor Behoeftige Lieden te Amsterdam
          8. Luitenant-kolonel van het 15e bataljon van de Landstorm te Amsterdam
          9. Curator der Stadsarmenscholen van Amsterdam
          10. Directeur der In- en Uitgaande Rechten en Accijnzen van Noord-Holland
          11. Lid van de raad van Amsterdam
          12. Lid van de Commissie tot het opmaken en afgeven der certificaten tot vrijstelling voor de Nationale Militie
          13. Plaatsvervangend lid van de Staten van Holland
          14. Commissaris van het Hulp- en Waarborgpensioenfonds
          15. Gedelegeerde van de raad van Amsterdam voor de Burgerlijke Stand
          16. Lid van de Staten van Holland
          17. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, met stukken betreffende daaruit voortvloeiende benoemingen van plaatsvervangers voor een aantal door hem beklede ambten
          18. Lid van de Commissie van Bestuur voor het Amortisatiefonds
          19. Burgemeester van Amsterdam
          20. Hoofdbestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur der Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
          21. Curator van het Athenaeum Illustre te Amsterdam
          22. Lid van de Commissie van Toezigt op de Genees-, Heel- en Verloskundige School te Amsterdam
          23. Staatsraad in buitengewone dienst
          24. Lid van de hoofdcommissie in Noord-Holland voor het toezicht op de in verband met het uitbreken van de cholera ingestelde gemeentelijke en stedelijke commissies
          25. Kolonel-commandant van de Landstorm van Amsterdam
          26. Lid van de Gedeputeerde Staten voor Noord-Holland
          27. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
          28. Gouverneur van de provincie Utrecht
          29. Lid van de Provinciale Staten van Utrecht
         2. Akten van patent voor Fredrik van de Poll, advocaat te Amsterdam
         3. Felicitatiebrieven aan Fredrik van de Poll en uittreksels van krantenartikelen naar aanleiding van zijn benoeming tot burgemeester van Amsterdam
         4. Tekst van de redevoeringen van de gouverneur van Noord-Holland en van Fredrik van de Poll ter gelegenheid van zijn installatie als burgemeester van Amsterdam
         5. Stukken betreffende de herbenoeming van Fredrik van de Poll als burgemeester van Amsterdam
         6. Conceptbrieven van Fredrik van de Poll aan de gouverneur van Noord-Holland en koning Willem I naar aanleiding van zijn herbenoeming als burgemeester van Amsterdam
         7. Krantenknipsel betreffende de benoeming van Fredrik van de Poll tot lid van de Staten van Holland in de plaats van A.G. van Meurs
         8. Stukken betreffende de handhaving van Fredrik van de Poll als hoofdbestuurder en voorzitter van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
         9. Stukken betreffende de aanvaarding door Fredrik van de Poll van het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
         10. Stukken betreffende het gerucht van de overplaatsing van Fredrik van de Poll als gouverneur naar een andere provincie
        2. Salariëring en pensioen
         1. Conceptbrief van Fredrik van de Poll, directeur van de In- en Uitgaande Rechten en Accijnzen, betreffende een door hem gewenste salarisverhoging
         2. Verbaal van de beschikking van de gouverneur van Noord-Holland, waarbij het salaris van Fredrik van de Poll, als gedelegeerd commissaris van de In- en Uitgaande Rechten en Accijnzen wordt vastgesteld
         3. Brief van de minister van Staat aan Fredrik van de Poll, rijksadvocaat te Amsterdam, betreffende diens eedaflegging als rijksadvocaat
         4. Conceptrekest van Fredrik van de Poll aan de minister van Financiën betreffende zijn pensioenrechten uit hoofde van eerder beklede ambten
         5. Stukken betreffende het pensioen van Fredrik van de Poll als rijksambtenaar
         6. Stukken betreffende het salaris van Fredrik van de Poll als burgemeester van Amsterdam
         7. Stukken betreffende het salaris van Fredrik van de Poll als gouverneur van Utrecht
         8. Brief van de heer Buyten te 's-Gravenhage aan Fredrik van de Poll betreffende diens pensioenrechten
         9. Stukken betreffende het aan Fredrik van de Poll toegekende wachtgeld
        3. Ontslagen
         1. Stukken betreffende aan Fredrik van de Poll verleende ontslagen
          1. Lid van de commissie ingesteld krachtens artikel 58 van de Wet op het Personeel
          2. Regent van het Burgerweeshuis en curator van de Stadsarmenscholen te Amsterdam
          3. Commissaire pour les Affaires de l'Eglise Wallonne d'Amsterdam
          4. Voorzitter en lid van de Commissie van Beheer en Toezigt over de Droogmakerij van de Haarlemmermeer
          5. Vice-president en lid van de Commissie van administratie over de Gevangenissen te Amsterdam
          6. Lid van de Staatscommissie tot het onderzoek naar de onderscheidene financieele aangelegenheden van het Rijk
          7. Hoofdbestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam
         2. Ingekomen en concepten en minuten van uitgegane stukken van burgemeester Fredrik van de Poll over het belastingoproer te Amsterdam, dat tot zijn ontslag leidde
         3. Afleveringen van verschillende kranten met berichten betreffende het ontslag van Fredrik van de Poll als burgemeester van Amsterdam
         4. Ingekomen en minuten van uitgegane brieven betreffende het ontslag van Fredrik van de Poll als gouverneur van de provincie Utrecht. Met verschillende kranten waarin zijn ontslag gepubliceerd werd
         5. Verslag door Fredrik van de Poll van zijn ontslag als gouverneur van de provincie Utrecht op 23 augustus 1850
     2. Archief gevormd als executeur-testamentair en/of erfgenaam
      1. Nalatenschap van Maria Johanna Grangé de Neuville
       1. Afschrift van het proces-verbaal van het vonnis van de vrederechter van het derde kanton te Amsterdam waarmee Margaretha Jacoba van de Poll als voogdes over haar minderjarige zoon Hendrik van de Poll gemachtigd wordt de nalatenschappen van Aagje Berewo...
       2. Borderel van de provisionele rekening en scheiding van de nalatenschap van Maria Johanna Grangé de Neuville
       3. Stukken betreffende de Franse effecten in de nalatenschap van Maria Johanna Grangé de Neuville
      2. Nalatenschap van Margaretha Jacoba van de Poll, weduwe van Harman van de Poll Harmansz
       1. Akte van huwelijkse voorwaarden voor Harman van de Poll Harmansz en Margaretha Jacoba van de Poll
       2. Testament van Harman van de Poll Harmansz en Margaretha Jacoba van de Poll
       3. Testament van Margaretha Jacoba van de Poll, weduwe van Harman van de Poll Harmansz; met een gelijktijdig afschrift
       4. Eigenhandig codicil van Margaretha Jacoba van de Poll, weduwe van Harman van de Poll Harmansz
       5. Kwitanties voor Fredrik van de Poll als executeur-testamentair
       6. Stukken betreffende de Engelse effecten in de nalatenschap van Margaretha Jacoba van de Poll, weduwe van Harman van de Poll Harmansz
       7. Haarlok van Margaretha Jacoba van de Poll, weduwe van Harman van de Poll Harmansz
       8. Niet verzonden uitnodigingen voor de begrafenis van Margaretha Jacoba van de Poll
       9. Uittreksel uit de overlijdensakte van Margaretha Jacoba van de Poll
       10. Kwitanties door de erfgenamen aan de executeurs-testamentairs
       11. Dagboek van het gemeenschappelijk gebleven gedeelte van de boedel van Margaretha Jacoba van de Poll
       12. Actieve en passieve staat van de boedel van Margaretha Jacoba van de Poll
       13. Onderhandse akte van provisionele scheiding van de boedel van Margaretha Jacoba van de Poll. Met een aantekening over gemeen gebleven goederen en een kwitantie
       14. Kwitanties voor en financiële aantekeningen door de administrateurs van het gemeen gebleven gedeelte van de boedel van Margaretha Jacoba van de Poll
       15. Rekening van Jan Jacobus van de Poll over een onbekende zaak, mogelijk de boedel van zijn moeder Margaretha Jacoba van de Poll
      3. Nalatenschap van Elisabeth van Vollenhoven, vrouw van Fredrik van de Poll
       1. Afschrift van de akte van scheiding van de nalatenschap van Elisabeth van Vollenhoven, vrouw van Fredrik van de Poll
       2. Rekeningen van de erfdelen van Margaretha, Jan en Maria Cornelia van de Poll uit de nalatenschap van hun moeder Elisabeth van Vollenhoven.
       3. Brief - met bijlage - van Joan Commelin, notaris te Amsterdam, aan Fredrik van de Poll betreffende aan diens dochter wegens haar aanstaande huwelijk uit te keren effecten uit de nalatenschap van haar moeder Elisabeth van Vollenhoven
       4. Kwitantie door Maria Cornelia van de Poll aan haar vader Fredrik van de Poll voor het haar wegens het bereiken van de meerderjarige leeftijd bewezen erfdeel in de nalatenschap van haar moeder Elisabeth van Vollenhoven
       5. Lijst van effecten aan Jan van de Poll toebedeeld uit de nalatenschap van zijn moeder Elisabeth van Vollenhoven
       6. Lijst van effecten in de nalatenschap
      4. Nalatenschap van Andreas Bonn en Anna Cramer
       1. Onderhandse codicillen van Anna Cramer. Afschriften
       2. Stukken betreffende de verkoop door de erfgenamen van Andreas Bonn van diens collectie anatomische preparaten aan het rijk
       3. Niet-geadresseerde uitnodiging voor de begrafenis van Anna Cramer
       4. Inventaris van de nalatenschap van Anna Cramer, weduwe van Andreas Bonn
       5. Akten van scheiding van de gemeenschappelijke boedel van Andreas Bonn en Anna Cramer
       6. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap
      5. Nalatenschap van Joan Wolters van de Poll
       1. Afschrift van inventaris van de boedel van Joan Wolters van de Poll
       2. Rekening-courant van Cornelia Johanna van de Poll, vrouw van D.G.A. van Hasselt, als mede-erfgename van Joan Wolters van de Poll met haar gemachtigden Fredrik van de Poll en Theodorus baron de Smeth van Deurne
       3. Kwitantie door Jan Jacobus van de Poll aan Fredrik van de Poll voor zijn erfdeel uit de nalatenschap van Joan Wolters van de Poll
       4. Lijst van de aan Fredrik van de Poll toebedeelde effecten uit de nalatenschap van Joan Wolters van de Poll
       5. Brief van Joseph Ady, accountant te Londen, aan de erven Joan Wolters van de Poll over Engelse effecten
       6. Akte van décharge van Theodore baron de Smeth van Deurne en Liesfelt, administrateur van een uit de nalatenschap afgezonderd fonds voor de uitkering van jaarlijke legaten, aan Fredrik van de Poll als executeur testamentair.
      6. Nalatenschap van Jan Bonn
       1. Stukken betreffende de scheiding van de nalatenschap van Jan Bonn
       2. Ingekomen brief van H.A. van Peene betreffende het graf nr. 37 in de Nieuwe Lutherse kerk ten name van Jan Bonn.
      7. Nalatenschap van Anthony Volkert Bonn
       1. Testament en codicil van Anthony Volkert Bonn
       2. Akte van notarieel depot door de griffier van de rechtbank van eerste aanleg te Arnhem van een holografisch testament uit 1813 van Hermina Clara Bonn, vrouw van Willem van Hogendorp; met een uittreksel van het testament.
       3. Uitnodiging voor de begrafenis van Anthony Volkert Bonn; in achtvoud, waarvan een met een aantekening van Fredrik Harman van de Poll over "oom Toon"
       4. Inventarissen van de boedel van Anthony Volkert Bonn
       5. Afschrift van akte van scheiding van de boedel van Anthony Volkert Bonn
       6. Brieven van Dirk van Hogendorp aan zijn collega executeur-testamentair, Fredrik van de Poll
       7. Rekening door de executeurs-testamentairs van de boedel van Anthony Volkert Bonn; in drievoud, waaronder een klad
       8. Bijlagen bij de rekening van de boedel van Anthony Volkert Bonn
       9. Kwitanties door Willem van Hogendorp aan de executeur-testamentair
      8. Nalatenschap van Aaghje Backer
       1. Testament van Aaghje Backer; uittreksel, 1834
       2. Aandeel ten name van Aaghje Backer in de commanditaire sociëteit van Hendrik van de Poll en Aaghje Backer onder de firma van "Hendrik van de Poll & Compagnie", ter voortzetting van een grofkatoenspinnerij en -weverij te Nijmegen
       3. Uittreksel uit de akte van finale scheiding van de nalatenschap van Aaghje Backer
       4. Kwitantie door de erfgenamen van Harmen van de Poll aan hun gemachtigde Fredrik van de Poll voor de ontvangst van hun erfdeel in de nalatenschap van Aaghje Backer
       5. Akte van provisionele scheiding van de boedel van Aaghje Backer; uittreksel voor Fredrik van de Poll
       6. Ingekomen brieven van de firma Van 't Vlie, Wins & Van Linnick aan Fredrik van de Poll over de afwikkeling van het gemeenschappelijk gebleven deel in de nalatenschap van Aaghje Backer
       7. Ingekomen brief van een familielid over "tante Backer"
       8. Lijst van aan Fredrik van de Poll toebedeelde effecten uit de nalatenschap van Aaghje Backer
      9. Nalatenschap van Andreas Jacobus van de Poll
       1. Concepten van kennisgeving van het overlijden van Andreas Jacobus van de Poll aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Marine
       2. Concepten van kennisgeving van het overlijden van Andreas Jacobus van de Poll aan koning Willem III, Prins Frederik, Prins Hendrik en koningin-moeder Anna Paulowna
       3. Stukken betreffende de voorbereidingen voor de scheiding van de boedel van Andreas Jacobus van de Poll
       4. Onderhandse scheiding van het saldo van de boedel van Andreas Jacobus van de Poll
      10. Nalatenschap van Margaretha van de Poll
       1. Stukken betreffende de begrafenis van Margaretha van de Poll
       2. Holografisch testament van Margaretha van de Poll
      11. Nalatenschap van Jan van de Poll (zoon)
       1. Holografisch testament van Jan van de Poll
       2. Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Jan van de Poll
       3. Ingekomen condoléancebrieven
        1. Leden van het Koninklijk Huis
        2. Familieleden
        3. Vrienden en bekenden
       4. Stukken betreffende de rekening-courant van Jan van de Poll met Floris Adriaan van Hall
       5. Rekening van uitgaven, vermoedelijk van Jan van de Poll
      12. Nalatenschap van Daniël de Bruyn
       1. Ingekomen en minuten en concepten van uitgegane stukken van de executeurs-testamentairs Fredrik van de Poll en Jan Jacob Meijen
       2. Vonnis van het arrondissementsgerecht te Utrecht waarmee Fredrik van de Poll op diens verzoek ontslagen wordt van zijn executeurschap. Met bijlagen
     3. Ambtshalve of beroepshalve gevormd archief
      1. Advocaat te Amsterdam (1802-1828)
       1. Stukken betreffende door Fredrik van de Poll gevoerd boedelbeheer of curatele over of voor derden
        1. Grootboek van een inwoner van Amsterdam
        2. Rekening van de boedel van Isaac de Joseph de Prado
        3. Grootboek van een inwoner van Haarlem
       2. Stukken betreffende de commissie door schepenen van Amsterdam op Fredrik van de Poll om op het verzoek van Gerrit Jacob Mijnssen, administrateur van het Trippenhuis te Amsterdam, de onbekende eigenaars van tweemaal 368/7200e parten in het Trippenhuis...
       3. Stukken betreffende het tegen de door Fredrik van de Poll verdedigde Antoni Hantelman aangespannen strafproces
       4. Stukken betreffende de procuratie van Geertruyda Elisabeth Rijser, vrouw van Andries van de Velden, op Fredrik van de Poll, inzake de nalatenschap van haar vader Jan Rijser
       5. Stukken betreffende de behartiging door Fredrik van de Poll van de belangen van Cornelia Johanna van de Poll, vrouw van Diderick Gerhard Adriaan van Hasselt, in de failliete boedel van Jan Keer
       6. Stukken betreffende de behartiging door Fredrik van de Poll van de belangen van Sara Maria van de Poll, weduwe van Salomon Dedel, in de failliete boedel van Jan Keer
       7. Brief van J. Evenblij aan Fredrik van de Poll met verzoek om juridisch advies
       8. Concept van een door Fredrik van de Poll opgesteld rapport voor de gemeente Zaandam betreffende waterstaatkundige zaken
       9. Door Fredrik van de Poll opgesteld rekest aan schout en gemeentebestuur van Nieuwendam van de beurtschippers van Nieuwendam op Amsterdam
       10. Notities betreffende een rechtszaak
      2. Regent van het Burgerweeshuis (1808-1829)
        1. Teksten van redevoeringen van Fredrik van de Poll voor de weeskinderen
        2. Publicaties van burgemeester en wethouders van Amsterdam en van regenten van het Burgerweeshuis
        3. Ingekomen en concepten van uitgegane stukken van Fredrik van de Poll als regent
        1. Reglementering
         1. Huishoudelijk reglement van het Burgerweeshuis voor het opnemen van weeskinderen
         2. Reglement voor het Burgerweeshuis
         3. "Zamenspraak gehouden tusschen Juffrouw Goedraad en vrouw de Liefde". Pamflet waarin het Burgerweeshuis aanbevolen en zijn reglement toegelicht wordt.
        2. Bestuur
         1. Lijsten van uitgaande weeskinderen
         2. Stukken betreffende de uitplaatsing van weeskinderen van veertien jaar en ouder
         3. Circulaire van de regenten aan de schaalcollectanten tot de inzameling der Liefdegaven, waarin de opheffing van deze collecte aangekondigd wordt.
         4. Notitieboekje van Fredrik van de Poll, met aantekeningen betreffende bestuur en organisatie
         5. Aantekeningen van Fredrik van de Poll betreffende bestuur en reglementering
         6. Stukken betreffende financiën en bezittingen
        3. Onderwijs
         1. Dankliederen van de leerlingen van de Grootjongensschool ter gelegenheid van het jaarlijks schoolexamen
         2. Dankliederen van de leerlingen van de scholen van het Burgerweeshuis voor de regenten ter gelegenheid van de jaarlijkse prijsuitreiking
         3. Uitslagenlijst van het gereedschappen-examen
         4. Lijst van prijswinnaars bij de jaarlijkse prijsuitreiking van de scholen van het Burgerweeshuis
         5. Rapport over het onderwijs aan de kinderen op de breiwinkel van het Burgerweeshuis
        4. Jubilea
         1. "Verslag der Feestviering bij het Driehonderd jarig Bestaan van het Burger-Weeshuis der Stad Amsterdam op den 6den April 1820". Jubileumboekje. Gedrukt.
         2. Drukproeven van het titelblad van het jubileumboekje ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Burgerweeshuis
         3. Stukken betreffende de feestelijkheden ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Burgerweeshuis
         4. Gedicht van D.W. Engert op zijn 25-jarig regentschap
         5. Zangen van de burgerwezen op het 25-jarig regentschap van D.W. Engert en J. Pennis
         6. Gedicht van de burgerwezen op het 25-jarig regentschap van Fredrik van de Poll
         7. Gedicht van H.H. Klijn op het regentschap van Fredrik van de Poll
         8. Gedicht op de heren Engert, Smit en Van de Poll, regenten van het Burgerweeshuis
         1. Gebedenboekje voor de weeskinderen
         2. "Kleine Sonaten". Zeven sonaten gecomponeerd door Jan Wiggers, kwekeling van het Instituut voor Blinden; gedrukt
         3. "Proeve eener Geneeskundige plaatsbeschrijving der Stad Amsterdam. Deel IV" door C.J. Nieuwenhuys
         4. Schriftelijke reactie van de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis op het vierde deel van de geneeskundige beschrijving van Amsterdam door C.J. Nieuwenhuys
         5. Tarieflijst van de middagmalen van de weeskinderen
         6. Lijkdicht op Jan Tijlaar
         7. Aantekeningen betreffende het Burgerweeshuis in de zestiende eeuw en toenmalige regenten
      3. Luitenant-kolonel van de Landstorm van Amsterdam (1814)
       1. Kennisgeving van de voldoening van koning Willem I in het functioneren van de Landstorm van Amsterdam aan de betrokken officieren
      4. Advocaat-Fiscaal der Convooien en Licenten (1814-1822)
       1. Koninklijk Besluit, houdende een instructie voor de advocaten-fiscaal der middelen te water
       2. Brief van F.W. Boers te Delft aan Fredrik van de Poll over een onbetaalde schuld van de notaris Van der Mersch
       3. Stukken betreffende de vrijwillige bijdrage van Fredrik van de Poll als ambtenaar der Convooien en Licenten voor de bewapening van het rijk
       4. Beschikking van de directeur-generaal der Convooien en Licenten waarbij Fredrik van de Poll, advocaat-fiscaal van de Convooien en Licenten te Amsterdam, afgeraden wordt zijn ambt langer te combineren met de houthandel
       5. Afschrift van een rapport van Fredrik van de Poll aan de directeur der Convooien en Licenten te Amsterdam over de zijns inziens onvolkomenheden in de nieuwe wetgeving voor de indirecte belastingen
      5. Commissaris en later Directeur van de In- en Uitgaande Rechten en Accijnzen in Noord-Holland (1817-1828) en Directeur van de Directe Belastingen (1819-1823)
       1. Afschriften van stukken betreffende de invoering van de nieuwe verponding te Amsterdam
       2. Stukken betreffende de plannen voor een reorganisatie van de indirecte belastingen in Noord-Holland en Utrecht
       3. Rekening van de onkosten door Fredrik van de Poll gemaakt voor een reis op het jacht "Borias". Met bijlagen tot de rekening
       4. Kasboeken van uitgaven door Fredrik van de Poll als directeur
       5. Kwitanties door en aan Fredrik van de Poll als directeur
       6. Ingekomen en concepten van uitgegane brieven
       7. Conceptbrief van Fredrik van de Poll aan de gouverneur van Noord-Holland over klachten in de pers over de handelwijze van de ontvanger Graafland. Met antwoord
       8. Brief van de heer Blanchard aan Fredrik van de Poll over een precedent uit 1821 inzake reiskostenvergoeding voor ambtenaren. Met een afschrift van de desbetreffende beschikking
       9. Brief van Th.D. Asma te Weltevreden bij Batavia aan Fredrik van de Poll over zijn carrière in Oost-Indië als 2e commies bij het departement van de In- en Uitgaande Rechten
       10. Afschriften van rapporten van de entreposeur der In- en Uitgaande Rechten en Accijnzen te Amsterdam aan de Gouverneur van Noord-Holland over de economische toestand van Amsterdam
      6. Rijksadvocaat te Amsterdam (1822-1828)
       1. Brief van Jacob Schoeting te Haarlem aan Fredrik van de Poll, Rijksadvocaat te Amsterdam, om juridisch advies. Met concept-antwoord
      7. Lid van de Provinciale Staten van Holland (1826-1829, 1834-1838) en van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (1836-1838)
       1. Reglement van orde voor de vergadering van de Staten van Holland
       2. Reglement voor de gezags- en machtsuitoefening door de Staten van Holland
       3. Reglement voor de samenstelling van de Staten van Holland
       4. Brief van de regenten van het Nederlandsch Israëlitisch Seminarium aan Fredrik van de Poll, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, waarin zij hem bedanken voor ziin bemiddeling bij een subsidieaanvraag
       5. Stukken betreffende de installatie van de arrondissementsrechtbank en kantongerechten te Haarlem door Fredrik van de Poll als lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
       6. Aantekeningen door de heer Van Aken voor een rapport aan de Staten van Holland over het navolgen van de voorschriften van de Staten voor het voeren van de administratie ten platte lande
      8. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1826-1829, 1838-1840)
       1. Stukken betreffende de behandeling van het Wetsontwerp op de Regterlijke Magt
       2. Jaarlijkse en tienjaarlijkse begroting van het Rijk over het jaar 1830
       3. Tekst van een redevoering van Fredrik van de Poll in de Tweede Kamer gehouden naar aanleiding van de Tienjarige Begroting
       4. Stukken betreffende de behandeling van het "Wetsontwerp tot daarstelling van eene schuld ten lasten der overzeesche bezittingen"
       5. Commentaar door C.A. den Tex voor Fredrik van de Poll op het ontwerp voor het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht. Met geleidebrief
       6. Teksten van door Fredrik van de Poll in de Tweede Kamer uitgesproken redevoeringen naar aanleiding van een voorstel tot grondwetswijziging voor de splitsing van de provincie Holland in twee provincies
       7. Bijvoegsel van de Nederlandsche Staatscourant, houdende de tekst van een redevoering door Fredrik van de Poll in de Tweede Kamer gehouden naar aanleiding van het Wetsontwerp omtrent eene geldleening voor de kosten der bedijking en droogmaking van het...
       8. Stukken betreffende de behandeling door de Tweede Kamer van het Wetsontwerp tot voorloopige regeling van de staatsuitgaven en middelen voor de eerste acht maanden van 1840
      9. Burgemeester van Amsterdam (1828-1835)
        1. "Rekesten". Verzoekschriften van burgers van Amsterdam aan de burgemeester
         1. Z.d.
        2. "Appostille". Bij de burgemeester ingekomen stukken, die voor advies of beantwoording doorgestuurd zijn naar een wethouder, commissaris of afdeling
         1. Wethouder gecommitteerd tot de Armen en Armeninrichtingen
         2. Commissaris over de publieke werken
         3. Commissaris over de stedelijke accijnzen
         4. Commissaris voor de Verschwatersociëteit
         5. Afdeling Algemene Zaken
         6. Verwijsbriefje verloren gegaan
        3. Concepten van uitgegane brieven van Fredrik van de Poll aan overheidsinstanties
        4. Brieven van overheidsinstanties ingekomen bij burgemeester en wethouders
        5. Concepten en afschriften van rapporten van de burgemeester aan de raad
        6. Conceptteksten van redevoeringen van Fredrik van de Poll, burgemeester van Amsterdam
        7. Brieven en rapporten ingekomen bij de burgemeester
        8. Jaarverslag van burgemeester en wethouders aan de gouverneur van Noord-Holland
        1. Handel en nijverheid
         1. Opstel van Joh. Amersfoordt voor Fredrik van de Poll, burgemeester van Amsterdam, over de economische achteruitgang. Met geleidebrief.
         2. Stukken betreffende de financiële problemen van de Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij en de bemoeienissen hierin van het departement van Nijverheid en koning Willem I
         3. Stukken betreffende de Amsterdamse groentemarkten
         4. Jaarverslag van de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Amsterdam aan burgemeester en wethouders
          1. Verslag over 1829
          2. Verslag over 1831
          3. Verslag over 1833
         5. Staat van de te Amsterdam binnen de periode 1816-1830 veraccijnsde rogge
         6. Staat van in 1830 en 1831 vanuit Amsterdam naar de vijf Duitse steden vervoerde goederen. Met geleidebrief van de "Commissie voor de Vaart op den Rijn" te Amsterdam aan de burgemeester
         7. Memorie van toelichting bij een aantal rekesten van de weduwe J.H. Muller en P. Peeper betreffende de invoerbeperkingen op wolproducten
         8. Memorie van de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Amsterdam aan de burgemeester over de Duitse Tolunie. Met geleidebrief.
        2. Haven
         1. Reglementen, instructies en tarieftabellen voor het Entrepotdok
         2. Stukken betreffende het rapport van M.G. Riben uit naam van de stad Amsterdam aan de desbetreffende commissie over de wijzigingen in het plan voor omdijking van de haven van Amsterdam
         3. Stukken betreffende de eerste-steenlegging voor de Oosterdoksluizen
         4. Stukken betreffende de eerste doorschutting door de Oosterdoksluizen van het marineschip "Van Speijk"
         5. Kaart van het Oosterdok en de aanpalende wijken
         6. Stukken betreffende de eerste-steenlegging voor het Westerdok
         7. Stukken betreffende de eerste doorschutting door de Westerdoksluizen
        3. Politie
         1. Lijsten van personen die wegens politieovertredingen gevangen gezet zijn. Met brieven van politie-ambtenaren aan de burgemeester over gevangenen
         2. Stukken betreffende de belastingschulden van F. Klinkspoor, politie-ambtenaar te Amsterdam
         3. Stukken betreffende het verzoek van H. Bresser aan koning Willem I om maatregelen tegen het machtsmisbruik door J. Grevelink, secretaris van de hoofddirectie der Politie te Amsterdam
         4. Stukken betreffende een verwacht oproer bij de Rijkswerf te Amsterdam als gevolg van het aanstaande ontslag van een hondertal arbeiders
         5. Ingekomen brieven en andere stukken betreffende het soeploodsoproer van 3 juli 1835
         6. Rapporten van de Directie der Politie aan de burgemeester over de naweeën van het soeploodsoproer
         7. Rapport door Fredrik van de Poll over het soeploodsoproer van 3 juli 1835
        4. Militaire Zaken
          1. Conceptrapport van Frederik van de Poll aan de Koning Willem I over de organisatie van de Amsterdamsche Schutterij
          2. Statistisch rapport over de militaire organisatie van Amsterdam
         1. Oorlog met België
          1. Ingekomen en concepten van uitgegane stukken van burgemeester Fredrik van de Poll betreffende de Belgische Opstand
          2. Buitengewone aflevering van de Amsterdamsche Courant, met een kennisgeving van Burgemeester en Wethouders aan de Amsterdamse bevolking
          3. Teksten van redevoeringen van Fredrik van de Poll voor de Amsterdamse bevolking over de oorlog met België
          4. Door C. Lindeman op rijm gezette toespraken van burgemeester Fredrik van de Poll voor de naar België uittrekkende Amsterdamse Schutterij. Met geleidebrief.
          5. Overdrukken van artikelen uit de Amsterdamsche Courant over het naar België gestuurde bataillon van de Amsterdamse Schutterij
          6. Gedichten en liederen naar aanleiding van de oorlog met België
          7. Gedicht op koning Willem I en tegen de Belgische Opstand
          8. "De Prins van Oranje". Pamflet van F.J. Hallo over de oorlog met België
          9. "Le départ de la Garde Nationale d'Amsterdam". Toneelstuk van Alex. Vautrin van het Théatre Français d'Amsterdam, opgedragen aan burgemeester Fredrik van de Poll. Met geleidebrief.
          10. Pamflet tegen de splitsing van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden
          11. "Aan het jaar 1830 bij deszelfs naderend einde". Aan Fredrik van de Poll opgedragen gedicht van S. Rondeau over de oorlog met België
          12. Verslag van de intocht van Prins Willem van Oranje in Brussel
          13. Tekst van de welkomstgroet van de in 's-Hertogenbosch gelegerde vierde compagnie van de Amsterdamse Schutterij aan burgemeester Fredrik van de Poll
          14. Aanplakbiljetten met lijsten van de in de Amsterdamse kerken gepredikte teksten op dank- en bededagen
          15. Teksten van door François Frets in de Tweede Kamer der Staten-Generaal gehouden redevoeringen over de scheiding tussen Holland en België
          16. Stukken betreffende de problemen in Amsterdam met de repatriëring van Nederlandse soldaten uit België naar Friesland
          17. Stukken betreffende de terugkeer van twee bataillons van de Amsterdamse Schutterij uit België
         2. Dood van J.C.J. van Speijk
          1. Facsimilés van brieven van J.C.J. van Speijk aan dhr. J. Gleijm en aan zijn nicht mevr. De Dieu - van Tonderen. Met een geleidebrief van de uitgever aan Fredrik van de Poll.
          2. Uitnodigingen voor de begrafenis van J.C.J. van Speijk in de Nieuwe Kerk te Amsterdam
          3. Redevoeringen door Fredrik van de Poll, burgemeester, en C.A. den Tex, regent van het Burgerweeshuis, ter gelegenheid van de onthulling van het monument voor J.C.J. van Speijk. Met een geleidebrief van C.A. den Tex
          4. Ingekomen en kladden en concepten van uitgegane brieven naar aanleiding van de dood van J.C.J. van Speijk en de onthulling van een monument tot zijn nagedachtenis
          5. Echtheidsverklaringen van Fredrik van de Poll bij een stukje van de bovenarm van J.C.J. van Speijk op sterk water en andere souvenirs aan hem en de Citadel van Antwerpen. Afschriften door Fredrik Harman van de Poll (1823-1909) en Joanna Margaretha...
