Archief van het Wetenschappelijk Comité van Toezicht op het Onderzoek naar Amsterdamse Panden die een Belangrijke Rol in het Verzet 1940-1945 Hebben Gespeeld (Begeleidingscommissie van Tellingen)

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

5443

Periode:

1986 - 1988

Inleiding

Loco-burgemeester van Amsterdam E. Heerma verstrekte in februari 1986 opdracht tot het doen van onderzoek naar verzetspanden in Amsterdam. Het onderzoek werd uitgevoerd door Wim van Tellingen, wetenschappelijk mederwerker van het Gemeentearchief Amsterdam, onder toezicht van een wetenschappelijk comité bestaande uit mw. W. Pieterse, gemeentearchivaris, drs. A.H. Paape, directeur van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (tegenwoordig het NIOD), prof. dr. J.C.H. Blom, hoogleraar vaderlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, E. Habold, conservator van het Verzetsmuseum te Amsterdam, J. Voortman, vertegenwoordiger van het gemeentelijk 4 en 5 mei comite en mr. J.H. van den Hoek Ostende, adjunct-archivaris van het gemeentearchief. Het onderzoek, dat twee jaar in beslag nam, richtte zich op een viertal deelterreinen: het polemische verzet, het verzorgende verzet, het gewapende en semi-militaire verzet en het ondersteunende verzet. Kern van het onderzoek waren interviews met oud-verzetslieden, afgezet tegen de bestaande literatuur. De aanvankelijke bedoeling van het onderzoek was om te komen tot een lijst adressen, waarbij elk adres voorzien zou worden van een kleine stukje tekst. Van Tellingen vatte zijn opdracht evenwel breder op, wat resulteerde in een doorlopende tekst over verschillende Amsterdamse verzetsbewegingen. Om meer nadruk op de panden te leggen werd besloten de adressen in de tekst te onderstrepen. In augustus 1988 werd het eindverslag aan de gemeentesecretaris aangeboden. Tot een publicatie kwam het niet; het comité achtte de stof daarvoor niet evenwichtig genoeg behandeld, bovendien waren er in de ogen van de commissie te veel leemten en waren bronnen niet altijd vermeld.

Notulen en bijlagen van de vergaderingen van het comité

Fiches van W. van Tellingen

Gespreksverslagen met oud-verzetslieden en ander onderzoeksmateriaal van W. van Tellingen, geordend op verzetsgroep

 1. Drukkerij De Waarheid
 2. De Vrije Katheder
 3. Het Parool, interviews met en dossiers van verzetsstrijders
 4. Het Parool, procesdossiers
 5. Trouw, bevat relaas van Ton Koot uit de zomer van 1945 over de geschiedenis van het V.N.-nieuws
 6. Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers (LO), bevat rapport d.d. 7 juli 1954 van W.J. Lodeizen inzake via het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie verkregen informatie over de Vrije Groepen Amsterdam en omschrijvingen van de werkzaamheden...
 7. VGA (Vrije Groepen Amsterdam): Groep PP
 8. VGA (Vrije Groepen Amsterdam): Groep Gerretsen
 9. VGA (Vrije Groepen Amsterdam): Groep Van Dien
 10. VGA (Vrije Groepen Amsterdam): Groep Roelofsen
 11. VGA (Vrije Groepen Amsterdam): Groep De Haas
 12. VGA (Vrije Groepen Amsterdam): A. van Moock
 13. VGA (Vrije Groepen Amsterdam): Groep Jan
 14. VGA (Vrije Groepen Amsterdam): Groep Tap
 15. VGA (Vrije Groepen Amsterdam): Groep Karel (de Vries), Suykerhofje
 16. VGA (Vrije Groepen Amsterdam): Overige groepen en personen
 17. Kinderhulp
 18. Raad van Verzet (RVV)
 19. Landelijke Knokploegen (LKP)
 20. Ordedienst (OD)
 21. Binnenlandse Strijdkrachten (Delta Centrum)
 22. Rolls Royce
 23. Telefoonnet 'Brand'
 24. Persoonsbewijzencentrale (PBC), bevat een geparafeerd rapport d.d. 31 december 1951 van de stichting 1940-1945 inzake de gedragingen van een voormalig lid van de organisatie
 25. Nationaal Steunfonds (NSF)
 26. Communistische Partij Nederland (CPN)
 27. Jos Wibaut e.a.
 28. Verzetsstrijders voortgekomen uit de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC)
 29. Ongeordend materiaal, bevat verklaring d.d. 19 december 1945 van het district Amsterdam van de Communistische Partij Nederland dat zeker lid vanaf augustus 1944 illegaal werk heeft verricht, kopie van een verslag van een gesprek met een voormalig lid...

Geluidsopnamen van interviews

 1. J. Hemelrijk, A. Hemelrijk-Brandes, F. Meijers, S.J. Meijers-Appel, R. van Amerongen (band 1)
 2. J. Hemelrijk, A. Hemelrijk-Brandes, F. Meijers, S.J. Meijers-Appel, R. van Amerongen (band 2)
 3. De heer Puister
 4. I. Schöffer
 5. M. de Léon
 6. P. Meerburg (?)
 7. J.P. Vagenaar
 8. K. de Vries

Concept-teksten, aantekeningen en documentatie van W. van Tellingen ten behoeve van zijn inleiding

Eindverslag van het onderzoek door W. van Tellingen

Voor vernietiging vatbaar

 1. Conceptteksten van de verschillende hoofdstukken
 2. Kladblokken met aantekeningen en concept-teksten (geen interviews)
 3. Wim Bot, Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog. Het Marx-Lenin-Luxemburg Front juli 1940-april 1942 (Amsterdam 1983)
 4. Het zesde jaarboek voor het democratisch socialisme (1985)
 5. Kopieen van teksten voor brochures (waarvan een voor het Verzetsmuseum), met aantekeningen
 6. Eindverslag (dubbel)
 7. Documentatie, aantekeningen, concept-teksten Het Parool
 8. Aantekeningen en concept-teksten VGA