Archief van de Modemagazijnen Gebroeders Gerzon N.V.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

539

Periode:

1603 - 1968

ALGEMEEN

 1. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken
  1. Copieboek van uitgaande stukken
  2. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met bedrijfs- en vakgroepen
  3. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken betreffende belastingen

NOTULEN ALGEMENE VERGADERINGEN

 1. Notulen der algemene en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders. Met bijlagen
 2. Rapporten accountants
  1. Expertise inzake de firma 'Gebroeders Gerzon' door S. Leon
  2. Rapporten betreffende de reorganisatie der firma
  3. Bemerkingen naar aanleiding van accountantsrapport inzake de fabrieken van Gerzon
  4. Balanscontroleverslagen aan directeuren. 1915-1916, 1920-1922 en 1925-1929
  5. Balanscontroleverslagen aan commissarissen. 1921, 1923 en 1927-1929
  6. Copie-rapport betreffende Gerzon aan C. Rijk
  7. Copie-rapport aan de Britse Ambassade te Amsterdam betreffende Gerzon
 3. Diverse verslagen en rapporten
  1. Verslagen aan directeur Vromans over belangrijke besprekingen
  2. Weekverslagen aan de directie van de chef van het inkoopbureau
  3. Verslagen en rapporten betreffende inkoopbezoeken aan fabrieken
  4. Notulen van de vergaderingen der directie en inkopers
  5. Notulen van de vergaderingen van filiaalhouders
  6. Rapporten aan de directie betreffende personeel en zakelijke toestanden der filialen
  7. Verslagen en rapporten betreffende besprekingen met diverse instanties op het gebied van textiel, confectie, in- en uitvoer enz.
  8. Notulen der vergaderingen der chef-etaleurs
  9. Rapporten inzake rijvergunningen, verlichting, verwarming enz.
  10. Verslag van de vergadering, uitgeschreven door de federadie tot bestrijding van economische 'dictatuur'