        5. Volksgezondheid
         1. Ingekomen brieven en rapporten betreffende de instelling van stadsverswaterbakken in Amsterdam
         2. Stukken betreffende de cholera-epidemie en de instelling van de "Centrale Kommissie ter Verzorging van Cholera-Lijders" te Amsterdam
         3. Kennisgevingen van de verdeling van Amsterdam in 24 medicinale wijken wegens de cholera-epidemie
         4. Afleveringen van de Amsterdamsche Courant, houdende staten van door de cholera getroffenen en de door de choleracommissie ontvangen giften
         5. Stukken betreffende de door Fredrik van de Poll ontvangen gelden ten behoeve van de "Centrale Kommissie ter Verzorging van Cholera-Lijders"
         1. Nieuwjaarswens van Thomasvaar op de bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken in de Amsterdamse Stadsschouwburg door T. Majofski
         2. Afschriften van stukken betreffende het opstellen van een reglement van orde en toezicht voor de subcommissies van de "Commissie van Oppertoezicht over het Stads- en Algemeen Armenbestuur"
         3. Stukken betreffende het overdragen van verschillende rijkstaken aan provinciale en plaatselijke overheden volgens Koninklijk Besluit van 1 maart 1831, en de reactie van burgemeester en wethouders van Amsterdam hierop
         4. Stukken betreffende de uitnodiging door Fredrik van de Poll aan koning Willem I en de prinsen Willem en Frederik voor een bezoek aan de hoofdstad
         5. Stukken betreffende de liquidatie van de Desolate Boedelskamer
         6. Brief van de heer Geelhand Dellafaille aan Fredrik van de Poll, waarin hij hem bedankt voor ontvangen steun
         7. Stukken betreffende een door Johan Prätzel georganiseerde loterij in Amsterdam
         8. Stukken betreffende de door Fredrik van de Poll georganiseerde inzamelingsactie voor de door een vallende schoorsteen ernstig verminkt geraakte kruier Bosman en diens gezin
         9. Stukken betreffende het fonds gesticht voor de weduwe en kinderen van de verongelukte kruier Bosman
         10. Brief van Fredrik van de Poll aan koning Willem I over verschillende problemen in Amsterdam
      10. Staatsraad in buitengewone dienst (1831-1853)
       1. Brief aan koning Willem I of II over de scheiding van Holland in twee provincies. Afschrift door Fredrik van de Poll.
       2. Stukken betreffende het plan van Jacobus de Neufville voor het herstel van de financiën van het Rijk
       3. Stukken betreffende de wet Van Hall voor de staatslening van 127 miljoen gulden tegen 3% rente
      11. Gouverneur van de provincie Utrecht (1840-1850)
        1. In de afdelingsagenda's ingeschreven ingekomen en concepten en minuten van uitgegane stukken van Fredrik van de Poll
         1. Kabinet van de Gouverneur; voornamelijk stukken betreffende benoemingen
         2. Afdeling Accijnzen en Belastingen
         3. Afdeling Comptabiliteit en Registratie
        2. Niet in de afdelingsagenda's ingeschreven ingekomen en concepten en minuten van uitgegane stukken van Fredrik van de Poll
         1. Niet-geheime of -vertrouwelijke stukken
         2. Stukken betreffende benoemingen en andere geheime of vertrouwelijke stukken
        3. Concepten van rapporten, brieven en teksten van redevoeringen van Fredrik van de Poll
        4. Rapporten, door de gouverneur ter advies aan Gedeputeerde Staten voorgelegd
        5. Ingekomen en afschriften van uitgegane stukken van Gedeputeerde Staten van Utrecht
        6. Niet in de afdelingsagenda's ingeschreven ingekomen brieven aan Fredrik van de Poll
        7. Niet in de afdelingsagenda's ingeschreven ingekomen brief van J.P. Aschuver aan Fredrik van de Poll
        8. Brief van de burgemeester van Soest aan Fredrik van de Poll over een financiële vergissing, met een aantekening van Fredrik van de Poll hierover
        9. Ingekomen verzoekschriften, met bijlagen en aantekeningen door Fredrik van de Poll
        10. Concepten van uitgegane brieven van Fredrik van de Poll
         1. Stukken betreffende de reorganisatie van de schutterij van de stad Utrecht
         2. Rapport van J.F.M. van Wiechen aan de gouverneur over de handelwijze van J.L.L. Hollerman, commies-chef van het Bureau Nationale Militie en Schutterij, inzake vrijstelling van dienstplicht
        1. Verkeer en Waterstaat
         1. Afschriften van stukken betreffende de voorbereidingen voor de Mijdrechtse droogmakerij
         2. Afschriften van stukken betreffende het verzoek van het gemeentebestuur en de ingelanden van Veenendaal om verhoging van de Grebbedijk wegens de aanleg van de Rhijnspoorweg
         3. Brief van Provinciale Staten van Utrecht aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal waarin verzocht wordt om evenredig meedelen door het Rijk in de gemaakte verliezen op de Mijdrechtse droogmakerij
         1. Afschriften van besluiten van het stadsbestuur van Utrecht inzake de runderziekte
         2. Afschriften van stukken betreffende de hervorming van het bestuur van de Huiszittenhuizen van Amsterdam tot een algemeen armenbestuur
         3. Stukken betreffende het geschil tussen J. Taets van Amerongen en de gemeente Renswoude
         4. Condoleance van Fredrik van de Poll, waarschijnlijk als gouverneur van Utrecht, aan het Koninklijk Huis naar aanleiding van de dood van koning Willem I of II
         5. Stukken betreffende de intocht van koning Willem II in Utrecht op 18 mei 1841
         6. Stukken betreffende de verhuur van een stuk land in de gemeente Utrecht in Abstede door de gouverneur aan J.W. van Haagen
         7. Brief van de ambassadeur van Pruisen, Königsmark, aan Fredrik van de Poll betreffende diens voorspraak voor F.W. Ackermann
         8. Stukken betreffende de in 1847 te Utrecht georganiseerde Tentoonstelling van Nijverheid
         9. Condoleances van de gouverneur en Gedeputeerde Staten van Utrecht aan het Koninklijk Huis naar aanleiding van het overlijden van koning Willem II en prins Maurits
     4. Archief gevormd in niet-beroepsmatige maatschappelijke functies
      1. Commissaire pour les Affaires d'Eglise Wallonne (ca. 1805-1840)
       1. "Livre du Qr. 1 & 3". Collecteboekje van Fredrik van de Poll voor de Waalse Gemeente
       2. Stukken betreffende de instandhouding van de Waalse Gemeente, zowel te Amsterdam als elders
       3. Brieven en een rapport van A.L.C. Coquerel aan Fredrik van de Poll over de toestand van de Waalse Gemeente
      2. Curator van de Stadsarmenscholen te Amsterdam (1818-1829)
       1. Tekst van een door Fredrik van de Poll uitgesproken redevoering ter gelegenheid van het openbaar verslag van de staat der Stadsarmenscholen te Amsterdam
       2. Redevoering, verslag en toespraken ter gelegenheid van het openbaar verslag door Fredrik van de Poll van de staat van de Stadsarmenscholen te Amsterdam
       3. Verslag van het openbaar onderzoek en de prijsuitdeling van de Stads-Armenscholen, met onder meer de toespraak gehouden door Fredrik van de Poll, oud-curator van de Stads-Armenscholen.
      3. Lid van de Commissie tot Ondersteuning der Noodlijdenden door de Watersnood van 4 en 5 February 1825 in Noord-Holland (1825-1827)
        1. Ingekomen brieven bij Fredrik van de Poll
        2. Ingekomen en afschriften van uitgegane stukken van Fredrik van de Poll
        3. Conceptrapporten van Fredrik van de Poll namens en aan de commissie
        4. Verslag van de commissie
        5. Publicaties van burgemeester en wethouders van Amsterdam betreffende de hulp aan de slachtoffers
        1. Ontvangsten
         1. Staten van door Fredrik van de Poll ontvangen contanten
         2. Staat van het door de commissie gecollecteerde bedrag, gespecificeerd naar collectant en donateur
         3. Geleidebriefjes bij giften in natura of contanten aan Fredrik van de Poll
        2. Uitkeringen
         1. Rekening van Fredrik van de Poll van de gelden tot aankoop en bezorging van kleding
         2. Rekening van door de commissie beheerde en uitgekeerde gelden, opgesteld door Fredrik van de Poll
         3. Kwitanties voor en financiële aantekeningen van Fredrik van de Poll
         4. Lijsten van dakloze, voor schadevergoeding in aanmerkingen komende personen
         5. Staten van door personen geleden waterschade, per gemeente gespecificeerd
         6. Verzamelstaat van door personen in Noord-Holland geleden waterschade
         7. Lijsten van door de schouten van Noord-Hollandse gemeenten gevraagde kleding voor slachtoffers
         8. Staten van door de commissie uitgedeelde goederen en uitgekeerde schadevergoedingen
         9. Kwitanties door gedupeerden aan de commissie voor ontvangen gelden ter wederopbouw van hun huizen
         1. Verslag van de "Amsterdamsche vereeniging tot onderstand der noodlijdenden door den watersnood in het begin des jaars 1820"
         2. Buitengewone aflevering van de Amsterdamsche Courant, waarin de kennisgeving van de oprichting van de commissie
         3. Pamflet waarin opgeroepen wordt tot ondersteuning van de slachtoffers
         4. Gedicht van Jan Jansz Draak te Landsmeer voor Fredrik van de Poll op de watersnoodramp
         5. Door de commissie afgegeven verklaring van goed gedrag voor Gerardus Noping
         6. Adviezen van de commissie aan de slachtoffers op het gebied van de volksgezondheid
      4. Curator van het Athenaeum Illustre te Amsterdam (1829-1840)
       1. Stukken betreffende de voorbereidingen voor de viering van het tweehonderdjarig bestaan van het Athenaeum Illustre
       2. Tekst van een door Gijsbertus Johannes Rooyens uitgesproken redevoering ter gelegenheid van het Tweehonderdjarig bestaan van het Athenaeum Illustre
       3. Brief van C.A. den Tex en W.S. Swart namens de hoogleraren van het Athenaeum Illustre aan Fredrik van de Poll over het portret van Andreas Bonn
       4. Kwitantie door David Jacob van Lennep voor de Curatoren wegens de ontvangst van het legaat door Hendrik Constantijn Cras aan de Stadsbibliotheek
       5. Aantekeningen over Nicolaas Tulp en het Athenaeum Illustre
      5. Lid van de Commissie ter Ondersteuning der Huisgezinnen van Uittrekkende Amsterdamsche Schutters (1830-1834)
       1. Ingekomen brieven van Fredrik van de Poll als commissielid
       2. Geleidebriefjes bij door Fredrik van de Poll namens de commissie ontvangen giften in natura of contanten
       3. Stukken betreffende ontvangsten en uitgaven door de commissie
       4. Oproep tot steunverlening aan een door de commissie op te richten fonds
       5. Aflevering van de Bredasche Courant, houdende een lijst van door het Nederlandse leger ontvangen goederen
       6. Conceptcirculaire of -tekst van een redevoering van Fredrik van de Poll als voorzitter van de commissie aan de Amsterdamse bevolking
       7. Brief van de "Commissie van Erkentenis van de Strijders op de Citadel van Antwerpen" aan Fredrik van de Poll betreffende een lijfrente voor Maria Cornelia van Hove, wees van een oud-strijder. Met concept-antwoord
       8. Brief van Maria Cornelia van de Poll aan haar zuster Jacoba Elisabeth van de Poll, vrouw van Jacob Hartsen, over een gift aan de commissie van haar dienstmeid Naatje
       1. Brieven ingekomen bij Fredrik van de Poll als commissaris
       2. Rekeningen van het Hulp- en Waarborgpensioenfonds
       3. Uittreksel uit een voorstel tot wijziging van de reglementen van het fonds
       4. Aanvulling op de reglementen van het fonds
       5. Memorie van het bestuur en de commissarissen over de liquidatie van het fonds voorzover het de in België werkzame en wonende verzekerden betreft
       6. Reglement van het Rijks Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Met een bijlage over het Hulp- en Waarborgpensioenfonds
      6. Commissaris van de Amsterdamsche Haringrederij
       1. Aandeelhoudersbewijzen in de "Amsterdamsche Haring Reederij"
       2. Ingekomen brieven en kwitanties
      7. Overige functies
       1. Kennisgeving van de oprichting van een administratiekantoor voor Russische effecten door Buys en Zn. en Gerardus Blanche
       2. Redevoering door Nicolaas Swart ter gelegenheid van de opening van de jaarlijkse vergadering van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Gedrukt
       3. Brief van de gouverneur van Noord-Holland aan Fredrik van de Poll, president van de "Commissie van de Loterij van Voortbrengselen der Beeldende Kunsten ten behoeve van het Vaderland", over de instemming van koning Willem I met deze loterij
       4. Stukken betreffende de "Oost-Indische Zee- en Brandassurantiemaatschappij" en het beheer van de aandelen van koning Willem I in deze maatschappij door Fredrik van de Poll
       5. Circulaire van de "Commissie voor de oprigting van het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen" te Amsterdam aan Fredrik van de Poll betreffende de aanstaande deelhebbersvergadering en zijn financiële verplichtingen als deelhebber
    2. Clara Catharina Bonn
       1. Ingekomen brieven, alfabetisch geordend op afzender
        1. Anna (te Groningen)
        2. Andreas Coenradus Bonn (broer)
        3. Anna Cramer (moeder), weduwe van Andreas Bonn
        4. Sara van Hogendorp (samen met Fredrik van de Poll)
        5. Clara Fredrika van de Poll (dochter)
        6. Elisabeth van de Poll (stiefdochter)
        7. Fredrik van de Poll (echtgenoot)
        8. Jan van de Poll (stiefzoon)
        9. Johanna Bregje van de Poll (dochter)
        10. Maria Cornelia van de Poll (stiefdochter)
        11. Harman Hendrik Roëll (schoonzoon), met een brief aan hem van Clara Catharina Bonn en enige financiële aantekeningen
        12. Jan Schermbeek
        13. Sophie
        14. Sara Hendrina Johanna Berg, weduwe van Josua van der Poorten van Vollenhoven
       2. Concepten van uitgegane brieven aan koning Willem III, koningin-moeder Anna Paulowna en prins Frederik naar aanleiding van de dood van Fredrik van de Poll
       3. Gedicht van Clara Catharina Bonn
       1. Financiën en huishouding
        1. Kasboek van het vermogen van Clara Catharina Bonn, eerst bijgehouden door Fredrik van de Poll en na diens dood door haarzelf
        2. Bijlagen bij het kasboek van het vermogen van Clara Catharina Bonn
        3. Kasboek van ontvangsten en uitgaven van Clara Catharina Bonn
        4. Huishoudkasboek van Clara Catharina Bonn
        5. Kwitanties voor Clara Catharina Bonn voor huishoudelijke uitgaven
        6. Aantekeningen van Clara Catharina Bonn over haar bezit aan roerende goederen, met een beknopte inventaris van het archief van Fredrik van de Poll
        7. Jaarstaten van crediteuren van Clara Catharina Bonn
        8. Aantekeningen betreffende gedane uitgaven
        9. Bestelboekje van de wijnkopers Vernède en Andrau voor Clara Catharina Bonn
        1. Gedicht van Clara Catharina Bonn op het overlijden van haar zoon Anthony Volkert Fredrik van de Poll
        2. Brief van J. en P.A. Rolff aan Clara Catharina Bonn betreffende de leverantie van turf
        3. Aantekening betreffende uitgaven voor Andreas Jacobus van de Poll
        4. Stukken betreffende het overlijden van haar kinderen Andreas Jacobus van de Poll en Margaretha van de Poll
        5. Aantekening van Clara Catharina Bonn over uitgaven aan kleding voor Hendrik Joan van de Poll
        1. Uitnodiging voor de begrafenis van Clara Maria Christoffers ingekomen bij Clara Catharina Bonn
        2. Uitnodiging voor Clara Catharina Bonn voor de begrafenis van Clara Hedwig Cramer
        3. Dagboek van Clara Catharina Bonn van een reis naar en door Gelderland
        4. Essays over het Nederlandse volk en de kwestie van het roomse geloof
        5. Tekst van een tafelrede van professor Lie te Straatsburg op de voortreffelijkheid van Holland
        6. Stukken betreffende de voorspraak door Clara Catharina Bonn voor M.J. Cohn bij de Nederlandse Staatsspoorwegen
        7. Akte van verhuur door Cornelia Johanna Gerarda Gijsberti Hodenpijl aan Clara Catharina Bonn van een herenhuis in de Herenstraat te Utrecht.
        8. Gedicht van Nicolaas Beets als nieuwjaarswens van M. van Ewijck en C.R.
        9. Verhandelingen van Clara Catharina Bonn over Mattheus 26:6-13 en het zedelijk zelfbedrog
     1. Archief gevormd als executeur-testamentair en erfgenaam van Fredrik van de Poll en Margaretha van de Poll
      1. Afschrift van het testament van Fredrik van de Poll
      2. Testament van Margaretha van de Poll
      3. Stukken betreffende het verschuldigde successierecht over de nalatenschap van Margaretha van de Poll
      4. Richtlijnen van Fredrik van de Poll voor zijn vrouw en kinderen ten aanzien van het aanvaarden van zijn nalatenschap
      5. Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Fredrik van de Poll
      6. Vonnis van de kantonrechter te Utrecht waarbij een machtiging voor de taxatie van de roerende goederen van Fredrik van de Poll wordt afgegeven
      7. Inventarissen van de nalatenschap van Fredrik van de Poll.
      8. Kwitanties voor de erfgenamen van Fredrik van de Poll en diens ongehuwde dochter Margaretha van de Poll
      9. Rekening-courant van de erfgenamen met de firma Praetorius te Amsterdam
      10. Uittreksel uit de overlijdensakte uit 1850 van Margaretha van de Poll
      11. Staten van door Clara Catharina Bonn uit de boedel overgenomen roerende goederen
      12. Lijst van door de erfgenamen tegen taxatieprijs uit de boedel overgenomen boeken
      13. Inventaris van de schilderijen en andere onderdelen van de familiecollectie (waaronder het model van de Tempelkerk te Jeruzalem) die Harmen Jan van de Poll in 1852 overgedragen heeft aan zijn oom Fredrik van de Poll
      14. Stukken betreffende de verkoop van roerende goederen en effecten uit de nalatenschap van Fredrik van de Poll
      15. Rekening van de boedel van Fredrik van de Poll en zijn ongehuwde dochter Margaretha van de Poll, wier goederen hij in vruchtgebruik had
      16. Akte van opening van een ijzeren kistje met specificatie van de daarin bevonden papieren betreffende het curatorschap van Fredrik van de Poll over de boedel van Jörgen Gaed
      17. Stukken betreffende de overboeking van de aandelen Nationale Werkelijke Schuld van Fredrik van de Poll ten name van Clara Catharina Bonn
      18. Aantekeningen van Fredrik Harman van de Poll betreffende de afwikkeling van de nalatenschap
      19. Stukken betreffende het rijkspensioen van Clara Catharina Bonn als weduwe van Fredrik van de Poll
     2. Archief gevormd in niet beroepsmatige maatschappelijke functies
      1. Lid van de Commissie voor de Militaire Hospitalen (1830-1835)
       1. Dagboeken van de Commissie voor de Militaire Hospitalen
        1. Ontvangsten en uitgaven
        2. Ontvangen en verstuurde kleding en linnengoed
        3. Verstuurde goederen
       2. Bijlagen tot de dagboeken van de Commissie voor de Militaire Hospitalen
        1. Bijlagen tot inventarisnummer 875
        2. Bijlagen tot inventarisnummer 876
        3. Bijlagen tot inventarisnummer 878
       3. Oproep tot steun aan de Commissie voor de Militaire Hospitalen
       4. Bijvoegsel van de Amsterdamsche Courant, houdende staten van ontvangsten
      2. Lid en voorzitster van de Maatschappij tot Moederlijke Weldadigheid te Utrecht (1843-1861)
       1. Besluit van Burgemeester en Wethouders van Utrecht waarbij Clara Catharina Bonn benoemd wordt tot lid van het bestuur van de Maatschappij van Moederlijke Weldadigheid
       2. Ingekomen brieven van Anna betreffende het voorzitterschap van Clara Catharina Bonn van de Maatschappij tot Moederlijke Weldadigheid te Utrecht
   2. Margaretha van de Poll (1809-1850)
    1. Ingekomen brieven van haar broer Jan van de Poll
   3. Jan van de Poll (1813-1842)
      1. Ingekomen brieven
       1. Jacoba Elisabeth Hartsen - van de Poll (zuster)
       2. Dhr. Van den Honert
       3. W.A. Muntendam
       4. M.C.C. de Wijs
      2. Uitgegane brieven. Concepten
      1. Geboorteakte van Jan van de Poll. Uittreksel, 1833.
      2. Aankondiging van drie lezingen in de Nieuwe Kerk, waaronder een door Jan van de Poll
      3. Stellingen van Jan van de Poll bij zijn promotie tot doctor in de rechten
      4. Doctorsbul van de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden voor Jan van de Poll
      5. Lijst van de boeken die Jan van de Poll in leen heeft van zijn vader
      6. Kwitanties en schuldbekentenissen voor Jan van de Poll
      7. Aantekening betreffende twee kandidaat-huisbewaarders
      8. Kasboek, na zijn overlijden bijgehouden door zijn vader Fredrik van de Poll
      9. Financiële stukken, oorspronkelijk inliggend in het kasboek
      10. Rekening-courantboek
    1. Archief gevormd als advocaat
     1. Pleidooi van Jan van de Poll voor de van valsemunterij verdachte Hendrica Johanna Christina Leurs. Gedrukt, in tweevoud
     2. Stukken betreffende het optreden van Jan van de Poll als gevolmachtigde van Leendert van den Brink
     3. Brief van Jan van de Poll aan koning Willem I naar aanleiding van diens weigering gratie te verlenen aan zijn ter dood veroordeelde cliënt Michiel Griffeljoen
     4. J. van de Poll, 'Verzameling van Vaderlandsche Wetten en Besluiten, uitgevaardigd sedert 22 januarij 1798 tot 10 julij 1810 ..." Amsterdam
     5. Rekeningen-courant van Jan van de Poll met Floris Adriaan van Hall. Met een concept van een brief aan hem
     6. Proeve voor een strafwet voor zeevarenden door Jan van de Poll, posthuum gedrukt
     7. Lijstje van Bargoense woorden en uitdrukkingen
   4. Maria Cornelia van de Poll (1814-1854) x Appolonius Johannes Reynvaan (1806-1889)
    1. Rekening van Maria Cornelia van de Poll met de nalatenschap van haar vader Fredrik van de Poll
   5. Johanna Bregje van de Poll (1819-1897)
     1. Andreas Jacobus van de Poll (broer)
     2. Fredrik van de Poll (vader)
     3. Fredrik Harman van de Poll (broer)
     4. C.J.A. Warin
    1. "Souvenir". Register met ingeplakte ingekomen brieven van en aantekeningen over familieleden, geliefden, vrienden en bekenden van Johanna Bregje van de Poll
    2. Register van sterfdata van familieleden, vrienden en bekenden van Johanna Bregje van de Poll. Met persoonlijke aantekeningen
    3. Kennisgeving van het overlijden van Gerlach Cornelis Joannes van Reenen.
   6. Fredrik Harman van de Poll (1823-1909) x Henriette Wilhelmine van de Poll (1824-1909)
       1. Ingekomen brieven van familieleden en vrienden
        1. Clara Catharina Bonn (moeder)
        2. W. Brouwer
        3. Anna Hoffmann (achternicht)
        4. Antoinetta Clara van Hogendorp (nicht)
        5. J.J. Koning (preceptor van het Gymnasium van Amsterdam)
        6. J.J. van Lennep
        7. Elisabeth van de Poll (halfzuster)
        8. G. van de Poll (neef), zoon van Hendrik van de Poll
        9. Harman Hendrik van de Poll (broer)
        10. Hendrik Joan van de Poll (broer)
        11. Henriette Wilhelmine van de Poll (echtgenote)
        12. Jacobus Willem Maurits van de Poll (broer)
        13. Johanna Bregje van de Poll (zuster)
        14. Gerlach Cornelis Joannes van Reenen (zwager)
        15. Apollonius Johannes Reijnvaan (zwager)
        16. Clara del Court-Roëll (nicht)
        17. Herman Hendrik Roëll (zwager)
        18. Joan Roëll (neef)
        19. Willem baron Roëll (neef)
        20. L. Schouten Wzn.
        21. Roberdine Twent (schoonzuster)
       2. Ingekomen kennisgevingen van huwelijken. Met een index hierop door Fredrik Harman van de Poll.
       3. Stukken betreffende het verzoek van Fredrik Harman van de Pol om tot de adelstand verheven te worden
       4. Uitnodiging voor Fredrik Harman van de Poll en zijn vrouw voor een verlovingsdiner
       5. Religieus gedicht van Fredrik Harman van de Poll gericht aan een onbekende
       6. Adelsdiploma waarmee koning Willem III Fredrik Harman van de Poll en al zijn nakomelingen verheft in de adelstand met het predikaat jonkheer en jonkvrouw
       7. Minuut van uitgaande brief aan de adjudant in dienst van Z.K.H. Prins Hendrik der Nederlanden waarin hij hulde brengt bij de komst van de Prins op Soestdijk
       8. Ingekomen kennisgevingen van overlijden van familieleden
       9. Ontvangen visitekaartjes
       10. Portefeuille en almanak, vermoedelijk van Fredrik Harman van de Poll
      1. Financiën, eigendommen en huishouding
       1. Kwitantie van Gerard Frederik van de Poll voor zijn zwager Fredrik Harman van de Poll voor een bedrag van fl. 1415,79 dat deze hem schuldig was
       2. Stukken betreffende de aankoop en onderhoud van grafruimtes op de begraafplaats van de Gemeente Zeist
       3. Brief van de firma Chenet en Weetjens te Amsterdam over vier Surinaamse obligaties
       4. Ontwerp of opmeting van de kamers in een huis, vermoedelijk van de hand van Fredrik Harman van de Poll
       5. Aantekening door Fredrik Harman van de Poll betreffende de nalatenschap van Archibald van de Poll jr., overleden in 1871
      2. Muziek
       1. Ingekomen brieven van musici
        1. Simon van Adelberg
        2. Carl Krill
        3. Dhr. Landmeter
        4. Dhr. Lux
        5. mw. C. Mispelblom Beijer
        6. W.F.G. Nicolai
        7. A.A. Nijland
        8. L. Offermans
        9. Philip D. Sonépreux
        10. P.A. Stenz
        11. Emile Wagner
       2. "Grand Spectacle Concert Varié". Affiche in pen en aquarel van een muziek- en dansavond in familie- en vriendenkring
       3. Brieven aan Fredrik Harman van de Poll betreffende de uitlening van muziekboeken en -stukken
       4. Recensie van een uitvoering van twee klarinetkwintetten van Brahms; afschrift door Fredrik Harman van de Poll
       5. "Treurmarsch op de dood van Prins Hendrik". Compositie van Fredrik Harman van de Poll
      3. Familiearchief en -collectie
       1. Verklaringen van ontvangst voor de in 1852 door Harman Jan van de Poll aan Fredrik van de Poll in bewaring gegeven familieportretten, wapenborden en het model van de H.-Grafkerk, in 1854 door Clara Catharina Bonn afgegeven aan Jan Jacobus van de Poll...
       2. Ingekomen brief van de executeur-testamentair van W.G. Alewijn betreffende het portret van Maria Henriette Caroline Louise Grothe, vrouw van Archibald van de Poll, en het fotografisch portret van Archibald van de Poll
       3. Stukken betreffende de pogingen van Fredrik Harman van de Poll een kopie in waterverf te laten maken van de figuur van Jan van de Poll op een schuttersstuk van Johannes Spilberg in het Rijksmuseum
       4. Lijsten van aan Fredrik Harman van de Poll toebehorend zilverwerk, waarvan een deel onder Herman Hendrik Roëll berust
       5. Stukken betreffende de familieportretten en wapenschilden
       6. Aantekeningen van Fredrik Harman van de Poll over de genealogie Van de Poll
       7. Brief van een Leidenaar betreffende de door jhr. Van de Poll aan te kopen familiebijbel van Andreas Bonn en Anna Cramer
       1. Diploma van het Amsterdams Gymnasium voor Fredrik Harman van de Poll voor zijn overgang naar de vierde klas
       2. Ingekomen telegrammen en uitnodigingen van leden van het Koninklijk Huis, met concept-antwoorden
       3. Stemadvies door de Kiesvereeniging Zeist voor de gemeenteraadsverkiezingen
       4. Aantekening betreffende een kunsttentoonstelling te Utrecht
       5. Brief aan een niet met name genoemde geadresseerde betreffende het Koninklijk Besluit inzake de wijziging van de achternaam van Jacobus Rudolph Hendrik Neervoort in Neervoort van de Poll
      1. Nalatenschap van Frederica Louisa baronesse van Heerdt, weduwe van Archibald van de Poll
       1. Testament van Frederica Louisa baronesse van Heerdt, vrouw van Archibald van de Poll, grosse
       2. Testament van Frederica Louisa baronesse van Heerdt, weduwe van Archibald van de Poll, grosse
       3. Akte van voogdijstelling door Frederica Louisa baronesse van Heerdt, grosse
       4. Uittreksel uit de overlijdensakte uit 1858 van Frederica Louisa baronesse van Heerdt
       5. Stukken betreffende de begrafenis van Frederica Louisa baronesse van Heerdt
       6. Rekening van H. Hulsboer, koster, van de begrafenis van Frederica Louisa baronesse van Heerdt
       7. Klad-inventaris van de meubelen van Frederica Louisa baronesse van Heerdt
       8. Inventaris van de meubelen van Frederica Louisa baronesse van Heerdt
       9. Lijsten van de onder de erfgenamen verdeelde roerende goederen
       10. Kwitantie voor de executeurs-testamentairs
       11. Aantekening van Fredrik Harman van de Poll over de aandelen Nationale Schuld in de nalatenschap
       12. Brief van Archibald van de Poll aan zijn collega-executeur-testamentair Fredrik Harman van de Poll over de scheidingsakte
       13. Afschrift van de akte van scheiding van de boedel van Archibald van de Poll, met op de achterzijde een aantekening van Fredrik Harman van de Poll
       14. Uittreksel uit de akte van scheiding van de boedel uit 1855 van Archibald van de Poll
       15. Uittreksel uit de akte van scheiding uit 1858 van het gedeelte van de nalatenschap van Archibald van de Poll waarvan zijn weduwe Fredrica Louisa baronesse van Heerdt het vruchtgebruik had
       16. Afschriften van de akte van boedelscheiding van Frederica Louisa baronesse van Heerdt
      2. Nalatenschap van Clara Catharina Bonn, weduwe van Fredrik van de Poll
       1. Afschrift van de akte van huwelijkse voorwaarden voor Fredrik van de Poll en Clara Catharina Bonn
       2. Afschrift van het testament van Clara Catharina Bonn, met onderhands codicil
       3. Stukken betreffende de voorbereiding van de inventarisatie, het opmaken van de boedelrekening en de scheiding van de nalatenschap
       4. Inventaris van de boedel van Clara Catharina Bonn
       5. Inventaris van de bibliotheek en de prenten
       6. Staten van verdeelde en verkochte roerende goederen uit de boedel van Clara Catharina Bonn
       7. Staten van door Hendrik Joan van de Poll overgenomen huisraad uit de boedel
       8. Lijst van door Fredrik Harman van de Poll van Clara Catharina Bonn geërfde goederen
       9. Rekening van de executeurs-testamentairs van de boedel van Clara Catharina Bonn
        1. Eerste boedelrekening
        2. Tweede boedelrekening
       10. Tweede rekening van de executeurs-testamentairs van de boedel van Clara Catharina Bonn. Met kwitanties door de erfgenamen voor hun aandeel in het batig saldo
       11. Bijlagen tot de eerste rekening van de executeurs-testamentairs van de boedel van Clara Catharina Bonn
        1. Genummerd 1-166
        2. Ongenummerd
       12. Bijlagen tot de tweede rekening van de executeurs-testamentairs van de boedel van Clara Catharina Bonn
        1. Genummerd 1-16
       13. Bijlagen tot de boedelrekeningen ingekomen bij Hendrik Joan van de Poll, executeur-testamentair
       14. Debiteurenrekening van Clara Catharina Bonn en haar executeurs-testamentairs bij J. Maas Czn., kamerbehanger
       15. Kwitanties door legatarissen en erfgenamen aan de executeurs-testamentairs
       16. Kwitantie door Johanna Bregje, Jacobus Willem Maurits, Hendrik Joan en Harman Hendrik van de Poll aan de executeurs-testamentairs voor een bedrag van f 100,=
       17. Akte van scheiding van de boedel van Clara Catharina Bonn
       18. Rekening van Hendrik Joan van de Poll, executeur-testamentair, van gemaakte kosten ten behoeve van Margaretha of Grietje Meijer. Met bijlagen tot de rekening
       19. Brieven van crediteuren, debiteuren en andere betrokkenen ingekomen bij de executeurs-testamentairs
       20. Brieven van niet als erfgenaam bij de nalatenschap betrokken personen ingekomen bij de executeurs-testamentairs
       21. Brieven van Fredrik Harman van de Poll aan zijn collega-executeur-testamentair Hendrik Joan van de Poll
       22. Aantekeningen voor en van Fredrik Harman van de Poll, executeur-testamentair
       23. Aantekeningen van de executeurs-testamentairs over de afwikkeling van de nalatenschap
       24. Stukken betreffende de afhandeling door de executeurs-testamentairs van de aankoop door Clara Catharina Bonn van een porseleinen servies
       25. Procuratie in blanco van Clara Fredrika van de Poll, mede-erfgenaam van haar moeder Clara Catharina Bonn
       26. Conceptbrieven van Fredrik Harman van de Poll aan zijn mede-erfgenamen
       27. Brief van Hendrik Joan van de Poll aan zijn mede-executeur-testamentair Fredrik Harman van de Poll over een hoeveelheid stukken uit de nalatenschap van Clara Catharina Bonn die hij mee opstuurt
       28. Rekening door Hendrik Joan van de Poll aan de mede-erfgenamen van verkochte goederen uit het gemeen gebleven deel uit de nalatenschap
       29. Brief van een arts aan Fredrik Harman van de Poll over de doktersrekening voor diens overleden vader Fredrik van de Poll
      3. Nalatenschap van Catharina Roberdina Jacoba Twent
       1. Ingekomen en concepten van uitgegane brieven van Fredrik Harman van de Poll betreffende het overlijden en de afwikkeling van de nalatenschap
       2. Aantekeningen door Fredrik Harman van de Poll over door hem ontvangen of verstuurde stukken van Catharina Roberdina Jacoba Twent
       3. Ingekomen brieven van Willem Gerrit van de Poll, gemachtigde van Fredrik Harman van de Poll in de nalatenschap
       4. Aantekeningen van Willem Gerrit van de Poll, gemachtigde van Fredrik Harman van de Poll, over de nalatenschap
       1. Onderhandse codicillen van Johanna Bregje van de Poll
    1. Henriette Wilhelmine van de Poll
      1. Clara Catharina Bonn (schoonmoeder)
      2. G.A. Hoog
      3. Johanna Bregje van de Poll (schoonzuster)
      4. Roberdina Twent (halfzuster)
     1. Citaten- en spreukenboekje
     2. Poëzie-album in doosje
     3. Souvenirdoosje met gedichtjes, tekeningen en briefjes van familieleden en vrienden
     4. Boekje met godsdienstige aantekeningen en verzuchtingen
     5. Leeg souvenirdoosje
   7. Hendrik Joan van de Poll (1826-1877) x Elisabeth van de Wall Bake
    1. Stukken betreffende het beheer door Hendrik Joan van de Poll en de finale scheiding van het gemeenschappelijk gebleven aandeel in de plantage La Jalousie te Suriname uit de nalatenschap van Margaretha Jacoba van de Poll, weduwe van Harman van de Poll...
