Archief van de Modemagazijnen Gebroeders Gerzon N.V.

Algemene kenmerken

Toegangsnummer:

539

Periode:

1603 - 1968

ALGEMEEN

 1. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken. 1900-1950.
  1. Copieboek van uitgaande1900-1913.
  2. Ingekomen- en copieën van uitgaande1902-1950.
  3. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met bedrijfs- en vakgroepen.
  4. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken betreffende belastingen.

NOTULEN ALGEMENE VERGADERINGEN

 1. Notulen der algemene en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders met bijlagen.
 2. Rapporten accountants.
  1. Expertise inzake de firma 'Gebroeders Gerzon' door S. Leon.1900 dec. 3.
  2. Rapporten betreffende de reorganisatie der firma.
  3. Bemerkingen naar aanleiding van accountantsrapport inzake de fabrieken van Gerzon.
  4. Balanscontroleverslagen aan directeuren. 1915-1916; 1920-1922; en 1925-1929.
  5. Balanscontroleverslagen aan commissarissen. 1921; 1923 en 1927-1929.
  6. Copie-rapport betreffende Gerzon aan C. Rijk. 1896 aug. 27.
  7. Copie-rapport aan de Britse Ambassade te Amsterdam betreffende Gerzon. 1916 juli 24.
 3. Diverse verslagen en rapporten.
  1. Verslagen aan directeur Vromans over belangrijke besprekingen.
  2. Weekverslagen aan de directie van de chef van het inkoopbureau. 1945 mei-sept.
  3. Verslagen en rapporten betreffende inkoopbezoeken aan fabrieken.
  4. Notulen van de vergaderingen der directie en inkopers.
  5. Notulen van de vergaderingen van filiaalhouders.
  6. Rapporten aan de directie betreffende personeel en zakelijke toestanden der filialen.
  7. Verslagen en rapporten betreffende besprekingen met diverseinstanties op het gebied van textiel, confectie, in- en uitvoer enz.
  8. Notulen der vergaderingen der chef-etaleurs.
  9. Rapporten inzake rijvergunningen, verlichting, verwarming enz.
  10. Verslag van de vergadering, uitgeschreven door de federadietot bestrijding van economische (dictatuur). 1945 nov. 20.