ONROERENDE EIGENDOMMEN DER FIRMA GERZON

 1. Huis en erve Kalverstraat 66-68. Acte van verkoop en koop door de lasthebber der N.V. 'Gebrüder Thonet' ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 2. Kalverstraat 70, sectie F. nr. 2837
  1. Testament van Mathijs Haanenberg (Mr. Metselaar) en Cornelia Leffers
  2. Overeenkomst tussen Mathijs Hanenberg en Daniel Kruijskerk inzake gebruik van gemene muur door Hanenberg van een pand in de Kalverstraat aan de Westzijde, enige huizen benoorden de Sint Luciesteeg
  3. Opdrachtbrief van executaire verkoping van 3 huizen en erven in één koop. Kalverstraat aan de Westzijde, het derde huis benoorden de Sint Luciensteeg, Kalverstraat, het vierde huis benoorden de Sint Luciensteeg en de Pijpenmarkt in het Turfhoksteegje...
  4. Bekendmakingen der gedane taxaties van de percelen in de Kalverstraat wijk 25 nr. 3134-3135 ten name van Mathijs Hanenberg, voor de 12e en 100e penning
  5. Testament van Mathijs Hanenberg. 1769 apr. 29. Extract
  6. Scheiding der nalatenschap van Mathijs Hanenberg, waarbij het huis in eigendom wordt verkregen door zijn dochter Johanna Hanenberg. 1789 juni 5. Extract
  7. Testament van Johanna en Abel Hanenberg, broer en zuster. 1796 febr. 29. Extract
  8. Extract der kwitantie der collaterale successie betreffende de nagelaten goederen van Johanna Hanenberg. 1803 jun. 2. Copie extract
  9. Testament van Andries Jan Weede en Dorothea Cornelia Johanna Hanenberg. 1804 dec. 21. Extract
  10. Permissiebiljet tot scheiding der boedel van Adrianus Hanenberg
  11. Permissiebiljet tot scheiding der boedel van Abel Hanenberg
  12. Copie-acte van benoeming tot toeziend voogd over Catharina Helena Weede van Mathijs Abel Johannes Hanenberg
  13. Authorisatie tot aanvaarding onder benifictie van inventaris, van het aandeel uit de nalatenschap van Dorothea Cornelia Johanna Hanenberg door Andries Jan Weede ten gunste van zijn dochter Catharina Helena Weede
  14. Authorisatie door de rechtbank van eerste aanleg, naar aanleiding van het request van Andries Jan Weede, tot verkoop van het perceel en commissie op notaris H. Happé
  15. Procesverbaal der publieke vrijwillige verkoping waarbij het perceel wordt verkocht aan Sebastiaan Breuking Jr., onder reserve van zijn principaal te kunnen noemen
  16. Declaratoir waaruit blijkt dat S. Breuking Jr. dit pand heeft gekocht ten behoeve van Andries Jan Weede
  17. Acte van kwitantie ten behoeve van A.J. Weede
  18. Acte van verkoop en koop door Catharina Maria Weede, enigst kind en erfgenaam van A.J. Weede, ten behoeve van Johanna van den Hoorn weduwe van Johannes Casteleijn
  19. Procesverbaal van veiling en toewijzing door gemachtigde van Johanna van den Hoorn en acte van kwitantie ten behoeve van de koper Lodewijk Povel. 1841 oct. 25 en dec. 1.
  20. Acte van verkoop en koop door Frederich Wilhelm Landwehr, als enig overgebleven lid der N.V. firma L. Povel, ten behoeve van Elizabeth Rijnbout weduwe van Franciscus Marcelis van Drunen
  21. Bewijs van hypotheek ten laste van J.F. van Drunen, A.M.E. van Drunen en J.E.H. Hoefkens, groot f 2.000,--. Onderpand perceel Kalverstraat 70
  22. Acte van verkoop en koop door J.E.H. Hoefkens, echtgenoot van C.P. van Drunen en Jacobus Franciscus van Drunen, erven van Elizabeth Rijnbout, ten behoeve van Elisabeth Geertruida Maria Dulfer
  23. Voorlopige koopcontract door E.G.M. Dulfer ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
  24. Acte van verkoop en koop door E.M.G. Dulfer ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 3. Kalverstraat 72. Sectie F nr. 2838
  1. Acte van verkoop en koop door Hendrik Gustavus Koster ten behoeve van Herman van der Moolen
  2. Acte van verkoop en koop door de erven van Herman van der Moolen ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon'
 4. Kalverstraat 74 en St. Luciensteeg 2. Sectie nr. F, nr. 2839
  1. Testament van Johannes Gerardus Antonius Meulman
  2. Procesverbaal der veiling en toewijzing door de erven van J.G. Meulman ten behoeve van Jacobus Casparus Klutgen, beddenmaker
  3. Acte van kwitantie ten behoeve van J.C. Klutgen
  4. Gekwiteerde grosse van schuldbekentenis ten laste van J.C. Klutgen en ten behoeve van Louis Patrone, groot f 8.000,-- met onderpand het perceel in de Kalverstraat
  5. Bewijs van doorhaling der hypothecaire inschrijving ten laste van J.C. Klutgen
  6. Huurcontract waarbij J.C. Klutgen de panden verhuurt aan J.P. Willems
  7. Procesverbaal van veiling en toewijzing door erven van J.C.Klutgen. Koper de N.V. 'Gebroeders Gerzon'
  8. Acte van kwitantie ten behoeve van N.V. 'Gebroeders Gerzon'
 5. Kalverstraat 76. Sectie F, nr. 2840
  1. Scheiding en verdeling der nalatenschappen van Wijnand de Leeuw, waarbij het perceel Kalverstraat Westzijde op de Noorderhoek van de Sint Luciensteeg werd aanbedeeld aan Magtilda Slijp en het perceel in de Sint Luciensteeg achter het hoekhuis aan Anna...
  2. Scheiding en verdeling der nalatenschappen van Anna Magdalena de Leeuw, waarbij het perceel in de St. Luciensteeg werd aanbedeeld aan Magtilda Slijp
  3. Verklaring door J. Hubrecht Lentfrinck en J.P. Slijp waaruit blijkt dat Mr. Joan Gerard van Ravestein enig nagelaten zoon en erfgenaam is van Mr. A.J. van Ravestein en Magtilda Slijp
  4. Procuratie door Mr. J.G. van Ravestein op Johannes Lentfrinck tot verkoop der percelen aan Joseph Laleman
  5. Onderhandse borgtochten door E.B. Fremerij Kalff, J. Ruijckhaver en H.W. van Driel ten behoeve van Joseph Laleman
  6. Acte van verkoop en koop door gemachtigde van J.G. van Ravestein ten behoeve van Joseph Laleman
  7. Testament van Joseph Laleman, meester kleermaker
  8. Testament van Catharina Margaretha Kolwin, weduwe van Joseph Laleman, waarin zij Pieter Anthon Samian stelt tot haar enige erfgenaam
  9. Bewijzen van niet bestaande hypothecaire inschrijvingen
  10. Procesverbaal van veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing door erven van Pieter Anthon Damian. Kopers Frederik Wijsman, Johanna Elisabeth Wijsman en Jan Hendrik Heijmans Gerardszoon en acte kwitantie der kooppenningen
  11. Huurcontract waarbij Frederik Wijsman het huis verhuurd aan M.J.F. Haarsma
  12. Scheiding en aanbedeling der nalatenschappen van Frederik Wijsman, waarbij zijn 1/3 gedeelte van het huis wordt aanbedeeld als volgt: 1/6 gedeelte aan Sara Henrietta Wijsman, 1/6 gedeelte aan Willem August Wijsman
  13. Acte van verkoop en koop door Ferdinand Joseph van Gudendagten behoeve van N.V. 'Gebroeders Gerzon'
 6. Vier huizen en erven aan de Nieuwezijds Voorburgwal 319-321-323-325, hoek Zwarte Paarden- of Bakkersteeg. Sectie F, nr.4277, nr. 2859, nr. 5511. Acte van verkoop en koop der 4 huizen en erven aan de Nieuwezijds Voorburgwal door de erven van Petrus...
 7. Huis en erf aan de Nieuwezijds Voorburgwal 327. Sectie F, nr. 2858, voorheen Pijpenmarkt, hoek Zwarte Paardensteeg
  1. Acte van verkoop en koop door Pieter Brouwer ten behoeve van Gerardus Johannes Engberts, van huis en erve op de Pijpenmarkt hoek Zwarte Paardensteeg
  2. Acte van verkoop en koop onder verband van hypotheek door erven van Carl Friedrich Barrelmeijer ten behoeve van Johan van der Lip, van huis en erve op de Pijpenmarkt hoek Zwarte Paardensteeg
  3. Deurwaarderexploit en insinuatie ten laste van Johan van der Lip
  4. Procesverbaal der veiling en toewijzing ten verzoek der erven van C.F. Barrelmeijer, wegens het in gebreke blijven der kooppenningen ten laste van Johan van der Lip, van huis en erve aan de Nieuwezijds Voorburgwal nr. 327. Koper Jacobus Arnoldus Diederich
  5. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van J.A. Diederich
  6. Borderel van inschrijving en staat van bestaande hypothecaire inschrijving ten laste van J.A. Diederich
  7. Acte van verkoop en koop door J.A. Diederich ten behoeve van Philippus Johannes Wilhelmus Diederich
  8. Voorlopig koopcontract door Ph. J.W. Diederich ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Moedemagazijnen'
  9. Acte van verkoop en koop door Philippus Johannes Wilhelmus Diederich ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 8. Pakhuis met bovenwoning, twee achterhuisjes en erven aan de Nieuwe Zijds Voorburgwal 329, hoek Turfhoksteeg, sectie F, nr. 2857, 2856, 2855 (nieuw nr. F. 5237)
  1. Acte van verkoop en koop door gemachtigde van Casparus Johannes Rinkel, bisschop van Haarlem bij de Oud Bisschoppelijke Klerezij, als administrateur van de zogenaamde Provisorskasen van Johannes Jacobus van Greuningen, medeadministrateur der...
  2. Acte van verkoop en koop door Petrus Verkerk ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon'
 9. Huis en erve op de Pijpenmarkt hoek Turfhoksteeg. Wijk 25, nr. 3469
  1. Procesverbaal der executaire veiling ten overstaan van het Vrede Gerecht van huis en erve Pijpenmarkt hoek Turfhoksteeg. Koper Johannes Franciscus Nigeman
  2. Procesverbaal veiling en toewijzing ten verzoek der erven van Aleida ter Hasselaar, ook wel genoemd Aleida ter Hoeselaar of Elisabeth Huijselaar, overleden echtgenote van J.F. Niegeman. Koper Johan Christiaan Muller
  3. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van J.C. Muller
  4. Request van Johan C. Muller aan de arrondissementsrechtbank met verzoek tot machtiging tot de verkoop van het perceel, met verleende machtiging
 10. Huizen en erven aan de Sint Luciensteeg 14 en Nieuwe Zijds Voorburgwal 341, sectie F, nr. 2846 en 2849
  1. Opdracht en transport door Fredrik Ootmar ten behoeve van Hendricus Johannes Ootmar
  2. Extract der scheiding en verdeling der nalatenschappen van H.J. Ootmar waarbij het perceel wordt aanbedeeld aan zijn vrouw Johanna Maria van den Broek
  3. Procesverbaal der veiling en toewijzing op verzoek der erven van Johanna Maria van den Broek van de percelen. Eigenaren worden Franciscus Johannes Ootmar, Alida Antonia Joanna Ootmar, Jacobus Joannes Franciscus Ootmar en Geertruida Maria Agnes Ooetmar
  4. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van F.J., A.A.J., J.J.F. en G.M.A. Ootmar
  5. Extract van het request door de regenten van het Burgerweeshuis in hun hoedanigheid van voogden over de nagelaten kinderen van Franciscus Johannes Ootmar, gericht aan de arrondissementsrechtbank met het verzoek om verkoopsmachtiging der percelen. Met...
  6. Procesverbaal der veiling en toewijzing ingevolge de verleende machtiging der arrondissementsrechtbank. Kopers Arnold Willem Groote en Marselis Bernardus Romenij, apothekers, handelende onder de firma 'Groote en Romenij'
  7. Uittreksel der acte van scheiding der baten en laten van de ontbonden N.V. 'Groote en Romenij' waarbij de percelen zijn aanbedeeld aan Arnold Willem Groote
  8. Scheiding der onroerende goederen van het echtpaar Arnold Willem Groote en Johanna Judith ter Haar, waaruit blijkt dat aan Alida Johanna Groote 3/5 gedeelten zijn toebedeeld
  9. Afschrift der acte van scheiding waarbij aan Alida Johanna Groote 4/5 gedeelten wordt toebedeeld
  10. Acte van verkoop en koop door Arnold Willem Groote en Alida Johanna Groote ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 11. Huis en erve Nieuwe Zijds Voorburgwal 343 hoek Sint Luciensteeg 16. Sectie F 5441
  1. Acte van verkoop en koop door Gerardus van Offeren ten behoeve van Jan Willem Gronert
  2. Acte van verkoop en koop door J.W. Gronert ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
  3. Nota's der aankoop der percelen N.Z. Voorburgwal 341-343 en Sint Luciensteeg 14-16
 12. Sint Luciensteeg. Zie ook nr. 50-57 en 88-100
  1. Huis en erve aan de Noordzijde van de Sint Luciensteeg bij het Weeshuis
   1. Extract testament van Frederik de Winter waarbij hij het perceel aan zijn dochter Catharina de Winter legateert
   2. Acte van authorisatie en machtiging, door Catharina de Winter ten behoeve van Jan Voest, tot verkoop van het huis en erve
  2. Huis en aanhorigheden Sint Luciensteeg 6, F 4515
   1. Overeenkomst tussen Alida de Vries en de firma Gebroeders Gerzon betreffende een nieuw te bouwen muur door Gerzon met bepaling dat de open ruimte tussen die muur en de achtergevel van perceel Sint Luciensteeg 6 in eigendom is en blijft van de firma Gerzon
   2. Acte der verklaring van scheiding der boedel van Pieter van der Parre Jr., uitgegeven ten behoeve van zijn weduwe Alida de Vries, waaruit blijkt dat haar is aanbedeeld de helft in het perceel
   3. Acte van transport door Alida de Vries ten behoeve van Willem Jan Daniel- en Louis Eduard Posthumus
   4. Acte van transport door W.J.D en L.E. Posthumus ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
  3. Twee huizen onder een dak Sint Luciensteeg 8 en 10, sectie F 2843-2844. Procesverbaal van veiling en toewijzing op verzoek der erven van Jan van den Bos. Koper Jan Appel
  4. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van Jan Appel
  5. Testament van Jan Appel
  6. Borderel van inschrijving van een obligatie onder hypothecair verband ten laste van Jan Appel
  7. Request aan de arrondissementsrechtbank van Teunisje Wallet, weduwe van Jan Appel, met verzoek tot het sluiten van een nieuwe hypothecair verband tot aflossing der oude hypotheek. Met vergunning daartoe
  8. Staat van bestaande hypothecaire inschrijvingen met borderel van inschrijving van obligatie met hypotheek ten laste van Teunisje Wallet
  9. Verzoek van Teunisje Wallet aan de kantonrechter tot behoud der voogdij over haar minderjarige kinderen na het aangaan van haar tweede huwelijk met Frans Lucas van Diest. Met toestemmende beslissing
  10. Verklaring van Teunisje Wallet en van B. Jansen van Mantgem, respectievelijk eigenares en eigenaar van het perceel Sint Luciensteeg. F 2843 en F 2850, dat de muur welke hun percelen scheidt een gemeenschappelijke muur is
  11. Memorie der veilingvoorwaarden en procesverbaal van veilingen toewijzing op verzoek der erven van Teunisje Wallet. Koper Benjamin Jansen van Mantgem. Met akte van kwitantie ten behoeve van B. Jansen van Mantgem
  12. Acte van verkoop en koop door B. Jansen van Mantgem ten behoeve van Hermanus van Elten Cornelisz
  13. Acte van verkoop en koop door H. van Elten Crnz. ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
  14. Huis en erve in de Sint Luciënsteeg 12 en Huis en erve in het Turkshoofdsteegje 8. Sectie F 2845 en F 2850. (Turfhoksteegje)
   1. Opdrachtbrief van het bij executie verkochte huis en erve ten behoeve van Johann George Friederich Schneider
   2. Acte van verkoop en koop door echtelieden A.J. Wilhelm-Johanna Hendrica Schneider ten behoeve van Maqurits Uswald
   3. Executaire verkoopsacte ten behoeve van Maurits Uswald, perceel Sint Luciënsteeg
   4. Memorie der veiling voorwaarden en procesverbaal van veiling en toewijzing ter verzoeke van M. Uswald. Koper Jan Pieter Klantz
   5. Acte van verkoop en koop door Anthonetta Uswald ten behoeve van Jan Pieter Klantz
   6. Acte van verkoop en koop der beide percelen door de erven van Jan Pieter Klantz. Koper Gerhard van den Corput
   7. Scheiding der gemene boedel na het overlijden van Willemijntje Bouman, echtgenote van Gerhard van den Corput. 5/8 deel voor Gerhard van den Corput en 3/8 deel voor de minderjarige kinderen
   8. Request van Gerhard van den Corput aan de arrondissementsrechtbank tot verkoop der percelen, met verleend verlof daartoe
   9. Acte van verkoop en koop door G. van den Corput ten behoeve van Benjamin Jansen van Mantgem
   10. Verklaring van Teunisje Wallet en B. Jansen van Mantgem, respectievelijk eigenares en eigenaar van perceel Sint Luciënsteeg 8 en Sint Luciënsteeg 12, dat de muur welke hun percelen scheidt een gemeenschappelijke muur is
   11. Acte van verkoop en koop door B. Jansen van Mantgem ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 13. Turfhoksteeg
  1. Afschrift van het koopcontract waarbij de gemeente Amsterdam een stuk grond, kadaster sectie F ongenummerd van de Turfhoksteeg achter perceel kadaster sectie F nr. 4516, verkoopt aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon'
  2. Acte van verkoop en koop van een gedeelte der Turfhoksteeg, ingaande tussen de percelen N.Z. Voorburgwal 329-341, kadastraal bekend in sectie F nr. 5944, door de gemeente Amsterdam aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
  3. Acte van verkoop en koop an een gedeelte Turfhoksteeg, sectie F nr. 6453 en van de Bakkerssteeg sectie F nr. 6452 door de gemeente Amsterdam aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