     1. Stukken betreffende beheer en scheiding
     2. Retroacta
    2. Stukken betreffende de grafruimte op de Gemeentebegraafplaats van Utrecht, nummer 14, vak 10
    3. Ingekomen brief van Jacoba Elisabeth van de Poll (zuster)
   8. Andreas Jacobus van de Poll (1824-1849)
     1. Kwitanties voor Andreas Jacobus van de Poll voor aan hem geleverde goederen
     2. Bewijs van inschrijving in de Nationale Militie voor Andreas Jacobus van de Poll
     3. Lijst van in West-Indië door Andreas Jacobus van de Poll getrokken wissels
     4. Lidmaatschapsbewijzen voor Andreas Jacobus van de Poll van de vrijmetselaarsloge van Den Helder en het Genootschap Novus Fundus, dat een vertakking is van het college Nugando Discimus Nugari te Vlissingen
     5. Aantekeningen van Andreas Jacobus van de Poll over gedane inkopen
     6. Kwitantie van het Amsterdamsch Hotel te Batavia voor Andreas Jacobus van de Poll
     7. Essay over de onrechtvaardigheid en de sociale ongelijkheid van de hedendaagse maatschappij
     8. Ingekomen brief van Clara Catharina Bonn (moeder).
    1. Beroepshalve gevormd archief als officier bij de Koninklijke Marine (1837-1849)
     1. Zakboekje van Andreas Jacobus van de Poll als adelborst van de marine
     2. Stukken betreffende het dienstverband van Andreas Jacobus van de Poll bij de marine
     3. Scheepsmemoriaal van Andreas Jacobus van de Poll van twee kruistochten over de Zuiderzee op het instructievaartuig Z.M. "Urania". Klad met kanttekeningen, verbeteringen en beoordelingen van een superieur
     4. Scheepsjournalen van Andreas Jacobus van de Poll
      1. Over de Zuiderzee op Z.M. "Urania"
      2. Nederland - Oost-Indië - Azoren op Z.M. "Palembang"
      3. Nederland - Oost-Indië - Nederland op Z.M. "Palembang"
      4. Nederland - Guinea - West-Indië op Z.M. "Echo"
      5. Over Europese zeeën en Nederland - Bali op Z.M. "Sambre"
      6. Over Indische zeeën op Z.M. "Borneo"
     5. Verslag door W.H. van Oven van het verongelukken van Z.M. "Castor" in 1840
     6. Kaart van de Atlantische Oceaan
   9. Frederika Louise Henriette van de Poll (1853-1946)
    1. "Fabelboek voor kinderen" door J.J.A. Goeverneur, door Frederica Louisa baronesse van Heerdt aan haar kleindochter Henriette gegeven
     1. Margarete Sweers - van de Poll (Süninghausen in Westfalen; verzoekt om ondersteuning)
     2. S.M.S. de Ranitz (betreffende overlijden van mw. Van de Poll, geboren baronesse Guillaume)
     3. Joanna van Reenen (tante)
    2. Cahiers met gedichten, verzameld en overgeschreven door Henriette van de Poll
    3. Poëziealbum van Henriette van de Poll
    4. Knipsel over het bezoek van prinses Juliana aan Artis begeleid door Louise van de Poll
    5. Verslag van het bezoek van koningin-moeder Emma aan het weeshuis te Neerbosch
    6. Programma van een zilveren huwelijk, met een toneelstukje waarin prinses Juliana een rol heeft, afkomstig van Louise van de Poll
    7. Aandeel in een lening van Abraham en Simeon Boas aan de graaf van Pyrmont. Met couponblad
    8. Gedichten en versjes voor Henriette van de Poll
    9. Aantekening van Henriette van de Poll over Elisabeth van de Poll, vrouw van Herman Hendrik Roëll
    10. Visitekaartjes van personen die op audiëntie bij koningin-moeder Emma geweest zijn.
   10. Clara Catharina van de Poll (1855-1943)
    1. Gedichten, verzameld en overgeschreven door Clara van de Poll
    2. Poëziealbum met gedichtjes van vriendinnen, samengesteld tijdens haar verblijf te Brussel
    3. Schoolschriften van Clara van de Poll, (deels) geschreven tijdens haar verblijf te Brussel
     1. Fysische geografie (I)
     2. Fysische geografie (II)
     3. Duitse literatuur (I)
     4. Duitse literatuur (II)
     5. Franse literatuur (I)
     6. Franse literatuur (II)
     7. Franse literatuur (III)
     8. Etnografie
    4. Manuscript van een novelle of verhaal van Clara van de Poll
    5. Boekje met gedichten, citaten en godsdienstige verzuchtingen
    6. Gedichten, overgeschreven door Clara van de Poll. Fragment, losgeraakt uit een cahier
   11. Fredrik van de Poll (1860-1937)
    1. Persoonlijk leven
     1. Uitnodiging voor Fredrik van de Poll voor het vieren van een verloving
     2. Album met foto's van de inhuldiging van koningin Wilhelmina
     3. Kennisgeving van het huwelijk van André van de Poll.
     4. Brief van Fredrik van de Poll aan M. Schaaper - van de Berg naar aanleiding van het overlijden van haar man Jan Willem Schaaper; concept
     5. Kennisgeving van het overlijden van Henri Devaux
     6. Foto van Fredrik van de Poll, met krantenknipsels
     1. Beheer fondsen
      1. Ingekomen brieven van en doorslagen van uitgegane brieven aan de commissionairsfirma Scherrewitz en Schaaper over het beheer van de fondsen "Geelvinck" en 'A.B." en verrichte uitkeringen
      2. Jaarrekeningen van het fonds "Geelvinck"
      3. Jaarrekeningen van het fonds "A.B."
      4. Uittreksel uit testamenten van Pieter van de Poll uit 1854, 1867 en 1894, houdende onder meer de stichting van vier familiefondsen: "Geelvinck", "A.B.", "Pios Usus" en "Van de Poll". Met akte van benoeming van administrateurs door zijn weduwe Diederica...
      5. Uittreksel uit het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Utrecht waarbij Fredrik van de Poll benoemd wordt tot bewindvoerder van de door Pieter van de Poll gestichte fondsen
      6. Vonnis van de arrondissementsrechtbank te Utrecht waarbij Fredrik Willem Schaaper Jan Willemzn tot medebewindvoerder benoemd wordt over de door Pieter van de Poll gestichte fondsen
      7. Kennisgeving van het overlijden van Jan Willem Schaaper. Met een brief van zijn weduwe aan Fredrik van de Poll
      8. Advies van mr. Fr.A. Beunke aan Fredrik van de Poll inzake de vier door Pieter van de Poll gestichte fondsen
      9. Ingekomen brief met verzoek tot ondersteuning uit het Backer-Fonds van mevr. B. van Hecking Colenbrander - Backer te Bandoeng
      1. Stukken betreffende het onderhoud en beheer van de graven op de begraafplaats van de gemeente Zeist en de gemeente Utrecht
      2. Bouwvergunning van B&W van Zeist voor het bouwen van twee slaapkamertjes in Huize Beek en Rooijen, met bouwtekening
     1. Diploma's van het Gymnasium van Utrecht voor Fredrik van de Poll voor de uitzonderlijke door hem behaalde resultaten in de tweede en de vierde klas.
     2. Diploma voor Fredrik van de Poll wegens zijn benoeming tot honorair lid van het Studenten-Concert Vereenigd in 1865
     3. Affiche van een excursie door een studenten- of andere vereniging van Utrecht naar Gorinchem en Fort Loevestein, met handtekeningen van alle deelnemers, waaronder Fredrik van de Poll
     4. "Tijdelijke waarneming van het Koninklijk gezag"; proefschrift in de rechtswetenschap
     5. Verhandeling van Fredrik van de Poll over politieke economie
      1. Diploma voor Fredrik van de Poll als ere-voorzitter van het Zeister Mannenkoor
      2. Foto's van het bestuur van de Nederlandse Federatie van Harmonie en Fanfarecorpsen, waarvan Fredrik van de Poll de oprichter en voorzitter was
      3. Stukken betreffende het Koninklijk Zeister Harmonie Gezelschap
      4. Diploma voor Fredrik van de Poll ter gelegenheid van de ter zijner ere in het Zeisterbos geplaatste van de Poll-bank
      5. Diploma van de afdeling Zeist van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst voor Fredrik van de Poll wegens zijn benoeming tot ere-voorzitter
     1. Genealogie
      1. Ingekomen en doorslagen van uitgegane brieven betreffende genealogie en familiegeschiedenis
       1. Johan von de Poll, geboren in 1780
       2. Genealogie Pollio
       3. Andreas Bonn
       4. Correspondentie van jhr. Fredrik van de Poll betreffende een aquarel en een wapenkussen met het Van de Pollwapen
       5. Fundatie van mr. Evert van de Poll en stukken betreffende de boedels van Margaretha Trip (1699-1778), Margaretha Clara Berewout (1725-1799) en Johanna de Neufville-Grangé (overleden 1812). Met retroacta (1749, 1759, 1775, 1784, 1790, 1791, 1812)
       6. Verheffing in de adelstand van verscheidene takken van de familie Van de Poll
       7. Genealogie Trip
       8. Rouwbord en afstamming van Maria Emerentiana Lutgardis van de Poll, echtgenote van Justinus Franciscus Fleming
       9. W.J. van de Poll, kapitein bij de Utrechtse Schutterij en deelnemer aan de Tiendaagse Veldtocht
       10. Jan Gijsbertsz van de Poll
       11. Gepretendeerde afstamming van Peter van de Poll, in 1871 geboren te Duisburg, van de adellijke familie Van de Poll
       12. Leden van de familie van de Poll in J.E. Elias, "De Vroedschap van Amsterdam"
      2. Stukken betreffende de afstammelingen van Hendrik van de Poll (1793-1862) en Susanna Cornelia Hooft (1793-1862)
      3. Correspondentie over het aanschaffen van publicaties, over genealogische aangelegenheden en over het reproduceren van schilderijen met portretten van familieleden
      4. Aantekeningen betreffende het onderzoek door Fredrik van de Poll naar de niet in de adelstand verheven takken van de familie
      5. Stukken betreffende de Historische Tentoonstelling der Stad Amsterdam
      6. Lijst van objecten en geschriften, als bruikleen af te staan voor de Van Speijk-tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum
      7. Overzicht door Fredrik van de Poll van parentaties van Amsterdamse regentenfamilies aan leden van de familie Van de Poll in de 17e en 18e eeuw
      8. Aantekeningen betreffende de familie Wolters
      9. Transcriptie van de familieaantekeningen in de bijbel van de families Cramer en Bonn
     2. Familiecollectie
      1. Ingekomen en doorslagen van uitgegane brieven betreffende de familieschilderijen
       1. Reproductie van het portret van Willem Gerrit van de Poll (1763-1836) voor het jubileumboek van de Nederlandse Handelmaatschappij
       2. Correspondentie met Hendrik van de Poll (neef) over eigendom en bezit van de schilderijencollectie
       3. Correspondentie met Charles van de Poll over eigendom en bezit van de schilderijencollectie
       4. Onderzoek door J.F. van Bemmelen naar erfelijkheidsverschijnselen aan familieportretten
       5. Schilderijencollectie van Stanislaus Jean Robert van de Poll in het Rijksmuseum. Met een handgeschreven catalogus van deze collectie
       6. Portretten van Jan van de Poll (1759-1822) en Jan Jacob Valckenier van de Poll (1792-1837)
       7. Reproductie van de schilderijencollectie voor de Nederlandsche Commissie voor de Iconografie
       8. Portretten van Fredrik van de Poll (1780-1853) en Willem van de Poll (1816-1904)
      2. Stukken betreffende de dood, de uitvaart, de zelfopoffering, de heldenmoed en de glorie van J.C.J. van Speijk, genummerd 2 (handschrift), 4, 7, 14, 19, 20, 21, 24, 31, 46 en 51 (gedrukt)
      3. Stukken betreffende schilderijenrestauraties en -restauratoren
      4. Stukken betreffende de familieportretten en de zegelring van Stanislaus Jan Robert van de Poll
      5. Stukken betreffende de oprichting van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting
    2. Carrière
     1. Oorkonde behorend bij de benoeming door koningin Wilhelmina van Fredrik van de Poll, kapitein van de Schutterij te Utrecht, tot ridder in de orde van Oranje Nassau
     2. Diploma van de Nederlandsche Schutterijkader-Bond voor Fredrik van de Poll als donateur
     3. Diploma voor Fredrik van de Poll wegens zijn 25-jarig jubileum als directeur van de Verzekeringsbank Kosmos
   12. Andreas Jacobus van de Poll (1864-1885)
    1. Plakboeken met plakplaatjes
    2. Van Alphen; 'Feestgeschenk voor de Nederlandsche jeugd'
   13. Willem Hendrik Joan van de Poll (1867-1921) (1) x Anna Agatha Geertruida Gevaerts (1872-1941) x (2) Cornelis Johannes Karel van Aalst (1866-1939)
    1. Willem Hendrik Joan van de Pol
     1. Fotoalbum; als leeg album in 1889 door medeleerlingen van de K.M.A. aan hem cadeau gedaan
     2. Paspoort van Willem van de Poll
     3. Foto's van de begrafenis van kolonel Willem van de Poll op de Oude Begraafplaats te Zeist en de opbaring in de salon van Beek en Royen te Zeist
     4. Foto's van Willem van de Poll. Met aantekeningen van zijn zuster Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll
    2. Anna Agatha Geertruida Gevaerts
     1. Paspoort van Anna Agatha Geertruida Gevaerts
     2. Briefkaart van Agathe van Aalst-Gevaerts met nieuwjaarsgroeten aan Marie Louise Luden, vermoedelijk retour ingekomen
   14. Joanna Margaretha Elisabeth ('Zus') van de Poll (1872-1970)
      1. Van de Poll (zoon of dochter van Willem van de Poll en Eugénie Verheijen)
      2. Abraham Nicolaas Jan van de Poll (neef); met enkele concepten en afschriften van uitgegane brieven aan hem
      3. Adrienne van de Poll (nicht)
      4. André van de Poll (neef)
      5. Hendrik van de Poll (neef)
      6. Henriette van de Poll (zuster)
      7. Eric Willem Roëll (neef); fragment
      8. P. la Roy
     1. Ingekomen kennisgevingen van geboorte, huwelijk en overlijden van familieleden en vrienden
     2. Ingekomen kennisgevingen van huwelijken
     3. Ingekomen kennisgevingen van overlijden
     4. Overlijdensadvertenties van familieleden
     5. Menukaart van een dejeuner ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag
     6. Ingekomen brieven van Gerlach Cornelis Joannes van Reenen betreffende Anna Hoogcamer, verbonden aan het Centraal Bureau voor Genealogie
     7. Aantekenboekje met notities betreffende geserveerde menu's
     8. 'De kluchtige aap en het poesje'. Kinderboek van Joanna (Zus) van de Poll
     9. "Een aardig prentenboek met leerzaame vertellingen" door W.P. Razoux, naar het voorbeeld van het Duitse "Der Struwwelpeter".
     1. Afschrift door Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll van een brief van Harman Jan van de Poll aan zijn tante Clara Catharina Bonn betreffende de schilderijencollectie
     2. Inventaris van de archivalia afkomstig van Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll
     3. Stukken betreffende de schenking door Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll van papieren van de familie Croese aan het Gemeentearchief Amsterdam
     4. Stukken betreffende het tijdelijk onderbrengen van de schilderijencolectie en ander familie-erfgoed in het Centraal Museum
     5. Stukken betreffende de schenking door Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll van een deel van het archief van Fredrik van de Poll aan het Gemeentearchief Amsterdam
     6. Stukken betreffende de restauratie van het portret van Clara Catharina Bonn
     7. Aantekening betreffende de schenking door Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll aan het Amsterdams Historisch Museum van een aantal voorwerpen betreffende de eerste-steenlegging voor het Westerdok
     8. Brief van Miep Hartsen over de schenking van twee tekeningen van Gerrit Lamberts aan het Rijksmuseum. Met krantenknipsel
     9. Prentenverzameling van Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll, houdende 'aanverwante kloppemannetjes', belangrijke personen uit de familie Van de Poll, met aantekeningen
     10. Stukken betreffende de reparatie van de zegelring van haar neef Hendrik Willem Godfried van de Poll en diens huwelijk kort daarna met Lucretia Maria Abspoel
     11. Krantenknipsels betreffende de bruiklening aan de gemeente Zeist van twee portretten uit de familiecollectie
     12. Aantekeningen over het familiearchief
     13. Transcriptie door Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll van de tekst op het wapenbord uit 1647 van Pieter van de Poll - van den Bempden
    1. Van de Poll-Wolters-Quina Stichting
     1. Aantekeningen over de onder de Van de Poll-Wolters-Quina-stichting berustende familieportretten
     2. Aantekening over de inhoud van de stukken van Fredrik van de Poll (1860-1937) als administrateur van de fondsen "A.B." en "Geelvinck"
     3. Brief van een notaris over de opvolging van de overleden Fredrik van de Poll als stamhouder van de familie en beheerder van de Van de Poll-Wolters-Quinastichting
     4. Stukken betreffende de wijziging van de statuten van de Van de Poll-Wolters-Quinastichting
     1. Stamboom van de familie Van de Poll door Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll
     2. Ingekomen brieven over de genealogieën Payen en Van de Poll
     3. Uitgegane brief over de genealogieën Payen en Van de Poll
     4. Genealogische aantekeningen van en voor Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll over de familie Van de Poll
     5. Aantekeningen van Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll over Jan van de Poll (1813-1842) en het archiefmateriaal van en betreffende hem in het familiearchief.
     6. Aantekening over het echtpaar Diederik Gerhard Adriaan van Hasselt (1784-1848) en Cornelia Johanna van de Poll (1788-1862)
     7. Aantekening over leden van de familie Van de Poll
     8. Transcriptie door Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll van de aantekeningen uit 1703-1704 door Jan Cramer en Jan Hendrik CramerJansz in de familiebijbel van de families Cramer en Bonn
     1. Stukken betreffende Marie Louise Wilhelmine Schoch, zendelinge in Indonesië, en haar overlijden
     2. Diploma voor Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll voor de beklimming van de Mont Blanc, met een litho van de Mont Blanc
     3. Ingekomen brief van de weduwe van P.H. van der Wedden (vermoedelijk Jenette Maters), die afstamde van de familie Van de Poll, waarin zij om ondersteuning verzoekt
     4. Ansichtkaart van de Van de Poll-bank in het Walkartpark te Zeist
     5. Kranten en krantenknipsels
      1. Koninklijke en adellijke families
      2. Literatuur
      3. Theologie en zending
      4. Vogels, geneeskunde
      5. Fredrik van de Poll (1780-1853)
   15. Wilhelmina Adriana Geertruid ('Adrienne', 'Tut') van de Poll (1901-1958)
    1. Paspoort van Adrienne van de Poll
    2. Ontwerpen door de firma Bonebakker voor een inscriptie met de initialen A.P. op een ivoren doosje
    3. Ingekomen brief van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (neef)
   16. Jacobus Willem Maurits van de Poll (1828-1894) x Petronella Maria van Breugel (1828-1900)
    1. Brief aan Petronella Maria van Breugel van Fredrik Harman van de Poll (zwager)
   17. Clara Johanna van de Poll (1853-1931) x Dirk Beets (1842-1916)
    1. Grafrede van Hendrik Enno van Gelder op het overlijden van Clara Johanna van de Poll.
   18. Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll (1858-1928) x Maurits van Vollenhoven (1860-1885)
    1. Foto's van meisjes Van Harinxma thoe Slooten te Brussel of Antwerpen in 1924 en van Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll, door Bernard Eilers
    2. Album met krantenknipsels, foto's en briefkaarten van en over haar, als gedenkboek aan haar vervaardigd door haar zoon Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven
    3. Foto's van Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll en andere leden van de families Van de Poll en Van Vollenhoven. Met aantekeningen van identiteit door Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll (1872-1970) en Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977)...
   19. Maximiliaan Jacob Theodoor van de Poll (1881-1931) x Adelheid Albertine Marie Babette van Schorlemmer (1882-1971)
    1. Akten van benoeming tot jagermeester en jachtjonker door koningin Wilhelmina
    2. Krantenknipsel betreffende de begrafenis van Maximiliaan Jacob Theodoor van de Poll
   20. André van de Poll (1884-1966) x Cecilia Gevers (1888-1978)
    1. Dankzegging door de Raad voor zijn waarnemening als burgemeester van Heemstede in 1940
    2. Aantekeningen over de afstamming van André van de Poll van Fredrik van de Poll
   21. Anna Cecilia van de Poll (1915-....) x (1) Jan Carel Elias graaf van Lynden (1912-2003); x (2) Everhard Bonifacius Frederik Reyndert Godard baron Wittert van Hoogland (1905-1987)
    1. Berijmde aansporing voor logés in huisje van "Anneke" op tekening om aan te pakken
  2. Stukken van afzonderlijke leden van de families Van Vollenhoven (voorouders en familieleden van Elisabeth van Vollenhoven x Fredrik van de Poll)
   1. Josua van der Poorten van Vollenhoven (1776-1830) x Sara Hendrina Johanna Berg (1788-1846)
    1. Kwitantie en akte van decharge van Anna Louisa Agatha van Winter voor Josua van der Poorten van Vollenhoven, Hendrik Hovy, de erfgenamen van Jan Messchert van Vollenhoven en de erfgenamen van Pieter van Winter Nicoaas Simonszn, (in leven)...
   2. Antoni Jan van Vollenhoven (1784-1826)
    1. Aandelen in de Maatschappij van Koophandel en Zeevaart
    2. Stukken betreffende Zweedse aandelen
  3. Stukken van afzonderlijke leden van de familie Bonn
   1. Anthonie Bonn (?-1770) x Hermina van Born
    1. Aflevering van de Amsterdamsche Courant, houdende de kennisgeving van het overlijden van Andries van Born.
    2. Kennisgeving van het overlijden van Anthonie Bonn door zijn weduwe Hermina van Born aan And. Watering en diens vrouw
    3. Aantekening van Anthonie Bonn over zijn familiebijbel uit 1607.
    4. Schilderij op ivoor van Anthonie Bonn en Hermina van Born en hun twee zoons Andreas en Bernardus Bonn
   2. Andreas Bonn (1738-1818) x Anna Cramer (?-1823)
        1. Brieven van gezinsleden
         1. Andreas Coenradus Bonn (zoon)
         2. Anna Cramer (echtgenote)
        2. Brieven van vrienden en bekenden
         1. A. van Beeftingh en J.D.E. van Beeftingh-Huntum te Rotterdam
         2. L.T. Fahraus te Bucklebury (Engeland)
        1. Aantekening van Andreas Bonn over zijn professorale carrière
        2. Aantekening van Andreas Bonn over zijn carrière
        1. Samenspraak en gedichten op de bruiloft van Harmanus van Born en Magdalena Margretha Grönings
        2. Gedichten op de zilveren bruiloft van Anthonie Bonn en Harmina van Born
        3. Gedicht van Andreas Bonn op de vijftigste geboortedag van Jan Rademaker en Margaretha Hals
        4. Gedichten op de bruiloft van Andreas Bonn en Anna Cramer door Abraham Tjerksz. Pentekeningen, waarvan één met aquarel
        5. Lijkdicht van Andreas Bonn op ds. Deiman. Met een gravure van M. Houtman
        6. Gedicht op de zilveren bruiloft van Jacob Gefken en Anna Catharina Bonn
        7. Gedicht van Andreas Bonn op een zilveren bruiloft
        8. Gedicht op Andreas Bonn ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het "Amsterdamsch Genootschap ter Bevordering der Heelkunde"
        9. Gedichten op de bruiloft van Pieter Willem Righout en Anna Maria Seignard
        10. Gedicht van Andreas Bonn op de zilveren bruiloft van Carel Roos Carelsz en Anna Catharina Watering
       1. Beeldmateriaal
        1. Gravure van Andreas Bonn
        2. Silhouet van Andreas Bonn
        3. Silhouet door I. Schmetterling van een aan zijn bureau schrijvende man
        1. Grootboek van Andreas Bonn
        2. Stukken betreffende de aandelen van Andreas Bonn in een negotiatie van f 400.000,= ten behoeve van de maatschappij Felix Meritis
         1. Stukken betreffende de pokkeninenting van de vier kinderen van Andreas Bonn, met een beschrijving per kind van het daaropvolgende ziekenverloop
        1. Andreas Coenradus Bonn (1783-1809)
         1. Uitnodiging voor de begrafenis van Andreas Coenradus Bonn
         2. Gravure van Andreas Coenradus Bonn door L. Parlman. In zeventienvoud, waarvan negen met een lijkdicht op Andreas Coenradus Bonn
         3. Aflevering van de "Algemeene Konst- en Letter-Bode", houdende onder meer een necrologie van Andreas Coenradus Bonn. Met twee overdrukken
         4. Lijkrede op Andreas Coenradus Bonn door Franciscus van der Bruggen uitgesproken in Felix Meritis
        2. Jan Hendrik Cramer Bonn (1784-1809)
         1. Brieven van Thomas Porter in Engeland aan de familie Van Hogendorp om door te sturen aan de familie Bonn, betreffende de ziekte en het overlijden van Jan Hendrik Cramer Bonn. Met vertalingen in het Nederlands
         2. Brief van de heer Ahman aan Gerrit Muller over de dood van Jan Hendrik Cramer Bonn. Afschrift in tweevoud
         3. Uitnodiging voor de begrafenis in Southampton van Jan Hendrik Cramer Bonn voor L.T. Fahraus te Bucklebury (Engeland)
         4. Aflevering van de Amsterdamsche Courant, houdende onder meer de kennisgeving van het overlijden van Jan Hendrik Cramer Bonn
        1. Schutblad van een uittreksel van de akte van aanstelling d.d. 1 november 1771 van de stad Amsterdam voor Andreas Bonn als hoogleraar in de anatomie en chirurgie aan het Athenaeum Illustre
        1. Kwitantie door Petrus Camper, hoogleraar in de anatomie aan het Athenaeum Illustre, aan Andreas Bonn voor betaald collegegeld
        2. Doctorsbul van de medische faculteit van de Universiteit van Leiden voor Andreas Bonn
        3. Door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen bekroonde verhandeling van Andreas Bonn over de noodzaak van interdisciplinaire samenwerking
        4. Lidmaatschapsbewijzen van wetenschappelijke genootschappen voor Andreas Bonn
        5. Gravures van en gedichten op medici
        6. Statuten van de "Societät für die gesammte Mineralogie" te Jena
        7. Brief van prof. Johan Georg Lenz te Jena en dr. Meck te Soldin aan Andreas Bonn. Met een aantekening van Andreas Bonn over de levensloop van deze brief
        8. Brieven van T.Joh. Gallé aan Andreas Bonn betreffende het legaat van Jacob van der Haar, in leven chirurgijn te 's-Hertogenbosch, aan het Genootschap tot Bevordering der Heelkunst. Met een uittreksel van het testament uit 1799 van Jacob van der Haar
        9. Brief van de "Physicalischen Medicinalischen Societät" te Erlangen aan Andreas Bonn wegens zijn benoeming tot erelid
        10. Ledenlijst van de "Physicalischen Medicinalischen Societät" te Erlangen
        11. Allegorie op de medische wetenschap; gravure
        1. Poorterakte van de stad Amsterdam voor Andreas Bonn
        2. Naamkaartjes voor de bruiloft van Andreas Bonn en Anna Cramer
        3. Uitnodigingen voor begrafenissen ingekomen bij Andreas Bonn
        4. Kennisgevingen door Andreas Bonn van het overlijden van familieleden
        5. Lofspreuken op de zilveren bruiloft van Andreas Bonn en Anna Cramer
        6. Uitnodiging voor Andreas Bonn voor de begrafenis van Clara Hedwig Cramer
        7. Stukken betreffende de schulden van Cornelis Gefken aan Willem Meijer
        8. Dagvaarding voor Andreas Bonn voor een familieraad betreffende de nalatenschap van Maria Caspelheer, in leven vrouw van Coenraad Antony Elers
        9. Staat van door Andreas Bonn op een veiling verkochte en aangekochte goederen
        10. Uitnodiging voor de begrafenis van Anna Maria Bonn
        11. Gelukwens van Anthonius Wijking, chirurgijn, aan Andreas Bonn
        12. Conceptbrieven van Andreas Bonn naar aanleiding van de aan hem verleende ridderorde
        13. Genealogie van de familie Occo door Andreas Bonn
     1. Beroepshalve gevormd archief als hoogleraar in de anatomie en chirurgie aan het Athenaeum Illustre (1771-1823)
      1. Inaugurele rede van Andreas Bonn, uitgesproken op 16 december 1771
      2. Intekenlijst voor betalende toehoorders op een college van Andreas Bonn over het maaksel en nut der delen van het menselijk lichaam
      3. Kwitanties voor en financiële aantekeningen van Andreas Bonn voor de drukkosten van boeken over de anatomie bij J.H. Sepp
      4. Aantekening van Andreas Bonn
      5. Register van door Andreas Bonn van de Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht geleende anatomische preparaten uit de collectie Hovius. Met losse reçu's
      6. Aantekening van Andreas Bonn bij een opdracht voor de drukker Berntrop
    1. Anna Cramer (1744-1823)
     1. Uitnodigingen voor begrafenissen, ingekomen bij Anna Cramer
     2. Gedicht op de bruiloft van Pieter Cappelen en Clara Hedewig Cramer
     3. Ingekomen brieven van gezinsleden
      1. Andreas Bonn (echtgenoot)
     4. Aantekeningen over de familie Bonn van Anna Cramer en haar dochter Clara Catharina Bonn. Met uitgeknipte geboorte- en rouwadvertenties
     5. Aantekeningen van Anna Cramer over de familie Cramer
     6. Kennisgeving van het huwelijk van George Sawyer en Catharina Maria Cappelen
     7. Kennisgeving van het overlijden van Clara Maria Christoffers, weduwe van Jan Hendrik Cramer Jansz
     8. Lijst van legaten uitgekeerd uit kracht van het het testament van Jan Volckerts Christoffers
     9. Verjaardagsgedicht van Clara Catharina Bonn voor haar moeder Anna Cramer
     10. Uitnodiging voor de lijkrede op Andreas Bonn van Franciscus van der Bruggen in Felix Meritis
     11. Lijkrede in het Latijn op Andreas Bonn. Met een vertaling in het Nederlands
     12. Lijkrede op Andreas Bonn
     13. Aantekeningen van Anna Cramer over de familie Cramer en aanverwante families
   3. Bernhardus Bonn (1740-?) x Maria Gefken (1747-?)
    1. Gedichten op de bruiloft van Bernhardus Bonn en Maria Gefken. Met losse illustraties en sierknipselwerken
   4. Hermina Clara Bonn (1774-1831) x Willem van Hogendorp (1765-1835)
    1. Uitnodiging voor de begrafenis van Hermina van Born, weduwe van Anthonie Bonn, ingekomen bij Hermina Clara Bonn
   5. Anthony Bonn (1777-?)
    1. Uitnodiging voor de begrafenis van Hermina van Born, weduwe van Anthonij Bonn, ingekomen bij Anthonij Bonn
   6. Andreas Coenradus Bonn (1783-1809) x Sophia Johanna Damen
    1. Diploma van de senaat van de universiteit van Leiden voor Andreas Coenradus Bonn wegens zijn toelating tot de universiteit
    2. Brief van Andreas Coenradus Bonn aan de heer en mevrouw Damen, zijn schoonouders, betreffende zijn promotie
    3. Proefschrift van Andreas Coenradus Bonn voor de medische faculteit van de Universiteit van Leiden
    4. Doctorsbul voor Andreas Coenradus Bonn van de medische faculteit van de Universiteit van Leiden
    5. Aflevering van de "Algemene Konst- en Letter-Bode", houdende onder meer een bespreking van het proefschrift van Andreas Coenradus Bonn
    6. Lidmaatschapsbewijs voor Andreas Coenradus Bonn van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
    7. Poorterakte van de stad Amsterdam voor Andreas Coenradus Bonn
    8. Gedicht op de promotie van Andreas Coenradus Bonn
    9. Bericht van ontvangst van de Koninklijke Academie van Wetenschappen voor Andreas Coenradus Bonn voor een door hem ingezonden verhandeling
    10. Koperplaten van de illustraties voor het proefschrift van Andreas Coenradus Bonn
    11. Tekening door Andreas Coenradus Bonn van een oud Egyptisch metalen beeldje
    12. Tekening door Andreas Coenradus Bonn van een beeld
    13. Astronomisch zakboekje met losse kartonnen zonnewijzer en schietloodje
    1. Ingekomen brief van Andreas Bonn (vader)
   7. Anthonij Volkert Bonn (1785-1834)
     1. Uitnodigingen voor begrafenissen en kennisgevingen van overlijden ingekomen bij Anthonij Volkert Bonn
      1. Jan Hendrik Cramer Bonn (broer)
      2. Anna Cramer (moeder)
     2. Notitieboekje van een scheepsreis van Amsterdam naar Riga van Anthonij Volkert Bonn
     3. Kwitanties en financiële aantekeningen
     4. Kasboek van ontvangsten en uitgaven
     5. Ingekomen brief van J.E. de Petersen over een obligatie
     6. Zangbundel voor de weeskinderen van de Evangelisch-Luthersche Gemeente te Amsterdam ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van de overlevering van de Augsburgse confessie
     1. Envelop met een haarlok van de overleden Andreas Bonn
     2. Onderhandse akte van scheiding tussen de weduwe en de erfgenamen van Andreas Bonn van de aandelen Nationale Schuld ten name van Andreas Bonn
     3. Afschrift van de akte van scheiding van de boedel van Andreas Bonn en Anna Cramer
  4. Stukken van afzonderlijke leden van de families Cramer en Christoffers
   1. Jan Cramer (?-1751) x Hedewig van Riedt (1674-1720)
    1. Poorterakte van de stad Amsterdam voor Jan Cramer
    2. Ingekomen uitnodigingen voor begrafenissen
    3. Stukken betreffende de begrafenis van Hedewig van Riedt, vrouw van Jan Cramer
   2. Jan Hendrik Cramer Jansz (1715-1765) x Clara Maria Christoffers (?-1792)
    1. Jan Hendrik Cramer Jansz
     1. Doopbewijs van Jan Hendrik Cramer Jansz. Uittreksel, 1732
     2. Kwitantie voor Jan Hendrik Cramer Jansz en zijn aanstaande vrouw Clara Maria Christoffers voor de betaling van het middel op trouwen
     3. Poorterakte van de stad Amsterdam voor Jan Hendrik Cramer Jansz.
     4. Uitnodigingen voor begrafenissen ingekomen bij Jan Hendrik Cramer Jansz
    2. Clara Maria Christoffers (1709-1792)
     1. Ingekomen uitnodigingen voor begrafenissen en kennisgevingen van overlijden
     2. Uitnodiging voor de begrafenis van Coenraad Christoffers (vader)
     3. Kennisgeving door Clara Maria Christoffers van het overlijden van haar man Jan Hendrik Cramer Jansz
     4. Grafschrift voor Jan Hendrik Cramer van Abraham Tjerksz. Pentekening
     5. Kwitantie van de gravenmaker van de Nieuwe Lutherse Kerk voor Clara Maria Christoffers wegens betaalde verhoging voor het graf nr. 23
   3. Coenraad Christoffers (?-1735) x Clara Margareta Volckerts
    1. Transcriptie van de aantekeningen die Jacob Christoffer eerst in Zweden en daarna in Amsterdam in zijn familiebijbel gemaakt heeft. 17e-eeuws afschrift