ONROERENDE EIGENDOMMEN DER FIRMA GERZON

 1. Huis en erve Kalverstraat 66-68. Acte van verkoop en koop door de lasthebber der N.V. 'Gebrüder Thonet' ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1917 juli 10.
 2. Kalverstraat 70, sectie F. nr. 2837.
  1. Testament van Mathijs Haanenberg (Mr. Metselaar) en Cornelia Leffers. 1943 nov. 23.
  2. Overeenkomst tussen Mathijs Hanenberg en Daniel Kruijskerk inzake gebruik van gemene muur door Hanenberg van een pand in de Kalverstraat aan de Westzijde, enige huizen benoorden de Sint Luciesteeg. 1762 apr.
  3. Opdrachtbrief van executaire verkoping van 3 huizen en erven in één koop. 1e Kalverstraat aan de Westzijde, het derde huis benoorden de Sint Luciensteeg; 2e Kalverstraat, het vierde huis benoorden de Sint Luciensteeg; 3e Pijpenmarkt in het Turfhokst...
  4. Bekendmakingen der gedane taxaties van de percelen in de Kalverstraat wijk 25 nr. 3134-3135 ten name van Mathijs Hanenberg, voor de 12e en 100e penning.
  5. Testament van Mathijs Hanenberg. 1769 apr. 29.
  6. Scheiding der nalatenschap van Mathijs Hanenberg, waarbij het huis in eigendom wordt verkregen door zijn dochter Johanna Hanenberg. 1789 juni 5.
  7. Testament van Johanna en Abel Hanenberg, broer en zuster. 1796 febr. 29.
  8. Extract der kwitantie der collaterale successie betreffendede nagelaten goederen van Johanna Hanenberg. 1803 jun. 2. 1omslag, copie extract d.d. 1819 dec. 17.
  9. Testament van Andries Jan Weede en Dorothea Cornelia Johanna Hanenberg. 1804 dec. 21.
  10. Permissiebiljet tot scheiding der boedel van Adrianus Hanenberg. 1810 jan. 30.
  11. Permissiebiljet tot scheiding der boedel van Abel Hanenberg. 1810 febr. 27.
  12. Copie-acte van benoeming tot toeziend voogd over Catharina Helena Weede van Mathijs Abel Johannes Hanenberg. 1819 nov. 14.
  13. Authorisatie tot aanvaarding onder benifictie van inventaris, van het aandeel uit de nalatenschap van Dorothea CorneliaJohanna Hanenberg door Andries Jan Weede ten gunste van zijn dochter Catharina Helena Weede. 1817 nov. 15.
  14. Authorisatie door de rechtbank van eerste aanleg, naar aanleiding van het request van Andries Jan Weede, tot verkoop van het perceel en commissie op notaris H. Happé. 1819 aug. 26.
  15. Procesverbaal der publieke vrijwillige verkoping waarbij het perceel wordt verkocht aan Sebastiaan Breuking Jr., onder reserve van zijn principaal te kunnen noemen. 1819 nov. 22.
  16. Declaratoir waaruit blijkt dat S. Breuking Jr. dit pand heeft gekocht ten behoeve van Andries Jan Weede. 1819 nov. 23.
  17. Acte van kwitantie ten behoeve van A.J. Weede. 1820 feb. 25.
  18. Acte van verkoop en koop door Catharina Maria Weede, enigstkind en erfgenaam van A.J. Weede, ten behoeve van Johanna van den Hoorn weduwe van Johannes Casteleijn. 1839 aug. 27. 1omslag.
  19. Procesverbaal van veiling en toewijzing door gemachtigde van Johanna van den Hoorn en acte van kwitantie ten behoeve van de koper Lodewijk Povel. 1841 oct. 25 en dec. 1.
  20. Acte van verkoop en koop door Frederich Wilhelm Landwehr, als enig overgebleven lid der N.V. firma L. Povel, ten behoeve van Elizabeth Rijnbout weduwe van Franciscus Marcelis van Drunen. 1876 nov. 1.
  21. Bewijs van hypotheek ten laste van J.F. van Drunen, A.M.E. van Drunen en J.E.H. Hoefkens, groot f 2.000,--. Onderpand perceel Kalverstraat 70. 1892 apr. 30.
  22. Acte van verkoop en koop door J.E.H. Hoefkens, echtgenoot van C.P. van Drunen en Jacobus Franciscus van Drunen, erven van Elizabeth Rijnbout, ten behoeve van Elisabeth Geertruida Maria Dulfer. 1894 nov. 30.
  23. Voorlopige koopcontract door E.G.M. Dulfer ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1914 jan. 6. 1omslag.
  24. Acte van verkoop en koop door E.M.G. Dulfer ten behoeve derN.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1914 apr. 6.
 3. Kalverstraat 72. Sectie F nr. 2838.
  1. Acte van verkoop en koop door Hendrik Gustavus Koster ten behoeve van Herman van der Moolen. 1884 jul. 10.
  2. Acte van verkoop en koop door de erven van Herman van der Moolen ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon'. 1900 jul.3.
 4. Kalverstraat 74 en St. Luciensteeg 2. Sectie nr. F, nr. 2839.
  1. Testament van Johannes Gerardus Antonius Meulman. 1821 mrt.17.
  2. Procesverbaal der veiling en toewijzing door de erven van J.G. Meulman ten behoeve van Jacobus Casparus Klutgen, beddenmaker. 1853 nov. 28.
  3. Acte van kwitantie ten behoeve van J.C. Klutgen. 1854 feb. 4.
  4. Gekwiteerde grosse van schuldbekentenis ten laste van J.C. Klutgen en ten behoeve van Louis Patrone, groot f 8.000,-- met onderpand het perceel in de Kalverstraat. 1854 feb.4.
  5. Bewijs van doorhaling der hypothecaire inschrijving ten laste van J.C. Klutgen. 1862 feb. 4.
  6. Huurcontract waarbij J.C. Klutgen de panden verhuurt aan J.P. Willems. 1888 feb. 22.
  7. Procesverbaal van veiling en toewijzing door erven van J.C.Klutgen. Koper de N.V. 'Gebroeders Gerzon'. 1893 mei 1.
  8. Acte van kwitantie ten behoeve van N.V. 'Gebroeders Gerzon'. 1893 jun. 2.
 5. Kalverstraat 76. Sectie F, nr. 2840.
  1. Scheiding en verdeling der nalatenschappen van Wijnand de Leeuw, waarbij het perceel Kalverstraat Westzijde op de Noorderhoek van de Sint Luciensteeg werd aanbedeeld aan Magtilda Slijp en het perceel in de Sint Luciensteeg achter het hoekhuis aan Anna...
  2. Scheiding en verdeling der nalatenschappen van Anna Magdalena de Leeuw, waarbij het perceel in de St. Luciensteeg werd aanbedeeld aan Magtilda Slijp. 1806 jan. 17.
  3. Verklaring door J. Hubrecht Lentfrinck en J.P. Slijp waaruit blijkt dat Mr. Joan Gerard van Ravestein enig nagelaten zoon en erfgenaam is van Mr. A.J. van Ravestein en Magtilda Slijp. 1813 feb. 3.
  4. Procuratie door Mr. J.G. van Ravestein op Johannes Lentfrinck tot verkoop der percelen aan Joseph Laleman. 1815 aug. 26.
  5. Onderhandse borgtochten door E.B. Fremerij Kalff, J. Ruijckhaver en H.W. van Driel ten behoeve van Joseph Laleman. 1815nov. 15 en 16.
  6. Acte van verkoop en koop door gemachtigde van J.G. van Ravestein ten behoeve van Joseph Laleman. 1815 nov. 17.
  7. Testament van Joseph Laleman, meester kleermaker. 1816 apr.21.
  8. Testament van Catharina Margaretha Kolwin, weduwe van Joseph Laleman, waarin zij Pieter Anthon Samian stelt tot haar enige erfgenaam. 1828 oct. 21.
  9. Bewijzen van niet bestaande hypothecaire inschrijvingen. 1829 febr. 21.
  10. Procesverbaal van veilingvoorwaarden, veiling en toewijzingdoor erven van Pieter Anthon Damian. Kopers Frederik Wijsman, Johanna Elisabeth Wijsman en Jan Hendrik Heijmans Gerardszoon en acte kwitantie der kooppenningen. 1853 mei 4, 9 en juni 1.
  11. Huurcontract waarbij Frederik Wijsman het huis verhuurd aanM.J.F. Haarsma. 1875 oct. 20.
  12. Scheiding en aanbedeling der nalatenschappen van Frederik Wijsman, waarbij zijn 1/3 gedeelte van het huis wordt aanbedeeld als volgt: 1e 1/6 gedeelte aan Sara Henrietta Wijsman;2e 1/6 gedeelte aan Willem August Wijsman. 1877 dec. 10.
  13. Acte van verkoop en koop door Ferdinand Joseph van Gudendagten behoeve van N.V. 'Gebroeders Gerzon'. 1899 jun. 14.
 6. Vier huizen en erven aan de Nieuwezijds Voorburgwal 319-321-323-325, hoek Zwarte Paarden- of Bakkersteeg. Sectie F, nr.4277; nr. 2859, nr. 5511. Acte van verkoop en koop der 4 huizen en erven aan de Nieuwezijds Voorburgwal door de erven van Petrus Joh...
 7. Huis en erf aan de Nieuwezijds Voorburgwal 327. Sectie F, nr. 2858, voorheen Pijpenmarkt, hoek Zwarte Paardensteeg.
  1. Acte van verkoop en koop door Pieter Brouwer ten behoeve van Gerardus Johannes Engberts, van huis en erve op de Pijpenmarkt hoek Zwarte Paardensteeg. 1844 sept. 25.
  2. Acte van verkoop en koop onder verband van hypotheek door erven van Carl Friedrich Barrelmeijer ten behoeve van Johan van der Lip, van huis en erve op de Pijpenmarkt hoek Zwarte Paardensteeg. 1882 mei 25.
  3. Deurwaarderexploit en insinuatie ten laste van Johan van der Lip. 1893 sept. 13 en 18.
  4. Procesverbaal der veiling en toewijzing ten verzoek der erven van C.F. Barrelmeijer, wegens het in gebreke blijven der kooppenningen ten laste van Johan van der Lip, van huis en erve aan de Nieuwezijds Voorburgwal nr. 327. Koper Jacobus Arnoldus Dieder...
  5. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van J.A. Diederich.1893 nov. 27.
  6. Borderel van inschrijving en staat van bestaande hypothecaire inschrijving ten laste van J.A. Diederich. 1893 nov. 27.
  7. Acte van verkoop en koop door J.A. Diederich ten behoeve van Philippus Johannes Wilhelmus Diederich, 1895 jun. 11.
  8. Voorlopig koopcontract door Ph. J.W. Diederich ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Moedemagazijnen'. 1910 febr.
  9. Acte van verkoop en koop door Philippus Johannes Wilhelmus Diederich ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1910 jul. 4.
 8. Pakhuis met bovenwoning, twee achterhuisjes en erven aan deNieuwe Zijds Voorburgwal 329, hoek Turfhoksteeg, sectie F, nr. 2857, 2856, 2855 (nieuw nr. F. 5237).
  1. Acte van verkoop en koop door gemachtigde van Casparus Johannes Rinkel, bisschop van Haarlem bij de Oud BisschoppelijkeKlerezij, als administrateur van de zogenaamde Provisorskasen van Johannes Jacobus van Greuningen, medeadministrateur der Provisorska...
  2. Acte van verkoop en koop door Petrus Verkerk ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon'. 1900 apr. 17.
 9. Huis en erve op de Pijpenmarkt hoek Turfhoksteeg. Wijk 25, nr. 3469.
  1. Procesverbaal der executaire veiling ten overstaan van het Vrede Gerecht van huis en erve Pijpenmarkt hoek Turfhoksteeg. Koper Johannes Franciscus Nigeman. 1812 aug. 13.
  2. Procesverbaal veiling en toewijzing ten verzoek der erven van Aleida ter Hasselaar, ook wel genoemd Aleida ter Hoeselaar of Elisabeth Huijselaar, overleden echtgenote van J.F. Niegeman. Koper Johan Christiaan Muller. 1828 nov. 20 en 24.
  3. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van J.C. Muller. 1828 dec. 29.
  4. Request van Johan C. Muller aan de arrondissementsrechtbankmet verzoek tot machtiging tot de verkoop van het perceel, met verleende machtiging. 1846 juni.
 10. Huizen en erven aan de Sint Luciensteeg 14 en Nieuwe Zijds Voorburgwal 341, sectie F, nr. 2846 en 2849.
  1. Opdracht en transport door Fredrik Ootmar ten behoeve van Hendricus Johannes Ootmar. 1816 mrt. 23.
  2. Extract der scheiding en verdeling der nalatenschappen van H.J. Ootmar waarbij het perceel wordt aanbedeeld aan zijn vrouw Johanna Maria van den Broek. 1842 sept. 22.
  3. Procesverbaal der veiling en toewijzing op verzoek der erven van Johanna Maria van den Broek van de percelen. Eigenarenworden Franciscus Johannes Ootmar, Alida Antonia Joanna Ootmar, Jacobus Joannes Franciscus Ootmar en Geertruida Maria Agnes Ooetmar....
  4. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van F.J.-A.A.J. -J.J.F. en G.M.A. Ootmar. 1858 jan. 11.
  5. Extract van het request door de regenten van het Burgerweeshuis in hun hoedanigheid van voogden over de nagelaten kinderen van Franciscus Johannes Ootmar, gericht aan de arrondissementsrechtbank met het verzoek om verkoopsmachtiging der percelen. Met v...
  6. Procesverbaal der veiling en toewijzing ingevolge de verleende machtiging der arrondissementsrechtbank. Kopers Arnold Willem Groote en Marselis Bernardus Romenij, apothekers, handelende onder de firma 'Groote en Romenij'. 1861 sept. 23.
  7. Uittreksel der acte van scheiding der baten en laten van deontbonden N.V. 'Groote en Romenij' waarbij de percelen zijnaanbedeeld aan Arnold Willem Groote. 1869 feb. 22.
  8. Scheiding der onroerende goederen van het echtpaar Arnold Willem Groote en Johanna Judith ter Haar, waaruit blijkt dat aan Alida Johanna Groote 3/5 gedeelten zijn toebedeeld. 1892apr. 27.
  9. Afschrift der acte van scheiding waarbij aan Alida Johanna Groote 4/5 gedeelten wordt toebedeeld. 1896 mei 2.
  10. Acte van verkoop en koop door Arnold Willem Groote en AlidaJohanna Groote ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon'sModemagazijnen'. 1915 mei 3.
 11. Huis en erve Nieuwe Zijds Voorburgwal 343 hoek Sint Luciensteeg 16. Sectie F 5441.
  1. Acte van verkoop en koop door Gerardus van Offeren ten behoeve van Jan Willem Gronert, 1911 sept. 2.
  2. Acte van verkoop en koop door J.W. Gronert ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1915 mei 3.
  3. Nota's der aankoop der percelen N.Z. Voorburgwal 341-343 enSint Luciensteeg 14-16.
 12. Sint Luciensteeg; zie ook nr. 50-57 en 88-100.
  1. Huis en erve aan de Noordzijde van de Sint Luciensteeg bij het Weeshuis; Extract testament van Frederik de Winter waarbij hij het perceel aan zijn dochter Catharina de Winter legateert. 1704 oct. 15.
  2. Huis en erve aan de Noordzijde van de Sint Luciensteeg bij het Weeshuis; Acte van authorisatie en machtiging, door Catharina de Winter ten behoeve van Jan Voest, tot verkoop van het huis en erve. 1751 juli 30.
  3. Huis en aanhorigheden Sint Luciensteeg 6, F 4515; Overeenkomst tussen Alida de Vries en de firma Gebroeders Gerzon betreffende een nieuw te bouwen muur door Gerzon met bepaling dat de open ruimte tussen die muur en de achtergevel van perceel Sint Luci...
  4. Huis en aanhorigheden Sint Luciensteeg 6, F 4515; Acte derverklaring van scheiding der boedel van Pieter van der Parre Jr., uitgegeven ten behoeve van zijn weduwe Alida de Vries, waaruit blijkt dat haar is aanbedeeld de helft in het perceel. 1903 juni...
  5. Huis en aanhorigheden Sint Luciensteeg 6, F 4515; Acte vantransport door Alida de Vries ten behoeve van Willem Jan Daniel- en Louis Eduard Posthumus. 1907 dec. 27.
  6. Huis en aanhorigheden Sint Luciensteeg 6, F 4515; Acte vantransport door W.J.D en L.E. Posthumus ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1915 juni 12.
  7. Twee huizen onder een dak Sint Luciensteeg 8 en 10, sectie F 2843-2844; Procesverbaal van veiling en toewijzing op verzoek der erven van Jan van den Bos. Koper Jan Appel. 1861 apr. 16 en 22.
  8. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van Jan Appel. 1861mei 31.
  9. Testament van Jan Appel. 1861 mrt. 4.
  10. Borderel van inschrijving van een obligatie onder hypothecair verband ten laste van Jan Appel. 1861 mei 31.
  11. Request aan de arrondissementsrechtbank van Teunisje Wallet, weduwe van Jan Appel, met verzoek tot het sluiten van een nieuwe hypothecair verband tot aflossing der oude hypotheek.Met vergunning daartoe. 1868 feb. 26 en mrt. 3.
  12. Staat van bestaande hypothecaire inschrijvingen met borderel van inschrijving van obligatie met hypotheek ten laste vanTeunisje Wallet. 1868 apr. 9.
  13. Verzoek van Teunisje Wallet aan de kantonrechter tot behoudder voogdij over haar minderjarige kinderen na het aangaan van haar tweede huwelijk met Frans Lucas van Diest. Met toestemmende beslissing. 1868 mei 19.
  14. Verklaring van Teunisje Wallet en van B. Jansen van Mantgem, respectievelijk eigenares en eigenaar van het perceel SintLuciensteeg. F 2843 en F 2850, dat de muur welke hun percelen scheidt een gemeenschappelijke muur is. 1881 sept. 12.
  15. Memorie der veilingvoorwaarden en procesverbaal van veilingen toewijzing op verzoek der erven van Teunisje Wallet. Koper Benjamin Jansen van Mantgem; met akte van kwitantie ten behoeve van B. Jansen van Mantgem. 1903 nov. 23 en dec. 23.
  16. Acte van verkoop en koop door B. Jansen van Mantgem ten behoeve van Hermanus van Elten Cornelisz. 1903 dec. 23.
  17. Acte van verkoop en koop door H. van Elten Crnz. Ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1905 nov. 24.
  18. Huis en erve in de Sint Luciënsteeg 12 en Huis en erve in het Turkshoofdsteegje 8. Sectie F 2845 en F 2850. (Turfhoksteegje); Opdrachtbrief van het bij executie verkochte huis enerve ten behoeve van Johann George Friederich Schneider. 1799 jun. 18.
  19. Huis en erve in de Sint Luciënsteeg 12 en Huis en erve in het Turkshoofdsteegje 8. Sectie F 2845 en F 2850. (Turfhoksteegje); Acte van verkoop en koop door echtelieden A.J. Wilhelm-Johanna Hendrica Schneider ten behoeve van Maqurits Uswald. 1820 dec. 8.
  20. Huis en erve in de Sint Luciënsteeg 12 en Huis en erve in het Turkshoofdsteegje 8. Sectie F 2845 en F 2850. (Turfhoksteegje); Executaire verkoopsacte ten behoeve van Maurits Uswald, perceel Sint Luciënsteeg. 1812 aug. 13.
  21. Huis en erve in de Sint Luciënsteeg 12 en Huis en erve in het Turkshoofdsteegje 8. Sectie F 2845 en F 2850. (Turfhoksteegje); Memorie der veiling voorwaarden en procesverbaal vanveiling en toewijzing ter verzoeke van M. Uswald, Koper JanPieter Klantz....
  22. Huis en erve in de Sint Luciënsteeg 12 en Huis en erve in het Turkshoofdsteegje 8. Sectie F 2845 en F 2850. (Turfhoksteegje); Acte van verkoop en koop door Anthonetta Uswald ten behoeve van Jan Pieter Klantz. 1842 dec. 31.
  23. Huis en erve in de Sint Luciënsteeg 12 en Huis en erve in het Turkshoofdsteegje 8. Sectie F 2845 en F 2850. (Turfhoksteegje); Acte van verkoop en koop der beide percelen door de erven van Jan Pieter Klantz. Koper Gerhard van den Corput. 1865 mei 10.
  24. Huis en erve in de Sint Luciënsteeg 12 en Huis en erve in het Turkshoofdsteegje 8. Sectie F 2845 en F 2850. (Turfhoksteegje); Scheiding der gemene boedel na het overlijden van Willemijntje Bouman, echtgenote van Gerhard van den Corput. 5/8 deel voor G...
  25. Huis en erve in de Sint Luciënsteeg 12 en Huis en erve in het Turkshoofdsteegje 8. Sectie F 2845 en F 2850. (Turfhoksteegje); Request van Gerhard van den Corput aan de arrondissementsrechtbank tot verkoop der percelen, met verleend verlofdaartoe. 1881...
  26. Huis en erve in de Sint Luciënsteeg 12 en Huis en erve in het Turkshoofdsteegje 8. Sectie F 2845 en F 2850. (Turfhoksteegje); Acte van verkoop en koop door G. van den Corput ten behoeve van Benjamin Jansen van Mantgem. 1881 apr. 7.
  27. Huis en erve in de Sint Luciënsteeg 12 en Huis en erve in het Turkshoofdsteegje 8. Sectie F 2845 en F 2850. (Turfhoksteegje); Verklaring van Teunisje Wallet en B. Jansen van Mantgem, respectievelijk eigenares en eigenaar van perceel Sint Luciënsteeg 8...
  28. Huis en erve in de Sint Luciënsteeg 12 en Huis en erve in het Turkshoofdsteegje 8. Sectie F 2845 en F 2850. (Turfhoksteegje); Acte van verkoop en koop door B. Jansen van Mantgem ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1905 nov. 24.
 13. Turfhoksteeg.
  1. Afschrift van het koopcontract waarbij de gemeente Amsterdam een stuk grond, kadaster sectie F ongenummerd van de Turfhoksteeg achter perceel kadaster sectie F nr. 4516, verkoopt aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon'. 1900 nov. 5.