  4. Overeenkomst tussen de firma 'Gebroeders Thonet' en de N.V.'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' betreffende gebruik van open plaats en gang welke na de aankoop van de Bakkersteeg door de N.V. Gerzon daar gebouwd zullen worden
 14. Huis en erve aan de Spuistraat 276. Sectie F 1505
  1. Vonnis door de Hoven van Holland, Zeeland en Vriesland, geobtineerd door Catharina Mostert, weduwe van Balthazar Kerckhem, waarbij het perceel Nieuwe Zijds Achterburgwal genaamd 'De Herstelder' wordt toegewezen aan de Overlieden van het Visschersgilde...
  2. Overeenkomst tussen Arnoldus van Sprangh en de Overlieden van het Sint Pieters of Vischkopersgilde betreffende vertimmeringen
  3. Extract acte van procuratie door Karel Koning en Daniel de Ruyter op Pieter Wenzel en Frans van Teunenbroek, allen bewaarders en administrateurs van het fonds behoord hebbende tot het voormalig Sint Pieters of Vischkopersgilde, tot de publieke verkoop...
  4. Afschrift van het procesverbaal der publieke verkoop en toewijzing ten verzoeken der gemachtigden van het fonds tot het voormalig Sint Pietersgilde. Koper Johan Frederik Tonsor
  5. Afschrift der acte van kwitantie ten behoeve van J.F. Tonsor
  6. Afschrift van het procesverbaal van veiling en toewijzing ten verzoek van J.F. Tonsor. Koopster Elisabeth Surlanlin, weduwe van Jacob Reijns. Met afschrift der acte van kwitantie. 1833 nov 18 en 1834 juni 7.
  7. Acte van verkoop en koop door El. Surlanlin ten behoeve van Johannes Teije, waarbij als koopprijs is gesteld een lijfrente ten behoeve van E. Surlanlin van tien gulden per week
  8. Uittreksel van het procesverbaal van veiling en toewijzing ten verzoeke der erven van J. Teije. Koper Hendricus Oosterwijck Veldhuis
  9. Procesverbaal van veiling en toewijzing ten verzoeke der erven van H. Oosterwijck Veldhuis. Koper Lucas van Essen
  10. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van Lucas van Essen
  11. Acte van schuldbekentenis met hypotheek ten laste van Lucas van Essen en ten behoeve van Hendrika Simmers, groot f 12.000,--
  12. Overeenkomst tussen Lucas van Essen en een eigenaar van een naburig perceel betreffende het lozen van hemelwater
  13. Acte der scheiding en verdeling der nalatenschap van L. van Essen waarbij het perceel wordt aanbedeeld aan zijn weduwe Catharina Josephina Leidenfrost
  14. Acte van verkoop en koop door C.J. Leidenfrost ten behoeve van Lucas van Essen Jr.
  15. Acte van verkoop en koop door L. van Essen Jr. ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 15. Huizen en erven aan: Singel 327 (sectie F nr. 1579), Spuistraat 282 (sectie F nr. 1508), Spuistraat 278 (sectie F nr. 1506) en Spuistraat 280 (sectie F nr. 1507)
  1. Copie van het mandement van de Hove van Holland aan Jan vander Vink ter verkoop van het huis en erve staande op de oostzijde van de 'Conincxgracht', waaruit blijkt dat Jan van der Vink op 9 januari 1650 het perceel heeft verkocht aan Salomon Dierquens...
  2. Extract uit het journaal van Salomon Dierquens de Oude tot bewijs dat de helft in de huizen op de Appelmarkt en de Achterburgwal zijn bewezen aan zijn zoon Salomon Dierquens. 1665 oct. 27
  3. Extract uit het grootboek van Salomon van de Blocquerij tot bewijs dat hem de helft in het huis aan de Appelmarkt is toegedeeld
  4. Extract uit het grootboek van Salomon van de Blocquerij tot bewijs dat de helft van het huis op de Appelmarkt aan Josias Blocquerij is toegedeeld
  5. Extract der scheiding en verdeling der nalatenschappen van Salomon Dierquens en Catharina Parmentier waarbij aan Nicolaas Dierquens de helft in de huizen aan de Appelmarkt en Achterburgwal zijn aanbedeeld
  6. Extract testament van Josuas van de Blocquerie en Helena de Haze
  7. Opdracht en transport door Christiaan van de Blocquerij de Jonge, gemachtigde van Nicolaas Dierquens en Christiaen van de Blocquerij, ten behoeve van Jacob Schues van huis en erve aan de N.Z. Achterburgwal
  8. Custingbrief ten laste van Jacob Schues, f 5.350,-- groot
  9. Opdracht en transport door Jacob Schues ten behoeve van Hendrik Linquet
  10. Custingbrief groot f 7.000,-- ten laste van Hendrik Linquet
  11. Copie extract testament van Willem Lamber Linquet en Susanna Colonius
  12. Acte van verkoop en koop van huis en erve aan de 'Cingel off Appmark' door Ertwijn Supffenberg ten behoeve van Willem Lambert Linquet
  13. Extract testament van Henri Linquet waarbij hij tot zijn erve stelt de kinderen van zijn overleden zoon Willem Lambert Linquet nl. Hendrik Linquet en Cornelia Linquet, huisvrouw van Joost Zaal Jr.
  14. Copie extract testament van Joost Zaal en Cornelia Linquet
  15. Copie testament van Hendrik Linquet waarbij hij zijn moeder Susanna Colonius tot zijn erfgename stelt
  16. Copie extract testament van Susanna Colonius waarbij zij haar dochter Cornelia Linquet stelt tot haar erfgename
  17. Extract der kwitantie van betaalde collaterale successie ten behoeve van Suanna Colonius o.a. voor de door haar zoon Hendrik Linquet aan haar nagelaten twee halve huizen op de Nieuwe Zijds Achterburgwal
  18. Bewijzen van belastbaarheid met schepen kennissen ten laste van Cornelia Linquet. 1790 en 1792
  19. Copie acte van renuntia van de legitieme erfportie ten behoeve van zijn moeder Cornelia Linquet door Joost Zaal
  20. Extract procuratie door Cornelia Linquet op Coenraad Brandligt en Gerrit Vos tot verkoop van het perceel aan de N.Z. Achterburgwal
  21. Bewijs van aangifte ter secretarie door Cornelia Linquet van de verkoop van huis en erve op de Cingel bij de Raamsteeg
  22. Opdracht en transport door gemachtigden van Cornelia Linquet ten behoeve van Lodewijk Dern van het pakhuis en erve aan de N.Z. Achterburgwal genaamd 'Onverwagt'
  23. Taxatierapport huur of pachtwaarde van het huis op de Cingel
  24. Hypothecaire schuldbrief ten laste van Ludwig Dern (Lodewijk Dern) groot f 15.000,-- met onderpand de beide percelen
  25. Opdracht en transport door Lodewijk Dern ten behoeve van Friederich Carl Quien van het pakhuis en erve N.Z. Achterburgwal, genaamd 'Onverwagt'
  26. Kwitantiën van betaalde verpondingen betreffende perceel N.Z. Achterburgwal en Singel
  27. Aanslag grondbelasting der percelen
  28. Extract acte der scheiding en verdeling der nalatenschap van F.C. Quien, waarbij de percelen worden aanbedeeld aan zijn weduwe Henriëtte Portener
  29. Extract acte van verkoop en koop van het koopmanshuis met achterhuis, pakhuis, open plaats en erve aan de Singel of Appelmarkt, buurt F nr. 326 en kadaster sectie F 1579, door Henriette Portener ten behoeve van Cornelis Johannes Wierdels
  30. Extract acte van scheiding en verdeling der nalatenschappen van Henriette Portener waarbij aan Carel Frederik Quien wordt aanbedeeld het pakhuis en erve op de N.Z. Achterburgwal, genaamd 'Onverwagt' kadaster sectie F 1508
  31. Procesverbaal van veiling en toewijzing ten verzoeke van deerven van C.F. Quien. Kopers Dirk Rudolf- en Johannes Laurens Nienaber. Dit betreft het pakhuis 'Onverwagt' op de Spuistraat 282, vroeger N.Z. Achterburgwal
  32. Afschrift der acte van kwitantie ten behoeve van D.R. en J.L. Nienaber
  33. Afschrift der acte van veiling en toewijzing door de erven van Johanna Josephina Jozius, weduwe van Cornelis Johannes Wierdels. Koper Friedricht Conrad Stähle
  34. Afschrift der acte van kwijting en décharge ten behoeve van F.C. Stähle
  35. Acte van verkoop en koop door Johanna Elisabeth Louise Bronchel, weduwe van J.L. Nienaber, ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
  36. Acte van verkoop en koop door Dina Straatman ten behoeve van Friedrich Conrad Stähle
  37. Acte van verkoop en koop door Heinrich Friedrich Dammler ten behoeve van Fr.C. Stähle
  38. Acte van verkoop en koop door F.C. Stähle ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' van de huizen en erven aan de Spuistraat 278 en 280 en aan de Singel 327
 16. Drie huizen en erven Singel 333, 335 en 337. Kadaster sectie F nr. 1576, 1575 en 1574 en een huis en erve Spuistraat 284, kadaster sectie F nr. 1509
  1. Acte van verkoop en koop door Louis Hein van der Woude ten behoeve van Isodoor Arioni
  2. Acte van verkoop en koop door Isodoor Arioni ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 17. Twee huizen en erven aan de Spuistraat 286-288. Kadaster sectie F nr. 6149-6150. (oude nr. 1510-1511)
  1. Afschrift der acte van verkoop en koop door Louis Hein van der Woude ten behoeve van Joseph Jacob Weening
  2. Acte van verkoop en koop door J.J. Weening ten behoeve van Nathan Prins
  3. Acte van verkoop en koop door Nathan Prins ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 18. Pakhuis met erf aan de Spuistraat 290. Kadaster sectie F nr. 1512. Acte van verkoop en koop door gemachtigde van het bestuur van het Ev. Luth. Weeshuis ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 19. Huis en erf aan de Spuistraat 292. Kadaster sectie F nr. 1513. Acte van verkoop en koop door Peter Johann Matthiesen ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 20. Huis en erve, Singel 323, sectie F nr. 1581. Singel: zie ook nr. 148-185, 186-187
  1. Extract-testament van Jan Rensen en Catharina van der Steen
  2. Schepen kennis ten laste van Jan Dirk Boekweg en Catharina Höveijs, ten behoeve van Jan Rensen, groot f 6.000,-- met als onderpand het huis aan de Singel
  3. Extract acte van scheiding en verdeling der nalatenschappen van Jan Rensen en Catharina van der Steen waarbij de schepen kennis ten laste van J.D. Boekweg en C. Höveijs wordt aanbedeeld aan Mattheus Rensen
  4. Executaire verkoop door het in gebreke blijven der aflossingen der schepen kennis door J.D. Boekweg en C. Höveijs, met de memorie van lasten en veilconditiën. Het huis wordt door de rechtbank aan Mattheus Rensen toebedeeld
  5. Extract testament van Mattheus Rensen
  6. Copie der acte der verklaringen, dat Geertruij Tersteeg de universele erfgename is van Mattheus Rensen
  7. Copie der acte van procuratie tot het in veiling brengen van het perceel door Geertruij Tersteeg op Willem Rebel Jr.
  8. Extracten der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing door Geertruij Tersteeg. Kopers zijn Harmen Hendrik Straatman en Gijsbert van den Boogaard
  9. Extracten der veilingvoorwaarden, veiling en verkoop door de erven van Gijsbert van den Bogaard. Koper Georg Hendrik Ziegelaar
  10. Acte van kwitantie der kooppenningen ten behoeve van G.H. Ziegelaar
  11. Uittreksel van het procesverbaal van veiling en toewijzing door de erven van G.H. Ziegelaar. Koper Willem Roelof Barneveld
  12. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van W.R. Barneveld
  13. Afschrift der acte van verkoop en koop door W.R. Barneveld ten behoeve van Jean Bonnet Jr.
  14. Afschrift der acte van verkoop en koop door Jean Bonnet Jr. ten behoeve van Albertus Coorengel
  15. Acte van verkoop en koop door A. Coerengel ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 21. Huis en erf Singel 325, sectie F nr. 1580. Acte van verkoopen koop door Bertus Johannes van Hilst ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 22. Huis en erf, Singel 329, sectie F nr. 1578. Acte van verkoop en koop ten behoeve van N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 23. Huis en erve Singel 331. F 1577
  1. Extract testament van Dina van den Berg, weduwe van Arnoud de Jong waarbij zij tot haar enige en universele erfgenamen benoemt, Johanna Pasteuning en Agnietje Juriaans. Tevens stelt zij haar huis en erve op de Singel onder fidei-commissairverband. Met...
  2. Copie acte van surrogatie door Gerard Wijthoff, waarin hij ingeval van zijn overlijden zijn zoon Carel Wijthoff als administrateur benoemt
  3. Copie acte der boedelscheiding van Dina van den Berg, waarbij het huis in het gemeen en onverdeeld is gebleven onder administratie van G. Wijthoff
  4. Copie request aan het comité van Justitie der stad Amsterdam door Johanna Pasteuning en Agnietje Jurriaans met verzoek tot benoeming van een nieuwe administrateur wegens insolventie van Carel Wijthoff. Met verleend appointement waarbij I.H. Klant wordt...
  5. Copie authorisatie door de koning tot aanvaarding van het legaat van Dina van den Berg door de Diaconie der Ev. Luth. Gemeente
  6. Copie authorisatie door de diakenen der Ev. Luth. Gemeente op de oud-penningmeesteren der diaconie H.F. Welling, J.F. Georgy en J.H. Timme, tot het afhandelen van alle zaken betreffende erfenissen en legaten
  7. Afschrift der acte van afgifte van het huis aan de gemachtigden der Lutherse Diaconie daar deze door het overlijden der beiden fidei-commissaire erfgenamen, tot de vrije en onbelaste eigendom gerechtigd is
  8. Afschrift der acte van dading tussen de erven der overleden fidei-commissaire erfgenamen en de Lutherse Diaconie
  9. Uittreksel der memorie van lasten en veilconditiën met afschrift van het procesverbaal van veiling en toewijzing door gemachtigden van de Lutherse Diaconie. Koper Fredericus Bernardus Fushuizen
  10. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van F.B. Fushuizen
  11. Procesverbaal der veiling en toewijzing door de erven van F.B. Fushuizen. Koopster Alida Johanna Petrus Paulus Maria Wierdels
  12. Bewijs van niet bestaande hypothecaire inschrijvingen en kadastraal uittreksel ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 24. Twee huizen en erven aan de Singel en Kaatsbaangang 339 en 341. F 1572 en 1573. Acte van verkoop en koop door Pieter Bindt ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 25. Huis en erve Singel 343. F 1571
  1. Procesverbaal van veiling en toewijzing met de veilingvoorwaarden op verzoek der erven van Hendrik Verhoef. Koper Jan Christoffel Hakke
  2. Acte van kwitantie en décharge ten behoeve van J.Ch. Hakke
  3. Acte van verkoop en koop door J.Ch. Hakke ten behoeve van Geertruida Helena Wassenaar
  4. Acte van verkoop en koop door G.H. Wassenaar ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 26. Huis en erve Singel 345. F 1570. Acte van verkoop en koop ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 27. Huis en erve Singel 347, met karrenbergplaats Vliegende Steeg 6. F 4878
  1. Procesverbaal der veiling en toewijzing door de erven van Rudolf Hendrik Zabel. Koper Gerard Wilhelm Essen
  2. Afschrift der acte van kwitantie ten behoeve van G.W. Essen
 28. Acte van verkoop en koop door G.W. Essen ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 29. Kaatsbaangang tussen Singel 331-341. Uittreksels kadastraleplan en legger
 30. Huis en erve Vliegende Steeg 2, sectie F nr. 1515
  1. Afschrift procesverbaal van veiling en toewijzing ten verzoek van Jan Fredrik Hendriks. Koopster Mietje Ooms
  2. Procesverbaal der veiling en toewijzing ten verzoek van de erfgenaam van Mietje Ooms. Koper Hendrik Zwart
  3. Acte van kwitantie en consent tot overschrijving ten behoeve van Hendrik Zwart
  4. Acte van verkoop en koop door Hendrik Zwart ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 31. Huis en erve Vliegende Steeg 4, sectie F nr. 1515
  1. Uittreksel van het procesverbaal van veiling en toewijzing ten verzoeke der erven van Jan Oosterman, weduwnaar van Elisabeth Hoppe. Koper Friedrich Conrad Stähle
  2. Afschrift der acte van kwitantie ten behoeve van F.C. Stähle
  3. Acte van verkoop en koop door F.C. Stähle ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 32. Huis en erve Vliegende Steeg 5, sectie F nr. 1517
  1. Procesverbaal van veiling en toewijzing op verzoek der erven van Cornelia Louisa Labes. Koper Adriaan Beijerbacht
  2. Acte van kwitantie ten behoeve van A. Beijerbacht
  3. Scheiding en verdeling der gemeenschappelikjke boedel welke in eerste echt heeft bestaan tussen Adriaan Beijerbacht en Maria van Zeeland, de nalatenschap van Maria van Zeeland, voorts de gemeenschappelijke boedel uit de tweede echt tussen A...
  4. Afrekening betreffende de koop van het perceel door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 33. Huis en erve Pijlsteeg 2, sectie G nr. 4819. Afschriften van het procesverbaal der veiling, der acte de Command en der acte van kwitantie der kooppenningen. Geveild ten verzoeke van Judith Penha. Kopers: Hendrikus Jacobus Friebel en Jacobus Bogget...
 34. Damstraat 3, sectie G nr. 4979. Voorlopig koopcontract en overeenkomst waarbij J. Lensing, als directeur der N.V. Lensing's Manufacturenhandel, het winkelhuis en erve verkoopt aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'