    2. Memorieboekje van Matheus Christoffers met aantekeningen van belangrijke familiegebeurtenissen.
    3. Bewijs van inschrijving als ingezetene en poorterakte van de stad Amsterdam voor Coenraad Christoffers uit Lübeck
    4. Uitnodiging voor de begrafenis van Elias van Hoven, ingekomen bij Coenraad Christoffers
    5. Akte van condemnatie door de Hoge Raad van Holland van de akte van scheiding van de nalatenschap van Jacob van Riedt de oude
    6. Akte of vonnis van de Hoge Raad van Holland inzake de nalatenschap van Hendrik van Riedt, man van Clara Wijbrands, en diens geschil met zijn broer Johan van Riedt
    7. Genealogieën door Coenraad Christoffers van de families Christoffers en de in 1686 door huwelijk daarmee verbonden familie Volkerts over de periode 1639 tot 1721
  5. Stukken van afzonderlijke leden van tak AB de familie van de Poll (voorouders en familieleden van Henriette Wilhelmine van de Poll (1.1.1.7.2)
   1. Jan van de Poll Harmensz (1721-1801) x Anna Maria Dedel (1729-1774)
    1. Gedichten ter gelegenheid van het huwelijk van mr. Jan van de Poll en Anna Maria Dedel
    2. Gedicht door Jan Hudde Dedel ter gelegenheid van de 25e trouwdag van Jan van de Poll en Anna Maria Dedel
    3. Brieven ingekomen bij Jan van de Poll Harmansz (1777-1858), kleinzoon van Jan van de Poll Harmansz (1721-1801)
     1. Jan van de Poll (grootvader)
     2. Kolonel M. de Dopff
    4. Kwartierstaten van Jan van de Poll en Anna Maria Dedel
   2. Willem Gerrit van de Poll (1763-1836) x Agnes Johanna Henriette Graafland (1766-1830)
    1. Rapport door Willem Gerrit van de Poll, gezagsvoerder van het schip "Holland", van de slag bij de Doggersbank. Afschrift, vermoedelijk door Fredrik Harman van de Poll
    2. Ingekomen brief van Archibald van de Poll (zoon)
    3. Geleidebrief bij de schenking van een horloge door eenenveertig personen, onder wie de heer Van de Poll, aan de majoor Renno van de 3e Compagnie Vrijwillige Jagers te paard van 's-Gravenhage
   3. Willem Gerrit van de Poll (1793-1872) x Agneta Clasina Catharina van Stralen (1804-1877)
    1. Brieven naar aanleiding van de ziekte en het overlijden van hun zoon Willem Gerrit van de Poll (1825-1857). Met bijlagen, met aantekeningen (1867)
    2. Lijst van door M. van Imisfaert door tussenkomst van Boekhandel Van Doorne ontvangen kwartierstaten van de hand van Willem Gerrit van de Poll
    3. Gedenkschrift door Agneta Clasina Catharina van Stralen ter herinnering aan haar zoon Willem Gerrit van de Poll (1825-1857) over de periode 1854-1857. Met ingeplakte van hem aan haar gestuurde brieven uit die periode
   4. Archibald van de Poll (1796-1850) (2) x Frederica Louisa baronesse van Heerdt (1792-1858) x (1) Anthony Cornelis Twent (1771-1852)
    1. Archibald van de Poll
      1. Lidmaatschapsbewijs voor Archibald van de Poll als vrijmetselaar van de meestersgraad van de loge te Amsterdam
      2. Kerkelijke en burgerlijke huwelijksakte van Archibald van de Poll en Frederica Louisa baronesse van Heerdt
      3. Gedicht van Henriette Wilhelmine van de Poll voor haar ouders Archibald van de Poll en Frederica Louisa van Heerdt
      4. Brief van Charles Eduard baron Van Heerdt aan Archibald van de Poll naar aanleiding van de dood van Timon Cornelis graaf van Heerdt tot Eversberg
      5. Brief van L.J. Böhtlingk aan Archibald van de Poll naar aanleiding van de dood van Louise Pauline Frederique Twent
      6. Uitgegane brieven van Archibald van de Poll aan zijn schoonmoeder Esther Renouf, weduwe van Timon Cornelis graaf van Heerdt tot Eversberg; concepten
       1. Bij Archibald van de Poll ingekomen brieven en nota's van de notarissen J.G. en B. van der Haak te 's-Gravenhage betreffende nalatenschappen waarin zijn vrouw Frederica Louisa baronesse van Heerdt gerechtigd is
       2. Uitgegane brieven van Archibald van de Poll aan de notarissen J.G. en B. van der Haak te 's-Gravenhage over nalatenschappen waarin zijn vrouw Frederica Louisa baronesse van Heerdt gerechtigd is
      1. Nalatenschap van Willem Gerrit van de Poll, weduwnaar van Agnes Johanna Henriette Graafland
       1. Onderhandse codicillen van Willem Gerrit van de Poll
       2. Kennisgeving van het overlijden van Willem Gerrit van de Poll
       3. Inventaris van de roerende goederen van Willem Gerrit van de Poll
       4. Kwitanties door Willem Gerrit van de Poll en Archibald van de Poll aan elkaar voor de scheiding van de nalatenschap van hun vader Willem Gerrit van de Poll
      2. Nalatenschap van Johanna Herbertina Augusta Wilhelmina von Wülcknitz
       1. Ingekomen en concepten en afschriften van uitgegane stukken van Archibald van de Poll en Frederica Louisa baronesse van Heerdt betreffende de nalatenschap van Johanna Herbertina Augusta Wilhelmina von Wülcknitz
       2. Conceptbrief van Archibald van de Poll aan zijn broer Willem Gerrit van de Poll, gemachtigde van Frederica Louisa baronesse van Heerdt, over de afwikkeling van de nalatenschap
       3. Aantekeningen van en voor Willem Gerrit van de Poll, gemachtigde van Frederica Louisa baronesse van Heerdt, over de koopsom van een huis op de Prinsessengracht
      3. Nalatenschap van Louise Pauline Frederique Twent
       1. Uittreksel uit de overlijdensakte van Louise Pauline Frederique Twent
       2. Beschikking van hertog Adolph van Nassau waarbij aan Archibald van de Poll toegestaan wordt het lijk van zijn stiefdochter Louise Pauline Frederique Twent naar Arnhem te laten overbrengen
       3. Brief van J.G. van der Haak, notaris te 's-Gravenhage, aan Willem Gerrit van de Poll, gemachtigde van Frederica Louisa baronesse van Heerdt, over de afwikkeling van de nalatenschap
       4. Brieven van J.G. van der Haak, notaris te 's-Gravenhage, aan Frederica Louisa baronesse van Heerdt, en concepten van uitgegane brieven van Archibald van de Poll aan deze notaris betreffende de nalatenschap
       5. Ingekomen en concepten van uitgegane brieven van Archibald van de Poll betreffende de afwikkeling van de nalatenschap
       6. Beschikking van burgemeester en wethouders van Arnhem waarbij Archibald van de Poll toegestaan wordt het graf van Louise Pauline Frederique Twent te beplanten
       7. Akte van scheiding van de nalatenschap van Louise Pauline Frederique Twent
       8. Aantekening betreffende verschillende opties voor een aan te kopen grafkelder
      4. Nalatenschap van Timon Cornelis graaf van Heerdt tot Eversberg
       1. Stukken betreffende het overlijden van Timon Cornelis graaf van Heerdt tot Eversberg
       2. Stukken betreffende het door Anthony Cornelis Twent opgeëiste aandeel in de nalatenschap
       3. Kwitanties door Anthony Cornelis Twent aan Willem Gerrit van de Poll, gemachtigde van zijn van hem gescheiden vrouw Frederica Louisa baronesse van Heerdt, voor het hem toekomende erfdeel uit de nalatenschap van haar vader
       4. Brief van Anthony Cornelis Twent aan Willem Gerrit van de Poll, gemachtigde van Frederica Louisa baronesse van Heerdt, betreffende de nalatenschap. Met bijlage
    2. Frederica Louisa baronesse van Heerdt
       1. Anthony Cornelis Twent (ex-echtgenoot)
       2. Esther Renouf (stiefmoeder)
       3. Willem Hendrik graaf van Heerdt tot Eversberg (broer)
       4. Anna Margaretha Cornelia Twent (schoonzuster), echtgenote van dhr. Six
       5. Theodora Johanna Wilhelmina Herbertina baronesse van Heerdt (zuster), echtgenote van dhr. Blanvillain
       6. Willem Gerrit van de Poll (broer)
       7. Johanna Jacoba Herbertina Mauritia van der Does (moeder)
       8. S.J. Jonxis Lamillard dit Fallot
      1. Brieven van Frederica Louisa van Heerdt aan niet met name genoemde personen naar aanleiding van het overlijden van haar dochter Louise Pauline Frederique Twent
      2. Kasboek van ontvangsten en uitgaven van Archibald van de Poll (1847-1852) en Louisa Frederica baronesse van Heerdt (1850-1854)
      3. Stukken betreffende de liquidatie van een kapitaal van f 3.800,=, door Johanna Jacoba Herbertina Mauritia van der Does nagelaten aan haar drie kinderen bij Timon Cornelis graaf van Heerdt tot Eversberg
      4. Kwitantie door de ontvanger der directe belastingen te Arnhem aan Frederica Louisa baronesse van Heerdt wegens betaalde grondbelasting
      5. Onderhandse procuratie door Frederica Louisa baronesse van Heerdt op Willem Anthony Bichon Visch om uit haar naam een akkoord te sluiten met haar man Anthony Cornelis Twent over hun echtscheiding
     1. Archief gevormd als executeur-testamentair en erfgenaam van Archibald van de Poll, man van Frederica Louisa baronesse van Heerdt
      1. Akte van huwelijkse voorwaarden van Archibald van de Poll en Frederica Louisa baronesse van Heerdt
      2. Aantekening betreffende aan de notaris Nijhoff te Arnhem overgezonden stukken betreffende de nalatenschap van Archibald van de Poll
      3. Stukken betreffende de effecten in de nalatenschap
      4. Retroacta van twee huizen en van een hypotheek op een derde huis in Arnhem, deel uitmakend van de nalatenschap van Archibald van de Poll
       1. Een herenhuis op de ene hoek van de Bergstraat en de Utrechtse Straatweg. 1739-1846. Met retroacta van een in 1840 geannexeerd perceel
       2. Een tuin met een huisje op de andere hoek van de Bergstraat en de Utrechtse Straatweg
       3. Een hypotheek ten laste van Reinier Meeuwsen en Pauline Peeters op de herberg "Het Scheepje" bij de Rijnbrug
      5. Akte van scheiding van de nalatenschap van Archibald van de Poll. 1855. Grosse voor Fredrica Louisa baronesse van Heerdt. Met een aantekening van Frederik Harman van de Poll over de verdeling in 1858 van de haar in dezen toebedeelde goederen
      6. Akte van décharge van voogdij voor Frederica Louisa baronesse van Heerdt, weduwe van Archibald van de Poll, van hun voorheen minderjarige kinderen
      7. Akte van verkoop door de kinderen van Archibald van de Poll en Frederica Louisa van Heerdt, als vruchtgebruiker van de nalatenschap van Archibald van de Poll aan Wilhelm Frowein van een herenhuis te Arnhem op de ene hoek van de Bergstraat en de...
      8. Stukken betreffende het pensioen van Frederica Louisa baronesse van Heerdt als weduwe van Archibald van de Poll
   5. Willem van de Poll (1831-1893) x (1) Martine Henriette Conrad (1835-1880); x (2) Cornelie Justine Wibbine Conrad (1834-1887)
    1. Lidmaatschapsbewijs voor Willem van de Poll als vrijmetselaar van de meestergraad van de loge te Amsterdam
    2. Foto van een portretschilderij van Martine Henriëtte Conrad (1835-1880)
   6. Catherina Roberdina Jacoba Twent (1817-1868)
    1. Genealogie en wapenboek van het geslacht Clifford
    2. Aanvulling op het Wapenboek van de familie Clifford
    3. Bijlagen tot de genealogie en het wapenboek van de familie Clifford, oorspronkelijk los inliggend in het boek
    4. Stamboom van Jan Clifford en Anna Wolters
    5. Ingekomen kennisgeving van het huwelijk van Fredrik Harman van de Poll en Henriette Wilhelmine van de Poll
   7. Willem Gerrit van de Poll (1854-1898) x Jacqueline Cornelie baronesse van Wassenaer (1858-1930)
    1. Reisdocument van de Nederlandse consul te Genève voor Willem Gerrrit van de Poll voor zijn terugreis naar Nederland
     1. Agneta Clasina Catharina van Stralen (grootmoeder)
     2. Johanna Adolphine Deutz van Assendelft (moeder)
     3. Agneta Hendrika (Agnès) van de Poll
     4. Willem Nobels (bediende in het ouderlijke huis)
     5. I. Archer-Rendorp (zuster van zijn grootmoeder aan moederszijde)
   8. Agneta Hendrika van de Poll (1857-1933) x Fredrik Willem Eduard Groeninx van Zoelen (1844-1922)
     1. Willem Gerrit van de Poll (broer) en Jacqueline Cornelie van Wassenaer (schoonzuster)
     2. Jacqueline Cornelie baronesse van Wassenaer (schoonzuster)
    1. Aandenken aan haar overleden broer Willem Gerrit van de Poll (1854-1898), bestaande uit een blad papier met bijbelse spreuk, waarbij oorspronkelijk door haar bij zijn graf geplukte bloemen zaten
 2. Niet aan een bepaald lid van hoofdtak BA van de familie Van de Poll toe te schrijven stukken
  1. Eigen exemplaar van een rondschrijven namens burgemeesters van Amsterdam, waarin de leden van de Oud Raad worden uitgenodigd om ter vergadering een principeverklaring af te leggen. Met aantekeningen door Fredrik van de Poll, 1920.
  2. Zakagenda's van een vrouw, met persoonlijke aantekeningen
  3. Bloemlezing van poëzie door onbekende samengesteld voor Margaretha Jacoba van de Poll
  4. Boekenleggers en kaartjes voor "Madame van de Poll"
  5. Ontmanteld fotoalbum zonder foto's
  6. Dictaat van F. van de Poll betreffende eerste hulp
  7. Oningevuld boekje met voorgedrukte te verrichten handelingen voor een medische opleiding van F. van de Poll
  8. Niet verzonden brief van een mevrouw Van de Poll te Den Haag aan haar dienstbode Eef
  9. Brieven van een neef aan zijn neef Van de Poll
  10. Handgeschreven bloemlezing uit de Franse en Engelse literatuur, samengesteld door Sara Maria Calkoen tijdens haar verblijf op Boom en Bosch, Iepenrode en te 's-Gravenhage.
  11. Schetsboek met vakantieschetsen (o.a. Birkhoven, Zeeduin, Rose Cottage en Walburg) van Jacoba van de Poll
  12. Losse schetsbladen met vakantieschetsen van Jacoba van de Poll
  13. Handtekeningenlijst van aanwezigen bij een feestmaal op sociëteit De Witte in Den Haag ter herinnering aan de eindstrijd om de America Cup te New York, waaronder W. van de Poll
  14. Briefkaart van 'Griet', met afbeelding van haarzelf, aan jhr. Van de Poll in Villa West Cliff te Zandvoort
  15. Interview in het Algemeen Handelsblad met jhr. drs. H. van de Poll, algemeen secretaris van het Universitair Asyl Fonds
  16. Plattegrond van een tafelschikking voor een St. Nicolaas-etentje, waar A.M. van de Poll en mej. Van de Poll aanzitten.
  17. Aantekeningen betreffende door Van de Poll's ooit bewoonde huizen
  18. Door M.E. van de Poll van foto nagetekend wapenbord met Van de Poll-wapen uit 1532, met bijlage
  19. Tekeningen van K. van de Poll voorstellende onbekende kinderen en een zonnebloem
  20. Haarlok en gedroogde takjes (rozemarijn?)
 3. Stukken betreffende vererfde of collectieve bezittingen
  1. Stukken betreffende de twee familiegraven, nrs. 23 en 24, van achtereenvolgens de families Cramer en Bonn in de Nieuwe Lutherse Kerk
  2. Stukken betreffende graf no. C 326 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, laatst ten name van Fredrik van de Poll
  3. Akte van provisionele scheiding van de boedel van Aaghje Backer. Uittreksel van de toebedeling van graf no. 65 in de Westerkerk te Amsterdam aan Fredrik van de Poll
  4. Stukken betreffende graf no. 65 zuidzijde in de Westerkerk te Amsterdam ten name van Fredrik van de Poll, eertijds toebehoord hebbend aan Aaghje Backer

Hoofdtak BB van de familie Van de Poll, afstammend van Jan Jacobus van de Poll (1784-1863), met aanverwante families

 1. Stukken van afzonderlijke leden van de familie Van de Poll (nazaten van Jan Jacobus van de Poll en Constantia Agatha Calkoen)
  1. Tak afstammend van Hendrik van de Poll (1866-1947) x Aaltje Ottens (1870-1952) (tak BBA)
   1. Jan Jacobus van de Poll (1784-1863) x Constantia Agatha Calkoen (1792-1860)
    1. Brief van Abraham de Neufville aan zijn schoonbroer Jan Jacobus van de Poll, aan de vooravond van de intocht van Napoleon in Amsterdam
    2. Brieven van Margaretha Cornelia Clara van de Poll (1788-1854) aan haar broer Jan Jacobus van de Poll, lid van de Garde d'Honneur
    3. Brieven van Margaretha Jacoba van de Poll aan haar zoon Jan Jacobus van de Poll, lid van de Garde d'Honneur
    4. Ingekomen gedicht op het vertrek van Jan Jacobus van de Poll als Garde d'Honneur door zijn zus Margaretha Cornelia Clara van de Poll
    5. Bewijs van lidmaatschap van de vrijmetselaarsloge 'Grand Oriënt' (of Groot Oosten) te Amsterdam
    6. Ingekomen brief van Renate Früauf, hoofd van een meisjesinternaat in Zeist, betreffende de vorderingen van zijn dochter Constantia Margaretha Maria van de Poll
    7. Onderhandse akte van scheiding van de nalatenschap van wijlen jhr. Nicolaas Calkoen
    8. Stukken betreffende het overlijden van Anna Maria van de Poll (dochter) op éénjarige leeftijd
    9. Heildicht met tekeningetje op de vriendschap
    10. Briefjes van Constantia Johanna van de Poll (1856-1864) voor haar grootvader Jan Jacobus van de Poll
    11. Dagboeknotities van Constantia Agatha Calkoen; afschrift door Clara Catharina van de Poll op een exemplaar van de stellingen van Harman Hendrik van de Poll bij zijn proefschrift, aangeboden aan zijn schoonzuster Cornelia Abrahamina van de Poll - de...
    12. Memoires van Clara Catharina van de Poll betreffende haar werkzaamheden bij het Nederlandse Rode Kruis tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871. 20e-eeuws afschrift
    13. Rondzendkaartje, waarop de namen van alle zonen en schoonzonen gedrukt zijn
   2. Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1819-1870) en Cornelia Abrahamina de Neufville (1831-1886)
    1. Abraham Nicolaas Jan van de Poll
     1. Archief gevormd als privé-persoon
      1. Persoonlijk en gezinsleven
       1. Huwelijk en kinderen
        1. Poezie- en souveniralbum van Abraham Nicolaas Jan van de Poll en Cornelia Abrahamina de Neufville
        2. Tractaat van de pedagoog Fr. Knigge omtrent de omgang met kinderen en verliefde mensen
        3. Gedicht van Ten Kate, overgeschreven ter gelegenheid van de verjaardag van Clara Catharina van de Poll
        4. Gedicht op de vriendschap en de liefde
        5. Door hem zelf geschreven gedichten ter gelegenheid van zijn huwelijk
        6. Akten van huwelijksvoorwaarden voor Abraham Nicolaas Jan van de Poll en Cornelia Abrahamina de Neufville; in tweevoud, met een uittreksel hiervan
        7. Briefjes van dochter Constantia Johanna van de Poll (1856-1864)
        8. Gedicht bij het ziekbed van zijn zoon Abraham Margarethus van de Poll (1857-1862), met nota's, kwitanties en onkostenlijstjes wegens diens overlijden
        9. Minuut van successiememories wegens het overlijden van zijn zoon Abraham Margarethus van de Poll (1862) en zijn dochter Henriëtte van de Poll (1863), met bewijs van inlevering van de successiememorie wegens het overlijden van zijn zoon Abraham...
        10. Stukken betreffende het overlijden van zijn dochter Henriëtte van de Poll (1862-1863), met foto van haar
        11. Stukken betreffende het overlijden van zijn dochter Constantia Johanna van de Poll (1856-1864)
        12. Gedicht op hun koperen huwelijk door E. Arlar en G.J. van Middeldorp
        13. Plakboek van hun kinderen Jan Cornelis, Sara Maria Johanna (Mimi), Hendrik en Bregje Agatha Georgina; met losliggende poëzieplakplaatjes
        14. Enveloppen met haarlokken van Abraham Nicolaas Jan van de Poll en Cornelia Abrahamina de Neufville
       2. Reizen
        1. Reisschetsboekjes
        2. Reisschetsjes
       3. Godsdienst en levensbeschouwing
        1. Brief van mevrouw S.G.J. Smitt uit Amersfoort, waarin hij met bijbelteksten wordt aangespoord zijn best op school te doen
        2. Bundel met eigen gedichten en van anderen, vertaald en onvertaald. Met illustraties
        3. Getuigschrift, uitgereikt ter gelegenheid van zijn geloofsbelijdenis voor de Hervormde Gemeente te Amersfoort
        4. Verzameling eigen gedichten aangaande persoonlijke gebeurtenissen, indrukken en overpeinzingen; tevens gelegenheidspoëzie
        5. Aantekenboekje met gedachten, uitspraken, wijsheden, puntige gezegden en grapjes van onbekende herkomst
        6. Register met gedachten en uitspraken van beroemde vrouwen
        7. Aantekenboekje met bespiegelingen, soms vergezeld van een conclusie bruikbaar voor de praktijk van alledag
        8. Register met treffende uitspraken van bekende en minder bekende schrijvers uit de wereldliteratuur of passages uit hun werk, vertaald en onvertaald, houdende een levenswijsheid of -richtlijn
        9. Notitie met uitspraken van Talleyrand, met bijlage
        10. Gedicht 'De Paradijs-roos', overgeschreven van mr. J. van Lennep
        11. Bundel houdende een selectie vrome poëzie
       4. Overige
        1. Tekeningen van een man met pijp en van een paard en wagen
        2. Bloemlezing van gedichten en toneelstukjes
        3. Bloemlezing van Franse gedichten, waaronder 'La mort d'un enfant'
        4. Ingekomen kennisgevingen van overlijden
        5. Schetsjes en tekeningen door Abraham Nicolaas Jan van de Poll
      2. Studie en wetenschapsbeoefening
       1. Diploma wegens het behalen van het toelatingsexamen voor de Latijnsche School te Amersfoort
       2. Verklaring van geschiktheid tot het volgen van een universitaire studie van de rector van het gymnasium te Amersfoort
       3. Toelatingsbul tot de Universiteit van Utrecht
       4. Bewijs van toelating als juridisch student aan de Universiteit van Utrecht
       5. Getuigschrift voor het behalen van het wiskunde-examen
       6. Getuigschrift voor het behalen van het examen in de theoretische filosofie en menswetenschappen
       7. Tentamenbriefjes
       8. Diploma voor het behalen van het kandidaatsexamen in de rechten aan de Universiteit te Utrecht
       9. Doctorsbul van de Universiteit te Utrecht wegens cum laude-promotie in het Romeins Recht
      3. Genealogie en andere culturele activiteiten
       1. Kladrepertorium op de genealogie van Joan van de Poll, burgemeester te Montfoort in 1428, over de periode 1428 tot 1838
       2. Genealogie van Joaan van de Poll, burgemeester te Montfoort in 1428, over de periode 1428 tot 1838 tot p. 72
       3. Minuut van een brief aan Abraham Cornelis de Neufville met een bedankje voor een toegezonden boek; met latere aantekeningen van Hendrik van de Poll
       4. Genealogieën van de familie Calkoen, vervaardigd door of voor Abraham Nicolaas Jan van de Poll
      4. Verwerving en beheer eigendommen en bezittingen
       1. Bewijs van bijschrijving van fl. 5.000 op de rekening ten laste van Jacob's Commissiekantoor
       2. Aangetekende brief van dhr. Leinweber, waarop mededelingen betreffende het meegestuurde geldbedrag
      5. Benoemingen
       1. Stukken betreffende benoemingen van Abraham Nicolaas Jan van de Poll
        1. Procureur voor de arrondissementsrechtbank van Amersfoort
        2. Rechter-plaatsvervanger van de arrondissementsrechtbank van Amersfoort
        3. Rechter van de arrondissementsrechtbank van Amersfoort
        4. Lid van de schoolcommissie te Amersfoort
        5. Schoolopzichter in het derde district van de provincie Utrecht
        6. Administrateur van het fonds Frankendael
        7. President van de arrondissementsrechtbank te Amersfoort
     2. Archief gevormd als executeur-testamentair of erfgenaam
      1. Kwitantie voor het bedrag dat door hem, als administrateur der nalatenschap van Gerlach Fredrik, Daniël en Jan Fredrik Fraser, in de eindafrekening aan de rechthebbenden werd uitbetaald
      2. Ingekomen brief van Margarethus van Asch van Wijck betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van tante Mimi Calkoen
    2. Cornelia Abrahamina de Neufville
     1. Archief gevormd als privé persoon
      1. "Poésies divers"; album met gedichten
      2. Bundel gedichten, gezegden en wijsheden, bijeengebracht door Abraham Nicolaas Jan van de Poll, haar neef en toekomstig echtgenoot
      3. Dagboek
      4. Stapeltje door Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll zelfgemaakte speelkaarten voor Cornelia Abrahamina de Neufville en haar dochter Bregje Agatha Georgina van de Poll, met begeleidend briefje
      5. Onderhandse "akte" van haar man, waarin hij haar fl. 100 per jaar meer kleedgeld toezegt
      6. Periodieke aantekeningen betreffende het leven en lijden van haar kinderen; na 1886 bijgehouden door een onbekende
      7. Bewijs van inschrijving als lidmaat van de Hervormde Gemeente te Den Haag op attestatie van die te Amersfoort
      8. Verjaarsgedichten van haar kinderen
      9. Voor haar vervaardigde voorschriften en recepten op brei-, bak- en medicijnengebied
      10. Kennisgeving van het overlijden van Clara Catharina van de Poll
      11. Ingekomen brieven van mevrouw Thomassen à Thuessink van der Hoop-de Ranitz, over hoe haar zoon Gijsbert het hof maakt aan Sara Maria Johanna van de Poll, dochter van de geadresseerde; met afschrift van een antwoordbrief
      1. Nalatenschap van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (echtgenoot)
       1. Testament van Abraham Nicolaas Jan van de Poll
       2. Onderhandse akte van voogdijstelling van Abraham Nicolaas Jan van de Poll
       3. Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Abraham Nicolaas Jan van de Poll
       4. Inventaris van de nalatenschap van Abraham Nicolaas Jan van de Poll; afschrift
       5. Vonnis van het kantongerecht van Amersfoort waarmee ten verzoeke van Cornelia Abrahamina de Neufville haar medevoogd Jacobus de Neufville gemachtigd wordt om een aantal effecten uit de nalatenschap te verkopen
       6. Akte van vaststelling van de gerechtigden tot de nalatenschap van Abraham Nicolaas Jan van de Poll; afschrift
      2. Nalatenschappen van Cornelia Petronella Calkoen, weduwe van John Duval
       1. Akte van scheiding van het erfdeel van haar en haar kinderen uit de nalatenschap van jkvr. Sara Maria Calkoen
       2. Akte van scheiding van het erfdeel van haar minderjarige kinderen uit de nalatenschap van Cornelia Petronella Calkoen, weduwe van John Duval
       3. Bij Cornelia Petronella Calkoen, weduwe van John Duval, ingekomen kennisgevingen van overlijden
   3. Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll (1825-1892)
    1. Gouache door Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll van het landgoed Ruthoek te Baarn met champignons plukkende familieleden
    2. Erelidmaatschapsbewijs voor en foto van Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll van de Baarnsche Zangvereeniging
    3. Ingekomen brieven van dhr. Backer van Leuven betreffende de familie Elias
    4. Kwartierstaten van David Matheus van Gelder de Neufville (1858-1938). Met familiewapens
    5. Visitekaartjes, afkomstig van Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll
    6. Fragmenten van een kwartierstaat van nakomelingen van Abraham Barnaert (1690), Jacobus Barnaert (1696-1762) en Jacob van Gelder (geboren ca. 1660)
    7. Genealogieën en kwartierstaten met wapentekeningen van de familie Van de Poll en aanverwante families
    8. Tekeningen van familiewapens van Jan Jacobus van de Poll, zijn vrouw Constantia Agatha Calkoen en de echtgenoten van hun kinderen
    9. Fragmenten van de kwartierstaat van Jan Jacobus van de Poll
    10. Onvolledige kwartierstaat van Margaretha Trip over de periode 1580 tot 1720
    11. Ingekomen brief van zijn zus Margaretha Jacoba van de Poll (Ietekootje)
    12. Kwartierstaat van de kinderen van Jan Jacobus van de Poll
   4. Constantia Maria Margaretha van de Poll (1818-1892) x Matthias Margarethus van Asch Van Wijck (1816-1882)
    1. Register met antwoorden op vragen naar bijbelse kennis
    2. Ingekomen brief van Cornelia Abrahamina de Neufville (schoonzuster)
   5. Sara Maria van de Poll (1823-1907) x Johannes Cock Blomhoff (1816-1900)
    1. Ingekomen brieven van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (broer)
    2. Tekeningen afkomstig en deels ook van de hand van Johannes Cock Blomhoff en Sara Maria van de Poll van landschappen, fantasiefiguren en stillevens
    3. Bedankbrief van een voormalige dienstbode voor het lenen van een bruiloftssamenspraak, die bijgevoegd is
    4. Ingekomen wenskaarten
    5. Foto van Johannes Cock Blomhoff en Sara Maria van de Poll op hun landgoed Birkhoven temidden van familie. Met lijst van op de foto voorkomende personen
    6. Prentbriefkaart van nicht Jet te Utrecht
    7. Akte van scheiding van de nalatenschap van Sara Maria van de Poll
    8. Menukaart van het etablissement "Le Bouvier Hongrois"
    9. Ontmanteld fotoalbum, oorspronkelijk in 1861 door dhr. of mevr. Van Testel cadeau gedaan aan mevr. Cock Blomhoff - Van Breugel te Amersfoort
    10. Veilingcatalogus van de inboedel van wijlen Sara Maria van de Poll op het buitengoed Birkhoven
   6. Clara Catharina van de Poll (1829-1883)
    1. Albumblaadje met bijbehorende stukken van A.E. van Bevervoorde
    2. Ingekomen brief van Johanna Ferdinanda (Hansje) Backer, vrouw van Frederik de Neufville
    3. Ingekomen brief van Josiena Broes
    4. Memoires over haar reis als verpleegkundige naar Duitsland
    5. Stukken betreffende haar verblijf te Mannheim en haar werk aldaar als Rode-Kruismedewerkster bij de krijgsgevangenen uit de Frans-Duitse oorlog
    6. Ingekomen brief van Harmen Hendrik van de Poll (broer)
    7. Souvenirs, ontvangen van Cornelis Hartsen Jacobsz en Bregje Agatha de Neufville
   7. Jan Cornelis van de Poll (1860-1893)
     1. Ingekomen brieven
      1. Abraham Nicolaas Jan van de Poll (vader)
      2. Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll (oom)
      3. Abraham de Neufville (grootvader)
      4. Jacobus de Neufville (oom)
     2. Gedicht aan zijn grootvader Abraham de Neufville ter ere van diens 80ste verjaardag
     3. Ingekomen versjes met tekeningen van Peter Arthur Hugo van Rossem (ca. 1859-1922)
     4. Zelf samengestelde bloemlezing uit de kerk- en godsdienstfilosofische literatuur
     5. "Losse Schakels" en "Harp Accoorden". Dichtbundels van Peter Arthur Hugo van Rossem, opgedragen aan Jan Cornelis van de Poll en mevrouw J.G.H. Tutein Nolthenius - van Sirtema
     6. Niet verstuurde brief aan zijn vriend Titus
     1. Testament van Cornelia Abrahamina de Neufville (moeder)
     2. Stukken betreffende het overlijden van Cornelia Abrahamina de Neufville
     3. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Cornelia Abrahamina de Neufville
     4. Gewaarmerkte akte van taxatie van de nalatenschap van Cornelia Abrahamina de Neufville
     5. Inventaris van de inboedel van Cornelia Abrahamina de Neufville
     6. Toedelingslijst van kapitaal en schulden aan de kinderen van Cornelia Abrahamina de Neufville
     7. Akte van scheiding van de nalatenschap van Cornelia Abrahamina de Neufville
     8. Stukken betreffende het beheer van het erfdeel en vermogen van zijn broer Hendrik
      1. Rekening van beheer als voogd over het vermogen van zijn broer Hendrik
      2. Register van effecten en andere beleggingen
      3. Lijsten en verkoopnota's van de effecten door de Rotterdamsche Bank
     9. Volmacht voor Jan Cornelis van de Poll als voogd van zijn minderjarige broer en zusters om renten Nationale Schuld te innen
   8. Hendrik van de Poll (1866-1947) x Aaltje Ottens (1870-1952)
    1. Hendrik van de Poll
     1. Archief gevormd als privépersoon
      1. Stukken van algemene aard
       1. Ingekomen brieven, alfabetisch geordend op afzender
        1. S. Blummer
        2. H. Colijn
        3. M. van der Lely
        4. Aaltje Ottens (echtgenote)
        5. F.L. Ottens (zwager)
        6. Johanna Ottens (schoonzuster te Middelburg, Zuid-Afrika)
        7. Aaltje Geertruida (Zus) van de Poll (dochter) en haar dochters Antoinette en Alette Colijn
        8. Abraham Nicolaas Jan van de Poll (zoon)
        9. Bregje Agatha van de Poll (dochter)
        10. Bregje Agatha Georgine van de Poll (zuster)
        11. Constantia Johanna (Con) van de Poll (dochter)
        12. Godefrieda Hendrika Maria de Kanter (schoondochter)
        13. Sara Maria Johanna (Mies) van de Poll (dochter)
        14. Alma Ottilie Frieda Rothe (schoondochter) en haar kinderen
        15. M.C. Scheuer (Zuid-Afrika), met een foto van hem en zijn vrouw
        16. J. Schummelketel (Windhoek, Namibië)
        17. Een vriend (naam onbekend)
        18. N.H. Wijvold
       2. Ingekomen gedicht van M. Berns uit Den Haag
       3. Brieven van familie en ex-dienstpersoneel aan hen beiden
       4. Autobiografie van Hendrik van de Poll over de periode 1866-1896
       5. Dagboekaantekenigen, blijkens het moeizame handschrift geschreven in een periode van ernstige ziekte
      2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
        1. Foto's van Hendrik van de Poll en zijn vrouw Aaltje Ottens
        2. Ingekomen overlijdensberichten. Met aantekeningen
        3. Dankbrief aan een anonieme vrouw te Groningen; veroedelijk niet verstuurd of retour ontvangen
        4. Stukken betreffende de verloving en het huwelijk van Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens
        5. Kerstwens van H. van Dijkhuizen te Amersfoort
        6. Ingekomen kennisgevingen van huwelijken
        7. Stukken betreffende de koperen bruiloft van Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens
        8. Foto's (en negatieven) van het gezin van Hendrik van de Poll
        9. Lidmaatschapsbewijs van de Nederlandse Hervormde Gemeente van Den Haag voor Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens
        10. Stukken betreffende het overlijden van Hendrik Ottens, vader van Aaltje Ottens
        11. Stukken betreffende de inschrijving van Hendrik van de Poll en zijn kinderen in de filiatieregisters van de Nederlandse Adel
        12. Stukken betreffende het overlijden van Kornelia Hamminga, weduwe van Hendrik Ottens
        13. Sinterklaasgedicht van Hendrik bij een cadeau voor de kinderwagen van zijn dochter Con
        14. Stukken betreffende de viering van de zilveren bruiloft van Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens
        15. Adresboekje
        16. Exemplaren van het programma van feestelijkheden door de kleinkinderen ter ere van zijn verjaardag
        17. Ingekomen kennisgevingen van geboorte
        18. Stukken betreffende de viering van de gouden bruiloft van Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens
        19. Ingekomen condoleancebrieven naar aanleiding van het overlijden van zijn zuster Sara Maria Johanna van de Poll (Mies) van de Poll
        20. Vertalingen door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1819-1870) van fabels van o.a. Jean de la Fontaine, opgenomen in het poëziealbum van zijn vrouw; afschrift door Hendrik van de Poll
       1. Opvoeding en belangenbehartiging kinderen
        1. Lijst van zijn kinderen met geboortedatum en -plaats
        2. Ingekomen brief van F.K. van Lennep over een eventuele baan voor zoon Jan
        3. Stukken betreffende huwelijken van kinderen van Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens
        4. Volmachten voor Hendrik van de Poll van drie zonen van hem om zakelijk en financieel voor hen op te treden
        5. Kopie van een brief aan de schoonvader van Jan, de heer Rothe over Jans operatie in Indië
        6. Briefje van Henriette of Louise van de Poll naar aanleiding van een vraag van Hendrik van de Poll over de galbulten van "C."