  2. Acte van verkoop en koop van een gedeelte der Turfhoksteeg,ingaande tussen de percelen N.Z. Voorburgwal 329-341, kadastraal bekend in sectie F nr. 5944, door de gemeente Amsterdam aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1906 juli 2.
  3. Acte van verkoop en koop an een gedeelte Turfhoksteeg, sectie F nr. 6453 en van de Bakkerssteeg sectie F nr. 6452 door de gemeente Amsterdam aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1915 juli 26.
  4. Overeenkomst tussen de firma 'Gebroeders Thonet' en de N.V.'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' betreffende gebruik van open plaats en gang welke na de aankoop van de Bakkersteeg door de N.V. Gerzon daar gebouwd zullen worden. 1915 mrt. 30.
 14. Huis en erve aan de Spuistraat 276. Sectie F 1505.
  1. Vonnis door de Hoven van Holland, Zeeland en Vriesland, geobtineerd door Catharina Mostert, weduwe van Balthazar Kerckhem, waarbij het perceel Nieuwe Zijds Achterburgwal genaamd 'De Herstelder' wordt toegewezen aan de Overlieden van het Visschersgilde...
  2. Overeenkomst tussen Arnoldus van Sprangh en de Overlieden van het Sint Pieters of Vischkopersgilde betreffende vertimmeringen. 1747 juli 28.
  3. Extract acte van procuratie door Karel Koning en Daniel de Ruyter op Pieter Wenzel en Frans van Teunenbroek, allen bewaarders en administrateurs van het fonds behoord hebbende tothet voormalig Sint Pieters of Vischkopersgilde, tot de publieke verkoop v...
  4. Afschrift van het procesverbaal der publieke verkoop en toewijzing ten verzoeken der gemachtigden van het fonds tot hetvoormalig Sint Pietersgilde. Koper Johan Frederik Tonsor. 1821 nov. 19.
  5. Afschrift der acte van kwitantie ten behoeve van J.F. Tonsor. 1821 dec. 20.
  6. Afschrift van het procesverbaal van veiling en toewijzing ten verzoek van J.F. Tonsor. Koopster Elisabeth Surlanlin, weduwe van Jacob Reijns. Met afschrift der acte van kwitantie.1833 nov 18 en 1834 juni 7.
  7. Acte van verkoop en koop door El. Surlanlin ten behoeve vanJohannes Teije, waarbij als koopprijs is gesteld een lijfrente ten behoeve van E. Surlanlin van tien gulden per week. 1855 mrt. 23.
  8. Uittreksel van het procesverbaal van veiling en toewijzing ten verzoeke der erven van J. Teije. Koper Hendricus Oosterwijck Veldhuis. 1869 oct. 11.
  9. Procesverbaal van veiling en toewijzing ten verzoeke der erven van H. Oosterwijck Veldhuis. Koper Lucas van Essen. 1880nov. 29.
  10. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van Lucas van Essen. 1880 dec. 29.
  11. Acte van schuldbekentenis met hypotheek ten laste van Lucasvan Essen en ten behoeve van Hendrika Simmers, groot f 12.000,--. 1880 dec. 29.
  12. Overeenkomst tussen Lucas van Essen en een eigenaar van eennaburig perceel betreffende het lozen van hemelwater. 1885 mei 15.
  13. Acte der scheiding en verdeling der nalatenschap van L. vanEssen waarbij het perceel wordt aanbedeeld aan zijn weduwe Catharina Josephina Leidenfrost. 1899 juni 26.
  14. Acte van verkoop en koop door C.J. Leidenfrost ten behoeve van Lucas van Essen Jr. 1900 jan. 12.
  15. Acte van verkoop en koop door L. van Essen Jr. ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1924 dec. 31.
 15. Huizen en erven aan: 1e. Singel 327 (sectie F nr. 1579); 2e. Spuistraat 282 (sectie F nr. 1508); 3e Spuistraat 278 (sectie F nr. 1506); 4e Spuistraat 280 (sectie F nr. 1507).
  1. Copie van het mandement van de Hove van Holland aan Jan vander Vink ter verkoop van het huis en erve staande op de oostzijde van de 'Conincxgracht', waaruit blijkt dat Jan van der Vink op 9 januari 1650 het perceel heeft verkocht aan Salomon Dierquens...
  2. Extract uit het journaal van Salomon Dierquens de Oude tot bewijs dat de helft in de huizen op de Appelmarkt en de Achterburgwal zijn bewezen aan zijn zoon Salomon Dierquens. 1665oct. 27.
  3. Extract uit het grootboek van Salomon van de Blocquerij totbewijs dat hem de helft in het huis aan de Appelmarkt is toegedeeld. 1675 febr.
  4. Extract uit het grootboek van Salomon van de Blocquerij totbewijs dat de helft van het huis op de Appelmarkt aan Josias Blocquerij is toegedeeld. 1703 mrt. 31.
  5. Extract der scheiding en verdeling der nalatenschappen van Salomon Dierquens en Catharina Parmentier waarbij aan Nicolaas Dierquens de helft in de huizen aan de Appelmarkt en Achterburgwal zijn aanbedeeld. 1703 mei 4.
  6. Extract testament van Josuas van de Blocquerie en Helena deHaze. 1707 juni 26.
  7. Opdracht en transport door Christiaan van de Blocquerij de Jonge, gemachtigde van Nicolaas Dierquens en Christiaen van de Blocquerij, ten behoeve van Jacob Schues van huis en erveaan de N.Z. Achterburgwal. 1714 mei 9.
  8. Custingbrief ten laste van Jacob Schues, f 5.350,-- groot. 1714 mei 9. 1 envelop.
  9. Opdracht en transport door Jacob Schues ten behoeve van Hendrik Linquet. 1723 apr. 15. 1 envelop.
  10. Custingbrief groot f 7.000,-- ten laste van Hendrik Linquet. 1723 apr. 15.
  11. Copie extract testament van Willem Lamber Linquet en Susanna Colonius. 1721 apr. 28.
  12. Acte van verkoop en koop van huis en erve aan de 'Cingel off Appmark' door Ertwijn Supffenberg ten behoeve van Willem Lambert Linquet. 1730 nov. 3-4.
  13. Extract testament van Henri Linquet waarbij hij tot zijn erve stelt de kinderen van zijn overleden zoon Willem Lambert Linquet n.m. Hendrik Linquet en Cornelia Linquet, huisvrouw van Joost Zaal Jr. 1735 oct. 10.
  14. Copie extract testament van Joost Zaal en Cornelia Linquet.1747 sept. 24.
  15. Copie testament van Hendrik Linquet waarbij hij zijn moedersusanna Colonius tot zijn erfgename stelt. 1761 jan. 5.
  16. Copie extract testament van Susanna Colonius waarbij zij haar dochter Cornelia Linquet stelt tot haar erfgename. 1761 feb. 13.
  17. Extract der kwitantie van betaalde collaterale successie ten behoeve van Suanna Colonius o.a. voor de door haar zoon Hendrik Linquet aan haar nagelaten twee halve huizen op de Nieuwe Zijds Achterburgwal. 1762 apr. 1.
  18. Bewijzen van belastbaarheid met schepen kennissen ten lastevan Cornelia Linquet. 1790 en 1792.
  19. Copie acte van renuntia van de legitieme erfportie ten behoeve van zijn moeder Cornelia Linquet door Joost Zaal. 1800 apr. 9.
  20. Extract procuratie door Cornelia Linquet op Coenraad Brandligt en Gerrit Vos tot verkoop van het perceel aan de N.Z. Achterburgwal. 1800 apr. 9.
  21. Bewijs van aangifte ter secretarie door Cornelia Linquet van de verkoop van huis en erve op de Cingel bij de Raamsteeg.1800 apr. 22.
  22. Opdracht en transport door gemachtigden van Cornelia Linquet ten behoeve van Lodewijk Dern van het pakhuis en erve aan de N.Z. Achterburgwal genaamd 'Onverwagt'. 1800 mei 14. 1 envelop.
  23. Taxatierapport huur of pachtwaarde van het huis op de Cingel. 1806 dec. 3.
  24. Hypothecaire schuldbrief ten laste van Ludwig Dern (Lodewijk Dern) groot f 15.000,-- met onderpand de beide percelen. 1803 juli 12.
  25. Opdracht en transport door Lodewijk Dern ten behoeve van Friederich Carl Quien van het pakhuis en erve N.Z. Achterburgwal, genaamd 'Onverwagt'. 1810 mei 25. 1 envelop.
  26. Kwitantiën van betaalde verpondingen betreffende perceel N.Z. Achterburgwal en Singel.
  27. Aanslag grondbelasting der percelen.
  28. Extract acte der scheiding en verdeling der nalatenschap van F.C. Quien, waarbij de percelen worden aanbedeeld aan zijnweduwe Henriëtte Portener. 1860 juni 15.
  29. Extract acte van verkoop en koop van het koopmanshuis met achterhuis, pakhuis, open plaats en erve aan de Singel of Appelmarkt, buurt F nr. 326 en kadaster sectie F 1579, door Henriette Portener ten behoeve van Cornelis Johannes Wierdels. 1861 jan. 21.
  30. Extract acte van scheiding en verdeling der nalatenschappenvan Henriette Portener waarbij aan Carel Frederik Quien wordt aanbedeeld het pakhuis en erve op de N.Z. Achterburgwal, genaamd 'Onverwagt' kadaster sectie F 1508. 1862 febr. 25. 1omslag.
  31. Procesverbaal van veiling en toewijzing ten verzoeke van deerven van C.F. Quien. Kopers Dirk Rudolf- en Johannes Laurens Nienaber. 1892 mei 30. Dit betreft het pakhuis'Onverwagt' op de Spuistraat 282, vroeger N.Z. Achterburgwal.
  32. Afschrift der acte van kwitantie ten behoeve van D.R.- en J.L. Nienaber. 1892 juni 18.
  33. Afschrift der acte van veiling en toewijzing door de erven van Johanna Josephina Jozius, weduwe van Cornelis Johannes Wierdels. Koper Friedricht Conrad Stähle. 1905 juli 3.
  34. Afschrift der acte van kwijting en décharge ten behoeve vanF.C. Stähle. 1905 aug. 1.
  35. Acte van verkoop en koop door Johanna Elisabeth Louise Bronchel, weduwe van J.L. Nienaber, ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1917 jan. 2.
  36. Acte van verkoop en koop door Dina Straatman ten behoeve van Friedrich Conrad Stähle. 1899 nov. 2.
  37. Acte van verkoop en koop door Heinrich Friedrich Dammler ten behoeve van Fr.C. Stähle. 1899 nov. 2.
  38. Acte van verkoop en koop door F.C. Stähle ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' van de huizen enerven aan de Spuistraat 278 en 280 en aan de Singel 327. 1916 dec. 1.
 16. Drie huizen en erven Singel 333, 335 en 337. Kadaster sectie F nr. 1576, 1575 en 1574 en een huis en erve Spuistraat 284, kadaster sectie F nr.
  1. Acte van verkoop en koop door Louis Hein van der Woude ten behoeve van Isodoor Arioni. 1909 juli 14.
  2. Acte van verkoop en koop door Isodoor Arioni ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1916 sept. 11.
 17. Twee huizen en erven aan de Spuistraat 286-288. Kadaster sectie F nr. 6149-6150. (oude nr. 1510-1511).
  1. Afschrift der acte van verkoop en koop door Louis Hein van der Woude ten behoeve van Joseph Jacob Weening. 1910 apr. 11.
  2. Acte van verkoop en koop door J.J. Weening ten behoeve van Nathan Prins. 1911 aug. 15.
  3. Acte van verkoop en koop door Nathan Prins ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1916 sept. 8.
 18. Pakhuis met erf aan de Spuistraat 290. Kadaster sectie F nr. 1512. Acte van verkoop en koop door gemachtigde van het bestuur van het Ev. Luth. Weeshuis ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1916 sept. 14.
 19. Huis en erf aan de Spuistraat 292. Kadaster sectie F nr. 1513. Acte van verkoop en koop door Peter Johann Matthiesen ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1916 sept. 11.
 20. Huis en erve, Singel 323; sectie F nr. 1581. Singel: zie ook nr. 148-185; 186-187.
  1. Extract-testament van Jan Rensen en Catharina van der Steen. 1755 oct. 3.
  2. Schepen kennis ten laste van Jan Dirk Boekweg en Catharina Höveijs, ten behoeve van Jan Rensen, groot f 6.000,-- met als onderpand het huis aan de Singel. 1783 juni 25. 1omslag.
  3. Extract acte van scheiding en verdeling der nalatenschappenvan Jan Rensen en Catharina van der Steen waarbij de schepen kennis ten laste van J.D. Boekweg en C. Höveijs wordt aanbedeeld aan Mattheus Rensen. 1789 jan. 13.
  4. Executaire verkoop door het in gebreke blijven der aflossingen der schepen kennis door J.D. Boekweg en C. Höveijs, met de memorie van lasten en veilconditiën. Het huis wordt door de rechtbank aan Mattheus Rensen toebedeeld. 1818 juni 10-juli 8.
  5. Extract testament van Mattheus Rensen. 1824 febr. 10.
  6. Copie der acte der verklaringen, dat Geertruij Tersteeg de universele erfgename is van Mattheus Rensen. 1827 aug. 23. 1omslag.
  7. Copie der acte van procuratie tot het in veiling brengen van het perceel door Geertruij Tersteeg op Willem Rebel Jr. 1827 oct. 1.
  8. Extracten der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing door Geertruij Tersteeg. Kopers zijn Harmen Hendrik Straatman en Gijsbert van den Boogaard. 1827 oct. 2 en 8.
  9. Extracten der veilingvoorwaarden, veiling en verkoop door de erven van Gijsbert van den Bogaard. Koper Georg Hendrik Ziegelaar. 1841 mei 5 en 10.
  10. Acte van kwitantie der kooppenningen ten behoeve van G.H. Ziegelaar. 1841 juni 10.
  11. Uittreksel van het procesverbaal van veiling en toewijzing door de erven van G.H. Ziegelaar. Koper Willem Roelof Barneveld. 1885 aug. 3. 1omslag.
  12. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van W.R. Barneveld.Z.d.
  13. Afschrift der acte van verkoop en koop door W.R. Barneveld ten behoeve van Jean Bonnet Jr. 1902 oct. 11.
  14. Afschrift der acte van verkoop en koop door Jean Bonnet Jr.ten behoeve van Albertus Coorengel. 1920 oct. 20.
  15. Acte van verkoop en koop door A. Coerengel ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1924 mrt. 15.
 21. Huis en erf Singel 325, sectie F nr. 1580. Acte van verkoopen koop door Bertus Johannes van Hilst ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1924 mrt. 15.
 22. Huis en erf, Singel 329, sectie F nr. 1578. Acte van verkoop en koop ten behoeve van N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1917 jan. 4.
 23. Huis en erve Singel 331. F 1577.
  1. Extract testament van Dina van den Berg, weduwe van Arnoud de Jong waarbij zij tot haar enige en universele erfgenamen benoemt, Johanna Pasteuning en Agnietje Juriaans. Tevens stelt zij haar huis en erve op de Singel onder fidei-commissairverband. Met...
  2. Copie acte van surrogatie door Gerard Wijthoff, waarin hij ingeval van zijn overlijden zijn zoon Carel Wijthoff als administrateur benoemt. 1790 mei 25.
  3. Copie acte der boedelscheiding van Dina van den Berg, waarbij het huis in het gemeen en onverdeeld is gebleven onder administratie van G. Wijthoff. 1790 sept. 8.
  4. Copie request aan het comité van Justitie der stad Amsterdam door Johanna Pasteuning en Agnietje Jurriaans met verzoek tot benoeming van een nieuwe administrateur wegens insolventie van Carel Wijthoff. Met verleend appointement waarbij I.H. Klant wordt...
  5. Copie authorisatie door de koning tot aanvaarding van het legaat van Dina van den Berg door de Diaconie der Ev. Luth. Gemeente. 1838 febr. 17.
  6. Copie authorisatie door de diakenen der Ev. Luth. Gemeente op de oud-penningmeesteren der diaconie H.F. Welling, J.F. Georgy en J.H. Timme, tot het afhandelen van alle zaken betreffende erfenissen en legaten. 1838 mrt. 6.
  7. Afschrift der acte van afgifte van het huis aan de gemachtigden der Lutherse Diaconie daar deze door het overlijden derbeiden fidei-commissaire erfgenamen, tot de vrije en onbelaste eigendom gerechtigd is. 1838 apr. 27.
  8. Afschrift der acte van dading tussen de erven der overledenfidei-commissaire erfgenamen en de Lutherse Diaconie. 1847 aug. 27.
  9. Uittreksel der memorie van lasten en veilconditiën met afschrift van het procesverbaal van veiling en toewijzing door gemachtigden van de Lutherse Diaconie. Koper Fredericus Bernardus Fushuizen. 1875 oct. 20 en 25.
  10. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van F.B. Fushuizen.1876 feb. 1.
  11. Procesverbaal der veiling en toewijzing door de erven van F.B. Fushuizen. Koopster Alida Johanna Petrus Paulus Maria Wierdels. 1906 nov. 26.
  12. Bewijs van niet bestaande hypothecaire inschrijvingen en kadastraal uittreksel ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1917 jan.
 24. Twee huizen en erven aan de Singel en Kaatsbaangang 339 en 341. F 1572 en 1573. Acte van verkoop en koop door Pieter Bindt ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1916 sept. 8.
 25. Huis en erve Singel 343. F 1571.
  1. Procesverbaal van veiling en toewijzing met de veilingvoorwaarden op verzoek der erven van Hendrik Verhoef. Koper Jan Christoffel Hakke. 1890 apr. 28.
  2. Acte van kwitantie en décharge ten behoeve van J.Ch. Hakke.1890 juni 2.
  3. Acte van verkoop en koop door J.Ch. Hakke ten behoeve van Geertruida Helena Wassenaar. 1891 apr. 21.
  4. Acte van verkoop en koop door G.H. Wassenaar ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1916 sep. 8.
 26. Huis en erve Singel 345. F 1570. Acte van verkoop en koop ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'.1916 sep. 12.
 27. Huis en erve Singel 347 (met karrenbergplaats Vliegende Steeg 6). F 4878.
  1. Procesverbaal der veiling en toewijzing door de erven van Rudolf Hendrik Zabel. Koper Gerard Wilhelm Essen. 1899 juni 5.
  2. Afschrift der acte van kwitantie ten behoeve van G.W. Essen. 1899 juli 4.
 28. Acte van verkoop en koop door G.W. Essen ten behoeve van deN.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1916 sep. 8.
 29. Kaatsbaangang tussen Singel 331-341. Uittreksels kadastraleplan en legger.
 30. Huis en erve Vliegende Steeg 2; sectie F nr.
  1. Afschrift procesverbaal van veiling en toewijzing ten verzoek van Jan Fredrik Hendriks. Koopster Mietje Ooms. 1876 nov.20.
  2. Procesverbaal der veiling en toewijzing ten verzoek van de erfgenaam van Mietje Ooms. Koper Hendrik Zwart. 1889 feb. 25.
  3. Acte van kwitantie en consent tot overschrijving ten behoeve van Hendrik Zwart. 1889 mrt. 19.
  4. Acte van verkoop en koop door Hendrik Zwart ten behoeve vande N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1916 sep. 12.
 31. Huis en erve Vliegende Steeg 4; sectie F nr.
  1. Uittreksel van het procesverbaal van veiling en toewijzing ten verzoeke der erven van Jan Oosterman, weduwnaar van Elisabeth Hoppe. Koper Friedrich Conrad Stähle. 1897 mrt. 1.
  2. Afschrift der acte van kwitantie ten behoeve van F.C. Stähle. 1897 mrt. 9.
  3. Acte van verkoop en koop door F.C. Stähle ten behoeve van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1916 sep. 8.
 32. Huis en erve Vliegende Steeg 5; sectie F nr.
  1. Procesverbaal van veiling en toewijzing op verzoek der erven van Cornelia Louisa Labes. Koper Adriaan Beijerbacht. 1896juni 1.
  2. Acte van kwitantie ten behoeve van A. Beijerbacht. 1896 juli.
  3. Scheiding en verdeling der gemeenschappelikjke boedel welkein eerste echt heeft bestaan tussen Adriaan Beijerbacht en Maria van Zeeland, de nalatenschap van Maria van Zeeland, voorts de gemeenschappelijke boedel uit de tweede echt tussen A. Beijerbacht...
  4. Afrekening betreffende de koop van het perceel door de N.V.'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1922 mei 10.
 33. Huis en erve Pijlsteeg 2; sectie G nr. 4819. Afschriften van het procesverbaal der veiling, der acte de Command en der acte van kwitantie der kooppenningen. Geveild ten verzoeke van Judith Penha, kopers: Hendrikus Jacobus Friebel en Jacobus Bogget. 191...
 34. Damstraat 3; sectie G nr. 4979. Voorlopig koopcontract en overeenkomst waarbij J. Lensing, als directeur der N.V. Lensing's Manufacturenhandel, het winkelhuis en erve verkoopt aande N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1921 oct.