VARIA EIGENDOMMEN IN AMSTERDAM

 1. Damstraat 11
  1. Huurcontracten waarbij N.F. Willaars verhuurt aan Eduard Gerzon het winkelhuis aan de Damstraat 11
  2. Bestek en voorwaarden der aanbesteding van een gedeeltelijke verbouwing aan het perceel Damstraat 11
  3. Diverse uittreksels der kadastrale legger
  4. Kennisgeving door B. en W. van Amsterdam van de vernummering der percelen na de verbouwing
 2. Arnhem, Roggestraat 6
  1. Procesverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing ten verzoeke van Isaac Levis Jacobs en Heijman Levie Jacobs. Koper Stephanus Johannes Christophorus Arntz, van een kapitaal winkelhuis en erve in de Roggestraat met daarachter gelegen pakhuis...
  2. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van S.J.C. Arntz
  3. Acte van verkoop en koop door S.J.C. Arntz ten behoeve van Engelbert Wiegman van Heuven
  4. Acte van verkoop en koop door Engelbert Wiegman van Heuven ten behoeve van Geurt Alexander van Heuven
  5. Acte van verkoop en koop door Geurt Alexander Heuven ten behoeve van Johan George Donath
  6. Sommatie aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' tot het stoppen van de werkzaamheden enz. op het open plaatsje achter het perceel Roggestraat 6
  7. Bewijzen van onbezwaardheid en kadastrale uittreksels aangaande Roggestraat 6 met verklaring van commissarissen van de door hen afgegeven goedkeuring tot aankoop der percelen O nr. 5815 (vroeger 3756) O nr. 2744 en O nr. 3921
 3. Roggestraat 7
  1. Acte van verkoop en koop door Gerritje Hupkes, weduwe van J.P.A. Burgers, ten behoeve van Nicolaas Thomas Franken van een huis en erve aan de Roggestraat, sectie O nr. 245
  2. Bericht van notaris aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' der ontvangst der gelden tot voldoening der koopsom
 4. Arnhem, Bovenbeek. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van Geurt Alexander van Heuven van huis en erf op de Bovenbeek, kadaster sectie O nr. 3757
 5. Dordrecht, 2 winkelhuizen en erven Voorstraat 246-248
  1. Acte van verkoop en koop door Leendert Schillemans Leendertszoon ten behoeve van Cornelis Hiensch, van een huis en erve aan de Voorstraat, getekend D 899, sectie H nr. 1668
  2. Acte van verkoop en koop door Willem Schillemans Leendertszoon van een huis, gebouw en erf aan de Voorstraat getekend D900 sectie H nr. 1669, ten behoeve van Cornelis Hiensch
  3. Acte der scheiding der onroerende goederen van de gemene boedel van het echtpaar C. Hiensch-C.M. Vuurman waarbij winkelhuis en erf aan de Voorstraat 248, sectie H nr. 1668 en 1669 wordt toebedeeld aan Cornelis Hiensch
  4. Acte van verkoop en koop door Johannes Hoebée van een winkelhuis en erf aan de Voorstraat 246, sectie H nr. 1652 ten behoeve van Hendrik Tieleman Hiensch
  5. Acte van verkoop en koop van 2 winkelhuizen en erven aan de Voorstraat 246-248 door Hendrik Tieleman Hiensch ten behoeve van Gerhard Willem Fryling
  6. Acte van afstand vruchtgebruik en vestiging lijfrente met hypotheekstelling tussen H. Tieleman Hiensch en echtgenote en G.W. Fryling
  7. Diverse stukken betreffende de overname door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' van de percelen Voorstraat 246-248 o.a. bewijs van onbezwaardheid, kadastraal uittreksel, correspondentie lening, borgstelling G.W. Fryling ten behoeve van H...