       2. Verwerving en beheer van eigendommen en bezittingen
        1. Afschrift van een akte van voogdijbenoeming van zijn broer Jan Cornelis van de Poll en zijn zwager Gijsbertus Hendrik Thomassen à Thuessink van der Hoop over hem en zijn zus Bregje Agatha Georgina van de Poll
        2. Stukken betreffende de financiële regeling na Hendriks directeurschap van het biochemisch laboratorium P.R.A.W.A. te Amersfoort van 1914 tot 1919
        3. Stukken betreffende een hypotheek door de Gereformeerde Kerk te Den Haag bij zijn broer Jan Cornelis van de Poll in 1888 afgesloten
        4. Stukken betreffende belasting op en verkoop van onroerend goed
        5. Stukken betreffende de huur van een woonhuis te Oegstgeest van de Abraham Kuyperstichting, zijn werkgever
        6. Staten van maandelijkse uitgaven per post van de begroting. Met totaal-generaal en bijlagen
        7. Distributiestamkaart. Met bijbehorende bonkaarten
        8. Journaal van hun huishouding
         1. Met genealogische aantekeningen
        9. Stukken betreffende zijn erfdeel uit de nalatenschap van Henriette Matthes
       3. Familiearchief en -collectie
        1. Tekeningen en karikaturen van Jacob van de Poll te Veenendaal (ca. 1870), die door zijn stiefkleindochter mevr. Harteveld gegeven zijn aan Hendrik van de Poll
        2. Verslag van een gesprek met zijn neef Fredrik van de Poll betreffende de schilderijencollectie van de familie
        3. Vrijstelling van inlevering van enkele antieke voorwerpen
        4. Transcriptie door Hendrik van de Poll van een aantekening op de achterzijde van een geschilderd portret van Margaretha Cornelia van de Poll, in het bezit van graaf Alexander von Bylandt Rheydt
       4. Genealogie
        1. Publicaties
         1. Geboorte-, huwelijks- en overlijdensadvertenties van leden van de familie Van de Poll
         2. Necrologie van Willem van de Poll (1816-1904), zoon van Jan van de Poll Harmansz en Henriette van Gettkandt, door J.G.C. Joosting
         3. "Ds. Assuerus van de Poll (Pollio)". "Bijdragen tot de genealogie van het geslacht Van de Poll". Overdrukken van artikelen door jhr. Hendrik van de Poll in 'De Nederlandsche Leeuw'
         4. Artikel in de Nederlandsche Leeuw van Hendrik van de Poll over het geslacht Liotard. Overdruk
         5. Conceptartikel of -lezing over een "stenen huis" De Poll; met aantekeningen van zijn zoon
        2. Correspondentie
         1. Ingekomen en minuten en doorslagen van uitgegane brieven betreffende genealogische onderwerpen
          1. Brief van de gemeente Hoorn betreffende Helena Gijsberta van de Poll (1847-1849); met retroacta
          2. Brief uit Rotterdam van onbekende, houdende de doop- en andere gegevens van zijn kinderen van de kerk te Dullstroom (Zuid-Afrika)
          3. Brief van Fredrik van de Poll betreffende foto's van een wapenbord. Met foto's
          4. Correspondentie met enkele neven aangaande het gemeenschappelijk familiebezit
          5. Correspondentie betreffende diverse genealogische kwesties
          6. Brief van Jan Jacobus van de Poll betreffende familie-onderzoek
          7. Ingekomen brief van J.L.N. van IJsselsteijn betreffende het huwelijk van Leonardus van IJsselstein met Catharina Jacoba Chaufleury in 1759
          8. Brief van Fredrik van de Poll betreffende een genealogische kwestie
          9. Van Fredrik van de Poll terugontvangen en van genealogische aantekeningen voorziene brief
          10. Brieven van en aan het Rijksmuseum te Amsterdam betreffende het portret van Jan van de Poll door Jan Maurits Quinkhard en de gravure daarnaar door Arnold Houbraken
          11. Brieven van zijn broer Jan Jacobus van de Poll aangaande de overdracht van familiepapieren
          12. Brief van D. baron Mackay betreffende leden van de familie Van de Poll die eigenaar en/of bewoner van 't Huis te Spijk bij Velsen zijn geweest
          13. Brief van dhr. Van Zeijl betreffende de relatie tussen de families Bouwens, Van de Poll en Gerlings
          14. Brief van de Hoge Raad van Adel aan Hendrik van de Poll betreffende Stanislaus Jan Robert van de Poll, met een aantekening
          15. Ingekomen brief van dhr. Van der Hoop aan Hendrik van de Poll betreffende het dienstverband van Pieter Cornelis Nicolaas van de Poll als plateelschilder bij de firma De Porceleyne Fles
          16. Brieven van en aan W.A. van Rijn betreffende Duifje van Gerwen
          17. Brief van C. Beekenkamp te Leiden aan Hendrik van de Poll betreffende hetgeen zijn zuster hem geschreven heeft over Jacob van de Poll te Veenendaal
          18. Brieven van en aan prof.dr. K. Westendorp betreffende een schilderij van een lid van de familie Van de Poll, dat zich bij de vorst von Wied zou bevinden
          19. Brief van Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll over de stukken uit het familiearchief betreffende Harman Berewout. Met een aantekening van Hendrik van de Poll
          20. Briefkaart van J.C.P.W.A. Steenkamp, kolonel der artillerie b.d. betreffende een manuscript van J. Colijn
          21. Brief van mr. J. Belonje betreffende leden van de familie Van de Poll die op het oude kerkhof van Velsen begraven zijn
          22. Correspondentie betreffende de familie Braber
          23. Ingekomen brieven betreffende de familie Cock Blomhoff
          24. Brief van Th.J. Indewey Gerlings betreffende wederzijdse voorouders via Jan Catharinus Gerlings (1872-1930) en diens vrouw Margaretha Johanna Stephania van de Poll (1875-1969). Met bijlagen en eigen aantekeningen
          25. Briefkaart van dr. H. Bolten betreffende de eventuele aankoop van een portret van Clara van de Poll
        3. Toegangen op studie- en bronnenmateriaal
         1. Indices en toegangen op de familiegenealogie
          1. Klapper op leden van de familie Van de Poll met genealogische aantekeningen
          2. Lijst van leden van de familie Van de Poll met hun echtgenoten van 1640 tot 1910, met index
        4. Aantekeningen en andere stukken van genealogische aard
         1. Genealogische aantekeningen van Hendrik van de Poll betreffende (leden van) de familie Van de Poll
          1. Familie Van de Poll
          2. Familie Van de Poll; verwantschap met de families Wolters, Scott en Quina
          3. Familie Van de Poll; verwantschap met hoge adel
          4. Aegidius van de Poll (1728-1795)
          5. Anna Catharina van de Poll (1791-1860) x David Jacob van Lennep
          6. Cornelia Henrietta van de Poll (1753-1827) x Cornelis van Lennep
          7. Cornelis van de Poll (ca. 1560-na 1647 in Brazilië)
          8. Gijsbert Jansz van de Poll (1529-1607)
          9. Godfried (Godefroy) Frederik van de Poll (1652-1702; Gelderland)
          10. Harmen Gijsbertsz van de Poll (1559-1645)
          11. Harmen van de Poll (1641-1673)
          12. Harman Hendrik van de Poll (1697-1772)
          13. Harman van de Poll Jansz (1751-1799)
          14. Harman van de Poll (1728-1751)
          15. Harman van de Poll Harmansz (1750-1807)
          16. Jacobus van de Poll (1724-1807)
          17. Jacobus van de Poll (1762-1789)
          18. Jan van de Poll (1597-1678)
          19. Jan van de Poll (1668-1745)
          20. Jan van de Poll (1721-1801)
          21. Jan van de Poll (1692-1728)
          22. Jan van de Poll (1726-1781)
          23. Jan van de Poll (1759-1822)
          24. Jan van de Poll Jansz (1760-1840)
          25. Jan van de Poll Harmansz (1777-1858)
          26. Jan Jacobus Valckenier van de Poll (1792-1837)
          27. Joan van de Poll (1657-1708)
          28. Joan Wolters van de Poll (1759-1826)
          29. Jacobus Salomon van de Poll (1771-1817)
          30. Peter van de Poll
          31. Pieter van de Poll (1703-1766)
          32. Pieter van de Poll (1734-1807)
          33. Pieter van de Poll (1755-1809)
          34. Willem Frederik Hendrik van de Poll (1843-1918)
          35. Willem Gerrit van de Poll (1763-1836)
          36. Willem Jan Marie van de Poll (1882-1930)
         2. Genealogische aantekeningen van Hendrik van de Poll betreffende (leden van) aanverwante families
          1. Johannes Cock Blomhoff (1816-1900) x Sara Maria van de Poll (1823-1907) en zijn ouders Jan Cock Blomhoff (1779-1853) x Titia Bergsma (1786-1821)
          2. Duifje van Gerwen (1618-1658)
          3. Familie Hooft
          4. Archibald Hope
          5. Melis Jansz (1411)
          6. Families Payen en Verschoor, afstammend van Jan van de Poll (1781-1864)
          7. Carel Quina (1622-1689)
          8. Collinet graaf de la Salle, tweede echtgenoot van Sophia Johanna Balde (1756-1808), gescheiden echtgenote van Harmen van de Poll (1751-1799)
         3. Stukken betreffende genealogisch onderzoek naar de familie Ottens
          1. Klapper op de familieden met geneaologische aantekeningen
          2. Klapper met genealogische gegevens op naam van 1682 tot 1860
          3. Bronnenlijst van in het rijksarchief van Drenthe voorkomende inschrijvingen van leden van de familie Ottens
          4. Chronologische lijst van gedoopten te Assen
          5. Chronologische lijst van gedoopten te Slochteren in de periode 1722-1811
          6. Chronologische lijst van gedoopten, lidmaten en gehuwden te Emmen en Onstwedde in de periode 1676 tot 1811
          7. Aantekeningen
         4. Stukken betreffende het onderzoek naar het geslacht Von Barton genannt Von Stedman en het landgoed Besselich
         5. Aantekeningen door Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop voor Hendrik van de Poll betreffende het wapen van Willem Jansz Collert, schepen van Montfoort
         6. Stukken betreffende Kasteel van Poelwijck bij Gent en het daarin voorkomende Van de Poll-wapen
         7. Notitie aangaande het ontstaan, de geschiedenis en de bezitters van de latere familieverzameling
         8. Lijst van huizen in Amsterdam, waarin zijn rechtstreekse voorvaderen hebben gewoond. Met kwartierstaatnummers
         9. Profielen van 18e-eeuwse figuren uit de verzameling van Hendrik van de Poll
         10. "Généalogie Van de Poll", uittreksel uit Histoire Généalogie (Notices) de la Famille Van de Poll door A.A. Vorsterman van Oyen aangaande afstammelingen van Harmen Hendrik van de Poll (1697-1772) en Harmen van de Poll (1728-1751) over de periode 1697...
        5. Reproducties en transcripties van bronnenmateriaal
         1. Aantekeningen uit notariële akten betreffende leden van de familie Van de Poll in Amsterdam.
         2. Aantekeningen uit 'Notitie van het Merkwaardigste mij bekent" van de Amsterdamse kroniekschrijver Jacob Bicker Raye betreffende leden van de familie Van de Poll
         3. Aantekeningen uit notariële akten betreffende leden van de familie Van de Poll te Utrecht
         4. Register van aantekeningen uit het archief Besselich betreffende de familie Van de Poll
         5. Afschrift van in de familiebijbel van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1819-1870) genoteerde genealogische gegevens van de familie; met aantekeningen van Hendrik van de Poll
         6. Transcripties, regesten en uittreksels van akten betreffende Zweder van de Poll
         7. Foto's van akten betreffende Zweder van de Poll en diens tak van de familie Van de Poll
       5. Zuid-Afrika
        1. Verblijf van Hendrik van de Poll zelf in Zuid-Afrika
         1. Stukken betreffende het verblijf van Hendrik van de Poll te Zuid-Afrika
         2. Gedichten, ten gehore gebracht door zijn kinderen Zus, Jan en Mies ter gelegenheid van de hereniging met zijn gezin na zijn terugkomst uit Zuid-Afrika
         3. Stukken betreffende de naturalisatie van Hendrik van de Poll tot Nederlander
         4. Stukken betreffende het verzoek van Hendrik van de Poll aan de Zuidafrikaanse ambassade om een authentiek afschrift van het besluit waarbij hem de Zuidafrikaanse nationaliteit was toegekend
         5. Stukken aangaande zijn huldiging als veteraan van de Boerenoorlog van 1899 tot 1902
         6. Plattegrond van Dullstroom
        2. Ingekomen of verzamelde correspondentie
         1. Circulaire, aan H.H. Timmer te Parijs verzonden, met de tekst van een brief van E.J.P. Jorissen uit Pretoria aan de heer Vorster betreffende de Algemene Boeren Handelsvereniging
         2. Transcriptie van een telegram zonder afzender/geadresseerde uit Jacobsdal, houdende een verslag van een op 11 december 1899 bij Rooilaagte en Modderrivier geleverde slag
         3. Kennisgeving van 'waarschijnlijk' de president van de Zuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal) over plunderen, roven en schieten in het veroverde gedeelte van Natal
         4. Proclamatie van commandant-generaal P.J. Joubert, waarin de krijgswet nr. 20 van 1899 van kracht wordt verklaard
         5. Brief aan de vrouw van een Engelse officier, op diens lijk aangetroffen
         6. Register van afschriften van ingekomen en uitgaande brieven bij het secretariaat van de waarnemend commandant generaal Willem Schalk Burger gedurende de Boerenoorlog, bijgehouden door J.H. Janson jr.
         7. Brief met een opdracht van hoofdcommandant Prinsloo aan assistent-generaal D.G. Joubert om de Rustenburgse burgers te sturen
         8. Kennisgevingen van F. Howard, commandant van het district Lijdensburg in Zuid-Afrika, in het Nederlands en Engels waarin men voor de keus gesteld wordt onderdaan van koningin Victora te worden of te vertrekken
         9. Telegrammen via het telegraafkantoor te Kroonstad, met bevestiging voor assistent-commandant Botha, van het bericht van hoofdcommandant P. de Wet aan de Staatspresident betreffende een door hem te Brandfort geleverde slag tegen de Engelsen
         10. Telegrammen aan assistent-generaal Fourie
         11. Brieven van commandant L.P. Steenkamp aan assistent-generaal D.G. Joubert
         12. Correspondentie van diverse Boerencommandanten betreffende buitgemaakt vee
         13. Telegrammen op militair gebied van en aan diverse militaire en burgerlijke autoriteiten en instanties in de Zuid-Afrikaanse Republiek, laatstelijk in 1900 gedeponeerd te Volksrust
         14. Exemplaren van een ongebruikte briefkaart met een ant-Engelse cartoon van Johan Braakensiek, waarvan de opbrengst voor de Boeren is
         15. Telegram van J.H. Janson sr. uit Dullstroom aan zijn zoon J.H. Janson jr. in het Boerenleger met het overlijdensbericht van moeder Capellen
         16. Proclamaties van bij de Boerenoorlog betrokken gezagsdragers
         17. Bedankbriefje van staatspresident Krüger voor de felicitaties met zijn 76e verjaardig
         18. Briefje van commandant J.J.G. Hatting aan generaal Joubert
         19. Niet-verzonden 'ingezonden brief' aan de Zuid-Afrikaanse Post
        3. Propagandamateriaal en andere publicaties
         1. Artikelen en pamfletten tegen de oorlog in Zuid-Afrika en de Engelsen
         2. Nummers van De Volksstem, Het Vliegend Blad van Amsterdam en Het Bataviaasch Nieuwsblad met nieuws uit Zuid-Afrika
         3. Diverse nummers van De Hollandsche Afrikaan, weekblad ter bevordering van kennis aangaande Zuid-Afrika
         4. Woordelijk verslag van de grafrede van J.H. Janson bij de teraardebestelling van Anthony de Vletter
         5. Nummers van De Volksstem, veldtocht-editie nrs. 12, 13 en 14, uit het bezit van J.H. Janson jr. te Dullstroom
         6. Nummers van de (Buitengewone) Staatscourant der Zuid-Afrikaansche Republiek
         7. Toespraak van de Staatspresident Paul Krüger bij de opening van de Gewone Jaarvergadering van de Eerste en Tweede Volksraad der Zuid-Afrikaanse Republiek; met aantekeningen
         8. "Pillen voor Joe", satire op de Britse bemoeienissen met Zuid-Afrika, getekend door Jan Feith, met tekst van Kees van Ponten
         9. Satirisch stripverhaal op het Britse optreden in Zuid-Afrika
         10. Prent op de oorlog in Zuid-Afrika
         11. Pamfletten van de Union d'Indépendence te Amsterdam voor de Boeren en tegen de Engelsen
         12. Weekblad Het Transvaals Wapen, nr. 6
         13. Lustige Blätter, 16e jaargang, nr. 7. Duits tijdschrift met sarcastisch commentaar op de Britse bemoeienis met Zuid-Afrika
         14. Anoniem pamflet met oproep tot hulp uit Holland voor Zuid-Afrika
         15. Aflevering van het Overveluwsch Weekblad, waarin onder meer de mededeling dat het Manifest van de Heer M. niet kan worden geplaatst
         16. "Een Zuid-Afrikaansche Zeemacht", door J.H. Rovers; betoog over de noodzakelijkheid van een Boerenzeemacht
         17. "Een Engelsch Kamp", conceptartikel betreffende een militair kamp van de Engelsen bij New Orleans in de VS voor het werven van manschappen voor en het verschepen van goederen naar het Zuid-Afrikaanse oorlogsgebied
         18. Kranten en krantenknipsels betreffende Zuid-Afrika en de Boerenoorlog
         19. "Message from the President of the United States", rapport van president Theodore Roosevelt aan het Huis van Afgevaardigden betreffende de verscheping van muilezels, paarden en hulpgoederen vanuit Louisiana naar het oorlogsgebied in Zuid-Afrika
         20. "Honneur aux vaincus", lofdicht van Armédé Roux op de strijdend ten onder gegane Boeren
         21. Steendruk met Paul Krüger, koningin Wilhelmina en Willem van Oranje
         22. "Kriegslied der Buren", Duitse versie van het lied Ons Burgers is Getrouw van J.P. Jooste
         23. Hollands Weekblad, 4e jaargang, nrs. 6, 7 en 8; met aantekeningen
         1. Etiket van een pakje Transvaal Boeren Tabak van de Nationale Boeren Handelsvereeniging in Zuid-Afrika
         2. Fondswervingsboek Nederland/Zuid-Afrika ten behoeve van het Rode Kruis in Zuid-Afrika
         3. Notulen van de 2e Volksraad der Zuid-Afrikaanse Republiek
         4. Lijst nr. 27, lijst van het Rode Kruis van gesneuvelden en gewonden bij het gevecht bij Colesberg op 4 en 6 januari 1900
         5. Bewijs van inschrijving van een merk voor reclamedoeleinden te Amsterdam door de Union d'Indépendance
         6. Conceptplan van B. de Waszlewicz - van Schilfgaarde namens de 'vrouwen van alle nationaliteiten' voor een neutraal terrein voor Boerenvrouwen en -kinderen
         7. Beschouwing door Gerard Ulrici over de toekomst der Boerenrepublieken na de oorlog
         8. Stukken betreffende de Union d'Indépendence, de bevrijdingsbond voor boeren in Zuid-Afrika
          1. Manuscripten
          2. Gedrukte stukken
         9. Stukken betreffende de beschuldigingen van G.A.A. Middelberg aan het adres van J.H. Janson jr.
       6. Carrière
        1. Stukken betreffende het ontslag van Hendrik van de Poll als bibliothecaris van de Abraham Kuyperstichting
     2. Archief gevormd als executeur-testamentair en/of erfgenaam
      1. Jan Cornelis van de Poll (broer)
       1. Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Jan Cornelis van de Poll
       2. Gewaarmerkt afschrift van de akte van taxatie van de nalatenschap
       3. Afschrift van de akte van memorie van aangifte voor het recht van successie van de nalatenschap
       1. Afschrift van het testament van Bregje Agatha Georgina van de Poll
       2. Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand van Bregje Agatha Georgina van de Poll
       3. Journaal om het saldo te bepalen van het kasvermogen van Bregje Agatha Georgina van de Poll
       4. Brief van notaris Hoogstraten aan Bregje Agatha Georgina van de Poll, waarin bevestigd wordt dat zij blijkens haar testament f 2.000 heeft gelegateerd aan haar nichtje Bregje Agatha van de Poll (1903-1972)
       5. Blaadje van de scheurkalender van Bregje Agatha Georgine van de Poll met haar sterfdatum (24 september 1932) ter herinnering aan haar sterfdag
       6. Brief van mede-executeur Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop aangaande de afwikkeling van de erfenis en aanverwante zaken
       7. Stukken betreffende de verkoop van aandelen uit de boedel
       8. Taxatierapporten en verkooplijst van serviesgoed en meubels
       9. Volmacht van Bregje Agatha van de Poll voor haar vader Hendrik van de Poll om haar te vertegenwoordigen inzake het testament van Bregje Agatha Georgina van de Poll
       10. Uittreksels uit de akte van boedelscheiding voor de erfgenamen, Hendrik en Sara Maria Johanna van de Poll
       11. Stukken betreffende verschuldigde successierechten
       12. Brief van het Ministerie van Justitie betreffende de aantekening van overlijden van Bregje Agatha Georgina van de Poll in de filiatieregisters van de Nederlandse Adel
       13. Conceptbrief voor Sara Maria Johanna van de Poll met de berekening van het aandeel in de erfenis, met kladnotie met de berekening
       14. Onkostennota van de bank voor transacties met aandelen uit de nalatenschap
       15. Origineel, concept en afschriften van aktes van kwijting en décharge voor de executeurs-testamentairs door de ergenamen wegens gevoerd beleid
       16. Correspondentie met de begraafplaats "Eik en Duinen" om het graf op naam van Bregje Agatha Georgina van de Poll over te zetten op naam van Hendrik van de Poll
     3. Ambtshalve of beroepshalve gevormd archief
      1. Directeur van de N.V. Hollandia te Groot Suikerboschkop of Dullstroom (Zuid-Afrika)
       1. Afschrift van gezegelde akten van overeenkomst tot deelname aan de vorming van de N.V. Hollandia tot oprichting en exploitatie van een graanpelmolen te Groot-Suikerboskoop in Zuid-Afrika. Met statuten
       2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Hollandia te Dullstroom
       3. Afschrift van de akte van contractontbinding uit 1889 tussen H. Ottens en J.H. Janson jr. aangaande de Maatschappij van vaste goederen in de Zuid-Afrikaansche Republiek
       4. Akte van oprichting en statuten van de N.V. Hollandia, gevestigd te Groot Suikerboschkop in Zuid-Afrika, waarvan Hendrik van de Poll grootaandeelhouder en directeur is.
       1. Klad-kwitantie voor H.F. van Oordt wegens betaling van een licentie in Klippoortje, district Heidelberg
       2. Financiële bescheiden van de Maatschappij tot Exploitatie van Vaste Goederen in de Zuid-Afrikaansche Republiek
       3. Brieven en telegrammen van de firma Vulcan betreffende de aankoop van een machine
       4. Authentiek afschrift van een landmeterstekening van een stuk land te Machadodorp in Zuid-Afrika, behorende bij de transportakte hiervan aan 'De Exploitatiemaatschappij Geluk' van 1899
       5. Authentiek afschrift van een landmeterstekening van de percelen van Machadodorp, voorstellende het gedeelte der "Plaats Geluk 29"
       6. Erven- of percelenkaart van Machadodorp, houdende een overzicht van de voor 1902 door de Maatschappij 'Geluk' verkochte, geschonken en onteigende percelen
       7. Machtiging van de Hoofddirecteur van Aërogeengas voor Nederland en België Tj. van der Zee om namens hem te tekenen
    2. Aaltje Ottens
     1. Geboorteakte van Aaltje Ottens
      1. Brieven van haar echtgenoot Hendrik van de Poll
      2. Brieven van Marytje en Cornelia Kroon uit Dullstroom
      3. Brieven van (voormalig) dienstpersoneel
      4. Brieven van vriendinnen en vrienden
      5. Brief van B.A. Matthes met aanbod van geld
      6. Brieven van haar (schoon)kinderen en kleinkinderen, met foto's
      7. Brief van ex-buurman Blaauw uit Amersfoort
      8. Brief van 'Marijke' uit Dullstroom (ZAR)
      9. Brieven van nicht J.A. Hamminga-Dreise
     2. 'Tegoedbon' van haar aanstaande man voor haar verjaardag
     3. Testament
     4. Uitnodiging van Sara Maria Cock Blomhoff-van de Poll (1823-1907) om met het gezin voor de vakantie bij haar te komen logeren
     5. Welkomstgroet van de kinderen ter ere van haar herstel
     6. Tekst van een feestlied van de kinderen ter gelegenheid van hun trouwdag op 6 maart 1918
     7. Stukken betreffende insulinemedicijnen
     8. Distributiestamkaart. Met bijbehorende bonnen
     9. Brieven met felicitaties wegens haar verjaardag
     10. Brieven met condoleances wegens het overlijden van haar man op 8 oktober 1947
     11. Haarlok van Aaltje Ottens [?]
     12. Koekrecept van C.J.v.M.
   9. Bregje Agatha Georgine van de Poll (1867-1932)
    1. Brand- en inbraakpolis. Met aanhangsel
    2. Schuldbekentenissen van haar broer Hendrik, met notitie met een berekening van Hendrik van het geleend en terugbetaald geld
    3. Stukken betreffende het Hoofdcomité van Nederlandsche Vrouwen voor het breien van bivakmutsen voor soldaten
    4. Diploma van de Nationale Bond Het Mobilisatie-Kruis voor Bregje Agatha Georgina van de Poll wegens het haar verleende Witte Mobilisatiekruis
   10. Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) x (1) Alma Ottilie Frieda Rothe (1894-1968); x (2) Elsje Anna Witholt (1913-1985)
        1. Ingekomen brieven van Alma Ottilie Frieda Rothe (echtgenote)
        2. Correspondentie, alfabetisch geordend op afzender
         1. J.E. Bolt te Den Haag, betreffende Margaretha Helena van de Poll (1934-1967)
         2. G. van der Borden
         3. Helen Colijn (nicht)
         4. "Moeder Colijn", schoonmoeder van zijn zus Aaltje Geertruida (Zus) van de Poll
         5. G.B.J. Hiltermann
         6. A. van Hoogstraten-Schoch
         7. J.H.H. Janson
         8. Jozua (nicht)
         9. Godefrieda H.M. (Frie) de Kanter (schoonzus)
         10. Lily
         11. Albert de Neufville
         12. A.E.M. (Mies) van de Poll (dochter)
         13. Aaltje Geertruida (Zus) Colijn - van de Poll (zuster). Met enkele brieven van Constantia J. Koning - van de Poll (zuster) en Dolf Koning (zwager)
         14. Abraham Nicolaas Jan (Jan) van de Poll (zoon)
         15. Abraham Nicolaas Jan (Jan) van de Poll (kleinzoon)
         16. Adrienne van de Poll (achternicht)
         17. Bregje Agatha van de Poll (zuster)
         18. Cornelia Abrahamina (Keet) van de Poll (zuster), betreffende Margaretha Helena van de Poll (1934-1967)
         19. Cornelis Abraham (Jos) van de Poll, vanuit een ex-P.O.W.-kamp te Pratschai in Thailand
         20. H.E.J.M. van de Poll (neef)
         21. Joanna Margareta Elisabeth van de Poll (achternicht), met minuten van antwoorden
         22. J. Rotgans, portretschilder
         23. M.L.W. Schoch
         24. Tanny en Dora, vriendinnetjes, met St. Nicolaasgedicht
         25. S. Taslim
         26. G.A. Tuyl Schuitemaker
         27. Maurits van Vollenhoven
         28. J.M. Tilitonga
         29. Elsje Anna Witholt
        3. Ingekomen brieven van ouders, zusters, broers en vrienden, chronologisch geordend
        4. Concepten en afschriften van uitgegane brieven
         1. Aan zijn broer "Amie" [?]
         2. Minuut van een brief aan zijn zus Bregje Agatha (Breg) (1903) betreffende de oorlog
         3. Prinses Wilhelmina
         4. Minuut van een brief aan 'Marijke' [Schoch] betreffende de oorlog
         5. Conceptbrief aan Milly
         6. Conceptbrief aan 'Mies' aangaande een conceptboek van haar met tekstkritische opmerkingen
         7. Minuten van brieven aan hun dochter Aaltje Erna Mary (Mies, 1926)
         8. Conceptbrief aan 'Loes' (Louise J.F. Ooms, gehuwd met zijn zoon Abraham Nicolaas Jan van de Poll, 1928-1990)
         9. Joanna Margaretha Elisabeth ('Zus') van de Poll (1872-1970)
         10. Minuut van een brief aan Albert de Neufville
         11. Minuut van een brief aan Jozua en Dove (van oom Jan)
         12. Brief aan dhr. Huisman
         13. Minuut van een brief aan 'Frits' [van Kretschmar of zijn zoon Godfried C, 1934] betreffende een fotoproject
         14. Klad van een Engelse brief aan Paul
         15. Klad van een brief aan Sylvia
         16. Klad van een brief aan Professor Waterink
        5. Correspondentie met familieleden en kennissen, ongeordend
        6. Brieven ingekomen bij familieleden en bekenden van Abraham Nicolaas Jan van de Poll en kennelijk later aan hem doorgestuurd of gegeven. Met enkele brieven aan hemzelf
        7. Alfabetisch op adressant/geadresseerde geordende correspondentie van hen beiden
        8. Onbestelbaar geretourneerde brief aan zijn broer Hendrik Willem (Henk) (1900-1971) in de strafgevangenis te Bandoeng
       1. Autobiografica
        1. Curricula vitae, met bijlagen
        2. Zakagenda
        3. 'Kalender', correspondentie. Met tussengevoegde wekelijkse repertoires
        4. Kladmemoires van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) over zijn Zuid-Afrikaanse tijd, met krantenknipsel
        1. Identiteit
         1. Paspoorten van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) en zijn gezin
         2. Rijbewijzen, uitgereikt te Curaçao en te Tjepoe in Nederlands Indië, met identiteitsbewijs afgegeven door de gouverneur te Curaçao
         3. Uittreksel uit het bevolkingsregister der gemeente Oegstgeest
         4. Persoonsbewijzen
         5. Stukken betreffende de inschrijving van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977)l en zijn vrouw als lidmaat van de Hervormde Gemeente te Dordrecht
        2. Verjaardagen en andere festiviteiten
         1. Minuut van een circulaire voor familie en kennissen van jkvr. J.M.S. van de Poll en zuster Cornelissen betreffende een cadeau voor de 60e verjaardag van de laatste
         2. Brief van jkvr. dr. M.J. (Miep) Hartsen met o.a. de gelukwensen met zijn verjaardag
         3. Circulaire van Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll (1872-1970) met dankbetuiging voor het meevieren van haar 90e verjaardag
         4. Deel van een toespraak die hij op 28 december hield voor de 'Oldelieden', kinderen uit het eerste huwelijk van zijn tweede vrouw met G. Oldeman
         5. Sinterklaas- en verjaardagsgedichten
         6. Kaartjes met tekeningen van een tafelschikking
         7. 'Lotgevallen van de Graaf van Polsbroek' en 'Sproke van den Graeff van Polsbroek in het Bosch van Drakenstein' komisch relazen met 'verborgen' achternamen door Maurice van Vollenhoven en O.l.V.