VARIA EIGENDOMMEN IN AMSTERDAM

 1. Damstraat 11.
  1. Huurcontracten waarbij N.F. Willaars verhuurt aan Eduard Gerzon het winkelhuis aan de Damstraat 11.
  2. Bestek en voorwaarden der aanbesteding van een gedeeltelijke verbouwing aan het perceel Damstraat 11. 1896 jan. 3.
  3. Diverse uittreksels der kadastrale legger.
  4. Kennisgeving door B. en W. van Amsterdam van de vernummering der percelen na de verbouwing in 1917.
 2. Arnhem-Roggestraat 6.
  1. Procesverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzingten verzoeke van Isaac Levis Jacobs en Heijman Levie Jacobs. Koper Stephanus Johannes Christophorus Arntz, van een kapitaal winkelhuis en erve in de Roggestraat met daarachter gelegen pakhuis,...
  2. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van S.J.C. Arntz. 1853 aug. 1.
  3. Acte van verkoop en koop door S.J.C. Arntz ten behoeve van Engelbert Wiegman van Heuven. 1861 apr. 30.
  4. Acte van verkoop en koop door Engelbert Wiegman van Heuven ten behoeve van Geurt Alexander van Heuven. 1863 mei 2.
  5. Acte van verkoop en koop door Geurt Alexander Heuven ten behoeve van Johan George Donath. 1886 oct. 1.
  6. Sommatie aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' tot het stoppen van de werkzaamheden enz. op het open plaatsje achter het perceel Roggestraat 6. 1908 mrt. 23.
  7. Bewijzen van onbezwaardheid en kadastrale uittreksels aangaande Roggestraat 6 met verklaring van commissarissen van de door hen afgegeven goedkeuring tot aankoop der percelen O nr. 5815 (vroeger 3756) O nr. 2744 en O nr. 3921.
 3. Roggestraat 7.
  1. Acte van verkoop en koop door Gerritje Hupkes, weduwe van J.P.A. Burgers, ten behoeve van Nicolaas Thomas Franken van een huis en erve aan de Roggestraat, sectie O nr. 245. 1898 mei 2.
  2. Bericht van notaris aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' der ontvangst der gelden tot voldoening der koopsom. 1923 sep. 7.
 4. Arnhem-Bovenbeek. Kwitantie der kooppenningen ten behoeve van Geurt Alexander van Heuven van huis en erf op de Bovenbeek, kadaster sectie O nr. 3757. 1869 oct. 1.
 5. Dordrecht-2 winkelhuizen en erven Voorstraat 246-248.
  1. Acte van verkoop en koop door Leendert Schillemans Leendertszoon ten behoeve van Cornelis Hiensch, van een huis en erveaan de Voorstraat, getekend D 899, sectie H nr. 1668; 1872 mei 6.
  2. Acte van verkoop en koop door Willem Schillemans Leendertszoon van een huis, gebouw en erf aan de Voorstraat getekend D900 sectie H nr. 1669, ten behoeve van Cornelis Hiensch. 1875 feb. 13.
  3. Acte der scheiding der onroerende goederen van de gemene boedel van het echtpaar C. Hiensch-C.M. Vuurman waarbij winkelhuis en erf aan de Voorstraat 248, sectie H nr. 1668 en 1669wordt toebedeeld aan Cornelis Hiensch. 1890 nov. 20.
  4. Acte van verkoop en koop door Johannes Hoebée van een winkelhuis en erf aan de Voorstraat 246, sectie H nr. 1652 ten behoeve van Hendrik Tieleman Hiensch. 1902 sep. 17.
  5. Acte van verkoop en koop van 2 winkelhuizen en erven aan deVoorstraat 246-248 door Hendrik Tieleman Hiensch ten behoeve van Gerhard Willem Fryling. 1915 juli 30.
  6. Acte van afstand vruchtgebruik en vestiging lijfrente met hypotheekstelling tussen H. Tieleman Hiensch en echtgenote enG.W. Fryling. 1924 juni 29.
  7. Diverse stukken betreffende de overname door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' van de percelen Voorstraat 246-248 o.a. bewijs van onbezwaardheid, kadastraal uittreksel,correspondentie lening, borgstelling G.W. Fryling ten behoeve van H. Fryl...