266-299 'S-GRAVENHAGE

 1. 's-Gravenhage, Gortstraat 3
  1. Acte van verkoop en koop door Andries Jacob Wagner en Anna Carolina Wagner van een huis en erve in de Gotstraat, wijk S nr. 208, kad. Sectie F. nr. 127 ten behoeve van Johannes Lambertus Delboij
  2. Processenverbaal van veiling en toewijzing ten verzoeke dererven van J.L. Delboij van een winkelhuis, erf en plaatsje Gortstraat 3, sectie F nr. 127, koper Franciscus Petrus Josephus Quant
  3. Acte van scheiding en verdeling der nalatenschappen van F.P.J. Quant waarbij het perceel wordt toebedeeld aan Anna Cornelia Maria Quant
  4. Acte van verkoop en koop van het perceel door A.C.M. Quant ten behoeve van Fredericus Nicolaas Vincentius Quant
  5. Acte van geldlening met hypotheekstelling ten behoeve van F.N.V. Quant en ten laste van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' met als waarborg huizen en erven aan de Gortstraat 3, Kettingstraat 1 en Veenestraat 32
 2. 's-Gravenhage-Gortstraat 5. Acte van verkoop en koop door de N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed 'Profijt' van het huis en erf aan de Gortstraat nr. 5, sectie F nr. 126, ten behoeve van Johannes Gijsbertus van Kralingen
 3. 's-Gravenhage, Gortstraat 7-7a
  1. Procesverbaal der publieke verkoop en toewijzing ten verzoek der N.V. 'Zuid-Hollandsche Hypotheekbank' van het winkelhuis met bovenwoning aan de Gortstraat 7-7a, sectie F nr. 125.Kopers P.H.J. Mumsen, J.F.W. van der Haagen en M.J. van der Haagen
  2. Acte van verkoop en koop door P.H.J. Mumsen, J.F.W. van derHaagen en M.J. van der Haagen van het perceel ten behoeve van Alexander Roelof Citroen
 4. 's-Gravenhage, Gortstraat 9 en Veenestraat 42
  1. Acte van het aangaan der vennootschap onder de naam, de firma N.V. 'Blankewaardt en Schoonhoven voorheen G.C. Visser' waaruit blijkt de twee vennoten ieder de helft hebben ingebracht van het huis en erf aan de Veenestraat 42, sectie F nr. 107
  2. Acte van verkoop en koop van het huis en erf aan de Gortstraat 9 sectie F nr. 124, door Abrajette Johanna Maria van Rijn en Johanna Maria Theresia van Rijn ten behoeven der N.V. 'Blankewaardt en Schoonhoven voorheen G.C. Visser'
  3. Bewijs van onbezwaardheid en kadastraal uittreksel betreffende de percelen Veenestraat 42 en Gortstraat 9 op naam der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 5. 's-Gravenhage, Gortstraat 11, 13-13a en Veenestraat 48
  1. Processenverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing, ten verzoeke der erven van het echtpaar van Gelder-van Noorden, van winkelhuis en erve aan de oostzijde van de Veenestraat 48 en huis en erve met achterhuis aan de westzijde van de...
  2. Processenverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing van een winkelhuis en erf, aan de Veenestraat 48 ten verzoeke van Emanuel van Gelder. Koper Johannes de Waal
  3. Processenverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing ten verzoek der erven van Isabella Theodora Hoek, van een winkelhuis en erve aan de Gortstraat 13 en een winkelhuis en erve aan de Gortstraat 11. Koper Jacobus de Zwart
  4. Acte der scheiding en verdeling van de nalatenschappen van Abraham Klinker, waarbij het winkelhuis en erf aan de Gortstraat 11 wordt toebedeeld aan diens weduwe Hendrika van der Kwast
  5. Processenverbaal veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing ten verzoeke der erven van Jacobus de Zwart van het huis en erf aan de Gortstraat 13-13a, sectie F 1075. Koper Johannes de Waal
  6. Voorlopig koopcontract waarbij Johannes de Waal aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' verkoopt de percelen Veenestraat 48 en Gortstraat 13, respectievelijk sectie F nr.1217 en F nr. 1075
  7. Acte van transport van het winkelhuis en erve aan de Veenestraat 48 en van het huis en erf aan de Gortstraat 13-13a door J. de Waal aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' met vestiging van hypotheek ten laste der N.V. 'Gebroeders Gerzon's...
  8. Verhuurcontracten van het bovenhuis Gortstraat 13 door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' aan diverse huurders
 6. 's-Gravenhage, Veenestraat 34
  1. Opdracht en transport van het huis en erve aan de oostzijde van de Veenestraat, wijk L nr. 185, door Jacob Berger ten behoeve van Mattheus Weve
  2. Acte van verkoop en koop door Martinus Johannes Delboij van het winkelhuis met erve aan de Veenestraat, hoek Kettingstraat en Gortstraat nr. 1, sectie F nr. 128, ten behoeve van Wilhelmus Johannes Petrus Muns
  3. Acte van verkoop en koop van het pand en erve op de hoek van de Kettingstraat en Gortstraat nr. 1, sectie F nr. 1221, door Caatje Simons ten behoeve van de N.V. firma 'Iserief en Zonen'
  4. Scheiding en verdeling der onroerende goederen der ontbonden N.V. firma 'Iserief en Zonen' waarbij aan A.G.H. Iserief worden toebedeeld het winkelhuis en erf Veenestraat 34 en winkelhuis en erf Gortstraat 1, respectievelijk Sectie F nr. 934 en F nr. 1221
  5. Voorlopig koopcontract der twee ineenlopende winkelhuizen met bovenwoningen en erven aan de Veenestraat 34, Kettingstraat 3 en Gortstraat 1
 7. 's-Gravenhage, Veenestraat 36-38
  1. Acte van verkoop en koop op lijfrente van een winkelhuis en erve Veenestraat 38 en een winkelhuis en erve Veenestraat 36. Koperr David Sarluis en Cornelia van Cleeff ten behoeve van Salomon Abraham Levisson en Rosette van Cleef
  2. Acte van verkoop en koop, door S.A. Levisson en R. van Cleef ten behoeve van Levij Limburg en Barend van Raalte, der beide percelen
  3. Acte der scheiding en verdeling der geoderen van de Vennootschap 'Louis Limburg en Compagnie' waarbij de percelen worden toebedeeld aan Levy Joseph Limburg
  4. Voorlopig koopcontract waarbij de erven van L.J. Limburg de percelen verkoopt aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 8. 's-Gravenhage, Veenestraat 40
  1. Acte van verkoop en koop van het huis met erf Veenestraat 40, sectie F nr. 1220, door H.J. Hols ten behoeve van L.W.A.L. Heuvelmans
  2. Bewijs van onbezwaardheid en kadastraal uittreksel betreffende perceel Veenestraat 40 ten name van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 9. 's-Gravenhage, Veenestraat 44. Acte van verkoop en koop van het winkelhuis met erf aan de Veenestraat 44, sectie F nr. 1219, door J. Kips Bernarduszoon ten behoeve van Aron de Vries
 10. 's-Gravenhage, Veenestraat 46. Acte van verkoop en koop van het huis met erve aan de noordoostzijde van de Veenestraat 46, sectie F nr. 111, door J.J. van Bijsterveld ten behoeve van H.A. Storms
 11. Stukken betreffende de afwatering van een perceel in de Veenestraat. 1603, 1661 en 1662
 12. Rekeningen en werkzaamheden aan de diverse percelen te 's-Gravenhage, waarbij aanbesteding en inschrijvingen tot levering en uitvoering van een electrische installatie in het perceel Hofweg, welk als magazijn werd gebruikt
 13. Contract gaslevering voor perceel Gortstraat 3
 14. Groningen, Vischmarkt 9
  1. Huurcontract waarbij Thomas Tjepkema aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' verhuurt, met recht en verplichting tot koop, het pand Vischmarkt 9
  2. Acte van schuldig erkenning door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' van onbetaald gebleven kooppenningen voor het pand Vischmarkt 9, ten behoeve van T.M. Tjepkema
  3. Kwitantie der kooppenningen, bewijs van onbezwaardheid en enige correspondentie
 15. Vischmarkt 11. Kwitantie van notaris voor aankoopkosten van het perceel Vischmarkt 11 ten behoeve van N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 16. Vischmarkt 13
  1. Afschrift der akte van verkoop en koop van een winkelhuis en erf aan de noordzijde van de Vischmarkt nr. 13, sectie K nr. 1320, door de N.V. Algemene confectiehandel van C. en A. Brenninkmeijer', ten behoeve van Mozes Cohen Frederikzoon
  2. Afschrift der akte van huurovereenkomst waarbij M. Cohen Fzn. het winkelhuis met erf Vischmarkt 13 verhuurt aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
  3. Correspondentie betreffende de aankoop van perceel Vischmarkt 13 door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 17. Correspondentie betreffende de aankoop van een flatwoning Lingestraat 54 door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 18. Guldenstraat 6
  1. Acte van verkoop en koop van een winkelbehuizing aan de Guldenstraat, getekend K nr. 4 met achteruitgang in de Vuilegang sectie K nr. 4, door Geesje Dominering ten behoeve van Berend Meek en T.J.A. Loor
  2. Acte van verkoop en koop van een winkelbehuizing, getekend K 4, met achteruitgang in de Burengang, in de Guldenstraat, sectie K nr. 4 door B. Meek en T.J.A. Loor ten behoeve van Hendrik van der Veen
  3. Huurcontract waarbij H. van der Veen aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' verhuurt, met recht tot koop, het winkelhuis aan Guldenstraat 6
  4. Deurwaardersexploits waarin de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' laat aanzeggen en betekenen aan de erven van H. van der Veen, van het recht tot aankoop van perceel Guldenstraat 6, ingevolge artikel 6 der huurovereenkomst
 19. Haarlem
  1. Extract van het procesverbaal van veiling en toewijzing van een huis in de Groote Houtstraat met aandeel in een poort uitkomende in de Koningstraat, huis en erf sectie C nr. 869, steeg sectie C nr. 833 ten verzoeke der erven van Hendrik Gerritsen...
  2. Stukken betreffende de echtscheiding tussen A.J. Bronkhorst en Angelina Aletta van den Berg
  3. Overeenkomst tussen Adriaan Johannes van der Steur en Neeltje Eichhorn, geboren Boon, waarbij van der Steur, als eigenaar van het poortje bijbehorend aan perceel Groote Houtstraat 50 en uitgang hebbend in de Koningsstraat, vergunning verleend aan N...
  4. Afschrift der acte van verkoop en koop van het huis en erf Koningstraat 43, sectie C nr. 831, door Jacob Simons ten behoeve van Johan Christiaan Martin
  5. Overeenkomst tussen de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' met W.J.B. van Liemt betreffende opzegging van huurcontract door laatstgenoemde, waaruit blijkt dat de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' d.d. 1920 apr. 30 eigenaresse is geworden...
 20. Leeuwarden
  1. Copie acte van overdracht van de winkelbehuizing aan de Nieuwestad nr. 124-126 met aan- en toebehorende panden, sectie B nr. 3723 ten behoeve van Jan van der Linden
  2. Copie acte van verkoop en koop van het winkelhuis met erf en grond aan de Nieuwestad 124-126 met het gebouw aan het Ruyterskwartier, sectie B nr. 3723 ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
  3. Copie acte van verkoop en koop door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' ten behoeve van de N.V. M.A.V.O. maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen
  4. Stukken betreffende het bezwaard zijn met erfdienstbaarheid van het perceel inzake niet hoger mogen bouwen
  5. Taxatie en rapporten betreffende het perceel
  6. Huurcontracten van het perceel, waarbij Gerzon het pand huurt
  7. Huurcontracten van het perceel, waarbij Gerzon het pand verhuurt
  8. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met Jan van der Linden
  9. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met het Leeuwarder Woningbureau S. Hellema betreffende huur en verhuur
  10. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met de huurders
  11. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met de N.V. Hema en de N.V. Magazijn de Bijenkorf
  12. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met notarissen
  13. Sollicitaties voor het eventueel opnieuw te openen filiaal
  14. Offertes voor eventuele verbouwing van het weer te openen pand
  15. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Brand Waarborg Mij.
  16. Diverse ingekomen en copieën van uitgaande stukken
  17. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende oorlogsschaderegeling
 21. Leiden
  1. Processenverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing van een heerenhuis en erve aan de noordzijde van de Breestraat, wijk 4, nr. 144, sectie G nr. 1406, ten verzoeke van Willem Zeilstra. Koper Johannes Cornelis Meijsing
  2. Processenverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing van een huis en erf Breestraat 123, sectie G nr. 267 ten verzoeke der erven van het echtpaar C.P.H. van Zeijl-A.A.J.Ootmar. Kopers: David J.C. Speet en Joseph A.A. Saroni
 22. Nijmegen, Korte Burchtstraat 17-19
  1. Acte van verkoop en koop door Anna Maria Roos en Maria Anna Roos ten behoeve der Sint Dominicusstichting, gevestigd te Huissen, van een huis en erf aan de Burchtstraat, sectie C nr. 248
  2. Acte van bekrachtiging door commissarissen van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' van de aankoop van het perceel huis en erf aan de Korte Burchtstraat 17-19 sectie C nr. 248, met bewijs van onbezwaardheid
 23. Rotterdam, Schiedamsche Dijk en Leuvehaven
  1. Procesverbaal van veiling en toewijzing van een pand bestaande uit winkelhuis met 2 afzonderlijke bovenwoningen en erve aan de Schiedamsche Dijk, wijk 3 nr. 65, sectie H nr. 1044 ten verzoeke van Johan Hendrik Willem Swellengrebel. Koper Johan Wilhelm...
  2. Bewijzen van onbelastbaarheid, kwitantie voor kosten van overdracht en bericht van notaris der toezending van het afschrift der koopacte aan de directie van Gerzon, aangaande de panden Schiedamschendijk nr. 10 en 12 en Leuvehaven 11 en 13
  3. Acte van verkoop en koop van een pand bestaande in een timmermanswerkplaats met woonhuis, bovenhuis en erve aan de westzijde van de Leuvehaven 15, sectie H nr. 1453, met vrije in-en uitgang naar de Schiedamsche Dijk door Joannes H.A. van Baren ten...
  4. Acte van verkoop en koop van een pand bestaande in benedenhuis met woonhuis, bovenhuis en erve aan de Westzijde van de Leuvehaven 15-17 met vrije in- en uitgang naar de Schiedamsche dijk door K.J. Wijlacker ten behoeve van Aaltje Bordewijk, weduwe van...
  5. Procesverbaal van veiling en toewijzing van een dubbel herenhuis, ingericht tot twee woonhuizen en erven, aan de Leuvehaven 15-17 met vrije in- en uitgang naar de Schiedamschendijk ten verzoeke van Catharina Elisabeth Muller, dochter en erfgename van...
  6. Bewijs van onbezwaardheid en kadastraal uittreksel betreffende perceel sectie H nr. 2256
  7. Afschrift der acte van verkoop en koop door B. en W. van Rotterdam ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' van de panden aan de Leuvehaven nr. 1, 3, 5, 7, 9; Soetensteeg nr. 2; Schiedamschedijk nr. 2, 4, 6, 8, benevens de grond...
  8. Overeenkomst met de gemeente Rotterdam waarbij Gerzon het recht krijgt de passage te onttrekken aan het openbaar voetgangersverkeer en in gebruik te nemen als winkelruimte
  9. Overeenkomst met de gemeente Rotterdam waarbij Gerzon het recht krijgt de voormalige passage blijvend als winkelruimte te gebruiken
  10. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende de onroerende eigendommen in Rotterdam, na 1932 veelal over de voetgangerspassage
  11. Overzicht van de gang van zaken betreffende de voetgangerspassage
  12. Krantenartikelen betreffende de passage
  13. Diverse foto's
 24. Utrecht, Massegast-Wijk D nr. 403-sectie C nr. 1248. Acte van verkoop en koop van huis met bovenhuis aan de noordzijde van de Massegast, Wijk D nr. 403-sectie C nr. 1248, door Engelina Maria Plieger ten behoeve van Willem van Wijk
 25. Massegast 7, Wijk D nr. 404-sectie C nr. 1249. Procesverbaal van veiling en toewijzing van huis en bovenwoning, erf en grond, ten verzoek van Jacobus van Rooijen, gelegen aan de noordzijde van de Massegast 7, sectie C 1249. Koper Pieter Albertus de Kok
 26. Utrecht, Massegast-Wijk D nr. 405-sectie C nr. 1250
  1. Acte van verkoop van koop van een huis, erf en grond aan de Westzijde van de Massegast, wijk D nr. 405-sectie C nr. 1250, door Everhardus Cornelis Spoor ten behoeve van Hendrik van Oort
  2. Procesverbaal van veiling en toewijzing van het huis met erf en grond aan de westzijde van de Massegast, wijk D nr. 405-sectie C nr. 1250, ten verzoeke der erven van Hendrik van Oort. Koper Petrus Johannes Cnoops, echtgenoot van Christina van Oort
  3. Acte van verkoop en koop van het huis met erf en grond aan de westzijde van de Massegast, wijk D nr. 405-sectie C nr. 1250, door de erven van Christina van Oort ten behoeve van Arie Agterberg
  4. Acte van verkoop en koop van het huis met erf en grond aan de westzijde van de Massegast, wijk D nr. 405-sectie C nr. 1250, door Arie Achterberg ten behoeve van Gerardus Verbiest
 27. Massegast, wijk D nr. 406-sectie C nr. 1251
  1. Acte van koop en verkoop van 'zekere Camer, off woninge, Erff en grond' aan de westzijde in de hooge Massegast, door Justus van Toornenbergen ten behoeve van Hendrik Vonk
  2. Acte van koop en verkoop van 'zekere Kamer of wooninge' aan de westzijde in de Hooge Massegast, door Jannetje Jaarsveld, weduwe en erfgename van Hendrik Vonk, ten behoeve van Jan Eijsendoorn
  3. Processenverbaal van veilingvoorwaarden, veiling, toewijzing en kwitantie van een 'huizing of woning met den grond' aan de noordwestzijde van de Massegast, wijk D nr. 406, ten verzoeke der erven van Johanna Vierink. Koper Dirk Hoff
  4. Processenverbaal van veilingvoorwaarden, veiling, toewijzing en kwitantie ten verzoeke van Cornelis van den Bosch van een kamer of woning aan de oostzijde in het Hekelsteegje, wijk D nr. 387. Koper Dirk Hoff
  5. Acte van verkoop en koop door Dirk Hoff van een kamer of woning in de Massegast, wijk D nr. 406-sectie C nr. 1251, een kamer of woning aan de westzijde van het Hekelsteegje, wijk D nr. 387-sectie C nr. 1231 ten behoeve van Jacobus van Stockum
 28. Oude Gracht-wijk D nr. 43-sectie C nr. 1252. Acte van verkoop en koop van een huis, erf en grond met kelders en kluis,aan de zuidzijde van de Oudegracht nr. 14, wijk D nr. 43-sectie C nr. 1252, met het huisje achter het groote huis en uitkomende in de...
 29. Oude Gracht, hoek Massegast. Huurcontracten waarbij Johanna Elisabeth de Goeij aan Jan Spijkerman verhuurt een winkelhuis aan de Oude Gracht nr. 14, hoek Massegast, alsmede het pakhuis daarachter
 30. Oudegracht, hoek Hekelsteeg-wijk D nr. 44-sectie C nr. 1230. Acte der scheiding en verdeling der gemeenschap van goederen bestaand hebbende tussen J.U. Schmitz en H.A.E. Tap waarbij het huis met bakkerij aan de Oude Gracht op de hoek van de Hekelsteeg...
 31. Hekelsteeg 4-sectie C nr. 1232. Uittreksel procesverbaal van veiling en toewijzing van een huis met erf en grond aan de zuidzijde van de Hekelsteeg nr. 4, ten verzoeke der erven van Evert Hermanus Oudt. Koper Willem Houthuis
 32. Hekelsteeg 6-sectie C nr. 1233. Procesverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing van een huis met grond aan de oostzijde van de Hekelsteeg nr. 6, sectie C nr. 1233, ten verzoeke van erven van T. van Tellingen-H. van Lankeren. Koper Willem...
 33. Varia Utrecht
  1. Bewijzen van onbezwaardheid van diverse percelen met bijlagen
  2. Stukken betreffende onteigening en overdracht aan de gemeente Utrecht van werf, werfmuur en balie voor perceel Oudegracht 161
 34. Voortaxaties behorende bij polissen van brandassurantie, uitgevoerd door bouwkundigen W.C. Deenik Jr. en W.C. Deenik Jr. zoon
 35. Geldleningen met hypotheekstelling ten laste der N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen, veelal met bijlagen zoals borderellen en staten van hypothecaire inschrijvingen, goedkeuring en machtiging der vergadering van aandeelhouders, kadastrale...
  1. Acte der geldlening ten behoeve van Jacobus Hoogendijk Arijszoon, groot f 35.000,-- met waarborg huizen en erven te Amsterdam
  2. Acte der geldlening groot f 10.000,-- met als waarborg huizen en erven te Amsterdam, ten behoeve van Jacobus Hoogendijk Arijszoon
  3. Acte van borgtocht ten behoeve der N.V. Crediet Vereeniging te Amsterdam door J. Gerzon, M. Gerzon, H. Jonas en S. Stierstadt voor de gebroeders Gerzon
  4. Acte der geldlening met als waarborg huizen en erven te Amsterdam, groot f 25.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank'
  5. Acte der geldlening, groot f 15.000,-- met als waarborg huizen en erven te Amsterdam, ten behoeve van Lucie Manus
  6. Acte der geldlening, groot f 100.000,-- ten behoeve der Amsterdamsche Hypotheekbank met als waarborg huizen en erven te Amsterdam
  7. Acte der geldlening, groot f 22.500,-- ten behoeve der N.V. 'Zuid Hollandsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Haarlem
  8. Acte der geldlening, groot f 190.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank', met als waarborg huizen en erven te Amsterdam
  9. Acte der geldlening, groot f 5.000,-- ten behoeve der N.V. 'Zuid Hollandsche Hypotheekbank' met als waarborg huis en erve te Zandvoort
  10. Acte der geldlening, groot f 60.750,-- ten behoeve der N.V.de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam en Haarlem
  11. Acte van hypotheekstelling ten behoeve der N.V. 'Amsterdamsche Bank' tot zekerheid van verleend of te verlenen crediet, met borgstelling van f 90.000,--
  12. Acte van geldlening, groot f 110.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven in den Haag
  13. Acte van geldlening, groot f 500.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam, Haarlem, Leiden en Arnhem
  14. Acte van hypotheekstelling tot zekerheid van crediet, groot f 15.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huis met erf te Amsterdam
  15. Acte van hypotheekstelling tot zekerheid van crediet, groot f 25.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam en Leiden
  16. Acte van geldlening, groot f 300.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Rotterdam
  17. Acte van geldlening, groot f 50.000,-- ten behoeve der N.V.de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Haarlem-Amsterdam-Leiden-Arnhem-den Haag en Rotterdam
  18. Acte van geldlening, groot f 35.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam-Haarlem-Leiden-Arnhem-den Haag en Rotterdam
  19. Acte van geldlening, groot f 625.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam-Haarlem-Leiden-Arnhem en Utrecht
  20. Acte van geldlening, groot f 220.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Den Haag
  21. Acte van geldlening, groot f 225.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Utrecht-Amsterdam-Haarlem-Leiden en Arnhem
  22. Acte van geldlening, groot f 69.000,-- ten behoeve der N.V. 'Nationale Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Arnhem
  23. Acte van geldlening, groot f 170.000,-- ten behoeve der N.V. 'Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam
  24. Acte van geldlening, groot f 970.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam-Haarlem-Leiden en Utrecht
  25. Acte van geldlening, groot f 550.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Den Haag
  26. Acte van hypotheekstelling tot zekerheid van crediet, groot f 14.550,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg grond met opstal te Utrecht
  27. Acte van geldlening, groot f 1.500.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank met waarborg huizen en erven te Amsterdam en den Haag
 36. Geldleningen ten behoeve van Gerzon
  1. Acte der geldlening, groot f 6.500,-- ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' met als waarborg het huis en erf te Zandvoort aan de Haltestraat 1 ten laste van C.F.G. Roest
  2. Diverse schuldaflossingen aan Gerzon