        3. Huwelijk en viering van trouwdagen
         1. Stukken betreffende verloving en huwelijk van zijn zuster Aaltje (Zus) van de Poll met Anton Colijn
         2. Aankondigingskaart van de verloving van A.O.F. Rothe met Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977), met krantenannonce
         3. Stukken betreffende het huwelijk van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) en Alma Ottilie Frieda Rothe
         4. Programma van het kerkelijk huwelijk van zijn dochter Aaltje Erna Mary (Mies, 1926) met J.P. (Koos) van Waalwijk van Doorn
         5. Menukaart wegens een zilveren bruiloftsmaaltijd te Osterode bij Band Grund in de Harz
         6. Huwelijkskrant wegens het trouwen van Klaas W. van de Poll (1942) met Lida Jannink
         7. Uitnodiging tot bijwoning van het huwelijk van Jan van Gelder de Neufville (1942) en Heidi Hepp
         8. Brief van M. Kroon met een verzoek om een foto van zijn nieuwe echtgenote
         9. Felicitatiebrief van 'Jik' met zijn huwelijk met E.A. Witholt
         10. Dankbriefje voor betoonde belangstelling voor hun huwelijk van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) en E.A. Witholt
         11. Stukken betreffende het huwelijk van S.M.J. Idenburg (Mimi), dochter van zijn zus Sara Maria Johanna (Mies) van de Poll (1897-1981), met H.G. van Diffelen
         12. Kennisgevingen van verloving en huwelijksaankondigingen van familie en bekenden
         13. Menukaart en herinneringsplaatje wegens hun 'Vermeille' (37,5 jaar) huwelijksfeest
         14. Huwelijksaankondiging van Hans Gerlings en Liesbeth van Daal
         15. Brief van Maarten Cornelis van de Poll (1942), waarin hij als getuige wordt gevraagd bij diens voorgenomen huwelijk met Norma Christine Bolle
        4. Geboortes
         1. Kennisgeving van het echtpaar Van der Mersch-van Gelder de Neufville van de geboorte van hun dochter Jenny Antoinette
         2. Afschrift van een vidimus van de burgemeester van Den Haag van zijn doopverklaring op 12 februari 1895 van de predikant van de Nederlands Hervormde Gemeente van Pretoria te Dullstroom
         3. Circulaires met kennisgeving van de geboorte van Aaltje Erna Mary (Mies) van de Poll, met lijsten met namen van degenen die feliciteren
         4. Kennisgevingen van geboorte van familie, aanverwante families, vrienden en kennissen
         5. Kennisgeving van het echtpaar Ottens-Schreuders van de geboorte van hun dochter Christine Paula. Met conceptantwoord
         6. Conceptfelicitatie voor Jan van Gelder de Neufville en Heidi Hepp met de geboorte van hun dochter José (Josephine Françoise)
        5. Overlijden van familieleden en vrienden
         1. Afschriften van telegrammen aan een broer en zus in het buitenland met het overlijdensbericht van hun moeder
         2. Bedankbriefje voor betoonde deelneming bij overlijden
         3. Minuutrede, als oudste zoon bij de teraardebestelling van zijn moeder uit te spreken
         4. Correspondentie met Loucky over het overlijden van haar echtgenoot Johan
         5. Ingekomen betuigingen van deelneming met het overlijden van zijn broer Willem H. van de Poll (1906), met minuten van antwoordbrieven
         6. Ingekomen kennsigevingen van overlijden van familieleden, bedankbrieven voor betoond medeleven en verzamelde overlijdensadvertenties
         7. Conceptgrafrede wegens de teraardebestelling van Margaretha Helena van de Poll (1934-1967)
         8. Kennisgeving van het overlijden van Alma Ottilie Frieda Rothe, vrouw van Abraham Nicolaas Jan van de Poll. Met dankkaart
         9. Condoleancebrief van Norma [Bolle] en haar echtgenoot Maarten [van de Poll] voor zijn oom wegens het overlijden van diens vrouw Alma Ottilie Frieda Rothe (1894)
         10. 'Orde van Dienst' bij de begrafenis van jkvr. Johanna Margaretha Elisabeth van de Poll (1872)
         11. Bekendmakingen van overlijden van familie en bekenden
         12. Stukken betreffende de ziekte, het overlijden en de begrafenis van zijn vader Hendrik van de Poll (1866-1947)
         13. Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van C.C.J.A. Muijsken-van de Poll
         14. Bedankbrief van Marguerite J.P.F. Dor voor hen beiden wegens het bewijs van deelneming met het overlijden van haar man Harmen Hendrik Jules Marie van de Poll (1880)
         15. Minuut van een brief aan zijn nicht Adriana (Josje) van de Poll (1931) betreffende de begrafenis van haar zus Margaretha Helena (Heleen) van de Poll (1934-1967)
         1. Krantenknipsel met de passagierslijst van de "Prinses Juliana" waarop Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977)l vermeld staat
         1. Ingekomen brief van de Luitenant-Commandant van de Landstorm waarin zijn verzoek tot verlof wordt afgewezen
         2. Aantekening over het onderzoek naar zijn maagdarmkanaal door dr. L. Arisz, met tekeningetje
         3. Concepttoespraak tot zijn broer Willem Hendrik (1906) bij zijn benoeming tot burgemeester van Elburg. Met foto van het burgemeestersgezin
         4. Verzameling stadsgezichten van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977), voorstellende het oude stadhuis, het Zwijndrechtse veer, de Nieuwe Haven en de Catharijnepoort
         5. Brief met grafologische analyse van zijn zoon Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1929-1992) betreffende A.W. Witholt
         6. Correspondentie betreffende de financiële verzorging van zuster Cornelissen, de verpleegster van Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll (1872-1970)
         7. Foto's van neven en nichten
         8. Krantenknipsel houdende een vestigingsadvertentie in het Algemeen Handelsblad van drs. H.G. van de Poll als bedrijfspsycholoog
         9. Minuut van een brief aan het kantongerecht met het verzoek persoonlijk voor hem te mogen verschijnen in verband met een verkeersfout
         10. Ontwerp voor het patroon van een jurk van tante Erna Don Griot
        1. Conceptbeschouwing ten behoeve van zijn vrouw aangaande seksuele voorlichting voor hun oudste dochter Mies (1926)
        2. Pasfoto's van gezinsleden van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977), oorspronkelijk inliggend in zijn persoonsbewijs
        3. Brief aan zijn zoon Jan over de voortplanting
        4. Brief van M.A. Ooms-van der Eyk aan hen beiden betreffende de verhouding van haar dochter Loes met hun zoon Jan
        5. Rekeningen voor het betalen van schoolgeld voor zoon Hendrik van de Poll (1929)
        6. Minuut van een brief aan prof. H.W. Ouweleen om hem te bedanken voor diens aandeel in de vorming van zijn pas afgestudeerde zoon
        7. Haarlokjes van zijn kinderen [?]
        8. Beschouwing van Abraham Nicolaas Jan van de Poll over de Schepping, gericht aan zijn kinderen
       1. Financiën en beheer van vermogen en bezit
        1. Algemeen
         1. Kasboeken
         2. "Banksaldi", register van maandelijkse en jaarlijkse saldibepaling van rekeningen bij diverse instellingen
         3. Aanslagbiljet voor de inkomstenbelasting
         4. Grosse van zijn testament
        2. Onroerende zaken en effecten
         1. Blauwdruk van het huis in Tjepoe op Java
         2. Foto's van Heemsteedse Dreef 174, de woning van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) vanaf 1936
         3. Gedeeltelijk ondertekende volmacht voor nog in te vullen persoon om als makelaar op te treden namens tien leden van de familie Van de Poll bij de verkoop van percelen in Harencarspel
         4. Krantenfoto in De Dordtenaar van het huis Beverschaep, de toenmalige woning, met foto van de Catharijnepoort met Huize Beverschaep
         5. Stukken betreffende de hypotheek, de kosten en verzekeringen van de panden aan de Engelenburgerkade 10 te Dordrecht, aan de Godelindenweg 12 te Hilversum, aan de Frans Halslaan 10 te Naarden en aan de Wilhelminalaan 65 te Zeist
         6. Aantekeningen van [Fije Marwijk] betreffende het huis aan de Herengracht 476, waar Van de Poll's hebben gewoond
         7. Circulaire van B&W te Amersfoort aangaande het sluiten van een begraafplaats aldaar. Met aantekeningen
        3. Financiële aangelegenheden met of ten behoeve van famlieleden
         1. Ingeloste schuldbekentenissen aan H. Colijn en de Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering
         2. Stukken betreffende het verzet vanAbraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) tegen het achterwege blijven van een pensioenrecht voor zijn vader Hendrik van de Poll na diens vertrek bij de Kuyperstichting
         3. Stukken betreffende het oprichten en beheer van het fonds ter ondersteuning van zijn vader Hendrik van de Poll na diens pensionering, "het Pa-fonds"
         4. Klad van een schuldbekentenis van f 800,= voor zijn zus C.A. van de Poll (1904) opgemaakt aan dr. A. Colijn
         5. Stukken betreffende de organisatie van de deelname aan de financiële hulp voor zijn zus Bregje Agatha van de Poll (1903)
         6. Rekening van voor C.J.J. van Gelder de Neufville waargenomen financiële aangelegenheden
         7. Rekeningen-courant van C.J.J. van Gelder de Neufville
         8. Volmacht voor Abraham Nicolaas Jan van de Poll voor het beheer van de goederen en financiën van C.J.J. van Gelder de Neufville
         9. Afschrift van het testament van Jantje Ottens, weduwe van Frederik Lodewijk Homan (1891)
         10. Stukken betreffende de financiën, verpleging, begrafenis en erfenis van Aaltje Ottens
         11. Uittreksel van overlijden uit het Ermelose burgerlijke-standregister van Aaltje Ottens, met verklaring van overlijden
         12. Conceptweigering als zaakwaarnemer van jkvr. M.J. van de Poll van kerstgave van de Nederlandse Adelsvereniging aan haar. Met retroactum
         13. Benoeming door het kantongerecht van Zwolle tot toeziend voogd over Alette Constance en Klaas Willem, de kinderen van zijn broer Willem Hendrik van de Poll (1906-1961)
         14. Correspondentie als zaakwaarnemer van J.A. van der Mersch aangaande het onderhoud van haar op de Algemene Begraafplaats te 's-Gravenhage gekochte graf. Met retroactum (1925)
         15. Stukken betreffende de in beslag genomen levensverzekeringspolis van Walter Spinzig
        4. Huishouding
         1. Kasboek met de onkosten van een volkstuin
         2. Distributiekaarten voor hemzelf, zijn vrouw, moeder en enkele kinderen
        1. Studietijd
         1. "Het vierde boekje. Leesoefening voor 't aanschouwelijk leesonderwijs", met een opstel over "Schiedam"
         2. Einddiploma en -cijferlijst van de HBS
         3. Cartoon op het eindexamen HBS
         4. Portretfoto ten tijde van zijn studie te Delft
         5. Stukken betreffende zijn studie aan de Technische Hogeschool te Delft
        2. Natuurwetenschappen
         1. Brochure van H.W. Roes, adviseur van de Christelijke Boerenbond Alem, Maren en Kessel, over bemesting en kunstmest
         2. Brief van ir. I.R. Mulder aangaande op diens verhandeling over technische en economische wetenschappen door geadresseerde geleverde kritiek
         3. Concept van een ingezonden brief aan De Telegraaf met een reactie op een artikel van J.M. Pisa over kleurenblindheid in relatie tot de keuring voor het rijbewijs, met antwoord van De Telegraaf
         4. Correspondentie met zijn zwager Oscar Benedek (1872-1959) betreffende patentaanvragen, met bijlage, 1940
         5. Correspondentie met het blad "Die Naturwissenschaften" en prof. Jost aangaande studie der vlammen
         6. Stukken betreffende zijn ontwerp 'De Spiraal der Elementen', een nieuwe vorm voor het periodiek systeem der elementen alsmede de publicatie ervan in de Ensiklopedia Indonesia en het Broederschapsbulletin van de Broederschap van Waarborgambtenaren
         7. Aantekeningen betreffende het probleem der priemgetallen
         8. Conceptbrief aan de directie der BPM betreffende fouten bij de ontginning en winning van gas
         9. Correspondentie met de BIPM en het TNO betreffende zijn methode voor gasstransport over lange afstanden
         10. Doorslag van een brief aan prof. A.C.S. van Heel betreffende kleurenblindheid
         11. Correspondentie met Boudewijn van de Bilt over kleurenblindheid en luchtverontreiniging door afgassen van auto's
         12. Uiteenzetting van N. Verhoef betreffende de relatie bindingsenergie en atoomnummer
         13. Brief van Peter Mulder betreffende deuteranopie
         14. Stukken betreffende protonopie
         15. Aantekeningen betreffende kleurenblindheid, een conceptbrief aan Furnée & Co. en aan de K.N.A.W.
         16. Brief van ing. Bladergroen betreffende de werking van de kleurentelevisie
         17. Correspondentie met DAF betreffende schonere brandstof. Met bijlage
         18. Klad- en conceptbrief aan prof. D. Normand betreffende het houtbewarende smeersel 'Preservax'
         19. Klad- en conceptontwerpen voor zijn spiraalvormig periodiek systeem der elementen
         20. Notitie over de oudste Amerikaanse eiken in Nederland
         21. Deel van een referaat aangaande luchtvervuiling door afgassen van auto's
         22. Uitgegane brief aan een minister of ambassadeur over de irrigatie van de Kalahariwoestijn. Concept
        3. Politicologie en etnologie
         1. Conceptartikel aangaande 'De Nieuwe Orde'
         2. Concept en doorslag van "Pro en Anti en Neutraal", verhandeling aangaande het politieke machtsevenwicht
         3. Correspondentie met dagblad Trouw betreffende door hen te plaatsen artikel aangaande apartheid van zijn hand
         4. Conceptopstel over rassendiscriminatie
        4. Geschiedenis en geografie van Zuid-Afrika
         1. Ontcijfering op verzoek van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) door het departement van defensie te 's-Gravenhage van een cijferbericht van "Buller" aan General Sir G. White, aangetroffen bij een gevangen genomen "kaffer" te Ladysmith in de...
         2. Correspondentie met diverse Zuid-Afrikaanse instanties en autoriteiten betreffende de bevloeiing van de Kalahari-woestijn in Zuid-Afrika
         3. Gecodeerde berichten van personen uit Boerenkringen te Amsterdam aan de in oorlog verkerende Boeren in Zuid-Afrika aangaande voorbereidingen van vijandelijke acties en undercover-operaties. Afschriften met decodeersleutel
         4. Ingekomen brief van A.B. Dull betreffende de etymologie van de plaatsnaam Dullstroom
         5. Correspondentie met [??] aangaande Zuid-Afrikaanse artikelen
         6. Overdrukken van artikelen van Jan Ploeger over Zuid-Afrika
         7. Afleveringen van Nieuws uit Zuid-Afrika
         8. Inkomen en minuut van uitgaand stuk van/aan K.M. Dolman betreffende Zuid-Afrikaanse watermolens
        5. Theologie
         1. Verhandelingen
          1. De Schepping, door ir. Jan Pracktijk, met Duitse vertaling, concepten en later bijgevoegde verantwoording
          2. Onderscheid, door Jan Praktijk, verhandeling over het al of niet voortreffelijker zijn van de diverse christelijke godsdienststromingen
          3. Preek van zijn dochter Aaltje Erna Mary (Mies) van de Poll (1926) betreffende de verwachting van God tussen Pasen en Pinksteren. Met eigen aantekeningen
          4. Het Oecumenisch Concert, parabel door Abraham Nicolaas Jan van de Poll
          5. Opstel over engelen, met klad en minuut
          6. Opstel betreffende de ziel na de dood. Concept, minuut en doorslag. Met bijlage
          7. 'Het probleem van de verhouding tussen geloof en wetenschap' door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977). Gedrukt, in vijfvoud
          8. Geloof en Wetenschap, vragen die een antwoord vragen, conceptbeschouwing
          9. "Rencontre du Peuple d'Israël avec Jerusalem", tekst van een lezing van Rina Geftman voor verschillende vriendengroepen
          10. "Het Huwelijk en de kerk", opstel over de diverse aspecten van het huwelijk
          11. "Gelooft U in God", beschouwing
          12. Concepten van Het Moderne Godsgeloof, door Abraham Nicolaas Jan van de Poll
          13. Op weg naar een verantwoord Godsgeloof, afscheidscollege van dr. W.H. van de Poll aan de KUN
          14. Het Moderne Godsgeloof en Hoe, Wanneer, Waarom, Waartoe?, door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977)
          15. Conceptbeschouwing hoe als christen de dood te aanvaarden en beleven
          16. Afschrift van een verhandeling betreffende alle oorspronkelijke stromingen van het christendom, door Elisabeth Fry [1839]
          17. Klad-beschouwing over het geheim van de Katholieke kerk
          18. "Sur la continuation des souffrances du Christ", afschrift van een verhandeling van H. Vinet [ca. 1839]
          19. Beschouwing over onsterfelijkheid, de ziel na de dood en de hemel
          20. Concept van het opstel "Mag een christen dansen?" door ir. Jan Praktyk
          1. Brief van en conceptantwoord aan de Algemene Synodale Commissie der Nederlands Hervormde Kerk betreffende het 'vacature-vraagstuk'
          2. Minuutbrieven aan schoonzus Maria [Rothe?] met beschouwingen naar aanleiding van haar vragen over geloof in de bijbelse god
          3. Correspondentie met enige christelijke organisaties aangaande plaatsing van zijn scheppingsverhaal in hun organen
          4. Correspondentie met zijn dochter Aaltje Erna Mary (Mies) van de Poll betreffende theologische vraagstukken
          5. Correspondentie met ds. Schoch over religie in relatie tot wetenschap
          6. Correspondentie met L. de Geer betreffende religieus-filosofische zaken
          7. Conceptbrief aan pater Verhagen over diens R.K. avondsluitingen op de TV
          8. Correspondentie met uitgevers en drukkers aangaande uitgave en/of druk van zijn boek "De Schepping"
          9. Correspondentie met jkvr. M.J. (Miep) Hartsen betreffende de Duitse vertaling van "De Schepping". Met bijlagen
          10. Minuutbrief aan W. Jannink-ter Kuile met een verzoek om commentaar op zijn conceptverhandeling over [wetenschap en godsdienst]
          11. Correspondentie aangaande commentaar op zijn boek "De Schepping"
          12. Correspondentie met Carel en Totsi Schoch op godsdienst-filosofisch gebied
          13. Brief van M.J. (Miep) Hartsen met commentaar op deel II en III van zijn verhandeling Geloof en Wetenschap. Met bijlagen
          14. Minuutbrief aan mejuffrouw Visser naar aanleiding van een krantenartikel over haar aangaande godsdienstzaken
          15. Minuutbrief aan Lidt de Jeude betreffende het scheppingsverhaal in relatie tot de wetenschap. Met bijlage
          16. Correspondentie met theologen over zijn godsdienstige beschouwingen
          17. Ingekomen brieven met commentaar op zijn voorgenomen publicatie van een boek over de schepping
          18. Correspondentie met ds. O. Jager betreffende de religie
          19. Brief van "Piet" betreffende religieuze lesstof
          20. Correspondentie met A.G. Jonker betreffende theologische vraagstukken
          21. Correspondentie met geestelijken aangaande zijn theologische beschouwingen
          22. Brief van Hetty Gerlings betreffende een theologisch artikel van hem
          1. Stukken betreffende Geloof en Wetenschap en de Goddelijke Gedachte als Oerbegin
          2. Aantekeningen voor een te schrijven referaat over de interpretatie van het wezen van de christelijke godsdienst en Godsbeleving
          3. Incomplete theologische 'analyses' over oprechte apartheid en de reden van de ondergeschiktheid van de vrouw
          4. Aantekeningen over het geloof en rassenleer
          5. Reactie op IKOR-TV-uitzending "Is God Dood?" van 12 juni 1966
        6. Geschiedenis en geografie van het Heilige Land
          1. "Walls about The City and Environs of Jerusalem" door W.H. Bartlett [1844]. Inliggend kaartjes van Jeruzalem met ingeplakte krantenknipsels en aantekeningen
          2. Catalogus van de Jubileumtentoonstelling in het Rijksmuseum van Amsterdam
          3. Gids voor het Museum della Flagellazione te Jeruzalem. Met aantekeningen
          4. L'Industria Della Madreperla A Betlemme, door P. Bellarmino Bagato OFM. Met aantekeningen
          5. Informatieboekje van de Kanunnikessen van de Orde van het Heilige Graf in het Klooster Maria Immaculata De Cloese-Lochem, later Doornburgh-Maarssen
          6. Naar het Heilige Land, gids samengesteld onder verantwoordelijkheid van Fr. Castulus v.d. Eynden OFM
          7. Syllabi voor conferenties te Nazareth betreffende de Ooosterse Kerk van 1859 tot 1960 van de hand van Mgr. Hakim
          8. "The Holy City" door George Williams, B.D. van 1849, offsetkopieëen, afschriften en vertalingen van gedeelten. Met inhoudsopgave van nrs. 850 en 851 en een Nederlandse verklaring van de nummers op de plattegrond van het Heilige Graf
          1. Bedankbrieven voor zijn ter lezing gezonden godsdienstige geschriften
          2. Correspondentie met de R.K. Clerus betreffende een model van de Geboorte-Grot in Bethlehem, met bijlagen
          1. Nummers van het blad De Jeruzalemvaarder van 1963 (nr. 3), 1964 (nr. 3) en 1968 (nrs. 1 en 2) met artikelen aangaande de Heilige Plaatsen
          2. Artikelen aangaande Het Heilige Land, nummers van Lettre aux Amis [de la] Maison Saint-Isaïe (nrs. 11 en 12)
        7. Taalkunde
         1. Minuutbrief aan de redactie van de Telegraaf betreffende hun artikel 'Onze sporttaal vrij van vreemde smetten'
         2. Correspondentie met de N.C.R.V. en de K.N.A.W. over de "Teutentaal"; een Nederlands dialect dat bij de Nederlands-Belgische grens werd gesproken
         3. Correspondentie met Jos de Ridder betreffende spellingswijzen
         4. Stukken betreffende de nieuwe spelling
         5. Stukken betreffende zijn 'studie' Chinees
         6. Correspondentie met de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen betreffende een nieuwe spelling
         7. Stukken betreffende [het radioprogramma] 'Eerstelingen' aangaande oudst-bekende gedichten van auteurs
         1. Foto's van een zonsverduistering
         2. Briefwisseling met de redactie van "Christelijk Vrouwenleven" betreffende een stuk over Nederlands Indië
         3. Notitie "Rooken of niet Rooken?" van ir. J. Practijk (Abraham Nicolaas Jan van de Poll, 1894-1977)
         4. Ingekomen en concepten van uitgaande brieven betreffende een op zijde gedrukt testament van Lodewijk XVI. Met retroactum (1816)
         5. Concept van een brief aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond betreffende publicaties over de snelheidsbeperking op de wegen
         6. Minuut van een brief over de risico's van huwelijken tussen neven en nichten
         7. Brief van C. Hülsman van World Goodwill aangaande Van de Poll's lezing over wetenschap. Met bijlage
         8. Minuutbrief aan mr. Hardenberg aangaande de oranjegezindheid van vrijmetselaarsloges van ca. 1800
         9. Verhandelingen over het huwelijk. Met bijlagen, aantekeningen, aanvullingen en retroacta
         10. Kleine verhandeling van 'Jan Pracktijck', pseudoniem van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977), aangaande een postcodeersysteem
         11. Brief van 'jhr.ir. Jan Prackteyk' (Abraham Nicolaas Jan van de Poll, 1894-1977) aan Dolle Mina betreffende zijn kijk op de relatie man/vrouw
         12. Verhandelingen over spiritisme
         13. Zelfvervaardigde eeuwigdurende Juliaanse en Gregoriaanse kalender.
         14. Tekst van een lezing door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) over grafologie
       2. Culturele activiteiten
         1. Lidmaatschappen en verenigingen
          1. Begeleidende brief bij de erkenning tot sibbekundige
          2. Lidmaatschapsbewijzen van het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde en de Nederlandse Genealogische Vereniging
          3. Brief van E. Prins betreffende het samengaan van hun eigen genealogische vereniging met het Centraal Bureau voor Genealogie
          4. Concept van een uitgegane brief aan het Genootschap Diversa Sed Una
          1. Ingekomen en doorslagen en minuten van uitgegane brieven betreffende genealogisch en historisch onderzoek, alfabetisch geordend op afzender. Met aantekeningen en andere bijlagen
           1. P.A. Arce (Bibliothécaire Custodial te Jeruzalem), betreffende Carlo Quina
           2. W. Arntzenius (Wassenaar), met bijlage, 1877
           3. jhr. W.Ph. Barnaart (familie Barnaart)
           4. Hilda von Barton genannt Stedman
           5. Berendina Bijtelaar (huizen van de familie te Amsterdam; reisverhaal van Carel Quina naar Jeruzalem)
           6. B.H. Boissevain (mogelijke relatie via Anna Wolters met Cornelis van Teresteyn)
           7. Victor Charles Boreel (diens grootvader M.J.Th. van de Poll)
           8. Mej. E.G.G. Bos (Rijksmuseum Amsterdam, betreffende een brief van A. de Neufville aan dr. Jan Ploeger)
           9. jhr. ir. L.X. van den Brandeler (diens overgrootouders Wilhelmine Cornelia Quirine van de Poll (1829) en J.P. van den Brandeler), met foto's
           10. C.P. Briët (Diderica Lydia Elisabeth Breijl, vrouw van Pieter van de Poll (1799))
           11. Centraal Bureau voor Genealogie
           12. J. Commou
           13. W.Ph. Coolhaas
           14. C.M.R. Davidson
           15. J.C. van der Does (onderzoek naar Jacobus de Neufville Abrahamsz)
           16. Michiel Dolleman (de Vinckesteynen te Utrecht)
           17. I.H. van Eeghen (Gemeentearchief Amsterdam)
           18. Uitgeverij Feniks (opname familie Van de Poll in het Belgische Adelsboek 'Nobilis')
           19. Christina Hendrika van Gelder de Neufville - Gerritsen
           20. J.H. van Gemert (Japanse kunstschatten van de familie Cock Blomhoff)
           21. Hoge Raad van Adel
           22. H. van Hoogdalem Hzn (Gorinchem)
           23. Jan Janson. Met memoires van Hendrik van de Poll (1866)
           24. M.C. Kooy van Zeggelen
           25. jhr. Frits van Kretschmar (twee negentiende-eeuwse silhouetten, die bijgevoegd zijn)
           26. jhr. mr. H.L.A. van Kretschmar
           27. H.L. Kruimel (Centraal Bureau voor Genealogie)
           28. J. Leeuwenberg (Rijksmuseum Amsterdam)
           29. Familie Van der Lely (relatie tot familie Van de Poll)
           30. G.L. Meesters
           31. R. Musschart
           32. Albert en Godefroy de Neufville (familie de Neufville)
           33. J. Ploeger (Zuid-Afrika, in het bijzonder Dullstroom, v/h Groot Suikerboschkop, en Hendrik van de Poll (1866-1947))
           34. Nico Plomp (oorsprong van de familie Van de Poll)
           35. Eugénie van de Poll - Verheyen
           36. Joanna Margareta Elisabeth van de Poll (tante)
           37. W. van de Poll (Johannes Wilhelmus van de Poll (1794-1836))
           38. W.A.G. van de Poll (1901)
           39. Willem van de Poll, burgemeester van Elburg (geschiedenis van de Van de Poll's te Dreumel)
           40. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
           41. Carel H. Schoch (1909)
           42. J. den Tex (Archibald van de Poll (1796))
           43. Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg
           44. dhr. Vermast (geslacht Beverwaard over de periode 975 - 1550)
           45. Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven (familierelatie met Huis van Oranje via Don Carlos en prinses Irene)
           46. Gemeente Vreeswijk (familie Braber). Met afstammingsoverzicht van Frederik Willem van de Poll (1860)
           47. H.M. van Walt van Praag
           48. dhr. Vermeij (familie Van de Poll te Montfoort)
          2. Ingekomen en doorslagen en minuten van uitgegane brieven betreffende genealogisch en historisch onderzoek, van één of meer afzenders, geordend naar onderwerp. Met aantekeningen en andere bijlagen
           1. Relaties van Margaretha van Hoogeveen en Nicolaas van Swaenswijck (gehuwd 3 februari 1604) met o.a. de familie De Neufville uit Amsterdam.
           2. Familie Ottens en aanverwante families
           3. Vroegste herkomst van de familie Van de Poll
           4. Genealogie, historie, fondsen, portretten en ander bezit van enige, voornamelijk van oorsprong Amsterdamse, regentenfamilies
           5. Afstamming der Van de Poll's van het Huis van Woerden
           6. Familie Van de Poll en aanverwante families
           7. Genealogische gegevens van geportretteerde leden van de familie Van de Poll en aanverwante families
           8. Huis Besselich van de familie Stedman
           9. Familie Reynvaan en Jan Harmensz van de Poll
           10. Studie van A.M. Lubberhuizen-van Gelder over het dagboek van Margaretha Jacoba de Neufville (1775-1856).
           11. Manuscript van Hans Bontemantel "Amsterdam Beroerd"
           12. Dullstroom in Zuid-Afrika
          3. Afschrift van een brief van Aaltje Geertruida Colijn - van de Poll (zuster) aan Hilda von Barton, genannt von Stedman
          4. Ingekomen en doorslagen van uitgegane brieven betreffende genealogische onderwerpen, met bijlagen en aantekeningen
          5. Uitgegane brief aan een adellijk persoon met dank voor de door hem verstrekte gegevens betreffende Godefroy Frederik van de Poll (1667). Concept
          6. Minuutcirculaire aan 'nichtjes en neefjes' in Zuid-Afrika met het verzoek om informatie aangaande zijn moeders familie Ottens
         2. Studies en studiemateriaal
           1. Rapporten door Nico Plomp ten behoeve van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) betreffende de familie Van de Poll uit Woerden
           2. 'De oorsprong van de familie van de Poll', een genealogische verhandeling door Nico Plomp ten behoeve van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) betreffende de familie Van de Poll
           3. 'Oranje en Montfoort, de afstamming van prins Willem-Alexander uit de Burggraven van Montfoort, van Roelof gezegd Rover', door Nico Plomp, uit de reeks Woerdense Bijdragen van 1967, no. 1
           4. "Nederlandse Cultuur Buitengaats", krantenartikel uit Het Vaderland Weekjournaal aangaande Hollanders in Japan, waaronder Jan Cock Blomhoff als opperhoofd van Decima
           5. Catalogus van portretten van Jan Jansz de Stomme met leden van de familie Stedman en Van de Poll, aanwezig op het kloostergoed Besselich van de Stedman's
           6. Mr. J. van de Poll, overdruk van een artikel uit het Jaarboek Amstelodamum. Met aantekeningen en een eigen geaugmenteerde kopie (ca. 1950)
          1. Toegangen op het studie- en bronnenmateriaal
           1. Stukken betreffende de notatiesystemen in kwartierstaat en genealogie
           2. Klapper op de 'grote kwartierstaat van jhr. H. van de Poll'
           3. Staat met alfabetisch geordende reeks namen der leden van de familie Van de Poll en aanverwant met code van hun plaats in de parenteelstaat
           4. Alfabetisch ingericht register met stamreeksen en andere genealogische gegevens over de oudste Van de Poll's van de 14e tot de 16e eeuw
           5. Register houdende een begin van een genealogie doorAbraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) van het geslacht Van Collen over de periode 1480-1578
           6. Lijst door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) van afstammelingen van vrouwelijke leden van de familie Van de Poll van 1538 tot ca. 1650. Met bronverwijzingen en literatuuropgaven
           7. Lijsten van vrouwelijke Van de Poll's met hun echtgenoten, nakomelingen en met biografische gegevens
           8. Alfabetisch register van leden van de familie Ottens en Elling met huwelijksgegevens uit de 17e en 18e eeuw
           9. Lijst van de familie Ottens vanaf de 17e eeuw, met aantekening van hun plaats in de stamboom
           10. Alfabetisch ingericht register van aan Van de Poll's geparenteerde families, houdende gegevens over de 17e en 19e eeuw
           11. Index op familie- en persoonsnaam op de lettercode van de genealogie van de familie Van de Poll en aanverwante families
           1. Aantekeningen betreffende parentaties van afstammelingen van Harmen van de Poll (1750) en Margaretha Jacoba van de Poll (1751)
           2. Aantekeningen van in de kwartierstaat van Hendrik van de Poll (1866) voorkomende personen met hun nummers, verwijzende naar Johan E. Elias' 'De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795' en naar Hans Bontemantels 'De regeeringe van Amsterdam, 1653-1672'
           3. Genealogische aantekeningen betreffende Fredrik van de Poll (1780-1853), zijn vrouw Clara Catharina Bonn (1788-1866) en ouders
           4. Biografische en genealogische stukken betreffende de families Schomaker (Embadius), Van de Poll, Payen, Van Bayen, Emmius en Stedman en hun onderlinge relaties, o.a. via de verbintenis van Nicolaa Geertruid van de Poll (1778) met Jan Andries Stedman...
           5. Stukken betreffende de genealogie van Aaltje Ottens (1870) en familie
           6. Stukken betreffende de genealogie van de familie Rothe, met aantekeningen
           7. Stukken betreffende de genealogie van de familie Stedman
           8. Stukken met genealogische aantekeningen aangaande Sophia Johanna Balde (1756) en haar familie
           9. Beschrijving van genealogische inscripties in een familiebijbel betreffende Jan Cramer (overleden 1751), zijn vrouw Hedwig van Ried (1674-1720) en nakomelingen
           10. Parenteelstaat van Joan van Soesdijk (1652-1736) over de periode 1652 tot 1903
           11. Overzicht der 'parentaties', generatiegewijs geordende aan leden van de familie Van de Poll aangetrouwde families, van 1350 tot 1890
           12. Overzicht der 'parentaties' (aangetrouwde families) aan leden van de familie Van de Poll per generatie van 1400 tot 1866
           13. Stukken betreffende de hoeveelheid voorouders in families tot in het 16e geslacht
           14. Stukken betreffende de afstammelingen van J.K.W. Weijgers (1883) en L.A. van de Poll (1889)
           15. Stukken, houdende personalia van Alette Cornelia (1926), Antoinette (1922) en Helena Constantia Colijn (1920), hun echtgenoten en kinderen
           16. Stukken betreffende het herstel van het familiegraf Ottens te Groot Suikerboschkop, Dullstroom (ZAR)
           17. Stukken betreffende de Van de Poll's uit Hedel
           18. Stukken betreffende het grootgrondbezit van Jan Wolters van de Poll (1750) bij Bilthoven
           19. Stukken betreffende een relatie van de familie Van de Poll met de familie Piéron
           20. Stukken betreffende de moord op Floris V en een mogelijke relatie met de Van de Poll's
           21. Stukken betreffende het 'stamslot' 'De Pol' bij Montfoort
           22. Aantekeningen betreffende Wouter Gherijts van de Polle van [ca. 1400]
           23. Aantekeningen betreffende mogelijk aan de familie Van de Poll geparenteerde families uit de 13e en 14e eeuw
           24. Aantekeningen betreffende enige 16e- en 17e-eeuwse leden van aan de familie Van de Poll geparenteerde families
           25. Klad-aantekeningen betreffende de geschiedenis en genealogie van verschillende families
           26. Aantekeningen betreffende de familie Six
           27. Biografische aantekeningen betreffende Daniël du Peyrou, Abraham Muyssart, Cornelis en Jacob Hop uit de 18e eeuw
           28. Lijstje met Van de Poll's die vrijmetselaar waren met beroep, voorletters, loge, plaats der loge, jaar van opname en genealogiecode
           29. Aantekeningen betreffende geschiedenis en genealogie van Van de Poll's met verwanten
           30. Afbeelding van het "Raadsel van Nijmegen", met aantekening over de identiteit op een schilderij uit 1619 van in het stadhuis aldaar afgebeelde personen
           31. Lijst van huizen, waarin Van de Poll's gewoond hebben
           32. Staat van burgemeesters uit de familie Van de Poll met plaats, periode en kwartiernummer
           33. Aantekening betreffende de verwantschap tussen Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) en het geslacht Van Wassenaer
           34. Aantekeningen betreffende de vroegste generaties van de familie Van de Poll te Montfoort en omgeving
           35. Lijst van leden van de familie Van de Poll die ambten in Amsterdam bekleed hebben
           36. Aantekeningen over de stamvader en de stamboom van de familie Rothe
           37. Aantekening betreffende Andreas Jacobus van de Poll (1824-1849)
           1. Afschrift van een testament van Carl Jan Willem von Barton genannt von Stedman, houdende een inventarislijst van familieportretten van 1928, oorspronkelijk door zijn grootvader in 1847 opgemaakt
           2. Inventaris van het huis- en familiearchief te Besselich. Met genealogische aantekeningen (ca. 1950)
           3. Transscripties uit de civiele sententiën van het Hof van Holland betreffende Van de Poll's uit de periode 1478 tot 1778
           4. Transscripties uit het Leen- en Tynsregister van 1433-1434 van de Proosdij uit het Archief van het Kapittel ten Dom (inventarisnummer 2368) met een vermelding van Evert van den Polle
           5. Afschrift van de boedelbeschrijving van de nalatenschap van Willem Hendrik Joan van de Poll (1867-1921)
           6. Relaas van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) op basis van een brief van G.H. Thomassen à Thuessink van der Hoop aan zijn ex-kindermeisje Eefje over een ongeluk in Dullstroom, waarbij twee personen verdronken . Met bijlage
           7. "Decima Deel I", uittreksels uit het dagboek van Hendrik Doeff van 1833, oud-opperhoofd op het eiland Decima, en van een artikel van P.H. van Praag van 1918 aangaande de lotgevallen van Hendrik Doeff en Jan Cock Blomhoff op Decima van 1799 tot 1817
           8. Verslag van het verblijf van Hendrik van de Poll en Aaltje Ottens in Zuid-Afrika tussen 1882 en 1902, in tweevoud, met aantekeningen
        1. Heraldiek
         1. Foto van een wapenbord van Suzanna Sluysken, kleindochter van Frederik Sluysken (1644-1710) en Susanna de Neufville (1644-1680). Met genealogische aantekeningen
         2. Correspondentie betreffende rangkronen
         3. Stukken betreffende rangkronen, met schetsen van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) van rangkronen
         4. Correspondentie met R. Swierstra betreffende het wapen van Bloemendaal
         5. Ingekomen brief van Helen Colijn betreffende het familiewapen, met conceptantwoord
         6. Schetsen en tekeningen van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) van familiewapens en die der kwartieren der echtgenoten van Evert van de Poll (ca. 1400) tot en met Hendrik van de Poll (1866-1947)
         7. Deel van een ingekomen brief aangaande o.a. het Van de Poll-wapen
         8. Tekening van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) van het wapen van Uten Polle
         9. Schetsen van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) van wapens van diverse aan Van de Poll gelieerde families
         10. Aantekeningen aangaande de wapens van de geslachten uit de kwartieren van Hendrik van de Poll (1866)
         11. Aantekeningen betreffende de wapens van het geslacht Van Amstel en anderen
         12. Aantekeningen betreffende de herkomst van het wapen der Van de Poll's
         13. Schetsen van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) van familiewapens en die der kwartieren der echtgenoten van Jan (1597) tot en met Jan Jacobus van de Poll (1762)
         14. Aantekeningen betreffende heraldische en genealogische gegevens uit het Museum van Gijn te Dordrecht van de familie Van de Poll en andere families
         15. Tekeningen van kruisvormen
         16. Tekeningen van de familiewapens van Buwalda en Van Willes
         17. Schetsen van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) van familiewapens van enkele patriciërsgeslachten
         1. Schilderijencollectie
          1. Foto-album, samengesteld door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977), met foto's van portret-schilderijen uit de collectie van het Huis Besselich van de familie Von Barton genannt Von Stedman. Met bijschriften en achterin kiekjes van zijn reis...