266-299 'S-GRAVENHAGE

 1. 's-Gravenhage-Gortstraat 3.
  1. Acte van verkoop en koop door Andries Jacob Wagner en Anna Carolina Wagner van een huis en erve in de Grotstraat, wijk S nr. 208, kad. Sectie F. nr. 127 ten behoeve van Johannes Lambertus Delboij. 1847 mrt. 16.
  2. Processenverbaal van veiling en toewijzing ten verzoeke dererven van J.L. Delboij van een winkelhuis, erf en plaatsje Gortstraat 3, sectie F nr. 127, koper Franciscus Petrus Josephus Quant. 1887 sep.-oct.
  3. Acte van scheiding en verdeling der nalatenschappen van F.P.J. Quant waarbij het perceel wordt toebedeeld aan Anna Cornelia Maria Quant. 1900 apr. 27.
  4. Acte van verkoop en koop van het perceel door A.C.M. Quant ten behoeve van Fredericus Nicolaas Vincentius Quant. 1907 nov. 23.
  5. Acte van geldlening met hypotheekstelling ten behoeve van F.N.V. Quant en ten laste van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' met als waarborg huizen en erven aan de Gortstraat 3; Kettingstraat 1 en Veenestraat 32. 1927 aug. 1.
 2. 's-Gravenhage-Gortstraat 5. Acte van verkoop en koop door de N.V. Maatschappij tot exploitatie van onroerend goed 'Profijt' van het huis en erf aan de Gortstraat nr. 5, sectie F nr. 126, ten behoeve van Johannes Gijsbertus van Kralingen. 1911 sep. 14.
 3. 's-Gravenhage-Gortstraat 7-7a.
  1. Procesverbaal der publieke verkoop en toewijzing ten verzoek der N.V. 'Zuid-Hollandsche Hypotheekbank' van het winkelhuis met bovenwoning aan de Gortstraat 7-7a, sectie F nr. 125.Kopers P.H.J. Mumsen, J.F.W. van der Haagen en M.J. van derHaagen. 1910 s...
  2. Acte van verkoop en koop door P.H.J. Mumsen, J.F.W. van derHaagen en M.J. van der Haagen van het perceel ten behoeve van Alexander Roelof Citroen. 1910 nov. 1.
 4. 's-Gravenhage-Gortstraat 9 en Veenestraat 42.
  1. Acte van het aangaan der vennootschap onder de naam, de firma N.V. 'Blankewaardt en Schoonhoven voorheen G.C. Visser' waaruit blijkt de twee vennoten ieder de helft hebben ingebracht van het huis en erf aan de Veenestraat 42, sectie F nr. 107. 1902 mrt...
  2. Acte van verkoop en koop van het huis en erf aan de Gortstraat 9 sectie F nr. 124, door Abrajette Johanna Maria van Rijn en Johanna Maria Theresia van Rijn ten behoeven der N.V. 'Blankewaardt en Schoonhoven voorheen G.C. Visser'. 1909 feb.1.
  3. Bewijs van onbezwaardheid en kadastraal uittreksel betreffende de percelen Veenestraat 42 en Gortstraat 9 op naam der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1913 jan.
 5. 's-Gravenhage-Gortstraat 11; 13-13a en Veenestraat 48.
  1. Processenverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing, ten verzoeke der erven van het echtpaar van Gelder-van Noorden, van: 1e. Winkelhuis en erve aan de oostzijde van de Veenestraat 48; 2e. Huis en erve met achterhuis aan de westzijde van d...
  2. Processenverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing van een winkelhuis en erf, aan de Veenestraat 48 ten verzoeke van Emanuel van Gelder. Koper Johannes de Waal. 1860 feb. 13.
  3. Processenverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing ten verzoek der erven van Isabella Theodora Hoek, van: 1e. Een winkelhuis en erve aan de Gortstraat 13 en 2e. Een winkelhuis en erve aan de Gortstraat 11. Koper Jacobus de Zwart. 1869 se...
  4. Acte der scheiding en verdeling van de nalatenschappen van Abraham Klinker, waarbij het winkelhuis en erf aan de Gortstraat 11 wordt toebedeeld aan diens weduwe Hendrika van der Kwast. 1918 dec. 7.
  5. Processenverbaal veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing ten verzoeke der erven van Jacobus de Zwart van het huis en erf aan de Gortstraat 13-13a, sectie F 1075. Koper Johannes de Waal. 1910 dec. 19 en 27.
  6. Voorlopig koopcontract waarbij Johannes de Waal aan de N.V.'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' verkoopt de percelen Veenestraat 48 en Gortstraat 13, respectievelijk sectie F nr.1217 en F nr. 1075. 1915 mrt.
  7. Acte van transport van het winkelhuis en erve aan de Veenestraat 48 en van het huis en erf aan de Gortstraat 13-13a door J. de Waal aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' met vestiging van hypotheek ten laste der N.V. 'GebroedersGerzon's Mode...
  8. Verhuurcontracten van het bovenhuis Gortstraat 13 door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' aan diverse huurders.
 6. 's-Gravenhage-Veenestraat 34.
  1. Opdracht en transport van het huis en erve aan de oostzijdevan de Veenestraat, wijk L nr. 185, door Jacob Berger ten behoeve van Mattheus Weve. 1810 dec. 24.
  2. Acte van verkoop en koop door Martinus Johannes Delboij vanhet winkelhuis met erve aan de Veenestraat, hoek Kettingstraat en Gortstraat nr. 1, sectie F nr. 128, ten behoeve van Wilhelmus Johannes Petrus Muns.
  3. Acte van verkoop en koop van het pand en erve op de hoek van de Kettingstraat en Gortstraat nr. 1, sectie F nr. 1221, door Caatje Simons ten behoeve van de N.V. firma 'Iserief en Zonen'. 1899 mrt. 31.
  4. Scheiding en verdeling der onroerende goederen der ontbonden N.V. firma 'Iserief en Zonen' waarbij aan A.G.H. Iserief worden toebedeeld het winkelhuis en erf Veenestraat 34 en winkelhuis en erf Gortstraat 1, respectievelijk Sectie F nr. 934 en F nr. 12...
  5. Voorlopig koopcontract der twee ineenlopende winkelhuizen met bovenwoningen en erven aan de Veenestraat 34, Kettingstraat 3 en Gortstraat 1. 1929 mrt. 7.
 7. 's-Gravenhage-Veenestraat 36-38.
  1. Acte van verkoop en koop op lijfrente van 1e. Een winkelhuis en erve Veenestraat 38 en 2e. Winkelhuis en erve Veenestraat 36, door David Sarluis en Cornelia van Cleeff ten behoeve van Salomon Abraham Levisson en Rosette van Cleef. 1860juli 27.
  2. Acte van verkoop en koop, door S.A. Levisson en R. van Cleef ten behoeve van Levij Limburg en Barend van Raalte, der beide percelen; 1865 oct. 24.
  3. Acte der scheiding en verdeling der geoderen van de Vennootschap 'Louis Limburg en Compagnie' waarbij de percelen worden toebedeeld aan Levy Joseph Limburg. 1887 apr. 4.
  4. Voorlopig koopcontract waarbij de erven van L.J. Limburg depercelen verkoopt aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1913 dec.
 8. 's-Gravenhage-Veenestraat 40.
  1. Acte van verkoop en koop van het huis met erf Veenestraat 40, sectie F nr. 1220, door H.J. Hols ten behoeve van L.W.A.L. Heuvelmans. 1905 oct. 25.
  2. Bewijs van onbezwaardheid en kadastraal uittreksel betreffende perceel Veenestraat 40 ten name van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1916 jan.
 9. 's-Gravenhage-Veenestraat 44. Acte van verkoop en koop van het winkelhuis met erf aan de Veenestraat 44, sectie F nr. 1219, door J. Kips Bernarduszoon ten behoeve van Aron de Vries. 1905 sep. 28.
 10. 's-Gravenhage-Veenestraat 46. Acte van verkoop en koop van het huis met erve aan de noordoostzijde van de Veenestraat 46, sectie F nr. 111, door J.J. van Bijsterveld ten behoeve van H.A. Storms. 1876 mei 1.
 11. Stukken betreffende de afwatering van een perceel in de Veenestraat. 1603, 1661 en 1662.
 12. Rekeningen en werkzaamheden aan de diverse percelen te 's-Gravenhage, waarbij aanbesteding en inschrijvingen tot levering en uitvoering van een electrische installatie in het perceel Hofweg, welk als magazijn werd gebruikt.
 13. Contract gaslevering voor perceel Grotstraat 3.
 14. Groningen-Vischmarkt 9.
  1. Huurcontract waarbij Thomas Tjepkema aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' verhuurt, met recht en verplichting tot koop, het pand Vischmarkt 9. 1919 mei 30.
  2. Acte van schuldig erkenning door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' van onbetaald gebleven kooppenningen voorhet pand Vischmarkt 9, ten behoeve van T.M. Tjepkema. 1923 dec. 17.
  3. Kwitantie der kooppenningen, bewijs van onbezwaardheid en enige correspondentie.
 15. Vischmarkt 11. Kwitantie van notaris voor aankoopkosten vanhet perceel Vischmarkt 11 ten behoeve van N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1920 jan.
 16. Vischmarkt 13.
  1. Afschrift der akte van verkoop en koop van een winkelhuis en erf aan de noordzijde van de Vischmarkt nr. 13, sectie K nr. 1320, door de N.V. Algemene confectiehandel van C. en A. Brenninkmeijer', ten behoeve van Mozes Cohen Frederikzoon. 1915 dec. 10.
  2. Afschrift der akte van huurovereenkomst waarbij M. Cohen Fzn. Het winkelhuis met erf Vischmarkt 13 verhuurt aan de N.V.'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1931 feb. 9.
  3. Correspondentie betreffende de aankoop van perceel Vischmarkt 13 door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'.
 17. Correspondentie betreffende de aankoop van een flatwoning Lingestraat 54 door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'.
 18. Guldenstraat 6.
  1. Acte van verkoop en koop van een winkelbehuizing aan de Guldenstraat, getekend K nr. 4 met achteruitgang in de Vuilegang sectie K nr. 4, door Geesje Dominering ten behoeve van Berend Meek en T.J.A. Loor. 1881 apr. 1.
  2. Acte van verkoop en koop van een winkelbehuizing, getekend K 4, met achteruitgang in de Burengang, in de Guldenstraat, sectie K nr. 4 door B. Meek en T.J.A. Loor ten behoeve van Hendrik van der Veen. 1888 sep. 1.
  3. Huurcontract waarbij H. van der Veen aan de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' verhuurt, met recht tot koop, hetwinkelhuis aan Guldenstraat 6. 1913 juli.
  4. Deurwaardersexploits waarin de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' laat aanzeggen en betekenen aan de erven van H. van der Veen, van het recht tot aankoop van perceel Guldenstraat 6, ingevolge artikel 6 der huurovereenkomst. 1922 oct.
 19. Haarlem.
  1. Extract van het procesverbaal van veiling en toewijzing vaneen huis in de Groote Houtstraat met aandeel in een poort uitkomende in de Koningstraat; huis en erf sectie C nr. 869, steeg sectie C nr. 833 ten verzoeke der erven van Hendrik Gerritsen. Koper...
  2. Stukken betreffende de echtscheiding tussen A.J. Bronkhorsten Angelina Aletta van den Berg. 1895 dec.
  3. Overeenkomst tussen Adriaan Johannes van der Steur en Neeltje Eichhorn, geboren Boon, waarbij van der Steur, als eigenaar van het poortje bijbehorend aan perceel Groote Houtstraat50 en uitgang hebbend in de Koningsstraat, vergunning verleend aan N. Eic...
  4. Afschrift der acte van verkoop en koop van het huis en erf Koningstraat 43, sectie C nr. 831, door Jacob Simons ten behoeve van Johan Christiaan Martin. 1900 sep. 27.
  5. Overeenkomst tussen de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' met W.J.B. van Liemt betreffende opzegging van huurcontract door laatstgenoemde, waaruit blijkt dat de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' d.d. 1920 apr. 30 eigenaresseis geworden v...
 20. Leeuwarden.
  1. Copie acte van overdracht van de winkelbehuizing aan de Nieuwestad nr. 124-126 met aan- en toebehorende panden, sectie B nr. 3723 ten behoeve van Jan van der Linden. 1944 feb. 10.
  2. Copie acte van verkoop en koop van het winkelhuis met erf en grond aan de Nieuwestad 124-126 met het gebouw aan het Ruyterskwartier, sectie B nr. 3723 ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'. 1950 juli 3.
  3. Copie acte van verkoop en koop door de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' ten behoeve van de N.V. M.A.V.O. maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen. 1950 juli 3.
  4. Stukken betreffende het bezwaard zijn met erfienstbaarheid van het perceel inzake niet hoger mogen bouwen. 1940.
  5. Taxatie en rapporten betreffende het perceel.
  6. Huurcontracten van het perceel, waarbij Gerzon het pand huurt.
  7. Huurcontracten van het perceel, waarbij Gerzon het pand verhuurt.
  8. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met Jan van derLinden.
  9. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met het Leeuwarder Woningbureau S. Hellema betreffende huur en verhuur.
  10. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met de huurders.
  11. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met de N.V. Hema en de N.V. Magazijn de Bijenkorf'.
  12. Ingekomen- en copieën van uitgaande stukken met notarissen.
  13. Sollicitaties voor het eventueel opnieuw te openen filiaal.
  14. Offertes voor eventuele verbouwing van het weer te openen pand.
  15. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Brand Waarborg Mij.
  16. Diverse ingekomen en copieën van uitgaande stukken.
  17. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende oorlogsschaderegeling.
 21. Leiden.
  1. Processenverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing van een heerenhuis en erve aan de noordzijde van de Breestraat, wijk 4, nr. 144, sectie G nr. 1406, ten verzoeke vanWillem Zeilstra. Koper Johannes Cornelis Meijsing. 1881 apr. 2 en 9.
  2. Processenverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing van een huis en erf Breestraat 123, sectie G nr. 267 tenverzoeke der erven van het echtpaar C.P.H. van Zeijl-A.A.J.Ootmar. Kopers: David J.C. Speet en Joseph A.A. Saroni. 1901 nov. 16 en 23.
 22. Nijmegen-Korte Burchtstraat 17-19.
  1. Acte van verkoop en koop door Anna Maria Roos en Maria AnnaRoos ten behoeve der Sint Dominicusstichting, gevestigd te Huissen, van een huis en erf aan de Burchtstraat, sectie C nr. 248. 1908 nov. 13.
  2. Acte van bekrachtiging door commissarissen van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen van de aankoop van het perceel huis en erf aan de Korte Burchtstraat 17-19 sectie C nr. 248, met bewijs van onbezwaardheid. 1931 nov. 24.
 23. Rotterdam-Schiedamsche Dijk en Leuvehaven.
  1. Procesverbaal van veiling en toewijzing van een pand bestaande uit winkelhuis met 2 afzonderlijke bovenwoningen en erveaan de Schiedamsche Dijk, wijk 3 nr. 65, sectie H nr. 1044 ten verzoeke van Johan Hendrik Willem Swellengrebel. Koper Johan Wilhelm S...
  2. Bewijzen van onbelastbaarheid, kwitantie voor kosten van overdracht en bericht van notaris der toezending van het afschrift der koopacte aan de directie van Gerzon, aangaande de panden Schiedamschendijk nr. 10 en 12 en Leuvehaven 11 en 13.
  3. Acte van verkoop en koop van een pand bestaande in een timmermanswerkplaats met woonhuis, bovenhuis en erve aan de westzijde van de Leuvehaven 15, sectie H nr. 1453, met vrije in-en uitgang naar de Schiedamsche Dijk door Joannes H.A. van Baren ten beho...
  4. Acte van verkoop en koop van een pand bestaande in benedenhuis met woonhuis, bovenhuis en erve aan de Westzijde van de Leuvehaven 15-17 met vrije in- en uitgang naar de Schiedamsche dijk door K.J. Wijlacker ten behoeve van Aaltje Bordewijk, weduwe van...
  5. Procesverbaal van veiling en toewijzing van een dubbel herenhuis, ingericht tot twee woonhuizen en erven, aan de Leuvehaven 15-17 met vrije in- en uitgang naar de Schiedamschendijk ten verzoeke van Catharina Elisabeth Muller, dochter en erfgename van A...
  6. Bewijs van onbezwaardheid en kadastraal uittreksel betreffende perceel sectie H nr. 2256.
  7. Afschrift der acte van verkoop en koop door B. en W. van Rotterdam ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' van de panden aan de Leuvehaven nr. 1, 3, 5, 7, 9; Soetensteeg nr. 2; Schiedamschedijk nr. 2, 4, 6, 8, benevens degrond, sectie...
  8. Overeenkomst met de gemeente Rotterdam waarbij Gerzon het recht krijgt de passage te onttrekken aan het openbaar voetgangersverkeer en in gebruik te nemen als winkelruimte. 1937 dec. 4.
  9. Overeenkomst met de gemeente Rotterdam waarbij Gerzon het recht krijgt de voormalige passage blijvend als winkelruimte te gebruiken. 1955 sep. 30.
  10. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende de onroerende eigendommen in Rotterdam, na 1932 veelal over de voetgangerspassage.
  11. Overzicht van de gang van zaken betreffende de voetgangerspassage.
  12. Krantenartikelen betreffende de passage.
  13. Diverse foto's.
 24. Utrecht-Massegast-Wijk D nr. 403-sectie C nr. 1248. Acte van verkoop en koop van huis met bovenhuis aan de noordzijde van de Massegast, Wijk D nr. 403-sectie C nr. 1248, door Engelina Maria Plieger ten behoeve van Willem van Wijk. 1869 mrt. 1.
 25. Massegast 7-Wijk D nr. 404-sectie C nr. 1249. Procesverbaal van veiling en toewijzing van huis en bovenwoning, erf en grond, ten verzoek van Jacobus van Rooijen, gelegen aan de noordzijde van de Massegast 7, sectie C 1249. Koper Pieter Albertus de Kok...
 26. Utrecht-Massegast-Wijk D nr. 405-sectie C nr.
  1. Acte van verkoop van koop van een huis, erf en grond aan deWestzijde van de Massegast, wijk D nr. 405-sectie C nr. 1250, door Everhardus Cornelis Spoor ten behoeve van Hendrik van Oort. 1862 oct. 22.
  2. Procesverbaal van veiling en toewijzing van het huis met erf en grond aan de westzijde van de Massegast, wijk D nr. 405-sectie C nr. 1250, ten verzoeke der erven van Hendrik van Oort. Koper Petrus Johannes Cnoops, echtgenoot van Christina van Oort. 187...
  3. Acte van verkoop en koop van het huis met erf en grond aan de westzijde van de Massegast, wijk D nr. 405-sectie C nr. 1250, door de erven van Christina van Oort ten behoeve van Arie Agterberg. 1877 aug. 13.
  4. Acte van verkoop en koop van het huis met erf en grond aan de westzijde van de Massegast, wijk D nr. 405-sectie C nr. 1250, door Arie Achterberg ten behoeve van Gerardus Verbiest.1878 nov. 8.
 27. Massegast-wijk D nr. 406-sectie C nr.
  1. Acte van koop en verkoop van 'zekere Camer, off woninge, Erff en grond' aan de westzijde in de hooge Massegast, door Justus van Toornenbergen ten behoeve van Hendrik Vonk. 1764 juli 12.
  2. Acte van koop en verkoop van 'zekere Kamer of wooninge' aande westzijde in de Hooge Massegast, door Jannetje Jaarsveld, weduwe en erfgename van Hendrik Vonk, ten behoeve van Jan Eijsendoorn. 1794 aug. 17.
  3. Processenverbaal van veilingvoorwaarden, veiling, toewijzing en kwitantie van een 'huizing of woning met den grond' aande noordwestzijde van de Massegast, wijk D nr. 406, ten verzoeke der erven van Johanna Vierink. Koper Dirk Hoff. 1832 sep. 5 en 8 en...
  4. Processenverbaal van veilingvoorwaarden, veiling, toewijzing en kwitantie ten verzoeke van Cornelis van den Bosch van een kamer of woning aan de oostzijde in het Hekelsteegje, wijk D nr. 387. Koper Dirk Hoff. 1827 juni 19 en 23 en juli 27.
  5. Acte van verkoop en koop door Dirk Hoff van 1e. Een kamerof woning in de Massegast, wijk D nr. 406-sectie C nr. 1251; 2e. Een kamer of woning aan de westzijde van het Hekelsteegje, wijk D nr. 387-sectie C nr. 1231; ten behoeve van Jacobus van Stock...
 28. Oude Gracht-wijk D nr. 43-sectie C nr. 1252. Acte van verkoop en koop van een huis, erf en grond met kelders en kluis,aan de zuidzijde van de Oudegracht nr. 14, wijk D nr. 43-sectie C nr. 1252, met het huisje achter het groote huis en uitkomende in de...
 29. Oude Gracht, hoek Massegast. Huurcontracten waarbij Johanna Elisabeth de Goeij aan Jan Spijkerman verhuurt een winkelhuis aan de Oude Gracht nr. 14, hoek Massegast, alsmede het pakhuis daarachter.
 30. Oudegracht, hoek Hekelsteeg-wijk D nr. 44-sectie C nr. 1230. Acte der scheiding en verdeling der gemeenschap van goederen bestaand hebbende tussen J.U. Schmitz en H.A.E. Tap waarbij het huis met bakkerij aan de Oude Gracht op de hoek van de Hekelsteeg...
 31. Hekelsteeg 4-sectie C nr. 1232. Uittreksel procesverbaal van veiling en toewijzing van een huis met erf en grond aan de zuidzijde van de Hekelsteeg nr. 4, ten verzoeke der erven van Evert Hermanus Oudt. Koper Willem Houthuis. 1904 mei 28.
 32. Hekelsteeg 6-sectie C nr. 1233. Procesverbaal der veilingvoorwaarden, veiling en toewijzing van een huis met grond aande oostzijde van de Hekelsteeg nr. 6, sectie C nr. 1233, ten verzoeke van erven van T. van Tellingen-H. van Lankeren. Koper Willem Jo...
 33. Varia Utrecht.
  1. Bewijzen van onbezwaardheid van diverse percelen met bijlagen.
  2. Stukken betreffende onteigening en overdracht aan de gemeente Utrecht van werf, werfmuur en balie voor perceel Oudegracht 161.
 34. Voortaxaties behorende bij polissen van brandassurantie, uitgevoerd door bouwkundigen W.C. Deenik Jr. en W.C. Deenik Jr. zoon. 1944 mrt.
 35. Geldleningen met hypotheekstelling ten laste der N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen, veelal met bijlagen zoals borderellen en staten van hypothecaire inschrijvingen, goedkeuring en machtiging der vergadering van aandeelhouders, kadastrale uittreks...
  1. Acte der geldlening ten behoeve van Jacobus Hoogendijk Arijszoon, groot f 35.000,-- met waarborg huizen en erven te Amsterdam. 1893 juni 2.
  2. Acte der geldlening groot f 10.000,-- met als waarborg huizen en erven te Amsterdam, ten behoeve van Jacobus HoogendijkArijszoon. 1894 mrt. 14.
  3. Acte van borgtocht ten behoeve der N.V. Crediet Vereenigingte Amsterdam door J. Gerzon, M. Gerzon, H. Jonas en S. Stierstadt voor de gebroeders Gerzon. 1895 juni 12.
  4. Acte der geldlening met als waarborg huizen en erven te Amsterdam, groot f 25.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank'. 1895 juni 17.
  5. Acte der geldlening, groot f 15.000,-- met als waarborg huizen en erven te Amsterdam, ten behoeve van Lucie Manus. 1899mrt. 15.
  6. Acte der geldlening, groot f 100.000,-- ten behoeve der Amsterdamsche Hypotheekbank met als waarborg huizen en erven teAmsterdam. 1899 juni 14.
  7. Acte der geldlening, groot f 22.500,-- ten behoeve der N.V.'Zuid Hollandsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen enerven te Haarlem. 1899 sep. 23.
  8. Acte der geldlening, groot f 190.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank', met als waarborg huizen en erven te Amsterdam. 1900 juli 3.
  9. Acte der geldlening, groot f 5.000,-- ten behoeve der N.V. 'Zuid Hollandsche Hypotheekbank' met als waarborg huis en erve te Zandvoort. 1902 sep. 10.
  10. Acte der geldlening, groot f 60.750,-- ten behoeve der N.V.de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam en Haarlem. 1904 jan. 28.
  11. Acte van hypotheekstelling ten behoeve der N.V. 'Amsterdamsche Bank' tot zekerheid van verleend of te verlenen crediet,met borgstelling van f 90.000,--. 1905 juni 6.
  12. Acte van geldlening, groot f 110.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven in den Haag. 1906 feb. 1.
  13. Acte van geldlening, groot f 500.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam, Haarlem, Leiden en Arnhem. 1910 juli 4.
  14. Acte van hypotheekstelling tot zekerheid van crediet, grootf 15.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huis met erf te Amsterdam. 1910 nov. 10.
  15. Acte van hypotheekstelling tot zekerheid van crediet, grootf 25.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam en Leiden. 1912 jan. 22.
  16. Acte van geldlening, groot f 300.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Rotterdam. 1912 juni 23.
  17. Acte van geldlening, groot f 50.000,-- ten behoeve der N.V.de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Haarlem-Amsterdam-Leiden-Arnhem-den Haag en Rotterdam. 1914 jan. 8.
  18. Acte van geldlening, groot f 35.000,-- ten behoeve der N.V.de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam-Haarlem-Leiden-Arnhem-den Haag en Rotterdam. 1914 apr. 24.
  19. Acte van geldlening, groot f 625.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam-Haarlem-Leiden-Arnhem en Utrecht. 1915 aug. 5.
  20. Acte van geldlening, groot f 220.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Den Haag. 1916 jan. 18.
  21. Acte van geldlening, groot f 225.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Utrecht-Amsterdam-Haarlem-Leiden en Arnhem.1916 juli 1.
  22. Acte van geldlening, groot f 225.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Utrecht-Amsterdam-Haarlem-Leiden en Arnhem.1916 oct. 23.
  23. Acte van geldlening, groot f 69.000,-- ten behoeve der N.V.'Nationale Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Arnhem. 1917 juni 29.
  24. Acte van geldlening, groot f 170.000,-- ten behoeve der N.V. 'Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam. 1917 juli 19.
  25. Acte van geldlening, groot f 970.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Amsterdam-Haarlem-Leiden en Utrecht. 1917 nov. 16.
  26. Acte van geldlening, groot f 550.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg huizen en erven te Den Haag. 1918 nov. 29.
  27. Acte van hypotheekstelling tot zekerheid van crediet, grootf 14.550,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank' met als waarborg grond met opstal te Utrecht. 1918 dec. 7.
  28. Acte van geldlening, groot f 1.500.000,-- ten behoeve der N.V. de 'Friesch Groningsche Hypotheekbank met waarborg huizen en erven te Amsterdam en den Haag. 1927 juli 1.
 36. Geldleningen ten behoeve van Gerzon.
  1. Acte der geldlening, groot f 6.500,-- ten behoeve der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' met als waarborg het huis en erf te Zandvoort aan de Haltestraat 1 ten laste van C.F.G. Roest. 1911 mei 1.
  2. Diverse schuldaflossingen aan Gerzon.