AANDELEN

 1. Aandelen der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
 2. Aandelenregister der N.V. Gebroeders Gerzon
 3. Bekendmaking der uitgifte van duizend preferente aandelen àf 1.000,-- nominaal
 4. Bekendmaking der uitgifte van 500 preferente aandelen à f 1.000,-- nominaal
 5. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende het dividend der preferente aandelen
 6. Artikel in 'De Winkelier' betreffende de uitgeschreven lening van Gerzon
 7. Diverse tijdschriften met artikelen betreffende de dividenduitkering op de preferente aandelen door Gerzon
 8. Enige oude aandeelbewijzen in de Europeesche Spoorwegwaarden, afdeling Stuhlweissenburg-Raab-Graz

DEVIEZENVERORDENING IN DUITSLAND

 1. Ingekomen stukken betreffende betalingen aan Duitse leveranciers
 2. Nota's en kwitanties betreffende de betalingen aan de Duitse leveranciers
 3. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende de betalingsmoeilijkheden met de Duitse leveranciers
 4. Dossiers van rechtskundigen enz. betreffende processen en overeenkomsten inzake de deviezen moeilijkheden
  1. Dossier Mr. G.H.W. Worst te Amsterdam
  2. Dossier Dr. George Ott, advocaat te Basel
  3. Gecompromeerd dossier Lüscher en Cie.
  4. Dossier Dr. A. Platz

OORLOGSTOESTAND EN HERSTEL

 1. Stukken betreffende de werkzaamheden van de 'Wirtschaftsprüfer' Paul Binder in verband met de liquidatie der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' door de Duitse autoriteiten waarbij Binder als liquidateur optrad
  1. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken van het bureau van Paul Binder met balansverslagen e.d.
  2. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken tussen Paul Binder, W. Schönherr als 'Verwaltungstreuhändler' en W. Spiecker als nieuwe eigenaar van de firma 'Gerzon' Modemagazijn
  3. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Amsterdamsche Bank
  4. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Deutsche Revisions- und Trendhand-Aktiengesellschaft
  5. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de advocaat en procureur M.H.H. Franssen
  6. Ingekomen en copieën met de Handelstrust West N.V.
  7. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met diverse Kamers van Koophandel en Fabrieken
  8. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de N.A.G.U. (Niederländische Aktiengesellschaft für abwicklung von Unternehmungen)
  9. Varia van ingekomen en copieën van uitgaande stukken
 2. Gegevens betreffende de toestand waarin de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' na de oorlog werd aangetroffen, de pogingen tot herstel en rechtsherstel enz.
 3. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de beheerders vereffenaars van de Vermögensverwaltungs- und Renten-Anstalt (V.V.R.A.) betreffende de Vordening van de N.V. Gerzon's Modemagazijnen
 4. Stukken betreffende W. Spiecker
  1. Balansen, taxaties enz. betreffende de firma Gustav Cords te Berlijn, Bremen en Köln waarvan Spiecker een der directeuren was
  2. Diverse financiële bescheiden betreffende W. Spiecker
  3. Telexberichten
  4. Gegevens betreffende de Vordeningen op W. Spiecker
  5. Vrachtbrieven van uit Nederland vervoerde goederen en 'Durchlasscheine' op naam van W. Spiecker en echtgenote
  6. Alfabetische naamklapper met telefoonnummers, vermoedelijk afkomstig van W. Spiecker
  7. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Centrale Vermogens-Opsporingsdienst en diverse andere instanties
  8. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Consul-Generaal der Nederlanden in Duitschland, A. Millenaar
  9. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende de afwikkeling van het bankkonto van W. Spiecker bij de Berliner Commerz-Bank
  10. Stukken betreffende het proces N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' contra W. Spiecker
 5. Stukken betreffende rechtsherstel inzake de onroerende goederen, N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' contra de Landelijke Hypotheekbank N.V.
 6. Verdere stukken betreffende het rechtsherstel inzake de onroerende goederen
 7. Stukken betreffende de vordering der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' op de N.V. Vereenigde Lingeriefabrieken te Hilversum voor achterstallige huur voor het gebruik van het pand Kerkbrink te Hilversum
 8. Stukken betreffende de opsporing van machines en goederen en de afwikkeling tot teruggave daarvan
 9. Stukken betreffende de afwikkeling met de Deutsche Revisions- und Treuhand A.G.
 10. Stukken betreffende de afwikkeling met de Rijnsche Handelsbank
 11. Stukken betreffende rechtsherstel van preferente aandelen inzake Rebholz' Bankierskantoor
 12. Stukken betreffende de afwikkeling met de N.V. 'Handelstrust West'
 13. Stukken betreffende de afwikkeling van het rechtsherstel inzake de aandelen
 14. Stukken betreffende de overeenkomst der N.V. met haar oud-mededirecteur Dr. A.S.R. Stephan
 15. General Stores and Estates Limited te Londen en General Stores and Investment Company Inc. Te Panama-City
  1. Geschiedenis van het ontstaan der beide maatschappijen
  2. Stukken betreffende de oprichting van General Stores and Estates Ltd.
  3. Stukken betreffende de oprichting van General Stores and Investment Comp.
  4. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende de twee maatschappijen
  5. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met Martins Bank Limited en W. en O. Martins Limited
  6. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken van en aan Gustaaf Hamburger en Hamburger en Co-Bankierskantoor
  7. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken van en naar Lodewijk Hamburger (L. Harbury)
  8. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken van en naar Fred. Hecht
  9. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de International Corporation Company Inc. Te New York
  10. Ingekomen en copieën met de Amsterdamsche Bank
  11. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken van en naar Frank de Smit, Yvonne Gerzon en Otto Marcus
  12. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met Alfred Platz
  13. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Nederlandsche Bank en de Nederlandsche ambassadeur te Londen
  14. Balance sheets, ledges en Journal van de General Stores and Estates Ltd.
  15. Aandelenregister der General Stores and Estates Ltd.
 16. Afgegeven verklaringen, door de raad voor het rechtsherstelafdeling effectenregistratie, der aanmeldingen der effectenovereenkomstig art. 44 van het besluit Herstel Rechtsverkeer
 17. Stukken betreffende de liquidatie van de Amma-Hanna Stiftung te Zurich waarvan op naam van E. Kruize Platz f 76.000,-- aandelen der N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen zijn opgekomen
 18. Stukken betreffende het in veiligheid brengen voor eventueel oorlogsgevaar van de aandelen bij de Central Missouri Trust Company te Jefferson City, Missouri en bij The National Commercial Bank and Trust Company of Albany te Albany
 19. Contract van het leveren van goederen in consignatie tussen Gerzon en S.J. Isaacson, koopvrouw aan de Heulstraat te 's-Gravenhage
 20. Stukken betreffende dagvaardingen van de filialen Dordrecht, Tilburg, Haarlem en Rotterdam, van de Economische Politierechter in verband met de vestigingswet en speciale verkoopprijzen
 21. Damstadtaffaire, stukken betreffende het op een financieel fiasco uitgelopen feestelijke herdenking van de stiching 'Vijf Eeuwen Kalverstraat Amsterdam'
 22. Indië-Indonesië
  1. Inzendingen der uitgeschreven foto- en tekenwedstrijd met de uitslag en bekroonde inzendingen. Deze wedstrijd werd bekend gemaakt in de catalogus van 1926 voor Gerzon clientèle in Nederlands Indië
  2. Verslag van de oprichting, wezen en bestaan der afdeling Mail-orders, respectievelijk afdeling Indië, door J. de Vries-Werkendam, chef der afdeling Indië
  3. Verslag over werkzaamheden in Indië ten behoeve van 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' N.V. en voorstel om het voor de firma in Indië aanwezige kapitaal op de beste manier rendabel te maken, door R.A. Blatt
  4. Stukken betreffende de liquidatie van het Indonesische bedrijf van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' en oprichting van een Indonesische N.V., welke alle activa en passiva van het oude bedrijf overneemt, genaamd Handelsonderneming 'Wanito...
  5. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de bedrijfsleider van het Indonesische filiaal, J. Vecht
  6. Stukken betreffende schuldvordering van de N.V. Gerzon op H.J. van de Oudeweetering
 23. Afroep-orderregister
 24. Controleregister
 25. Polis autoverzekering
 26. Algemene richtlijnen voor diverse belastingen
 27. Statuten der N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen en de wijzigingen daarvan, 1916, 1918, 1921, 1931, 1946 en z.d.