         2. Familiearchieven
          1. Prentenverzameling van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) van leden van de Amsterdamse en Leidse regentenfamilies uit de 16e, 17e en 18e eeuw
          2. Geleidebriefje van de echtgenote van Evert Jan [Thomassen à Thuessink van der Hoop] bij de toezending aan Abraham Nicolaas Jan van de Poll van het wapenboek van Colijnsz
          3. Rubriekenlijst voor de opzet van een archiefindeling
         3. Model H.-Grafkerk
          1. Artikelen betreffende de Heilige Grafkerk
          2. Ingekomen en minuten en doorslagen van uitgegane brieven betreffende de modellen van de Heilige-Grafkerk te Jeruzalem
          3. Stukken betreffende de Heilige-Grafkerk te Jeruzalem en zijn model
          4. Zelfvervaardigde plattegrond van de Heilige-Grafkerk te Jeruzalem
          5. Afdrukken en negatieven van foto's van diverse modellen van de Heilige-Grafkerk
          6. Lijstje van eigenaars van het model van de Heilige-Grafkerk van 1724-1970
          7. Concept van een opstel over de geschiedenis van de Heilige-Grafkerk te Jeruzalem
          8. Plattegrond van de Heilige-Grafkerk te Jeruzalem, offsetkopie uit Robert Curzon's "Visits to the Monastries of the Levant" van 1849
         4. Andere collectieonderdelen
          1. Stukken betreffende een vergunning tot het bezitten van twee antieke pistolen
          2. Ingekomen brieven van neef Jan van der Hoop over een schenking van een klok, die hij wegens zijn vertrek naar Indië moet achterlaten, aan één van zijn familieleden
          3. Briefkaart van Jo van der Hoop aangaande een wapen op een bijbeltje, dat een erfstuk uit de familie is
         1. Postume krijttekening door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1819-1870)
         2. Conceptspelregels van 'Pax', een door Jan Pleysier (Abraham Nicolaas Jan van de Poll, 1894-1977) ontworpen kaartspel ter bevordering van de vrede
         3. Minuut van een brief aan M.E. Culbertson met zakelijke voorstellen voor zijn zelfontworpen Pax-kaartspel
       3. Maatschappelijk verkeer
        1. Contacten met het Koninklijk Huis
         1. Correspondentie met mw. De Savornin Lohman (hofdame?) ter gelegenheid van het overlijden van prinses Wilhelmina
         2. Brief aan het Koninklijk Huis betreffende een door hem aangeboden foto van Koningin Wilhelmina op 14-jarige leeftijd. Minuut met antwoord van haar particulier secretaresse
        2. Zending
         1. Minuutbrief aan het [...] Asyl Fonds aangaande door hen te nemen actie met betrekking tot iemand in Zambia
         2. Grepen uit het leven van Mejuffrouw zr. M.L.W. Schoch, geboren op 7 december 1875, geredigeerd door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977). Typescript
         3. Verslag van een telefoongesprek met drs. L.M. Guldenach betreffende geldzaken in Zambia
         4. Circulaire van pater Jan Collignon uit Brazilië aangaande zijn missie-activiteiten
         5. Brief van Abraham Nicolaas Jan van de Poll aan M.L.W. (Marijke) Schoch in het Maleis. Afschrift
         1. Bedankbrief van de hoofdcommissaris van politie te Amsterdam Van der Molen voor diens suggesties
         2. Notulen der Algemene Leden Vergadering van de Coöperatieve Verbruiksvereeniging "Ons Belang" in de sociëteit te Tjepoe
         3. Aflevering van Het Vaderland
         4. Conceptbrief aan de administrateuren van het Legaat Van-Hove-Van-Zijll betreffende de overheveling van de toelage van zijn vader naar zijn broer C.A. (Jos) van de Poll (1904)
         5. Stukken betreffende de inspanningen van Abraham Nicolaas Jan van de Poll voor de uit Indonesië gerepatrieerde Wilhelm Abraham Louhenapessy
         6. Brief van [zijn vader] betreffende het Van-Hove-Van-Zijllfonds [ca. 1925]. Kopie met aantekeningen
         7. Stukken betreffende De Rozenkruisers
         8. Brief met het verzoek lid te worden van Toonkunst te Zeist
         9. Brief van H.J.P. Hooft Graafland betreffende het fonds 'De Witte Poedel'. Met bijlage
         10. Stukken betreffende de mislukte poging van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) een artikel in de Libelle gepubliceerd te krijgen over de door jkvr. Marie Rengers ontplooide activiteiten op het gebied van de dierenbescherming
         11. Afschrift van een brief betreffende het door Pieter Calkoen Cornelisz ingestelde Fonds ten behoeve van de armen (1851)
       4. Carrière (benoemingen, jubilea, salariëring en ontslagen e.a.)
        1. Arbeidscontract van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij
        2. Stukken betreffende het ontslag van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) door Bataafse Petroleum Maatschappij wegens ziekte
        3. Stukken betreffende de pogingen van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) om een nieuwe werkkring te vinden
        4. Stukken betreffende zijn aanstelling, dienstverband en ontslag bij de BPM
        5. "Herinneringsoorkonde" van het personeel Rectificatie Aroebaai
        6. Jubileumplakboek van zijn zoon H.G. (Henk) van de Poll (1930) en zijn neef H.W. (Wout) van de Poll (1932) wegens zijn 25-jarig jubileum bij de BPM
        7. Stukken betreffende het verweren tegen zijn schorsing in november 1945 voor de Zuiveringscommissie onder leiding van prof. Klopper naar aanleiding van zijn gedrag in oorlogstijd
        8. Arbeidscontracten met de NV Johan de Witt en de NV Philips
        9. Stukken betreffende sollicitaties, met curriculum vitae
        10. Afscheidsspeeches van de N.V. Johan de Witt en Philips N.V., met foto's
        11. Correspondentie met Philips en andere mogelijke werkgevers
        12. Doorslag van uitgaande brief aan Philps N.V. over de hoogte van zijn pensioen
        13. Concept van een toespraak bij het huwelijk van zijn assistent Van Huis
        14. Minuutbrief met deelneming wegens overlijden van zijn assistent Van Huis aan diens vrouw
      1. Carolina Johanna Jacoba van Gelder de Neufville (1892-1952)
       1. Testament en akten van executeurstelling van Carolina Johanna Jacoba van Gelder de Neufville. Afschriften
       2. Ingekomen en minuten van uitgegane brieven betreffende graf 339 op Zorgvlied
       3. Dankkaart voor betoonde deelneming met het overlijden van C.J.J. van Gelder de Neufville
       4. Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap
       5. Akte van scheiding van de nalatenschap van C.J.J. van Gelder de Neufville. Afschrift
      2. Constantia Cornelia Johanna Agatha van de Poll (1869-1956)
       1. Testamenten van C.C.J.A. Muijsken - van de Poll. Afschriften en concepten
      3. Hendrik van de Poll (1866-1947)
       1. Testamenten van Hendrik van de Poll
       2. Lijst van notariële stukken van notariskantoor Eikendal en Eikendal
       3. Ingekomen en concepten van uitgegane brieven
       4. Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Hendrik van de Poll
       5. Boedelinventaris van Hendrik van de Poll. Klad
      4. Jeanne Henriëtte Marguérite van de Poll (1870-1957)
       1. Stukken betreffende de uitvoering van het testament van Jeanne Henriëtte Marguérite van de Poll
      5. Alma Ottilie Frieda Rothe (1894-1968)
       1. Stukken betreffende de begrafenis en de afwikkeling van de nalatenschap
       2. Uitgegane brief aan zijn kinderen Mies, Jan en Henk betreffende de uitkering van hun erfdelen. Onvolledig concept
      6. Marie Louise Wilhelmine Schoch (1875-1962)
       1. Testamenten van Marie Louise Wilhelmine Schoch
       2. Volmacht van Marie Louise Wilhelmine Schoch voor Abraham Nicolaas Jan van de Poll om haar zaken te behartigen
       3. Verklaring van executele waarbij Abraham Nicolaas Jan van de Poll als executeur-testamentair wordt aangewezen
       4. Correspondentie met S.L. (Lowik) Schoch betreffende het archief van M.L.W. Schoch (tante Marie)
       5. Concept van de akte van de aangifte voor het recht van successie inzake de nalatenschap van M.L.W. Schoch
       6. Akten van scheiding van de nalatenschap van Marie Louise Wilhelmine Schoch en van uitkering van legaten. Afschriften, met een geleidebrief
       7. Boedelinventaris van per kamer zich in het huis van M.L.W. Schoch bevindende voorwerpen
       8. Lijst van personen en instellingen die van M.L.W. Schoch "souvenirs", met name genoemde voorwerpen, ten geschenke kregen. Met vermelding van verblijfplaats
      1. Ingenieur bij de Bataafse Petroleum Maatschappij N.V. (B.P.M.)
       1. Ingekomen en door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) zelf opgestelde rapporten voor de B.P.M.
       2. Correspondentie met de administrateur van de B.P.M. betreffende technische aangelegenheden
       3. Correspondentie met collega ir. J. de Brey over zijn werkzaamheden bij de B.P.M.
       4. "Thomasvaer en Pieternel", tweespraak als nieuwjaarswens op Pangkalan Soesoe voor BPM-kader
       5. Instructie voor het gebruik van een rectificeerapparaat, door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977)
       6. Technische en scheikundige verhandelingen en aantekeningen in zijn BPM-periode in Nederlands Indië, met foto's
       7. Rapporten van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) voor de Bataafsche Petroleum Maatschappij
       8. Verhandeling aangaande "rectificatie", een methode van het scheiden van ongewenste stoffen door verdampen en condenseren
       9. Ingenieursontwerp van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) van de Poll; Een en ander over het olieboorbedrijf in Nederlands-Indië, met bijlage
       10. Kaart van Curaçao
       11. Logboek van de werkzaamheden op Curaçao door één van zijn collega's aldaar, met losliggende aantekeningen van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977)
       12. Analyse van gasverwerking
       13. Notitie van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) over de salariëring van Aziatische werknemers van de B.P.M.
       14. Concept van een niet-gehouden toespraak in het Maleis voor de Soesoehoena van Solo
       15. Ingekomen nota van de mijninspecteur te Bandoeng aangaande het brandstofverbruik bij boringen
       16. Studie betreffende temperaturen van koolwaterstofvlammen tezamen met T. Westerdijk gemaakt
       17. Rapport door hem en T. Westerdijk opgesteld voor de BPM betreffende temperaturen van propaan- en acetyleenvlammen, gevoed met zuurstof
       18. Technische en scheikundige verhandelingen en aantekeningen in zijn BPM-periode in Nederland
       19. Beschrijving van apparatuur voor persgasauto's door hem en J. Bouwman
       20. Technische verhandelingen aangaande verbrandingseigenschappen van butagas
       21. Verhandeling aangaande de luchtaanzuiging door straalgas, spuitend uit een sproeier
       22. Technisch verslag betreffende vlammen en branders. Met retroacta (1939, 1941 en s.d.)
      2. N.V. Philips
       1. Stukken betreffende proefnemingen, voorstellen daartoe en de beloning ervan
       2. Stukken betreffende een proefneming met een solex, voorstellen tot meer experimenten en andere ideeën met criteria voor de beloning ervan
       3. Beschrijving van een heteluchtmotor, met klad
        1. Kladversie
        2. Netversie
       4. Verslag van de proeftocht rond het eiland van Dordrecht met het HL Motorschip Caloric, met aantekening van passagier Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) dat de Caloric het enige schip was dat ooit door een heteluchtmotor werd aangedreven
       5. Stukken betreffende een heetgasmotorgenerator en een lage-druk-vergassingssysteem voor fornuizen van Philips
       6. Beschrijving van het Open Vergasserssysteem met tekening, met verslag van het bezoek van J.J. Uljee, medewerker van de N.V. "Johan de Witt" ter bespreking van het systeem
       7. Artikel uit de Philipskoerier, houdende een interview met gepensioneerd Philipsmedewerker Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977)' betreffende 'zijn' Van de Poll-Wolters-Quinastichting
       8. "Over Hervormingen". Opstel over de inrichting van het arbeidsproces
     1. Archief gevormd in niet beroepsmatige maatschappelijke functies
      1. Bestuurslid van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting
       1. Origineel en afschrift van de beschikking van de arrondissementsrechtbank te Utrecht op het verzoek van Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll (1872-1970) tot benoeming van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) als bestuurder van de Van de...
       2. Stukken betreffende de 'Pollendag' en de eruit resulterende genealogische vereniging 'Uten Polle' te Zeist
       3. Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist, dl. I, afl. V, bijeengebracht door Ph.J.C.G. van Hinsbergen
       4. Minuten van toespraken op de Pollendag
       5. Notulen van de bestuursvergaderingen van de Raad van Beheer
       6. Kort verslag van de Openbare Vergadering
       7. Minuut van een brief aan de secretaris van de stichting betreffende de Van der Merschschilderijen
       8. Het Slot van Zeist door Aleid W. van de Bant
       9. Brief van Maurits H. betreffende het Van de Pollfonds
       10. Kopieën van begrotingen van de stichting
       11. Circulaire van de stichting aan begunstigers betreffende een te houden excursie. Met inschrijfformulier
       12. Origineel en kopieën van de ontwerptekening van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977)voor een wapen van de Van de Poll-Wolters-Quinastichting, met devies
      2. Lid van de Johannieter Orde
       1. Stukken betreffende zijn activiteiten als lid van de Orde
       2. "Cursus 2, ziekte en zonde en onze houding ertegenover", cursusmateriaal voor Johannieter Helpsters. Met eigen commentaar
       3. Stukken betreffende "goede werken" en cursusmateriaal van de damesafdeling van de Orde
       4. Ledenblad van de Orde van Sint-Jan in Nederland, nrs. 31, 32, 59, 61 en 62
       5. Brief van L.B. Lijnders aangaande de sociale activiteiten van de werkcommissie van de Orde
       6. Stukken betreffende de Ridderschap der Ordeleden in de provincie Utrecht
       7. 'Ridderdag 1964'; jaarverslag van de Orde in Nederland
       8. Toespraak van mr. Maurits van Vollenhoven bij de installatie van enkele ridders in de Militaire en Hospitaal Orde van St. Lazarus van Jeruzalem
      3. Lid van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Tjepoe (Indonesië)
       1. Concept van een brief aan ds. Creutzberg waarin hij wordt afgewezen als consulent te Tjepoe, opgesteld door de ouderlingen Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) en [J] Jeekel
       2. Notulen van een kerkenraadsvergadering van de gemeente Tjepoe
    1. Alma Ottilie Frieda Rothe
       1. Louis van Leewen
       2. Marie Louise Wilhelmine Schoch
       3. Mary en Gottlob Rothe (ouders)
       4. Hendrik van de Poll (schoonvader)
       5. K. [Morbach]
       6. Aaltje Geertruida (Zus) van de Poll (schoonzus)
       7. Erna Don Griot (zuster)
       8. Abraham Nicolaas Jan van de Poll (echtgenoot)
       9. Sara Maria Johanna (Mies) van de Poll (schoonzuster)
       10. Eva van Kuijk
       11. Jozua
      1. Uitgegane brief aan een onbekende betreffende haar schoonmoeder Aaltje Ottens. Onvolledig concept
      2. Uitgegane briefkaart van Alma Otilie Frida Rothe aan haar broer Hans Rothe, gelegerd te Metz in een artillerieregiment
       1. Geboortekaartje, met haarlok
       2. Stukken betreffende haar kindertijd en adolescentie
       3. Paspoort
       4. Getuigschriften betreffende haar werk in de Julianakliniek te Soekaboemi en in het Hopitâl Wallone
       5. Reispas van Batavia naar Duitsland met opgeplakte pasfoto
       6. Foto's van Alma Ottilie Frieda Rothe en haar familie
       7. Jeugdherinneringen aan haar vader en moeder te Bad Grund. Met aantekeningen [ca. 1957]
       8. Brieven aan Cornelis Abraham (Jos) van de Poll (1904) en zijn vrouw Johanna (Jo) Verhoef (1906) betreffende hun dochter Margaretha Helena (Heleen) van de Poll (1934-1967)
       9. Verjaarsgedichtje van haar dochter (Mies)
       10. Stukken betreffende de Orde van St. Jan
       11. Foto's van familie of kennissen van A.O.F. van de Poll-Rothe
       12. Brief van Frieda Rothe aan tante
       13. Menukaarten, door haar kleinkinderen voor haar en haar man vervaardigd
       14. Uitnodiging van Hans-Günter Otte-Witte en Annegret Otte-Witte geboren Vosbein voor het bijwonen van hun huwelijk
      1. Financiën en huishouding
       1. "Kassenbuch der Kirchemäuse Jan und Fried", kladjournaal van het huishouden van hen beiden
       2. Journaals van het huishouden van hen beiden
       3. Loonlijst opgemaakt door F. van de Poll-Rothe te Tjepoe met opgeplakte loonzegels
       4. Afschrift van de gelegaliseerde notariële akte van volmacht ten behoeve van Olga Rickert-Rothe om haar deel uit de nalatenschap van haar broer Friedrich Rothe in ontvangst te nemen
       5. Uitnodiging voor het bijwonen van het openen van het testament van haar broer Friedrich Rothe
       1. Genealogieën door A.O.F. Rothe (1894) van de zonen van Gotttfried Rothe (1706-1763) van 1750 tot 1925
       2. Genealogische aantekeningen betreffende haar familie van moeder zijde Redemann en haar familie van vaders zijde Rothe, met bijlage, 1926
       3. Levensbeschrijving van "Otie", Aaltje van de Poll-Ottens, door Frieda van de Poll-Rothe, met bedankbrieven van haar familie
      1. Gerrit Oldeman (echtgenoot)
      2. Familie, kennissen en vrienden
      3. Hans Polak (Voorschoten) betreffende het wetenschappelijk racisme van Oldeman
      4. "Dolf" betreffende Els' huwelijkscrisis met Gerrit Oldeman
      5. Verscheidene afzenders
     1. Geboorteakte. Uittreksel, 1926
     2. Stukken betreffende haar apothekersopleiding en stage bij apotheker G. Oldeman
     3. Pamflet met reclame voor rondvluchten met de KLM boven o.a. Zeist
     4. Balans en winstrekening van J.J. Dubois, accountant, voor apotheker G. Oldeman
     5. Stukken betreffende haar conservatoriumopleiding
     6. Kwitantie wegens betaling van het maakloon van een avondjapon
     7. Brief van Gerrit Oldeman namens Els Witholt aan dr. J.A. Weytlandt betreffende haar medische klachten. Doorslag
     8. Gedeeltelijk ingevuld aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting en gemeentefondsbelasting van 1936/1937
     9. Geboortekaartje van G. Oldeman en E.A. Witholt wegens de geboorte van hun zoon Gerrit Rudolf
     10. Stukken betreffende een 18e-eeuwse kopie van 'Amsterdam Beroerd' door Hans Bontemantel
   11. Hendrik Willem (Henk) van de Poll (1900-1971) x Godefrieda Hendrika Maria de Kanter (1901-1995)
    1. Ingekomen brieven van broer Jan
    2. Doorslagen van uitgaande brieven aan de terreinchef te Sambodja over de gasleidingen
    3. Ingekomen condoleancebrieven wegens het overlijden van zijn vader Hendrik van de Poll
    4. Fotoboek door H.W. van de Poll, houdende een overzicht van de op de tentoonstelling 'Zilverwerk' aanwezige stukken
   12. Willem Hendrik (Wim) van de Poll (1906-1961) x Agine Afina Huisman (1908-1999)
    1. Ingekomen brieven van zijn broer Jan
    2. Krantenknipsels betreffende de burgemeestersbenoeming te Elburg van Willem Hendrik van de Poll
    3. Foto van de burgemeester van Elburg, Willem Hendrik van de Poll
    4. Ingekomen condoleances wegens het overlijden van zijn moeder Aaltje Ottens (1870)
    5. Krantenartikelen betreffende de verdrinking door Willem Hendrik van de Poll (1906-1961) in het Keteldiep
   13. Cornelia Abrahamina van de Poll (1891-1901)
    1. Correspondentie met o.a. de tantes Mies, Breg en Jantje
    2. Psalmboek, met voorin opdracht van haar ouders
    3. Schoolschrift voor aardrijkskunde en Nederlands
   14. Aaltje Geertruida (Zus) van de Poll (1892-1988) x (1) Anton Hendrik Colijn (1894-1945); x (2) Rudolf Henry Hoffmann (1898-1986)
    1. Krantenfoto van Aaltje Geertruida van de Poll (1892), mevrouw De Vlugt en mevrouw Colijn op wintersport in Arosa
    2. Aankondiging van het huwelijk van haar dochter Alette Cornelia Colijn en Raymond Franklin Douglas. Gedrukt, eigen exemplaar
    3. Krantenknipsel uit de San Francisco Chronicle met een artikel over de actie voor slachtoffers van de Japanse gevangenkampen door Aaltje Geertruida van de Poll (1892), mrs. Anton Colijn
    4. Kennisgeving van de geboorte van kleinzoon Daniël Colijn Mayer, zoon van mr. en mrs. Charles H. Mayer
    5. Per adres van haar ouders aan Aaltje Geertruida Colijn-van de Poll verzonden brief van Mary Kueckler uit San Rafael (USA)
   15. Bregje Agatha (Breg of Bri) van de Poll (1903-1972) x Oscar Benedek (1872-1959)
    1. Huwelijksaankondiging van Bregje Agatha van de Poll (1903) en Oscar Benedek (1872) te Londen
    2. Kerkblad "Paddington Monthly" van augustus 1949 (vol. 17, no. 8). Met aantekeningen
    3. Conceptbrief aan de heer en mevrouw Van den Bosch-van Dijk te Bloemendaal
   16. Cornelia Abrahamina van de Poll (1907-1984) x Eduard Sigismund Schüdel (1906-1948)
    1. Ingekomen brieven van broer Jan (Abraham Nicolaas Jan van de Poll, 1894-1977)
    2. Verzameling reclametekeningen van Cornelia Abrahamina (Keetie) van de Poll (1907)
    3. Brief van (schoon-)zus Aaltje Geertruida van de Poll (1892) aan hen beiden vanuit Kendaugan op Borneo na haar kampjaren
   17. Aaltje Erna Mary (Mies) van de Poll (1926) x Jacobus Petrus van Waalwijk van Doorn (1926-2003)
    1. Tekeningetje van Miesje op 3-jarige leeftijd
    2. Tekening van vaas met bloemen door A.E.M. van de Poll (1926)
    3. Preek van A.E.M. (Mies) van de Poll (1926) betreffende de verwachting van God tussen Pasen en Pinsteren
    4. 't Logboek van de Bark, uitgave van de Nederlandse Hervormde Kerk, samengesteld door Aaltje Erna Mary (Mies) van de Poll
   18. Hendrik van de Poll (1929-1949)
    1. Uittreksel uit het burgerlijke standsregister van Banjoemas van zijn geboorte
    2. Identiteitsbewijs van het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers voor uit Nederlands Indië gerepatrieerden
    3. Rapport van de Gooische HBS over het cursusjaar 1947/1948
    4. Woonvergunning voor Amersfoort
  2. Zijtakken, afstammend van ooms, tantes, broers of zusters van Hendrik van de Poll (1866-1947) x Aaltje Ottens (1870-1952)
   1. Zijtak, afstammend van Harmen Frederik van de Poll (1821-1890) x Catharina Arendine van Willes (1838-1910)
    1. Harmen Frederik van de Poll (1821-1890) x Catharina Arendine van Willes (1838-1910)
     1. Uittreksels uit de burgerlijke stand ten behoeve van een aanvrage van een weduwenpensioen door Catharina Arendine van Willes
    2. Constantia Cornelia Johanna Agatha van de Poll (1869-1956) x Anthony Willem Jacobus Muijsken (1870-1945)
     1. Constantia Cornelia Johanna Agatha van de Poll
      1. A. Bredius; 'Johannes Torrentius, schilder van 1589-1644'
      2. Eerste afschriften van notariële akten van depot van holografische testamenten
      3. Beschikking op haar weduwepensioenaanvrage. Met bijlagen
      4. Foto's van Constantia Cornelia Johanna Agatha Muijsken-van de Poll
     2. Anthony Willem Jacobus Muijsken
      1. Trouwboekje betreffende zijn huwelijk met Constantia Cornelia Johanna Agatha van de Poll (1869-1956)
      2. Uittreksel en afschrift van akten van huwelijkse voorwaarden van hem en zijn toekomstige echtgenote
      3. Foto's van [A.W.J. Muijsken, 1870-1945 en C.C.J.A. van de Poll, 1869-1956]
      4. Menukaart ter gelegenheid van een reüniemaaltijd
      5. Foto's met karikaturen van kantoorgenoten van A.W.J. Muijsken, chef kabinet van de directeur-generaal van de PTT
      6. Brief van J.H. Benier betreffende een genealogische kwestie
      7. Afschrift van een begeleidende brief van de Minister van Waterstaat voor een bij Koninklijk Besluit geregeld extra toelage wegens bijzondere werkzaamheden als Chef van het Kabinet van de Directeur-Generaal der PTT
      8. Tekeningen door W.A. van Konijnenburg van het echtpaar A.W.J. Muijsken (1870-1945) en Constantia Cornelia Johanna Agatha van de Poll (1869-1956)
      9. Paspoort (verlengd in 1941)
      10. Kladbrief aan U.J.A. van Son, secretaris van het Koninklijk Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, waarin hij de familiepapieren van het geslacht Koppelaar aanbiedt
      11. Brief van de Kanselier der Nederlandsche Orde voor A.W.J. Muijsken, hoofdcommissie bij het Hoofdbestuur der PTT te 's-Gravenhage, met bericht van zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
   2. Zijtak, afstammend van Harmen Hendrik van de Poll (1832-1919) x Margaretha Johanna Stephania Onderwater (1843-1932)
    1. Harmen Hendrik van de Poll (1832-1919) x Margaretha Johanna Stephania Onderwater (1843-1932)
     1. Stukken betreffende de verheffing van Harmen Hendrik van de Poll in de adelstand in 1889. Met bijlagen.
     2. Brieven aan Margaretha Stephania Onderwater van Jan Jacobus van de Poll (zoon, 1870-1949) betreffende de Henley Regatta in Engeland waar hij met de Utrechtse roeivereniging Triton aanwezig bij is
     3. Proza en poëzie ter gelegenheid van de bruiloft van Margaretha Johanna Stephania van de Poll (1875) en Jan Catharinus Gerlings (1872)
    2. Jan Jacobus van de Poll (1870-1949)
     1. "Naamboekje van den novitus J.J. van de Poll", boekje voor de eerstejaars bij het Utrechts Studentencorps ter verzameling van handtekeningen der ouderejaars in de kennsimakingstijd
     2. Stukken betreffende de verloting tussen Hendrik van de Poll en Jan Jacobus van de Poll van de door Sara Maria van de Poll, weduwe van Johannes Cock Blomhof, nagelaten portretten van haar ouders, met holografisch testament waarin hij de schilderijen...
     3. Brieven van [Hendrik Maurits] Eyck betreffende de familie Van Asch van Wijck
     4. Stukken betreffende opvoeringen door Jan Jacobus van de Poll met zijn miniatuurtoneel
     5. Grafrede van jhr.dr. M.L. van Holthe tot Echten, burgemeester van Zeist, op Fredrik van de Poll
     6. Album met ingeplakte recensies en andere artikelen op cultureel gebied van en betreffende Jan Jacobus van de Poll
     7. Krantenknipsel betreffende Titia Cock Blomhoff - Bergsma
     8. Brief van de Zeister Begrafenis Onderneming. Met bijlage
     9. Geneagram, aangevende de relatie tussen Jan Jacobus van de Poll (1870) en Florentius de Gelder (1898), via hun gemeenschappelijke voorouders Harmen van de Poll (1559-1645) en Reymerich Duyvel (1567-1623)
    3. Margaretha Jacoba van de Poll (1872-1966)
     1. Foto van Margaretha Jacoba van de Poll (1872) en mevrouw Maria C. van de Poll-Güszgen (1829-1916)
     2. Krantenartikel betreffende beeldend kunstenares [Margaretha] Jacoba van de Poll (1872-1966) aangaande een harer doeken, ingezonden naar de tentoonstelling "Gouden Handen" te Ede
     3. Register met ingeplakte visitekaartjes van de aanwezigen op haar 90ste verjaardag
     4. Lijst met handtekeningen van de aanwezigen bij de viering van haar 91e verjaardag. Met bijlagen
   3. Zijtak, afstammend van Sara Maria Johanna van de Poll (1864-1942) en Gijsbertus Hendrik Thomassen à Thuessink van der Hoop (1847-1894), met familie Thomassen à Thuessink van der Hoop
    1. Sara Maria Johanna van de Poll (1864-1942) x (1) Gijsbert Hendrik Thomassen à Thuessink van der Hoop (1847-1894); x (2) Dammes Paulus Dirk Fabius (1851-1931)
     1. Sara Maria Johanna van de Poll
       1. Cornelia Abrahamina van de Poll-de Neufville (moeder)
       2. ds. P.A.H. van Rossem
       3. 'Too'
      1. Kennisgeving van het huwelijk van Gijsbert Hendrik Thomassen à Thuessink van der Hoop en Sara Maria Johanna van de Poll
      2. Lijstje [van haar moeder Cornelia Abrahamina van de Poll-de Neufville] met aandachtspunten voor het aannemen van personeel. Met eigen aantekeningen
      3. Testamenten van Sara Maria Johanna van de Poll en Gijsbert Hendrik Thomassen à Thuessink van der Hoop.
      4. Stukken betreffende het huwelijk van Dammes Paulus Dirk Fabius en Sara Maria Johanna van de Poll
      5. Begeleidende brief van het Consulat Général de Belgique en van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België met brevet van Koningin Elisabeth behorende bij medaille, toegekend door het koninkrijk België wegens oorlogsverdiensten
      6. Necrologie van prof.dr. Dammes Paulus Dirk Fabius
     2. Gijsbert Hendrik Thomassen à Thuessink van der Hoop
      1. Brieven van zijn zwager Jan Cornelis van de Poll (1864-1892)
      2. Rondschrijfbrief van een Maatschappij met aandelen met enkele statuten
      3. Brief van hun zwager en broer Jan Cornelis van de Poll (1864) aan hen beiden
      4. Kennisgevingen van overlijden voor hen beiden
    2. Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop (1885-1934)
     1. Ingekomen kennisgeving van het overlijden van Catherine Arendine van de Poll - van Willes
     2. Ingekomen brieven betreffende genealogie
     3. Necrologie door W.J.J.C. Bijleveld van mr. Evert Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop
    3. Abraham Nicolaas Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop (1893-1969)
     1. Vergeelde portretten, door Abraham Nicolaas Jan Thomassen à Thuessink van der Hoop, overdruk uit de Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde (dl. 114). Overdruk
     2. Felicitatiekaartje
  3. Niet aan een bepaald lid van hoofdtak BB van de familie Van de Poll toe te schrijven stukken
   1. Fotoalbum met foto's van leden van de familie Van de Poll, Matthes en De Neufville
 2. Stukken van afzonderlijke leden van de familie Muijsken
  1. Anthony Willem Muijsken (1813-1885) x (1) Leonora Catharina Saaijmans (1822-1859); x (2) Marie Hermine Christine Koppelaar (1831-1902)
   1. Anthony Willem Muijsken (vader van Anthony Willem Jacobus Muijsken, 1870-1945)
    1. Concept van de verdediging van Pieter Leonardus Saaijmans, de vader van Leonora Catharina Saaijmans voor het huwen in 1824 van zijn huishoudster Catharina Sijdenbos bij wie hij reeds een dochter had
    2. Stukken betreffende zijn militaire loopbaan
    3. Huwelijksakte van hem met Leonora Catharina Saaijmans
    4. Bewijs van geboorte-inschrijving van zijn dochter Anna Florentina Wilhelmina
    5. Uittreksel uit de geboorteakte van Anthony Willem Muijsken (1813)
    6. Minuut van de huwelijksaankondiging voor zijn huwelijk met Marie Hermine Christine Koppelaar
    7. Extract uit de huwelijksakte van hem met Marie Hermine Christine Koppelaar
    8. Geboorte- en huwelijksakten van respectievelijk 1822 en 1844 van Leonora Catharina Saaijmans (1822). Extracten met begeleidende brief voor Anthony Willem Muijsken
    9. Foto's van Anthony Willem Muijsken (1813-1885) en zijn vrouw Maria Hermine Christine Koppelaar (1831-1902)
   2. Marie Hermine Christine Koppelaar, haar vader en voorouders (moeder van Anthony Willem Jacobus Muijsken, 1870-1945)
    1. Uitnodiging tot bijwoning van de begrafenis van Adrianus de Hart en zijn vrouw Christina van IJzendoorn
    2. Akte van venia aetatis van de Staten van Holland en West-Friesland voor Hermanus Adrianus de Hart
    3. Bewijs van eervol ontslag bij de Nationale Militie voor haar vader Johannes Adrianus Koppelaar
    4. Stukken betreffende de militaire loopbaan van haar vader Johannes Adrianus Koppelaar
    5. Vrijgeleides voor haar vader de 1e luitenant der infanterie van het Nederlandse leger J.A. Koppelaar van de Militaire Commissie te Tournay op 2 oktober en van de Voorlopige Regering na de capitulatie van Tournay op 3 oktober. Met voor-gezienverklaring...