AANDELEN

 1. Aandelen der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'.
 2. Aandelenregister der N.V. Gebroeders Gerzon.
 3. Bekendmaking der uitgifte van duizend preferente aandelen àf 1.000,-- nominaal. 1916 oct. 17.
 4. Bekendmaking der uitgifte van 500 preferente aandelen à f 1.000,-- nominaal. 1917 oct. 15.
 5. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende het dividend der preferente aandelen.
 6. Artikel in 'De Winkelier' betreffende de uitgeschreven lening van Gerzon. 1916 nov. 10.
 7. Diverse tijdschriften met artikelen betreffende de dividenduitkering op de preferente aandelen door Gerzon.
 8. Enige oude aandeelbewijzen in de Europeesche Spoorwegwaarden, afdeling Stuhlweissenburg-Raab-Graz.

DEVIEZENVERORDENING IN DUITSLAND

 1. Ingekomen stukken betreffende betalingen aan Duitse leveranciers.
 2. Nota's en kwitanties betreffende de betalingen aan de Duitse leveranciers.
 3. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende de betalingsmoeilijkheden met de Duitse leveranciers.
 4. Dossiers van rechtskundigen enz. betreffende processen en overeenkomsten inzake de deviezenmoeilijkheden.
  1. Dossier Mr. G.H.W. Worst te Amsterdam.
  2. Dossier Dr. George Ott, advocaat te Basel.
  3. Gecompromeerd dossier Lüscher en Cie.
  4. Dossier Dr. A. Platz.

OORLOGSTOESTAND EN HERSTEL

 1. Stukken betreffende de werkzaamheden van de 'Wirtschaftsprüfer' Paul Binder in verband met de liquidatie der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' door de Duitse autoriteiten waarbij Binder als liquidateur optrad.
  1. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken van het bureau van Paul Binder met balansverslagen e.d.
  2. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken tussen Paul Binder, W. Schönherr als 'Verwaltungstreuhändler' en W. Spieckerals nieuwe eigenaar van de firma 'Gerzon' Modemagazijn.
  3. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Amsterdamsche Bank.
  4. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Deutsche Revisions- und Trendhand-Aktiengesellschaft.
  5. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de advocaat en procureur M.H.H. Franssen.
  6. Ingekomen en copieën met de Handelstrust West N.V.
  7. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met diverse Kamers van Koophandel en Fabrieken.
  8. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de N.A.G.U. (Niederländische Aktiengesellschaft für abwicklung von Unternehmungen).
  9. Varia van ingekomen en copieën van uitgaande.
 2. Gegevens betreffende de toestand waarin de N.V. 'GebroedersGerzon's Modemagazijnen' na de oorlog werd aangetroffen, depogingen tot herstel en rechtsherstel enz.
 3. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de beheerdersvereffenaars van de Vermögensverwaltungs- und Renten-Anstalt (V.V.R.A.) betreffende de Vordening van de N.V. Gerzon's Modemagazijnen N.V.
 4. Stukken betreffende W. Spiecker. 9 omslagen en1932-1955.
  1. Balansen, taxaties enz. betreffende de firma Gustav Cords te Berlijn, Bremen en Köln waarvan Spiecker een der directeuren was.
  2. Diverse financiële bescheiden betreffende W. Spiecker.
  3. Telexberichten. 1944 sep.
  4. Gegevens betreffende de Vordeningen op W. Spiecker.
  5. Vrachtbrieven van uit Nederland vervoerde goederen en 'Durchlasscheine' op naam van W. Spiecker en echtgenote.
  6. Alfabetische naamklapper met telefoonnummers, vermoedelijk afkomstig van W. Spiecker.
  7. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Centrale Vermogens-Opsporingsdienst en diverse andere instanties.
  8. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Consul-Generaal der Nederlanden in Duitschland, A. Millenaar.
  9. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende de afwikkeling van het bankkonto van W. Spiecker bij de BerlinerCommerz-Bank.
  10. Stukken betreffende het proces N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' contra W. Spiecker.
 5. Stukken betreffende rechtsherstel inzake de onroerende goederen, N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' contra de Landelijke Hypotheekbank N.V.
 6. Verdere stukken betreffende het rechtsherstel inzake de onroerende goederen.
 7. Stukken betreffende de vordering der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' op de N.V. Vereenigde Lingeriefabrieken te Hilversum voor achterstallige huur voor het gebruik van het pand Kerkbrink te Hilversum.
 8. Stukken betreffende de opsporing van machines en goederen en de afwikkeling tot teruggave daarvan.
 9. Stukken betreffende de afwikkeling met de Deutsche Revisions- und Treuhand A.G.
 10. Stukken betreffende de afwikkeling met de Rijnsche Handelsbank.
 11. Stukken betreffende rechtsherstel van preferente aandelen inzake Rebholz' Bankierskantoor.
 12. Stukken betreffende de afwikkeling met de N.V. 'Handelstrust West'.
 13. Stukken betreffende de afwikkeling van het rechtsherstel inzake de aandelen.
 14. Stukken betreffende de overeenkomst der N.V. met haar oud-mededirecteur Dr. A.S.R. Stephan. Ca. 1945-1965. 1omslag.
 15. General Stores and Estates Limited te Londen en General Stores and Investment Company Inc. Te Panama-City. 1 deel en 14omslagen.
  1. Geschiedenis van het ontstaan der beide maatschappijen.
  2. Stukken betreffende de oprichting van General Stores and Estates Ltd.
  3. Stukken betreffende de oprichting van General Stores and Investment Comp.
  4. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende de twee maatschappijen.
  5. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met Martins BankLimited en W. en O. Martins Limited.
  6. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken van en aan Gustaaf Hamburger en Hamburger en Co-Bankierskantoor.
  7. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken van en naar Lodewijk Hamburger (L. Harbury).
  8. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken van en naar Fred. Hecht.
  9. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de International Corporation Company Inc. Te New York.
  10. Ingekomen en copieën met de Amsterdamsche Bank.
  11. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken van en naar Frank de Smit, Yvonne Gerzon en Otto Marcus.
  12. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met Alfred Platz.
  13. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de Nederlandsche Bank en de Nederlandsche ambassadeur te Londen.
  14. Balance sheets, ledges en Journal van de General Stores andEstates Ltd.
  15. Aandelenregister der General Stores and Estates Ltd.
 16. Afgegeven verklaringen, door de raad voor het rechtsherstelafdeling effectenregistratie, der aanmeldingen der effectenovereenkomstig art. 44 van het besluit Herstel Rechtsverkeer.
 17. Stukken betreffende de liquidatie van de Amma-Hanna Stiftung te Zurich waarvan op naam van E. Kruize Platz f 76.000,-- aandelen der N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen zijn opgekomen.
 18. Stukken betreffende het in veiligheid brengen voor eventueel oorlogsgevaar van de aandelen bij de Central Missouri Trust Company te Jefferson City, Missouri en bij The National Commercial Bank and Trust Company of Albany te Albany.
 19. Contract van het leveren van goederen in consignatie tussenGerzon en S.J. Isaacson, koopvrouw aan de Heulstraat te 's-Gravenhage. 1923 oct. 25.
 20. Stukken betreffende dagvaardingen van de filialen Dordrecht, Tilburg, Haarlem en Rotterdam, van de Economische Politierechter in verband met de vestigingswet en speciale verkoopprijzen.
 21. Damstadtaffaire: stukken betreffende het op een financieel fiasco uitgelopen feestelijke herdenking van de stiching 'Vijf Eeuwen Kalverstraat Amsterdam'.
 22. Indië-Indonesië.
  1. Inzendingen der uitgeschreven foto- en tekenwedstrijd met de uitslag en bekroonde inzendingen. Deze wedstrijd werd bekend gemaakt in de catalogus van 1926 voor Gerzon clientèle in Nederlands Indië.
  2. Verslag van de oprichting, wezen en bestaan der afdeling Mail-orders, respectievelijk afdeling Indië; door J. de Vries-Werkendam, chef der afdeling Indië. 1941 mrt. 17.
  3. Verslag over werkzaamheden in Indië ten behoeve van 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' N.V. en voorstel om het voor de firma in Indië aanwezige kapitaal op de beste manier rendabel te maken, door R.A. Blatt. 1946 aug. 12.
  4. Stukken betreffende de liquidatie van het Indonesische bedrijf van de N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen' en oprichting van een Indonesische N.V., welke alle activa en passiva van het oude bedrijf overneemt, genaamd Handelsonderneming 'Wanito Mod...
  5. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met de bedrijfsleider van het Indonesische filiaal, J. Vecht.
  6. Stukken betreffende schuldvordering van de N.V. Gerzon op H.J. van de Oudeweetering.
 23. Afroep-orderregister 1920.
 24. Controleregister.
 25. Polis autoverzekering.
 26. Algemene richtlijnen voor diverse belastingen.
 27. Statuten der N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen en de wijzigingen daarvan, 1916; 1918; 1921; 1931; 1946 en z.d.

PERSONEELSZAKEN

 1. Huisreglement voor het personeel. z.d.
 2. Lessen voor de verkoopster, van de afdeling onderwijs van Gerzon.
 3. Telefooninstructie voor het bedienend personeel, van de afdeling onderwijs van Gerzon. Z.d.
 4. Arbeidsovereenkomst met een leerlinge te Haarlem, Wilhelmina Metz. 1909 feb. 1.
 5. Bericht vanaf het hoofdkantoor betreffende te nemen maatregelen in verband der tijdsomstandigheden met betrekking tot het 'personeel- en werkvolk'. 1914 aug. 13.
 6. Verzoek hoofdkantoor aan de filialen tot opgaven van personeelsantecedenten in verband met eventueel op te richten pensioenfonds. 1916 mrt. 30.
 7. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken betreffende pensioen of gratificaties.
 8. Circulaires gericht aan het personeel in de oorlogstijd.
 9. Sollicitaties voor bedrijfsleider te Tilburg.
 10. Incidenten met personeel.
  1. Verklaring personeeslid ontvreemding van winkelgoederen. 1907 feb. 21.
  2. Dossier betreffende frauduleuse handelingen.
  3. Dossier betreffende filiaalleider te Utrecht.
 11. Zuivering van het personeel in de na-oorlogsjaren.
 12. Personeels- en salarisstaten. Z.d.
 13. Voornaamste bepalingen uit de pensioenwet.