PERSONEELSZAKEN

 1. Huisreglement voor het personeel
 2. Lessen voor de verkoopster, van de afdeling onderwijs van Gerzon
 3. Telefooninstructie voor het bedienend personeel, van de afdeling onderwijs van Gerzon
 4. Arbeidsovereenkomst met een leerlinge te Haarlem, Wilhelmina Metz
 5. Bericht vanaf het hoofdkantoor betreffende te nemen maatregelen in verband der tijdsomstandigheden met betrekking tot het 'personeel- en werkvolk'
 6. Verzoek hoofdkantoor aan de filialen tot opgaven van personeelsantecedenten in verband met eventueel op te richten pensioenfonds
 7. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende pensioen of gratificaties
 8. Circulaires gericht aan het personeel in de oorlogstijd
 9. Sollicitaties voor bedrijfsleider te Tilburg
 10. Incidenten met personeel
  1. Verklaring personeeslid ontvreemding van winkelgoederen
  2. Dossier betreffende frauduleuse handelingen
  3. Dossier betreffende filiaalleider te Utrecht
 11. Zuivering van het personeel in de na-oorlogsjaren
 12. Personeels- en salarisstaten
 13. Voornaamste bepalingen uit de pensioenwet

PERSONALIA, JUBILEA EN OPENING GEBOUWEN EN FILIALEN

 1. Lion Gerzon
  1. Artikel ter herinnering aan Lion Gerzon door M.S. de Vries geschreven naar aanleiding van het overlijden van Lion Gerzon
  2. Foto's der crematieplechtigheid van Lion Gerzon
  3. Brieven van familieleden Auguste en Paul Servos aan Lion Gerzon, speciaal over moeilijkheden in het drukkerijbedrijf Servos en Weinberg te Aken
 2. Eduard Gerzon
  1. Brief van Eduard Gerzon aan zijn moeder Sara Schaap, brief van Sara Schaap aan de vrouw van Eduard Gerzon, Sopia Marx, brief van Eduard Gerzon aan Jozef Gerzon te Groningen
  2. Een onderhoud met Eduard Gerzon, artikel in het commercieelweekblad 'Middenkoers'
  3. Interview met Eduard Gerzon ter gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaatschap van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad
  4. Oorkonde welke Eduard Gerzon door het gezamenlijk personeel der N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen werd aangeboden bij zijn 25-jarig lidmaatschap der Kamer van Koophandel
  5. Krantenknipsels bij het overlijden van Eduard Gerzon
  6. Overzicht van de werkzaamheden van Eduard Gerzon in de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Op verzoek van de heer Wolff toegezonden door het secretariaat der kamer
  7. Tekening van Eduard Gerzon door Jo Spier
  8. Album betreffende de 'Indische reis' van Eduard Gerzon met o.a. een eigenhandig geschreven overzicht der studie- en zakenreis welke geleid heeft tot de Gerzonvestigingen in Nederlands Oost-Indië. Verder aan hem toegezonden brieven en telegrammen, krant...
  9. Karakterschets van de Gebroeders Gerzon in 'Morks Magazijn'
 3. Arthur Marx
  1. Bericht aan Arthur Marx van zijn ontslag door 'der Treuhändler'
  2. Interview met Arthur Marx, in de zakenwereld van 1949 juli 2
  3. Artikeltje in 'International Textiles' bij de 70ste verjaardag van Arthur Marx
  4. Stukken betreffende de 80ste verjaardag van Arthur Marx
   1. Uitnodigingen voor de te houden receptie
   2. Stukken betreffende de pers, zoals door Gerzon verstrekte biografische gegevens, persartikelen e.d.
   3. Ingekomen felicitaties e.d.
   4. Dankbetuigingen van Arthur Marx
   5. Opening van een speciale rekening 'A. Marx 80 jaar' bij de Amsterdamsche Bank voor liefdadige doeleinden, met staten der afgedragen bedragen aan diverse instellingen
   6. Dankbetuigingen voor de ontvangen bedragen van de diverse instellingen
   7. Lijsten van personen en relaties tot verzending der kennisgevingen
   8. tevens stukken betreffende het overlijden van A. Marx in augustus 1963
 4. Stukken betreffende het afscheid van het lid van de Raad van Bestuur der N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen, A. Porcelijn
  1. Gerzon Nieuwbulletin met biografische gegevens en uitnodigingen voor de receptie of diner
  2. Ingekomen brieven naar aanleiding der uitnodigingen tot bijwonen van het diner
  3. Copieën van uitgaande stukken, met vermelding der toezending van gemaakte foto's tijdens receptie aan diverse relaties
  4. Copieën der uitgaande dankbetuigingen van A. Porcelijn
  5. Persknipsels
  6. Ingekomen stukken van het Amstel Hotel naar aanleiding der te houden receptie en diner
  7. Lijsten van te verzenden uitnodigingen
 5. Jeanette Seeling, directrice van het filiaal te 's-Gravenhage
  1. Programma voor den Gala-Avond in de zalen van de dierentuin te 's-Gravenhage, door mevrouw J. Seeling ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum aangeboden aan het personeel
  2. Feestcourant bij het 80-jarig geboortefeest van Mathilda Huisman, moeder van Jeannette Seelig
 6. Gerzons 50-jarig bestaan in 1939
  1. Mededeling der directie dat door de tijdsomstandigheden van feestelijkheden moest afgezien worden. Tevens van de storting der directie van f 50.000,-- in het ondersteuningsfonds en aan de intrekking der 10% crisiskorting op provisies
  2. 50-jarig bestaan Gerzon
   1. Ingekomen gelukwensen
   2. Foto van de aangeboden schilderijen van Lion en Eduard Gerzon
   3. Callografisch getekend gedicht ter herinnering aan Lion en Eduard Gerzon
   4. Hoe Rotterdam groeide; plakboek aangeboden door de directie van het filiaal Rotterdam bij het 50-jarig bestaan
   5. Foto-album bij het 50-jarig bestaan
 7. 60-jarig bestaan van Gerzon
  1. Aantekeningen van gehouden redevoeringen
  2. Ingekomen 'visitekaartjes' veelal behorend bij gezonden bloemen of geschenken
  3. Copie van uitgaande dankbetuigingen
  4. Lijsten van ontvangen bloemen en geschenken
  5. Ingekomen dankbetuiging namens het gezamenlijk personeel van het Hoofdkantoor speciaal voor de gedane toezegging der directie tot vorming van een pensioenfonds, ondertekend door de personeelsleden
  6. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken naar aanleiding van het besluit der directie om ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan f 25.000,-- beschikbaar te stellen voor liefdadige doeleinden
  7. Programma's en uitnodigingen betreffende de revue '60 jaar Gerzon', tekst en regie Max Tailleur
  8. Verslagen en berichten vanuit de filialen omtrent de feestviering e.d.
  9. Stukken betreffende de feestelijkheden o.a. kwitanties
  10. Jubileumnummer van 'Rondom Gerzon'
  11. Stukken betreffende gegevens aan de pers verstrekt en persartikelen
  12. Album met tekening, voorstellende de mode met in haar rechterhand een staf met de drie gratiën wier bescherming zij geniet en in de linkerhand een zandloper, want zij verandert met de tijd. Op de omslag een tekening van de drie gratiën met de...
  13. Drie felecitatieregisters
  14. Twee foto-albums
 8. 75-jarig bestaan van Gerzon
  1. Stukken betreffende het organiseren van het 75-jarig jubileum, o.a. tentoonstelling 'Silhouet en Lijn', verkoopacties, persconferenties enz. enz.
  2. Stukken betreffende de gehouden persconferentie, waarbij de aan de pers verstrekte documentatiemap
  3. Stukken betreffende de aanbieding aan cliëntèle van bonbons
  4. Ingekomen en copieën van uitgaande felicitaties en dankbetuigingen
  5. Persknipsels bij het 75-jarig bestaan
  6. Stukken betreffende het diner en de feestelijke maaltijd in het Amstel Hotel
  7. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met het gemeentemuseum te 's-Gravenhage en het Nederland Costuum Museum
  8. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Gerzon filialen
  9. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. Lijsten van uitgenodigde scholen met de uitnodigingen
  10. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. Persknipsels betreffende de tentoonstelling
  11. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. Teksten, kleurenfoto's en uitnodiging voor de tentoonstelling
  12. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. Varia tentoonstelling
  13. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. Modeplaten uit 'L'Art en la Mode'
  14. Stukken betreffende het gedenkboek aangeboden door het personeel aan de familieleden van de stichters van het Modehuis Gerzon en aan het bestuur der onderneming ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. Deze luxe uitvoering heeft de directie in eenvou...
  15. Stukken betreffende het gedenkboek aangeboden door het personeel aan de familieleden van de stichters van het Modehuis Gerzon en aan het bestuur der onderneming ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. Deze luxe uitvoering heeft de directie in...
 9. Opening nieuwe gebouwen of filialen
  1. Herinneringsalbum aangeboden door het personeel aan de heeren Gebr. Gerzon bij de opening hunner Nieuw Gebouwde Magazijnen, Kalverstraat hoek St. Luciënsteeg
  2. Ingekomen gelukwensen bij de opening der nieuwe magazijnen Kalverstraat hoek St. Luciënsteeg
  3. Krantenknipsels en foto's van de opening van het filiaal te Dordrecht
  4. Dankbetuiging namens H.M. de Koningin voor de door Haar ontvangen gevoelens van trouw en aanhankelijkheid door de directie en commissarissen per telegram aan Haar betuigd, ter gelegenheid van de ingebruikstelling van het nieuwe Administratie- en...
  5. Overzicht der werkzaamheden betreffende de bouw van het nieuwe Administratie- en Winkelgebouw aan de Kalverstraat, St. Luciënsteeg en N.Z. Voorburgwal met foto's der opening
  6. Twee foto-albums ter gelegenheid van de opening van het filiaal Eindhoven. 1968 sep. 3.
  7. Twee foto-albums ter gelegenheid van de opening van het filiaal Eindhoven
 10. Curiosa
  1. Circulaire der gebroeders Gerzon betreffende de opening van de detailzaak Nieuwendijk 163
  2. Adverntentie in het avondblad van het Algemeen Handelsblad van de opening van het magazijn in gebreide en geweven goederen van de Gebroeders Gerzon, Nieuwendijk 163
  3. Fotocopie van de eerste balans der firma
  4. Speldenkussen van Gebr. Gerzon
  5. Pakpapier der Gebroeders Gerzon en cliché's daarvan
  6. Twee series sluitzegels der Gebroeders Gerzon
  7. Briefkaart met het gebouw Gerzon te Dordrecht
  8. Reclamebriefkaart van de gebroeders Gerzon met voordelige aanbieding
  9. Foto der eerste bestelauto der firma
  10. Foto van Gerzon's eerste luchttransport van Soesterberg naar Londen
  11. Foto van het rijtuigje met paarden der firma Gerzon met koetsier J. Vos Jr., welke de 1e prijs behaalde in het Concours d'elegance op Houtrust in den Haag
  12. Nota's van reiskostenvergoedingen naar diverse landen, interessant vanwege de inflatieprijzen in Duitsland
  13. Kwitantie uit de Duitse inflatietijd
  14. Souvenier aan de ballonwedstrijd gehouden te Edam en georganiseerd door Gerzon, met uitslag der wedstrijd
  15. Modeplaat met modellen uit het archief van Gerzon
  16. Ingekomen dankbericht van piloot voor ontvangen pakket met schrijven, gericht aan de afdeling mail-orders
  17. Affiche der verkoop door bekende Nederlandse toneelspeelsters en spelers ten bate van het suppletiefonds van het pensioenfonds voor 'Nederlandsche Toneelisten'
  18. Affiche van de opening van het nieuwe gebouw Kalverstraat
  19. Enige oude bonnen van Gerzon
  20. Menukaart van de lunch met de gezant der Unie van Zuid-Afrika
  21. Verslag der kerstfeestviering van het personeel van het filiaal Rotterdam
  22. Belangrijk nieuws voor gedemobiliseerden. Reclamefolder
  23. Foto der placquette ter nagedachtenis aan de medewerkers van de firma die het slachtoffer werden van de Duitse overheersing
  24. Circulaire en briefkaart van de afdeling Mailorders en afdeling Indië
  25. Artikel in de Groninger Agenda 'De Vismarkt' door J.J. Leeninga, met bijzonderheden over de percelen van Gerzon