    6. Bedankbrief namens prins Alexander der Nederlanden voor haar vader J.A. Koppelaar wegens diens betuiging van deelneming met het overlijden van ZKH Prins Alexander der Nederlanden
   3. Overige leden van de familie Muijsken
    1. Steendruk van 'Auguste' [Muijsken]
    2. Pastelportretten van M.J. en S. van Binsbergen-Muijsken. Met latere toevoegingen
    3. Diverse foto's uit de verzameling Muijsken. Met vermelding der geportretteerden
    4. Foto van F.C.J. Muijsken (overleden 1922)
  2. Nicolaas Verloren (1716-1791) x Jacoba Anthonia van Halm (1723-1800) en nazaten
   1. Akte van venia aetatis van het Hof van Utrecht voor Jacoba Anthonia van Halm
   2. Bericht van Jacoba Anthonia van Halm van overlijden te Hoorn van haar echtgenoot Nicolaas Verloren
   3. Berichten van Ludowina Jacoba Clasina Koper (1797-1883) van het overlijden van respectievelijk haar dochter Aletta Hendrica Wilhelmina Benier (1824-1828) en haar echtgenoot Henricus Ferdinandus Benier (1797-1867)
   4. Huwelijksaankondigingen van Johannes Benier (1837-1907) en Rijmpje van der Mark (1835-1903) en van Fernandina Ludowina Benier (1840-1903) en Theodorus Johannes van den Heuvel (1826-1904)

Overige takken van de familie Van de Poll

 1. Hoofdtak AA
  1. Jan van de Poll (1759-1822) x Anna Catharina Valckenier (1766-1842)
   1. Afschrift van een rapport over de Wisselbank van Amsterdam door Jan van de Poll, burgemeester van Amsterdam, aan de president-burgemeester, Willem Gerard Dedel
   2. Akte van benoeming tot lid van de Raad der West-Indische Koloniën door de Staten van Holland en West-Friesland
   3. Koninklijk besluit waarmee Jan van de Poll verheven wordt in de adelstand
  2. Marguerite Hortense Marie van de Poll (1882-1953)
   1. Briefkaarten met foto en handtekening van haar broer Harmen Hendrik Jules Marie van de Poll (1880-1961) en zijn kinderen
   2. Reclamefoto in krant met Marguerite Hortense Marie van de Poll (1882) aanprijzende Everlasting breiwol
  3. Frans Eugenius Marie van de Poll (1921) x Suzanna Anna König (1929)
   1. Krantenknipsels met foto's betreffende het huwelijk van Frans Eugenius Marie van de Poll (1921) en Suzanna Anna König
 2. Hoofdtak AC
  1. Jacobus Salomon van de Poll (1771-1817) x Françoise Margaretha van Weede (1773-1840)
   1. Bul wegens zijn promotie tot doctor in de Rechten aan de Universiteit van Leiden
   2. Nummer van de Haerlemsche Courant van 18 november 1813 met vermelding van [acobus Salomon van de Poll (1771-1817) als stadsbestuurslid
   3. Postuum afschrift van de grafrede voor de teraardebestelling van zijn oudste dochter Anna Maria van de Poll (1794-1817). Met aantekeningen van F. van de Poll [ca. 1920]
  2. Willem Carel Salomon van de Poll (1802-1833) x Henriëtte Maria Elisabeth van Welderen baronesse Rengers (1804-1866)
   1. Bul wegens zijn promotie tot doctor in de Rechten aan de Universiteit van Utrecht
  3. Jacobus Salomon Hendrik van de Poll (1837-1880) x (1) Maria Magdalena Neervoort (1831-1873); x (2) Cornelia Neervoort (1841-1887)
   1. Veilingcatalogi en veilingkaarten van twee buitenhuizen, Rozenstein en Roos en Beek, vier boerderijen, Groot Beekvliet, Welgelegen, 't Huis te Speijk en Werk en Rust, en 29 percelen weiland in de gemeente Velsen uit de nalatenschap van Jacobus Salomon...
 3. Niet geadelde takken
  1. Harman van de Poll (1751-1799) x Sophia Johanna Balde (1756-1808)
   1. Gedicht ter gelegenheid van het huwelijk van Harman van de Poll (1751-1799) met Sophia Johanna Balde (1756-1808)
   2. Akte van zijn benoeming door de Prins van Oranje tot meesterknaap der Houtvesterij van Brederode
  2. Pieter van de Poll (1755-1809) x Anna Maria Backer (1762-1847)
   1. Kasboek
   2. Register van inkomsten en uitgaven
  3. Jan van de Poll Jansz. (1760-1840)
   1. Archief gevormd als executeur-testamentair en/of erfgenaam
    1. Afschriften en uittreksels van stukken betreffende de nalatenschappen waarin Jan van de Poll Jansz gerechtigd is
     1. "No. 1". Nalatenschap van Sara de la Court, vrouw van Jan van de Poll Pietersz
     2. "No. 2". Nalatenschap van Pieter de la Court
     3. "No. 3". Nalatenschap van Catharina Backer, weduwe van Allard de la Court. Met retroacta van de toebedeelde obligaties. 1756-1771
     4. "No. 4". Nalatenschap van Sara de la Court, vrouw van Jan van de Poll Pietersz
     5. "No. 5". Nalatenschap van Jan van de Poll Pietersz, weduwnaar van Sara de la Court en kleinzoon van Esther Elisabeth Tulp, weduwe van Jan van den Bempden
    2. Kwitantie door Jan van de Poll Jansz aan zijn voogden wegens het bereiken van de meerderjarigheid voor zijn ontvangen aandeel in verschillende nalatenschappen waartoe hij gerechtigd is. Grosse. Met een uittreksel van dezelfde akte
    3. Afschrift van de akte van scheiding van het erfdeel van Jacob van de Poll in de nalatenschap van Jean Deutz
    4. Afschrift van en uittreksels uit stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jacob van de Poll
    5. Uittreksels uit stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Jacob van de Poll
    6. Afschriften van en uittreksels uit stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Egidius van de Poll
   2. Ambtshalve of beroepshalve gevormd archief
    1. Hoofdmeester van de Wengeler Waarden (1812-1821)
     1. Legger van de uitdeling uit de inkomsten van de Wengeler Waarden
     2. Rekening van de hoofdmeester van de Wengeler Waarden
      1. Joan Bannier (2)
      2. A.E.T. Buno (2)
      3. Jan van de Poll Jansz (3)
     3. Akten van veiling van de pacht en het eigendom van uiterwaarden langs de IJssel, ressorterende onder de Wengeler Waarden
     4. Bijlagen tot de rekeningen van de hoofdmeester van de Wengeler Waarden
     5. Staat van de uitdeling uit de inkomsten van de Wengeler Waarden onder de geërfden, met hun ondertekening voor kwitantie
     6. Bestekken van door de geërfden van de Wengeler Waarden aanbestede waterstaatkundige werken
     7. Brieven ingekomen bij Jan van de Poll Jansz als hoofdmeester van de Wengeler Waarden
    2. Lid van de Commissie voor Landbouw in Overijssel (ca. 1812-1836)
     1. Uittreksels uit verbalen van de commissievergaderingen
     2. Brieven en rapporten ingekomen bij de commissie. Afschriften en uittreksels voor Jan van de Poll Jansz
     3. Reglementen en instructies voor en van de commissie
     4. Concepten en afschriften van uitgegane brieven en rapporten van de commissie
     5. Brieven ingekomen bij Jan van de Poll Jansz als lid van de commissie
     6. Catalogus van de boekencollectie van de commissie
    3. Lid van de Gedeputeerde Staten van Overijssel
     1. Stukken betreffende de aanleg en de verbetering van de weg van Deventer naar Raalte en Ommen
     2. Niet-geadresseerde brief van W.J. Vijfhuis over het onderhoud van de weg van Deventer naar Raalte
     3. Reglement op de schoolgelden en de bezoldiging van onderwijzers in Overijssel
  4. Nicolaa Geertruid van de Poll (1778-1859) x Jan Andries Stedman (1778-1833)
   1. Brieven van haar moeder Sophia Johanna Balde (1756-1808). Genummerde afschriften (20e eeuw)
  5. Jan Pietersz. van de Poll (1781-1862)
  6. Hendrik van de Poll (1793-) x Susanna Cornelia Hooft
   1. Gedicht ter gelegenheid van de bruiloft van Hendrik van de Poll (1793) en Suzanna Cornelia Hooft (1793-1862). Met bijgevoegde losse aantekeningen [20e eeuw]
  7. Robert Stanislas Jan van de Poll (1805-1888)
   1. Brief (duitstalig) van Stanislaus Jean Robert van de Poll aan Karl Johann Wilhelm von Stedman. Met een getypte transcriptie
   2. Brief van Robert Stanislas Jan van de Poll (1805-1888) van neef tot neef betreffende de verloving van zijn nichtje Pauline [Marie Henriëtte] Payen (1837-1876) met [dr.] J[acobus] van Hoek (1833-1904)
  8. Clara Helena Maria Suzanna van de Poll (1849-1949) x Hubert Jan Margarethus van Asch van Wijck (1848-1921)
   1. Nieuwjaarswens van haar nichtje [Maria] Susanne [Rosalia] van de Poll (1878) met bijgevoegde wensen van haar broer H[enri Jean Jacques Frederique] van de Poll (1848-1915) voor 'Huib' en 'Clara'

Verzamelde archivalia en documentatie

 1. Archiefstukken oorspronkelijk gevormd door of betreffende leden van de familie Van de Poll
  1. Vonnis van het leenhof van Montfoort waarbij aan de leenheer, burggraaf Johan van Montfoort, toegestaan wordt het leen van Tyman van Damassche wegens ontrouw van de leenman aan zich te trekken, indien deze niet binnen jaar en dag voor het leenhof...
  2. Vonnis van het leenhof van Montfoort waarbij aan de leenheer, burggraaf Johan van Montfoort, toegestaan wordt het leen van de overleden heer Hendrik van Homoet aan zich te trekken indien diens zoon Jan van Homoet niet binnen jaar en dag om belening...
  3. Afschrift van het testament van Evert van de Poll. Afschrift, 1661
  4. Bruiloftsdicht door Joost van den Vondel op het huwelijk van Jan van den Poll en Duifje van Gerwen. 20e-eeuwse herdruk
  5. Testament van Judith Trip, echtgenote van Matheus Gijsbertz. van de Poll, burgemeester van Zaltbommel. Authentiek afschrift uit 1657 door F. van de Poll, secretaris van Zaltbommel. Met een transcriptie door Hendrik van de Poll
  6. Brieven van vooraanstaande Amsterdammers, onder wie Jan van de Poll
  7. Stukken betreffende het door en voor Zweder van de Poll, predikant op het fort Gennep, verrichte genealogisch onderzoek naar de familie Van der Horst
  8. Doctorsbul van de Universiteit van Leiden voor Cornelis van Romunde, wiens promotor Lucas van de Poll is
  9. Brief van Jan van de Poll waarin hij meldt niet bij een vergadering van curatoren aanwezig te kunnen zijn
  10. Transcripties van de twee oorkonden van het leenhof van Montfoort
  11. Gedichten op de verkiezing van Jan van de Poll, Jan Six, Willem Munter en Jan Elias Huydecoper tot burgemeesters van Amsterdam; gedrukt
  12. Brief van P. Daunis te Montfoort aan een onbekende adressant betreffende de stamboom van de familie Van de Poll te Montfoort
  13. Aantekening betreffende Elisabeth Hulsthout, geboren te Leiden in 1691
  14. Circulaire, houdende een oproep tot een bijdrage aan het fonds ter ondersteuning van de in behoeftige omstandigheden geraakte "80-jarige" generaal Van Boetzelaar, verdediger van Willemstad
  15. Koninklijk Besluit waarmee koning Willem I de officieren benoemt van de achttien bataljons van de Amsterdamse Schutterij, onder wie luitenant-kolonel Fredrik van de Poll.
  16. Redevoeringen gehouden door Fredrik van de Poll, burgemeester van Amsterdam, en kolonel J. Fabius bij het uittrekken van de Amsterdamse Schutterij in de oorlog met België; uittreksel uit de Amsterdamsche Courant
  17. Verslag van de wederwaardigheden van de Derde Compagnie van het Tweede Bataljon van de Utrechtse Schutterij onder leiding van kapitein W.J. van de Poll tijdens de Tiendaagse Veldtocht in 1831
  18. Anonieme aantekening betreffende het testament van mr. Evert van de Poll uit 1602, berustend onder M.M. van Asch van Wijck als administrateur van een niet met name genoemd fonds
  19. Gedicht ter herinnering aan de dood van Jacobus van de Poll, jongste broer van M. Fabius van de Poll
  20. Geboorteakte en overlijdensakten van Gerrit van de Poll en Aurelia Mathilda Amalia van Mettenburgh. Uittreksels
  21. Kopiehandtekening van Pollio van [ca. 1622]
  22. Register van originele handtekeningen van zeer voorname personen op de hoogste regeringsposten na 1813. Met wapens, biografische en genealogische gegevens en index
 2. Documentatie betreffende de familie Van de Poll en andere personen
  1. Van de Poll
   1. Gedicht door Joost van [den] Vondel ter gelegenheid van het huwelijk in 1637 van Jan van de Poll (1597) en Duyfje van Gerwen (1618)
   2. Lijkzang en grafschrift door Joost van den Vondel op Harmen van de Poll. Herdruk, 20e eeuw
   3. Gedicht ten behoeve van Henriëtte Johanna van de Poll (1841) en Jan Willem van de Poll (1842) vervaardigd door hun oom mr. Willem van de Poll (1816) ter gelegenheid van het gouden huwelijk van Jan van de Poll (1777) en Carolina H. van Gettkandt (1781)
   4. In memoriam door dr. Schaepman van Jacob Willem Maurits van de Poll (1828-1894), met krantenknipsel houdende een necrologie
   5. Krantenknipsels betreffende leden van de familie Van de Poll en aangetrouwd
   6. Overdruk van een necrologie betreffende Charles Fredrik van de Poll (1855-1936) door G.S. de Clercq
   7. Krantenverslag van een bezoek van prinses Juliana en prins Bernhard aan de familie Van de Poll op Beek en Royen te Zeist
   8. Foto in de krant Strijdend Nederland van de Commissie Generaal voor Nederlands Indië, waaronder M.J.M. van de Poll
   9. "De vlag moet blijven staan" door Sara Maria Johanna Idenburg-van de Poll (1897), relaas van haar ervaringen in een Jappenkamp van 1942 tot 1945
   10. Artikel in Trouw aangaande psychologie in het bedrijfsleven door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1928) als praeses van de Interacademiale Organisatie van Psychologiestudenten
   11. Krantenknipsel betreffende het huwelijk van W.L.M. van de Poll en J.M. Thijssen
   12. Krantenartikel betreffende o.a. Harmen van de Poll (1641), de in 1655 14-jarige zoon van Jan van de Poll (1597)
   13. Krantenartikel betreffende de olie-ondernemer en directeur van het Rijksbureau voor Aardolieproducten C. van de Poll (1889)
   14. Artikel uit Elseviers Weekblad betreffende maatregelen van burgemeester Fredrik van de Poll (1780) van Amsterdam jegens ordeverstoorders in 1829
   15. Krantenartikel met verslag van de opening van de tentoonstelling van de 'Bilthovense kunstenaar' Jean van de Poll
   16. Artikel in damesblad aangaande het huwelijk van Willem Gerrit van de Poll (1825-1857) en Johanna Adolphine Deutz van Assendelft (1831-1880)
   17. Artikelen uit het Algemeen Dagblad betreffende de adoptie van Zambiaanse vondelingetjes door Aaltje Erna Mary van de Poll (Mies, 1926) en haar echtgenoot Jacobus Petrus van Waalwijk van Doorn (Koos, 1926)
   18. "Brief (van 1848) aan medestudenten ter oprichting van een Studentencorps", waaronder als ondertekenaar een Van de Poll, afdruk uit een gedenkboek ter gelegenheid van het 25e lustrum van het Delftse Studentencorps
   19. Krantenartikelen met genealogische gegevens betreffende Gijsbert van de Poll (overleden 1502) en zijn vrouw Beatrix van den Heesacker (overleden 1531)
  2. Overige families
   1. Gedicht van G.S. Turk ter gelegenheid van de bevordering van zijn zoon tot Doctor in de Geneeskunde
   2. Beitrag zum Staatsrechte der Herzogthümer am Rheine, door K. Stedmann
   3. Lijkdicht
   4. Liederen ter gelegenheid van de zilveren bruiloft van een echtpaar, dat op 26 april 1860 trouwde
   5. Artikel in de Amersfoortsche Courant over Jan Cock Blomhoff en het landgoed Birkenhoven
   6. Krantenartikelen betreffende de 80e verjaardag van mr. D.P.D. Fabius (1851-1931)
   7. Generalgouverneur Gustav Wilhelm von Imhoff, door A.R. Kleijn
   8. Krantenartikel, houdende een vraaggesprek met jkvr. M.C.W. Calkoen naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de Christelijke Zendingsvereniging onder zieken 'Zonnewende'
   9. Stukken betreffende de oorlogsheld Joost van Vollenhoven (overleden 1918) en redder van Brussel en Antwerpen minister dr. Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven (1882)
   10. Bijdrage tot de geschiedenis van de levensmiddelenvoorziening uit de lucht boven het bezette Nederlandse gebied aan het einde van de tweede wereldoorlog, door dr. Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven (1882)
   11. Artikelen in de Nieuwe Haagsche Courant en Het Dordtsch Dagblad betreffende het dagboek van mevrouw Colijn
   12. Krantenartikel, houdende een interview met J.M.M. van Asch van Wijck, met foto's
 3. Boeken en periodieken
  1. M. Westerman; 'Nieuwe Gedichtjes voor Kinderen'
  2. Het Verheerlykt Utrecht, Vertoont in de Afbeeldingen der Adelyke en Riddermatige Hofsteden, Gelegen In de Heerlykheid van Utrecht; (...), R. en J. Ottens, Amsterdam
  3. Amsterdamsche Extra-Courant, nr. 9 (20 januari 1795)
  4. W. van Vliet; 'Tafel van Vermenigvuldiging', Amsterdam
  5. Adresse=Contoirs Efterretninger, nr. 10, Deense krant. Met vertaling (1952)
  6. T.J. Kerkhoven; 'Precosia of Het Spaansch Heidinnetje', Amsterdam
  7. De Bewaarschool, Liedjes en Rijmpjes voor Kweekelingen van Bewaarscholen, door L. van den Broek
  8. Naamlijst van het Japansche Gezantschap, dat in juni 1862 Nederland bezocht
  9. Proeve van een Purmerender Waterloo-Courant
  10. Blad uit een 19e-eeuws Sinterklaasboek
  11. 'De Kleine Mama Pauline en Hare Pop Marie'
  12. 'Les heures de Recréation'
  13. 'Welttheater', kinderboek
  14. J.I. Doedens; 'Handleiding bij het Onderwijs in de Bijbelsche Geschiedenis'
  15. "De Intocht van Philips den Schoone binnen Amsterdam, 27 juni 1497", geschiedkundige aantekeningen verzameld door De Maskerade-Commissie Leiden
  16. P.A.A. Boeser, 'Leven en werken van Margaretha Jacoba de Neufville"; in tweevoud
  17. M.J. Koenen; 'Het Nieuwe Taalboek', vierde stukje, eerste gedeelte, 9e druk, Maastricht
  18. Kinderversjes en verhaaltjes
  19. Psalmen en gezangen ter gelegenheid van het Kerstfeest in een ziekenhuis
  20. Liederen voor Bannelingen, religieuze liederen voor [Portugese ontheemden]
  21. Teksten voor liederen ter gelegenheid van de opening der Da Costaschool in 1910
  22. Afleveringen van 'De Nederlandsche Leeuw', houdende artikelen van mr. W.A. Beelaerts van Blokland en anderen over de familie Van de Poll en aanverwante families
  23. Mededeling in het Bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 1927, houdende het Koninklijk Besluit betreffende oprichting van de N.V. Bouw- en Handelsmaatschappij "Marcus Pollio"
  24. Gedichten- en boekenlijst uit het bezit van Burgemeester Van de Poll. Met aanvullingen
  25. Een Nieuwe Lente op Hollands Erf, rijmprent voor de Nederlandsche Jeugd ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld, door P.C. Boutens
  26. Catalogus van het archief van de Fundatie van Mr. Evert van de Poll; gedrukt
  27. Album met bladmuziek op het gebied van de ballads en comic songs
  28. Romance, portrait charmant, geschreven gedicht met klaagzang wegens afwezige geliefde
  29. Twee bruiloftsliederen
  30. Boekje met per maand geordende spreuken en bijbelse teksten
 4. Beeldmateriaal
  1. Foto's
    1. Foto's van Harmen Hendrik (1832), Jan Jacobus (1870) en Pieter Cornelis Nicolaas (1825) van de Poll in één frame
    2. Foto uit 'De Prins' van Charles Frederik van de Poll (1855)
    3. Foto uit tijdschrift van generaal-majoor jhr. Van de Poll
    4. Foto op pagina 19 van de catalogus van de Michaelisverzameling te Kaapstad, houdende een foto van het schilderij van Paul Moreelse, voorstellende Helena van de Poll in 1624
    5. Krantenfoto met o.a. Constance Nering Bögel-van de Poll (1876-1973) in Huize Henriëtte Swellengrebel
    6. Foto's van Willem van de Poll (1942) in moderne en in 18e-eeuwse kleding
    7. Foto's voorstellende Frederik Harman van de Poll (1897)
    8. Verzameling foto's van de families Van de Poll en Van Vollenhoven
    9. Foto uit 'The Vancouver Sun' met de leerlingen van de Elementary School 'Hollybarn', waaronder Caroline (1954), Mariëtte (1956) en Maurits (1952) van de Poll
    10. Foto van Frederica Louise Henriëtte van de Poll (1853), hofdame van H.M. de koningin-moeder
    11. Foto's van portretschilderijen van Harmen Hendrik van de Poll (1697) en Margaretha Trip (1699)
    12. Foto van schilderij van Paul Moreelse, voorstellende Helena van de Poll in 1624
    13. Foto's uit tijdschriften met portret van Maurice van Vollenhoven
    14. Foto van een schilderij van 1590 van Hendrik Goltzius van een 36-jarige vlaggendrager met het Van de Poll-wapen
    15. Prentbriefkaart met de Van de Poll-bank in het Zeister Bosch
    16. Foto van het poortje van het werkhuis van de Evert van de Poll-Fundatie
    1. Set foto's van beelden van Thorvaldsen uit Stockholm door Jan van de Poll (1842-1893) aan zijn zuster geschonken
    2. Foto-album van onbekende met ansichten van markante punten in Amsterdam, Antwerpen, Culemborg, Parijs, Rotterdam en Spanderswoud
    3. Foto's, afgedwaald uit fotoalbums
    4. Foto-album betreffende de koninklijke familie
    5. Foto van Margaretha Jacoba van de Poll (1872) en mevrouw Maria C. van de Poll-Güszgen (1829-1916)
    6. Foto's met afbeeldingen van leden van de familie Ottens, Bijleveld en Otto
    7. Portretfoto van freule Maria Jacoba Hartsen (1890-1972)
    8. Uitklapbare foto van Indische baai met vermelding van diverse bergen
    9. Foto uit de Rotterdammer/Maasbode van per kwak op de Waalhaven uit Indië teruggekeerde dr. A.H. Colijn, waarbij ook een jhr. Van de Poll
    10. Foto-album met foto's van prinses Juliana, haar echtgenoot en hun dochters
    11. Foto's van 'Jos', 'Maarten' en 'Ramadan' in Indonesië
    12. Foto's van David Johannes Gouws (geboren 1926 te Pretoria) en zijn vrouw Hester Sophia Richards (geboren 1928 te Middelburg, Z.A.R.)
    13. Foto van portret van Philippe von Gettkandt (gehuwd met Marie Fiedler) of zijn schoonzoon Jan van de Poll (1777-1858)
    14. Foto van de eerste steen van de boerderij Bieshaar aan de Groenekanneweg, gelegd door Hendrik van de Poll op 14-jarige leeftijd in 1807
    15. Foto van Madelijn van Ryckevorsel
    16. Foto van een portretschilderij van Anna Codde uit 1560
    17. Foto's van schilderijen van enkele leden van de familie Van Foreest uit Alkmaar uit de 15e tot 17e eeuw
    18. Foto's van portretschilderijen van o.a. Jan Maurits Quinkhard van Margaretha Trip en Sir en Lady Archibald Hope of Craighall
    19. Ansichtkaart met afbeelding van het museum in het Oude Stadhuis in Kaapstad
    20. Foto's van een villa
    21. Kopieën van een tekening van het interieur van een kerk, getiteld 'Auf biblischen Pfaden' door C. Ninck
    22. Foto's betreffende de familie Van Vollenhoven. Met aantekeningen van identiteit door Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll (1872-1970) en Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977) en namenlijst
  2. Tekeningen, prenten en silhouetten
   1. Prent, voorstellende o.a. Joan van de Poll als lid van een schuttersvereniging
   2. Prenten met afbeeldingen van leden der familie Bicker en ex-librissen met het wapen van de familie Bicker
   3. Prenten van de Munttoren en de Amstelkerk
   4. Prent met Henrik Kasimir, prins van Nassau
   5. Verzameling van prenten van beroemde personen uit de medische en taalwetenschap en het krijgswezen
   6. Silhouetten van F.L. Twent, baronesse van Heerdt, vrouw van Archibald van de Poll (1796), vervaardigd door de schoonzus van de Engelse dominee Allworthy
   7. Silhouetten van W.J. van de Poll en zijn vrouw J.A. van Kruijne
   8. Tekening van Besselich bij ode op het landgoed 'home sweet home
   9. 'Scherpschuttersmaaltijd', reclameplaat van Bierbottelarij Die Port van Cleve te Amsterdam, voorstellende enkele bierdrinkende boerenkopstukken, waaronder Paul Krüger
   10. Plattegrond van ca. 1750 van Huis en hofstede te Spijk van mr. Jan van de Poll (geboren 1721). Afschrift
   11. Japanse prenten, uitgegeven door Gillot
   12. Prent door M. Tonkes, voorstellende koningin-moeder Emma
   13. Tekening van een ontmoeting op het ijs
   14. Tekeningen van landgoed Besselich (te Vallendar bij Coblez)
   15. Schetsen van de diverse aangezichten van een tinnen soldaat
   16. Litho van onbekende 17e-eeuwse dame
   17. Bosmeerlandschap met waterverf
   18. Krijttekening, houdende het portret door onbekende artiest van Marie Antoinette van de Poll-Wittemans (1855-1926)
   19. Prent van de Cunera-toren naar Pannebakker
   20. Tekeningen van een buitenhuisje met volière en serre of aangebouwde kas
   21. Inktschets door [Constance van de Poll, 1876-1973] van een versterkt huis bij een vijver, met voorstudie
   22. Waterverftekeningen van bloemen door A.L. Wolters en G. van Houten
   23. Tekeningen van bloemen door 'Henriëtte'
   24. Tekening van een boom uit de verzameling van [Cock-Blomhoff?]
   25. Waterverftekening van een vogeltje
   26. Ansichtkaart van het huis van het gezin Cock Blomhoff - van de Poll in de Nobelstraat te Utrecht
  3. Kaarten en documenten
   1. Zendingskaart van Oost- en West-Indië, vervaardigd door E. Nijland, uitgegeven door C.H.E. Breijer
   2. Kaart van de stoomvaartlijnen in Nederlands-Indië van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij
   3. Foto van historische kaart van eilanden en waarden in het land van Maas en Waal
  4. Overige
   1. Ganzenbordspel
   2. Foto van een tjalk op de Zuiderzee
   3. Tekening en beschrijving uit Strix Alba van een katuil
   4. Fotoafdrukken van handtekeningen van diverse leden van de familie Van de Poll en aangetrouwd van 1803 tot 1870. Met aantekeningen betreffende de signateur door Abraham Nicolaas Jan van de Poll (1894-1977)
   5. Muziekstukken, van illustraties voorzien
   6. Knipselwerkjes

Afgedwaalde of gedeponeerde archivalia

 1. Joachim Rendorp (1728-1792)
  1. Brief van Joachim Rendorp aan mr. De Leeuw, schepen te Utrecht
  2. Levensbeschrijving
 2. Maria Johanna Bicker (1728-1807) x Jacob Hop (1720-1776)
  1. Stukken betreffende door haar zaakwaarnemer Mossac behandelde lening van haar aan Michel Triquet, alias Triquet(t)i
  2. Bewijzen van haar inschrijving in het Grootboek der Publieke Schuld van de Franse Republiek
 3. Paulina Agneta Deutz van Assendelft (1835-1913) x Jacob Carel van Lennep (1823-1880)
  1. Ingekomen brieven
   1. Hendrik Jan Deutz van Assendelft (vader, 1792-1859)
   2. Johanna Adolphine van de Poll - Deutz van Assendelft (zuster, 1831-1880)
   3. Willem Gerrit van de Poll (zwager, 1825-1857)
   4. Anna Maria Margaretha Deutz van Assendelft - Rendorp (moeder, 1797-1858)
   5. I. Archer-Rendorp (tante)
  2. Kennisgeving van het overlijden van Andries Cornelis Willem Munter
 4. Marie Louise Wilhelmine Schoch (1875-1962) en haar ouders
  1. Foto's van Marie Schoch
  2. Schoolschrift voor Grieks
  3. Brieven van M.L.W. Schoch aan haar ouders
   1. Abraham Nicolaas Jan (Jan) van de Poll (1894-1977)
   2. Aaltje Geertruida (Zus) van de Poll
  4. Autobiografie van M.L.W. Schoch, opgesteld ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag en verspreid door de Van de Poll-Wolters-Quinastichting
  5. In memoriam door J. Lelsz van zr. M.L.W. Schoch, zendingszuster in de Minahassa
  6. Schrift met taaloefeningen in het Maleis
 5. Jenny Antoinette van der Mersch (1880-ca. 1974) en familie
  1. Waterverftekeningen van bloemen van Catharina Lintheimer, verzameld door J. van der Mersch (?)
  2. Bloemtekeningen en -prenten, vaak met waterverf ingekleurd, afkomstig van Jenny van der Mersch (1880) van de hand van Catharina Lintheimer in de periode 1725-1732, van S. Leigh, Backer, I.M. Pit in de periode 1831-1832, F. Pit en A.L. Wolters en over...
  3. Archiefstukken betreffende haar moeder Constance de Neufville met album amicorum, met tekeningen van haar vrienden
  4. Tekening van een mijnheer Van der Mersch
  5. Foto's van Jenny Antoinette van der Mersch (1880)
  6. Foto's van Jenny van der Mersch (1880), familie en medekoorleden
  7. Foto-album van Jenny Antoinette van der Mersch over de periode 1880 tot 1910. Met bijgevoegde lijst van namen der gefotografeerde personen
  8. Vakantieschetsboekje
  9. Verjaarsgedichten van haar vriendinnen van "De Vluchtheuvel" te Scheveningen
  10. Foto-album van J.A. van der Mersch (1880) van vier kinderen
  11. Ingekleurde foto van Jenny van der Mersch (1880-na 1971)
  12. 'Alleen maar een Balkon', conceptverhaal voor de rubriek Bloemen en Planten van het aprilnummer van Christelijk Vrouwen Leven
  13. Verzameling familiefoto's van Jenny van der Mersch. Met aantekeningen van S.M.J. (Mies) Idenburg-van de Poll (1897)
  14. Ingekomen brieven en kaarten
   1. Briefkaart van Jan en Frieda van de Poll-Rothe vanuit hun vakantieadres in Bad Grund, ontvangen op het huisadres van de briefschrijvers, als oppas daar verblijvend
   2. Brief van Maria Christina Alfonsa Francisca de Asis Sebastiana Isabel de Borbon y Madan, prinses de Bourbon (1886-na 1967) Bourbon-van Vollenhoven
   3. Onleesbare afzender
   4. Brieven van Liesbeth de Beijl betreffende haar boek over de De Neufvilles
  15. Akte van indiensttreding van mevrouw W.C. Kolling voor lichte werkzaamheden tegen gratis inwoning
  16. Kookboek, afkomstig van haar moeder Constantia Abrahamina van Gelder de Neufville (1857), die het weer van haar moeder Margaretha Jacoba van de Poll (1832-1915) had ontvangen
 6. Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven (1882-1976) x Maria Christina Alfonsa Francisca de Asis Sebastiana Isabel de Bourbon y Madan, prinses de Bourbon (1886-1976)
  1. Spellingsellende, door dr. M.W.R. van Vollenhoven. Met aantekeningen
  2. Prentbriefkaart met foto van buste van 'Son Excellence Maurice van Vollenhoven' te Leuven
  3. Gedenkboek aan zijn moeder Maria Louisa Jacoba Cecilia van de Poll (1858-1928) met krantenknipsels, briefkaarten en foto's
  4. "Vervolg op blz. 34 en 35 van het Familieboek Van Vollenhoven", houdende zijn curriculum vitae, met aantekeningen
  5. Foto's uit tijdschriften met portret van Maurice van Vollenhoven
 7. Sophia Johanna van der Mersch (1882-....)
  1. Stukken betreffende "De Vluchtheuvel", christelijk tehuis voor moederloze kinderen
  2. Foto-album van Sophia Johanna van der Mersch (1882) voor haar verjaardag op 25 september 1950, gekregen en met foto's van haar neefjes en nichtjes Jan, Herman, Addie, André en Annetie te Woudenberg

Stukken waarvan het verband met het archief niet gebleken is

 1. Fragment van een Latijnse, blasfemische tekst
 2. Herdruk van de kaart van Haarlem door Jacob van Deventer
 3. Poorterbriefje van Amsterdam van Hendrick Wessels
 4. Akte van transport door Hendrik ten Klooster aan Harman Joorman van een huis in de Goudsbloemstraat te Amsterdam. 1745. Met retroacta, 1670-1743
 5. Wapenboek door Jacob Colijnsz van verschillende families
 6. Prent en lofdicht van Jan Goeree op de gouden bruiloft van Adriaan van Loon en Cornelia Hunthum
 7. Brieven van Willem Munter aan zijn oom Everard Booth te Utrecht, waarin hij deze de geboorte van zijn kinderen mededeelt
 8. Poorterakte van de stad Amsterdam voor Engel Klaasz, van Amsterdam, scheepstimmerman
 9. Zakatlas met tabellen van reisafstanden tussen Nederlandse steden
 10. Reisjournaal van een vakantie in Parijs van [Pieter Rendorp, 1759-1814]
 11. Afschriften van brieven van een man aan zijn vrouw met een uitgebreide beschrijving van Kaapstad en omgeving
 12. Verhandeling over het poorterschap van de stad Amsterdam in het jaar 1748
 13. Akten van insinuatie aan Nicolaas Obbes, gepasseerd door notaris Jan Bartholomeus van der Meersch.
 14. Exemplaar van de "Opregte Haarlemsche Courant".
 15. Brief van een man aan zijn broer betreffende een nalatenschap
 16. Kennisgeving aan Jhr. Ridder van Rappard te Utrecht van het overlijden van Susanna Sophia Munter, vrouw van Samuel Johan graaf van Limburg Stirum
 17. Brief van Johanna Maria Warin, vrouw van Andries Cornelis Willem Munter, aan een niet met name genoemd echtpaar naar aanleiding van het overlijden van hun tweede en laatste zoon
 18. Aandelen van de Chicago North Western Spoorweg Mij. en de Almelosche Stoomspinnerij, Weverij en Verwerij uit het bezit van onbekende
 19. Menukaart van een diner van de Haagsche Vélocipède Club "De Ooievaar"
 20. Stukken betreffende een ontwerp voor een boot die over een rails loopt
 21. Spotprent op twee heren en een schooljongen
 22. Door een kind geschreven versje over een 'vergeet mij niet'. Afgemaakt door een ouder iemand
 23. Deel van een uitgebreide brief van een onbekende afzender aan een onbekende geadresseerde betreffende de familie Calkoen en de buitenplaats Boom en Bosch
 24. Reisalbum van een reis door de Alpen, met ingeplakte prenten
 25. Vloeimappen, met inliggend een kaart van Zuidoost Azië en een gedicht
 26. Prenten en litho's van gebouwen en vergezichten in Zwitserland
 27. Fotoalbum met foto's van verschillende personen, waaronder enkele leden van de familie Van de Poll
 28. Alfabetisch geordende lijsten van leden van de Nationale Christen Officieren Vereeniging
  1. Buitengewone leden
  2. Gewone leden
 29. Sinterklaasgedichtje van een onbekende Sint te Den Haag aan een onbekende
 30. Blaadje uit een schoolschrift van onbekende met speloefening 144
 31. Boodschappen- en uitgavenlijstje, achterop een zakje van Mitsui du Japon in de Rue St. Georges te Parijs
 32. Franstalige gebeden