PERSONALIA, JUBILEA EN OPENING GEBOUWEN EN FILIALEN

 1. Lion Gerzon.
  1. Artikel ter herinnering aan Lion Gerzon door M.S. de Vries geschreven naar aanleiding van het overlijden van Lion Gerzoen. 1929 mrt.
  2. Foto's der crematieplechtigheid van Lion Gerzon. 1929 mrt.
  3. Brieven van familieleden Auguste en Paul Servos aan Lion Gerzon, speciaal over moeilijkheden in het drukkerijbedrijf Servos en Weinberg te Aken.
 2. Eduard Gerzon.
  1. Brief van Eduard Gerzon aan zijn moeder Sara Schaap; brief van Sara Schaap aan de vrouw van Eduard Gerzon, Sopia Marx; brief van Eduard Gerzon aan Jozef Gerzon te Groningen. 1891 mei.
  2. Een onderhoud met Eduard Gerzon; artikel in het commercieelweekblad 'Middenkoers'. 1923 juni 16.
  3. Interview met Eduard Gerzon ter gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaatschap van de Kamer van Koophandel te Amsterdam; bijvoegsel van het Algemeen Handelsblad. 1927 mrt. 26.
  4. Oorkonde welke Eduard Gerzon door het gezamenlijk personeelder N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen werd aangebodenbij zijn 25-jarig lidmaatschap der Kamer van Koophandel.
  5. Krantenknipsels bij het overlijden van Eduard Gerzon. 1935 aug. 19.
  6. Overzicht van de werkzaamheden van Eduard Gerzon in de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Op verzoek van de heer Wolff toegezonden door het secretariaat der kamer. 1964 juli 3.
  7. Tekening van Eduard Gerzon door Jo Spier.
  8. Album betreffende de 'Indische reis' van Eduard Gerzon met o.a. een eigenhandig geschreven overzciht der studie- en zakenreis welke geleid heeft tot de Gerzonvestigingen in Nederlands Oost-Indië. Verders aan hem toegezonden brieven en telegrammen, kran...
  9. Karakterschets van de Gebroeders Gerzon in 'Morks Magazijn'van augustus 1926.
 3. Arthur Marx.
  1. Bericht aan Arthur Marx van zijn ontslag door 'der Treuhändler'. 1941 oct. 30.
  2. Interview met Arthur Marx; in de zakenwereld van 1949 juli 2.
  3. Artikeltje in 'International Textiles' bij de 70ste verjaardag van Arthur Marx. 1950 nov.
  4. Stukken betreffende de 80ste verjaardag van Arthur Marx, 1960 dec.: Uitnodigingen voor de te houden receptie.
  5. Stukken betreffende de 80ste verjaardag van Arthur Marx, 1960 dec.: Stukken betreffende de pers, zoals door Gerzon verstrekte biografische gegevens, persartikelen e.d.
  6. Stukken betreffende de 80ste verjaardag van Arthur Marx, 1960 dec.: Ingekomen felicitaties e.d.
  7. Stukken betreffende de 80ste verjaardag van Arthur Marx, 1960 dec.: Dankbetuigingen van Arthur Marx.
  8. Stukken betreffende de 80ste verjaardag van Arthur Marx, 1960 dec.: Opening van een speciale rekening 'A. Marx 80 jaar' bij de Amsterdamsche Bank voor liefdadige doeleinden, met staten der afgedragen bedragen aan diverse instellingen.
  9. Stukken betreffende de 80ste verjaardag van Arthur Marx, 1960 dec.: Dankbetuigingen voor de ontvangen bedragen van de diverse instellingen.
  10. Stukken betreffende de 80ste verjaardag van Arthur Marx, 1960 dec.: Lijsten van personen en relaties tot verzending der kennisgevingen.
  11. Stukken betreffende de 80ste verjaardag van Arthur Marx, 1960 dec.: Stukken betreffende het overlijden van A. Marx in augustus 1963.
 4. Stukken betreffende het afscheid van het lid van de Raad van Bestuur der N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen, A. Porcelijn.
  1. Gerzon Nieuwbulletin met biografische gegevens en uitnodigingen voor de receptie of diner.
  2. Ingekomen brieven naar aanleiding der uitnodigingen tot bijwonen van het diner.
  3. Copieën van uitgaande stukken, met vermelding der toezending van gemaakte foto's tijdens receptie aan diverse relaties.
  4. Copieën der uitgaande dankbetuigingen van A. Porcelijn.
  5. Persknipsels.
  6. Ingekomen stukken van het Amstel Hotel naar aanleiding der te houden receptie en diner.
  7. Lijsten van te verzenden uitnodigingen.
 5. Jeanette Seeling, directrice van het filiaal te 's-Gravenhage.
  1. Programma voor den Gala-Avond in de zalen van de dierentuinte 's-Gravenhage, door mevrouw J. Seeling ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum aangeboden aan het personeel. 1928oct. 27.
  2. Feestcourant bij het 80-jarig geboortefeest van Mathilda Huisman, moeder van Jeannette Seelig. 1923 apr. 19.
 6. Gerzons 50-jarig bestaan in 1939.
  1. Mededeling der directie dat door de tijdsomstandigheden vanfeestelijkheden moest afgezien worden. Tevens van de storting der directie van f 50.000,-- in het ondersteuningsfonds en aan de intrekking der 10% crisiskorting op provisies. 1939sep. 27.
  2. 50-jarig bestaan Gerzon 1939: Ingekomen gelukwensen.
  3. 50-jarig bestaan Gerzon 1939: Foto van de aangeboden schilderijen van Lion en Eduard Gerzon.
  4. 50-jarig bestaan Gerzon 1939: Callografisch getekend gedicht ter herinnering aan Lion en Eduard Gerzon. 1 rol.
  5. 50-jarig bestaan Gerzon 1939: Hoe Rotterdam groeide; plakboek aangeboden door de directie van het filiaal Rotterdam bij het 50-jarig bestaan.
  6. 50-jarig bestaan Gerzon 1939: Foto-album bij het 50-jarig bestaan.
 7. 60-jarig bestaan van Gerzon in 1949.
  1. Aantekeningen van gehouden redevoeringen.
  2. Ingekomen gelukwensen.
  3. Ingekomen 'visitekaartjes' veelal behorend bij gezonden bloemen of geschenken.
  4. Copie van uitgaande dankbetuigingen.
  5. Lijsten van ontvangen bloemen en geschenken.
  6. Ingekomen dankbetuiging namens het gezamenlijk personeel van het Hoofdkantoor speciaal voor de gedane toezegging der directie tot vorming van een pensioenfonds; ondertekend door de personeelsleden.
  7. Ingekomen en copieën van uitgaande stukken naar aanleiding van het besluit der directie om ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan f 25.000,-- beschikbaar te stellen voor liefdadige doeleinden.
  8. Programma's en uitnodigingen betreffende de revue '60 jaar Gerzon'; tekst en regie Max Tailleur.
  9. Verslagen en berichten vanuit de filialen omtrent de feestviering e.d.
  10. Stukken betreffende de feestelijkheden o.a. kwitanties.
  11. Jubileumnummer van 'Rondom Gerzon'.
  12. Stukken betreffende gegevens aan de pers verstrekt en persartikelen.
  13. Album met tekening, voorstellende de mode met in haar rechterhand een staf met de drie gratiën wier bescherming zij geniet en in de linkerhand een zandloper, want zij verandert met de tijd. Op de omslag een tekening van de drie gratiën metde omlijsting...
  14. Drie felecitatieregisters.
  15. Twee foto-albums.
 8. 75-jarig bestaan van Gerzon in 1964.
  1. Stukken betreffende het organiseren van het 75-jarig jubileum, o.a. tentoonstelling 'Silhouet en Lijn', verkoopacties, persconferenties enz. enz.
  2. Stukken betreffende de gehouden persconferentie, waarbij deaan de pers verstrekte documentatiemap.
  3. Stukken betreffende de aanbieding aan cliëntèle van bonbons.
  4. Ingekomen en copieën van uitgaande felicitaties en dankbetuigingen.
  5. Persknipsels bij het 75-jarig bestaan.
  6. Stukken betreffende het diner en de feestelijke maaltijd inhet Amstel Hotel.
  7. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. 7 omslagen: Ingekomen en copieën van uitgaande stukken met het gemeentemuseum te 's-Gravenhage en het Nederland Costuum Museum 1964-1965.
  8. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. 7 omslagen: Ingekomen en copieën van uitgaande stukken metde Gerzon filialen.
  9. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. 7 omslagen: Lijsten van uitgenodigde scholen met de uitnodigingen.
  10. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. 7 omslagen: Persknipsels betreffende de tentoonstelling.
  11. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. 7 omslagen: Teksten, kleurenfoto's en uitnodiging voor de tentoonstelling.
  12. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. 7 omslagen: Varia tentoonstelling.
  13. 75-jaar Silhouet en Lijn-jubileum modetentoonstelling. 7 omslagen: Modeplaten uit 'L'Art en la Mode'.
  14. Stukken betreffende het gedenkboek aangeboden door het personeel aan de familieleden van de stichters van het Modehuis Gerzon en aan het bestuur der onderneming ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. Deze luxe uitvoering heeft de directie in eenvou...
 9. Opening nieuwe gebouwen of filialen.
  1. Herinneringsalbum aangeboden door het personeel aan de heeren Gebr. Gerzon bij de opening hunner Nieuw Gebouwde Magazijnen; Kalverstraat hoek St. Luciënsteeg. 1901.
  2. Ingekomen gelukwensen bij de opening der nieuwe magazijnen Kalverstraat hoek St. Luciënsteeg.
  3. Krantenknipsels en foto's van de opening van het filiaal teDordrecht 1926.
  4. Dankbetuiging namens H.M. de Koningin voor de door Haar ontvangen gevoelens van trouw en aanhankelijkheid door de directie en commissarissen per telegram aan Haar betuigd, ter gelegenheid van de ingebruikstelling van het nieuwe Administratie- en Winkel...
  5. Overzicht der werkzaamheden betreffende de bouw van het nieuwe Administratie- en Winkelgebouw aan de Kalverstraat, St. Luciënsteeg en N.Z. Voorburgwal met foto's der opening. 1927apr. 2.
  6. Twee foto-albums ter gelegenheid van de opening van het filiaal Eindhoven. 1968 sep. 3.
 10. Curiosa.
  1. Circulaire der gebroeders Gerzon betreffende de opening vande detailzaak Nieuwendijk 163. 1889 sep.
  2. Adverntentie in het avondblad van het Algemeen Handelsblad van de opening van het magazijn in gebreide en geweven goederen van de Gebroeders Gerzon, Nieuwendijk 163. 1889 sep. 4.
  3. Fotocopie van de eerste balans der firma. 1890 dec. 31.
  4. Speldenkussen van Gebr. Gerzon. Ca.
  5. Pakpapier der Gebroeders Gerzon en cliché's daarvan. Ca.
  6. Twee series sluitzegels der Gebroeders Gerzon. Ca.
  7. Briefkaart met het gebouw Gerzon te Dordrecht. Ca.
  8. Reclamebriefkaart van de gebroeders Gerzon met voordelige aanbieding. Ca.
  9. Foto der eerste bestelauto der firma.
  10. Foto van Gerzon's eerste luchttransport van Soesterberg naar Londen. 1920 mrt. 18.
  11. Foto van het rijtuigje met paarden der firma Gerzon met koetsier J. Vos Jr., welke de 1e prijs behaalde in het Concoursd'elegance op Houtrust in den Haag.
  12. Nota's van reiskostenvergoedingen naar diverse landen, interessant vanwege de inflatieprijzen in Duitsland.
  13. Kwitantie uit de Duitse inflatietijd.
  14. Souvenier aan de ballonwedstrijd gehouden te Edam en georganiseerd door Gerzon, met uitslag der wedstrijd. 1923 mei 2.
  15. Modeplaat met modellen uit het archief van Gerzon.
  16. Ingekomen dankbericht van piloot. voor ontvangen pakket met schrijven, gericht aan de afdeling mail-orders. 1927 sep.16.
  17. Affiche der verkoop door bekende Nederlandse toneelspeelsters en spelers ten bate van het suppletiefonds van het pensioenfonds voor 'Nederlandsche Toneelisten'. 1927 nov.
  18. Affiche van de opening van het nieuwe gebouw Kalverstraat in 1927.
  19. Enige oude bonnen van Gerzon.
  20. Menukaart van de lunch met de gezant der Unie van Zuid-Afrika. 1934 nov. 2.
  21. Verslag der kerstfeestviering van het personeel van het filiaal Rotterdam.
  22. Belangrijk nieuws voor gedemobiliseerden; reclamefolder. Ca.
  23. Foto der placquette ter nagedachtenis aan de medewerkers van de firma die het slachtoffer werden van de Duitse overheersing.
  24. Circulaire en briefkaart van de afdeling Mailorders en afdeling Indië.
  25. Artikel in de Groninger Agenda 'De Vismarkt' door J.J. Leeninga, met bijzonderheden over de percelen van Gerzon. 1963 apr.

PERSONEELS-EN HUISORGAAN 'RONDOM GERZON'

 1. Gerzon Nieuws; orgaan van de bedrijfsgemeenschap Gerzon.
 2. Juninummer van het maandblad 'Onze Kleeding' van de vereeniging Vakschool voor verbetering van vrouwen- en kinderkleding met een artikel 'Wat Gebrs. Gerzon te Amsterdam ons voor den zomer aanbieden'.
 3. Plakboeken van cliché's en advertenties.
  1. 1937 dec.-1938 dec.
  2. 1938 dec.-1939 nov.
  3. 1939 dec.-1943 jun.
  4. 1939 nov.-1940 apr.
  5. 1939 dec.-1941 jun.
  6. 1941 jul.-1944 jul.
  7. 1949 60 jaar Gerzon.
  8. 1953 jan.-nov.
  9. 1953 nov.-dec.
  10. 1954 jan.-sep.
  11. 1954 sep.-dec.
  12. 1955 jan.-sep.
  13. 1955 sep.-dec.
  14. 1956 jan.-jun.
  15. 1956 jun.-dec.
  16. 1957 jan.-sep.
  17. 1957 sep.-1958 mrt.
  18. 1958 mrt.-sep.
  19. 1958 sep.-1959 jan.
  20. 1959 jan.-mei.
  21. 1959 jun.-dec.
  22. 1960 jan.-mei.
  23. 1960 mei-nov.
  24. 1960 nov.-1961 apr.
  25. 1961 apr.-sep.
  26. 1961 sep.-1962 jan.
 4. Plakboeken van allerlei drukwerken, advertenties enz.
 5. Plakboek met personeelsadvertenties.
 6. Plakboek van gehouden modeshows.
 7. Plakboek uit de oorlogsjaren, speciaal betreffende regelingen, bijeenkomsten e.d. voor het personeel.
 8. Plakboek aangelegd door A. de Jonge 'Geschiedenis van huizeGerzon'.
 9. Plakboeken van advertenties van andere firma's.
  1. 1938 jun.-nov.
  2. 1938 nov.-1939 mei.
  3. 1939 mei-dec.