PERSONEELS-EN HUISORGAAN 'RONDOM GERZON'

 1. N.B. Zeer onvolledig, in 't geheel 37 stuks. In de oorlogsjaren gestopt, waarvoor in de plaats kwam Gerzon Nieuws
 2. Gerzon Nieuws, orgaan van de bedrijfsgemeenschap Gerzon
 3. Juninummer van het maandblad 'Onze Kleeding' van de vereeniging Vakschool voor verbetering van vrouwen- en kinderkleding met een artikel 'Wat Gebrs. Gerzon te Amsterdam ons voor den zomer aanbieden'
 4. Plakboeken van cliché's en advertenties
  1. 60 jaar Gerzon
 5. Plakboeken van allerlei drukwerken, advertenties enz.
 6. Plakboek met personeelsadvertenties
 7. Plakboek van gehouden modeshows
 8. Plakboek uit de oorlogsjaren, speciaal betreffende regelingen, bijeenkomsten e.d. voor het personeel
 9. Plakboek aangelegd door A. de Jonge 'Geschiedenis van huize Gerzon'
 10. Plakboeken van advertenties van andere firma's

RECLAMEMATERIAAL EN ADVERTENTIES, LOSSE STUKKEN

 1. Algemene katalogus
 2. Advertenties in het Nieuwsblad van het Noorden
 3. Reclamebrochures
 4. Aanvullings- en seizoencatalogi, kleine catalogi
 5. Baby-uitzet
 6. Geschenken
 7. Mode
 8. Stoffen
 9. Tricotage, corsetten en lingerie
 10. Overhemden, handschoenen en schoenen
 11. Witgoed en tropenuitzetten
 12. Varia
 13. Personeelsadvertenties
 14. Lunchroom
 15. Algemeen
 16. Schoonheidsmiddelen
 17. Uitnodigingen shows, tentoonstellingen enz.
 18. Modeplaten e.d.

TEKENINGEN

 1. Café de Muizenvreugd, St. Luciënsteeg 8, door H.M.J. Misset, 1908, pen, waterverf in kleur, 432x175
 2. Plattegrond van de bouw van de N.Z. kapel door C.B. Posthumus Meyjes, 1909, lichtdruk met inkt opgewerkt
 3. Gebouw Gerzon aan de Spuistraat door W.S. Kaper, potlood 589x444
 4. Gebouw Gerzon, Singel 323x347; door W.S. Kaper, potlood 637x502
 5. Perspectiefschets van Kerkbrink 23 te Hilversum door B.A. Allessie
 6. Foto- en plakboek van de handelsexpositie in de sociëteit Concordia te Batavia, waarbij de 1e prijs werd behaald door de N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen voor de best verzorgde stand
 7. Foto-album van de lunchroom Amsterdam
 8. Foto-album aangeboden aan de 'Betriebsführer' F.W. Schönherr bij diens 50e verjaardag

LOSSE FOTO'S

 1. Foto's 50-jarig bestaan der N.V.
 2. Foto's van het 60-jarig bestaan der N.V.
 3. Directieleden en commissarissen
 4. Filialen
  1. Amsterdam
  2. Arnhem
  3. Dordrecht
  4. Eindhoven
  5. Groningen
  6. 's-Gravenhage
  7. Haarlem
  8. Hilversum
  9. Leeuwarden
  10. Leiden
  11. Nijmegen
  12. Rotterdam
  13. Tilburg
  14. Utrecht
 5. Filialen in Indië, ook van modeshows
 6. Ballonnenwedstrijden in Volendam en Edam
 7. Foto-serie opleiding verkoopsters
 8. Foto-serie verkoop 'Werkende Vrouw'
 9. Modefoto's
 10. Varia
 11. Cliché's
 12. Glasplaat foto pand Nieuwendijk 1889
 13. Glasplaat pand Kalverstraat-Sint Luciënsteeg-N.Z. Voorburgwal
 14. Stukken betreffende het Algemeen Nederlands Verbond, afdeling Amsterdam, waarvan Jules Eduard Gerzon voorzitter is geweest
 15. 'Succes in den Verkoop' door M.E. de Ruijter, hoofd van de afdeling onderwijs van Gebroeders Gerzons' Modemagazijnen

FINANTIEN

 1. Salarislijsten
 2. Salarissen Amsterdam
 3. Racapitulatie-salarisregisters
 4. Salarisregisters naar afdelingen van kantoor, winkels en magazijnen te Amsterdam
  1. Met fabriek
  2. Zonder Kalverstraat I
  3. Alleen Kalverstraat I
  4. Kalverstraat I en III en Damstraat
  5. Hoofdkantoor, magazijnen en Kalverstraat II
  6. Kalverstraat I, II en III
  7. Hoofdkantoor
 5. Salarisregisters naar afdelingen van de fabrieken te Amsterdam
 6. Salarisboek der kleermakers
 7. Salarisverhogingsregister afdeling Amsterdam
 8. Salaris en provisieregisters
 9. Register der weeklonen der filialen buiten Amsterdam
 10. Salarissen volgens onkostenlijsten
 11. Salarisverlagingen
 12. Salarissen
 13. Lijsten van betaalde tantièmes
 14. Salarissen Arnhem
  1. Salarisregister naar afdeling
  2. Recapitulatie-salarisregister
 15. Salarissen Dordrecht
 16. Salarissen Groningen
 17. Salarissen '-s Gravenhage
 18. Salarissen Haarlem
 19. Salarissen Leeuwarden
 20. Salarissen Leiden
 21. Salarissen Rotterdam
  1. Salarisregister naar afdeling. Gedeelte van 1928
  2. Salarisregister naar afdeling. Zie vorig register
 22. Salarissen Utrecht
 23. Kasboeken
 24. Register der inkomsten en uitgaven
 25. Journalen
 26. Kladjournalen
  1. Met hiaten
 27. Halfjournalen
  1. Gemerkt 1/6
 28. Halfjournaal
 29. Balansen, verlies- en winstrekeningen
 30. Losse balansen, verlies- en winstrekening
 31. Balans-overzicht
 32. Balans per 1923 april
 33. Balansen, verlies- en winstrekeningen van de filialen en fabrieken
  1. Zonder de Amsterdamse filialen
  2. Winst- en verliesrekening filialen
  3. Verlies- en winstrekeningen
 34. Balans en goederenvoorraad
 35. Kladbalans met goederenvoorraad
 36. Kladbalansen
  1. 1929 en 1936
 37. Proefbalansen
  1. Alleen Amsterdam
 38. Balans en balansstukken. o.a. saldilijsten debiteuren en crediteuren goederenvoorraden, effectenlijsten enz. enz.
 39. Stukken betreffende de fiscale balans
 40. Inventarissen, vermeldende de debiteuren en crediteuren, onroerende goederen, magazijngoederen, balans, winst- en verliesrekeningen
 41. Grootboeken
 42. Grootboek der onroerende goederen
 43. Crediteuren en debiteurenregisters.
 44. Rekening-courant
  1. Hierbij ook van de fabrieken voor het jaar 1918. Gemerkt 1/13
  2. Gemerkt 15/1
 45. Rekening-courantregisters met de Associatie Cassa
 46. Rekening-courant. Met bijlagen met Binnenlandse Banken
  1. Rekening-courant met de Amsterdamsche Bank
  2. Nota's van de Amsterdamsche Bank betreffende effecten en rekening
  3. Rekening-courant met de Associatie Cassa met nota's
  4. N.V. Hamburger en Co's Bankierskantoor
 47. Rekening-courant met H. Breek P. Czn., van de door hem geadministreerde percelen aan de Spuistraat, Vliegendesteeg en Singel
 48. Rekening-courant. Met bijlagen met buitenlandse bankinstellingen
  1. Banca Commerciale Italiana
  2. Bank of Liverpool and Maratins Limited
  3. Böhmische Escompte-Bank
  4. Credit Lyonnais
  5. Darmstädter Bank
  6. Dentsche Bank
  7. Jordaan en Cie
  8. Meyer en Hesse
  9. National City Bank of New York
  10. Schweizerische Kreditanstalt
  11. Sociëté Hollandaise de Banque
  12. Wiener Bank-Verein
 49. Hamburger Bankboek
 50. Nota's van diverse bankinstellingen betreffende aan- en verkoop van effecten enz.
 51. Saldo-registers
 52. Verkoopontvangstenregisters
  1. Achteraan overzicht omzetten 1890-1898
  2. Achteraan overzicht omzetten 1890-1903
 53. Inkoopuitgaven en Verkoopontvangsten
  1. Achteraan overzicht 1889-1917
  2. Met onkostenverdeling
 54. Verkoopboek aan filialen
 55. Inkoopboek
 56. Overzichten der inkoop, verkoop, netto en bruto voorraden winsten enz. enz., zowel totaal als per filiaal
  1. Totaal overzicht en per afdeling
  2. Per filiaal
 57. Inkoopregister met opgave leverancier, factuurbedrag, verzekerd bedrag, polisnummer en al of geen schade
 58. Inkoopregister van kleine hoeveelheden stofsoorten
 59. Valutaregisters der inkoopomzetten
 60. Voorradenregisters
  1. Filialen buiten Amsterdam
 61. Maandstaten goederenrekeningen
 62. Uitgaven en onkostenregisters
  1. Onkostenregister
  2. Uitgaven en onkostenregister
  3. Specificatieregister der uitgaven
  4. Onkosten splitsingregister
  5. Voorlopige betalingen
  6. Stamboek der voorlopige onkostenboekingen
  7. Splitsingregister der voorlopige onkostenboekingen
  8. Stamboek der uitgaven en onkosten
  9. Uitgaven en onkosten der Amsterdamse filialen, fabrieken enz.
 63. Registers van frankeringsuitgaven in rekening
 64. Belastingopgave registers
 65. Stukken betreffende de diverse belastingaanslagen
 66. Bonboekjes van gedane betalingen
 67. Kasverschillen der contact kassa's van de Amsterdamsche winkels
 68. Effecten en prolongatiënregisters
  1. Dividenduitbetalingen der preferente aandelen der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'
  2. Specificatieregister van effecten
  3. Effectenregister, aangevende de data en bedragen van koop en verkoop, interest, koers enz.
  4. Koers- en waarderegisters der effecten
  5. Koers- en waarderegister der effecten
  6. Prolongatiënregister

FINANCIELE REGISTERS DER FABRIEKEN EN FILIALEN

 1. Winstverdelingsregister
 2. Inkoopboeken? Kalverstraat I en II
  1. Breda
  2. Nijmegen
 3. Damstraat
  1. Grootboek
  2. Journaal
  3. Ontvangstenregister
 4. Kalverstraat I
  1. Kladjournaal
 5. Kalverstraat II
 6. Kalverstraat III
 7. FABRIEKEN
  1. Grootboeken fabriek Spuistraat
  2. Grootboek fabriek N.Z. Voorburgwal
  3. Journaals fabriek Spuistraat
  4. Rekening-courant fabrieken
  5. Proefbalansen
  6. Kasboeken
  7. Register van inkomsten en uitgaven
 8. ARNHEM
  1. Grootboeken
 9. DORDRECHT
 10. 'S-GRAVENHAGE
  1. Journaals
 11. GRONINGEN
 12. HAARLEM
 13. LEEUWARDEN
 14. LEIDEN
 15. ROTTERDAM
  1. Stamboek der inkomsten uitgaven
 16. UTRECHT
  1. Stukken tot de rekening. 1889 en 1920-1929
  2. Firma C.L. Arbeiter

PRIVÉ FINANTIEN

 1. LION GERZON
  1. Journaal
  2. Balans
  3. Grootboeken
 2. EDUARD GERZON
  1. Grootboek
 3. A. MARX
  1. Kasboeken der privé uitgaven en ontvangsten van E. Gerzon, L. Gerzon, A. Marx, J.E. Gerzon, G. Hecht en mevrouw Michels

PRIVÉ

 1. Journaals betreffende privé E. Gerzon, A. Marx en G. Hecht
 2. Privé rekening-courant en bijlagen der familie Gerzon met diverse banken