RECLAMEMATERIAAL EN ADVERTENTIES, LOSSE STUKKEN; 17 OMSLAGEN

 1. Algemene katalogus.
 2. Advertenties in het Nieuwsblad van het Noorden.
 3. Reclamebrochures. Z.d.
 4. Aanvullings- en seizoencatalogi (kleine catalogi).
 5. Baby-uitzet.
 6. Geschenken.
 7. Mode.
 8. Stoffen.
 9. Tricotage, corsetten, lingerie.
 10. Overhemden, handschoenen en schoenen.
 11. Witgoed en tropenuitzetten.
 12. Varia.
 13. Personeelsadvertenties.
 14. Lunchroom.
 15. Algemeen.
 16. Schoonheidsmiddelen.
 17. Uitnodigingen shows, tentoonstellingen enz.
 18. Modeplaten e.d.

TEKENINGEN

 1. Café de Muizenvreugd, St. Luciënsteeg 8, door H.M.J. Misset, 1908, pen, waterverf in kleur, 432x175. In: M 120-12 (Journaal 1975-28).
 2. Plattegrond van de bouw van de N.Z. kapel door C.B. Posthumus Meyjes, 1909, lichtdruk met inkt opgewerkt. In: Bouwtekeningen, wijk 5 (Journaal 1972-29).
 3. Gebouw Gerzon aan de Spuistraat door W.S. Kaper, potlood 589x444. In: G 144-2. (Journaal 1972-30).
 4. Gebouw Gerzon, Singel 323x347; door W.S. Kaper, potlood 637x502. In: G 144-1. (Journaal 1972-31).
 5. Perspectiefschets van Kerkbrink 23 te Hilversum door B.A.Allessie. In: Legkast oud 5e depot.
 6. Foto- en plakboek van de handelsexpositie in de sociëteit Concordia te Batavia, waarbij de 1e prijs werd behaald door de N.V. Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen voor de best verzorgde stand.
 7. Foto-album van de lunchroom Amsterdam.
 8. Foto-album aangeboden aan de 'Betriebsführer' F.W. Schönherr bij diens 50e verjaardag. Ca.

LOSSE FOTO'S

 1. Foto's 50-jarig bestaan der N.V.
 2. Foto's van het 60-jarig bestaan der N.V.
 3. Directieleden en commissarissen.
 4. Filialen.
  1. Amsterdam.
  2. Arnhem.
  3. Dordrecht.
  4. Eindhoven.
  5. Groningen.
  6. 's-Gravenhage.
  7. Haarlem.
  8. Hilversum.
  9. Leeuwarden.
  10. Leiden.
  11. Nijmegen.
  12. Rotterdam.
  13. Tilburg.
  14. Utrecht.
 5. Filialen in Indië, ook van modeshows.
 6. Ballonnenwedstrijden in Volendam en Edam.
 7. Foto-serie opleiding verkoopsters.
 8. Foto-serie verkoop 'Werkende Vrouw'.
 9. Modefoto's.
 10. Varia.
 11. 2 dozen cliché's.
 12. Glasplaat foto pand Nieuwendijk 1889.
 13. Glasplaat pand Kalverstraat-Sint Luciënsteeg-N.Z. Voorburgwal.
 14. Stukken betreffende het Algemeen Nederlands Verbond, afdeling Amsterdam, waarvan Jules Eduard Gerzon voorzitter is geweest.
 15. 'Succes in den Verkoop' door M.E. de Ruijter, hoofd van de afdeling onderwijs van Gebroeders Gerzons' Modemagazijnen. 1deeltje.

FINANTIEN

 1. Salarislijsten.
 2. Salarissen Amsterdam.
 3. Racapitulatie-salarisregisters.
 4. Salarisregisters naar afdelingen van kantoor, winkels en magazijnen te Amsterdam.
  1. 1918 met fabriek.
  2. 1921 met fabriek.
  3. 1927 zonder Kalverstraat I.
  4. 1927 alleen Kalverstraat I.
  5. 1928 alleen Kalverstraat I.
  6. 1929 Kalverstraat I en III en Damstraat.
  7. Hoofdkantoor, Magazijnen en Kalverstraat II.
  8. 1930 Kalverstraat I, II en III.
  9. 1931 Kalverstraat I, II en III.
  10. 1931 Hoofdkantoor.
 5. Salarisregisters naar afdelingen van de fabrieken te Amsterdam.
 6. Salarisboek der kleermakers.
 7. Salarisverhogingsregister afdeling Amsterdam.
 8. Salaris en provisieregisters.
  1. 1938 jan.-feb.
 9. Register der weeklonen der filialen buiten Amsterdam.
 10. Salarissen volgens onkostenlijsten.
 11. Salarisverlagingen. Ca.
 12. Salarissen. Ca.
 13. Lijsten van betaalde tantièmes.
 14. Salarissen Arnhem.
  1. Salarisregister naar afdeling 1927-1928.
  2. Recapitulatie-salarisregister 1919-1928.
 15. Salarissen Dordrecht.
  1. Salarisregister naar afdeling 1926-1928.
  2. Recapitulatie-salarisregister.
 16. Salarissen Groningen.
  1. Salarisregister naar afdeling 1928-1929.
 17. Salarissen '-s Gravenhage.
  1. Recapitulatie-salarisregister 1925-1928.
 18. Salarissen Haarlem.
  1. Salarisregister naar afdeling 1928.
 19. Salarissen Leeuwarden.
  1. Salarisregister naar afdeling 1924-1926.
  2. Recapitulatie-salarisregister 1925-1927.
  3. Recapitulatie-salarisregister 1927-1928.
 20. Salarissen Leiden.
  1. Salarisregister naar afdeling 1919-1926.
 21. Salarissen Rotterdam.
  1. Salarisregister naar afdeling 1923-1924 en gedeelte van 1928.
  2. Salarisregister naar afdeling 1926-1928 zie vorig register.
  3. Recapitulatie-salarisregister 1928.
 22. Salarissen Utrecht.
  1. Salarisregister naar afdeling 1925-1928.
  2. Recapitulatie-salarisregister 1918-1928.
 23. Kasboeken.
 24. Register der inkomsten en uitgaven.
 25. Journalen.
  1. 1905-1913 jan.
  2. 1913 feb.-1917 dec.
  3. 1923-1924 dec.
  4. 1924 dec.-1926 oct.
  5. 1926 oct.-1928 juli.
  6. 1928 juli-1930 mei.
  7. 1930 juni-1931.
  8. 1933 jan.-jun.
 26. Kladjournalen.
  1. 1920 sep.-dec.
  2. 1921 apr., mei, juli, sep. En nov.
 27. Halfjournalen.
  1. 1905-1909 sep.
  2. 1909 sep.-1913 juli.
  3. 1913 juli-1916 sep.
  4. 1916 juli-1917.
  5. 1918 jan.-juli.
  6. 1918 jan.-1921.
  7. Gemerkt 1/6.
 28. Halfjournaal.
 29. Balansen, verlies- en winstrekeningen.
 30. Losse balansen, verlies- en winstrekening.
 31. Balans-overzicht.
 32. Balans per 1923 apr.
 33. Balansen, verlies- en winstrekeningen van de filialen en fabrieken.
  1. Zonder de Amsterdamse filialen.
  2. Verlies- en winstrekeningen.
 34. Balans en goederenvoorraad.
 35. Kladbalans met goederenvoorraad.
 36. Kladbalansen
  1. 1929 en 1936.
 37. Proefbalansen.
  1. Alleen Amsterdam.
 38. Balans en balansstukken. O.a. saldilijsten debiteuren en crediteuren goederenvoorraden, effectenlijsten enz. enz.
 39. Stukken betreffende de fiscale balans.
 40. Inventarissen, vermeldende de debiteuren en crediteuren, onroerende goederen, magazijngoederen, balans, winst- en verliesrekeningen.
 41. Grootboeken.
  1. 19518 jan.
 42. Grootboek der onroerende goederen.
 43. Crediteuren en debiteurenregisters.
  1. 1901 mrt.-1904 dec.
  2. 1902 mrt.-1904 dec.
  3. 1908 mei-1912 jan.
  4. 1916 mei t/m dec.-1917 jan. T/m mrt. En jul. T/m oct.
  5. 1917 apr. T/m jun. En nov. T/m dec.-1918 jan. T/m aug.
  6. 1918 jan.
 44. Rekening-courant.
  1. Hierbij ook van de fabrieken voor het jaar 1918 (gemerkt 1/13.
  2. Gemerkt 15/1.
  3. 1923 (gemerkt 15/1).
 45. Rekening-courantregisters met de Associatie Cassa. 2 deeltjes.
 46. Rekening-courant met bijgen met Binnenlandse Banken.
  1. Rekening-courant met de Amsterdamsche Bank.
  2. Nota's van de Amsterdamsche Bank betreffende effecten en rekening.
  3. Rekening-courant met de Associatie Cassa met nota's.
  4. N.V. Hamburger en Co's Bankierskantoor.
 47. Rekening-courant met H. Breek P. Czn., van de door hem geadministreerde percelen aan de Spuistraat, Vliegendesteeg en Singel.
 48. Rekening-courant met bijlagen met buitenlandse bankinstellingen.
  1. Banca Commerciale Italiana.
  2. Bank of Liverpool and Maratins Limited.
  3. Böhmische Escompte-Bank.
  4. Credit Lyonnais.
  5. Darmstädter Bank.
  6. Dentsche Bank.
  7. Jordaan en Cie.
  8. Meyer en Hesse.
  9. National City Bank of New York.
  10. Schweizerische Kreditanstalt.
  11. Sociëté Hollandaise de Banque.
  12. Wiener Bank-Verein.
 49. Hamburger Bankboek. 1921 juli-1922 juni.
 50. Nota's van diverse bankinstellingen betreffende aan- en verkoop van effecten enz.
 51. Saldo-registers.
 52. Verkoopontvangstenregisters.
  1. 1890 sep.-1893 jan.
  2. 1895 jan.-1899 dec.
  3. 1900 jan.-1904 jan.
 53. Inkoopuitgaven en Verkoopontvangsten.
 54. Verkoopboek aan filialen.
 55. Inkoopboek.
 56. Overzichten der inkoop, verkoop, netto en bruto voorraden winsten enz. enz., zowel totaal als per filiaal.
  1. Totaal overzicht en per afdeling.
  2. Per filiaal.
 57. Inkoopregister met opgave leverancier, factuurbedrag, verzekerd bedrag, polisnummer en al of geen schade. 1920 juni-1921 sep.
 58. Inkoopregister van kleine hoeveelheden stofsoorten. 1925 mrt.-1925 oct.
 59. Valutaregisters der inkoopomzetten.
 60. Voorradenregisters.
  1. Filialen buiten Amsterdam.
 61. Maandstaten goederenrekeningen.
  1. 1920 nov.-1924.
 62. Uitgaven en onkostenregisters.
  1. Onkostenregister 1901-1917.
  2. Uitgaven en onkostenregister.
  3. Specificatieregister der uitgaven.
  4. Onkosten splitsingregister.
  5. Voorlopige betalingen.
  6. Onkostenregister. 1922 dec.-1923 nov.
  7. Onkostenregister.
  8. Stamboek der voorlopige onkostenboekingen.
  9. Splitsingregister der voorlopige onkostenboekingen.
  10. Stamboek der uitgaven en onkosten.
  11. Uitgaven en onkosten der Amsterdamse filialen, fabrieken enz.
 63. Registers van frankeringsuitgaven in rekening.
  1. 1929 apr.-1930 dec.
  2. 1932 nov.-1934 oct.
 64. Belastingopgave registers.
 65. Stukken betreffende de diverse belastingaanslagen.
 66. Bonboekjes van gedane betalingen. 6 deeltjes.
  1. 1918 mrt.-oct.
  2. 1918 oct.-1919 apr.
  3. 1919 mrt.-1920 jan.
  4. 1919 jun.-1920 jun.
  5. 1919 jun.-1921 jun.
  6. 1920 jan.-1921 mei.
 67. Kasverschillen der contact kassa's van de Amsterdamsche winkels. 1920 dec.-1921 apr.
 68. Effecten en prolongatiënregisters
  1. Dividenduitbetalingen der preferente aandelen der N.V. 'Gebroeders Gerzon's Modemagazijnen'.
  2. Specificatieregister van effecten.
  3. Effectenregister, aangevende de data en bedragen van koop en verkoop, intrest, koers enz.
  4. Koers- en waarderegisters der effecten.
  5. Koers- en waarderegister der effecten.
  6. Prolongatiënregister.

FINANCIELE REGISTERS DER FABRIEKEN EN FILIALEN

 1. Winstverdelingsregister.
 2. Inkoopboeken? Kalverstraat I en II.
  1. Breda 1921 apr.-1922 mei.
  2. Nijmegen 1921 apr.-1922 mei.
 3. Damstraat.
  1. Grootboek 1924-1929.
  2. Journaal 1924-1929.
  3. Ontvangstenregister 1920-1924.
 4. Kalverstraat I.
  1. Grootboek 1924-1928.
  2. Journaal 1924-1928.
  3. Kladjournaal 1931-1935.
 5. Kalverstraat II.
 6. Kalverstraat II.
  1. Kladjournaal 1929-1932.
  1. Kladjournaal 1931-1933.
 7. Kalverstraat III.
  1. Kladjournaal 1926-1933.
 8. FABRIEKEN
  1. Grootboeken fabriek Spuistraat.
  2. Grootboek fabriek N.Z. Voorburgwal.
  3. Journaals fabriek Spuistraat.
  4. Rekening-courant fabrieken.
  5. Proefbalansen.
  6. Kasboeken.
  7. Register van inkomsten en uitgaven. 1935 oct.
 9. ARNHEM
  1. Journaal.
  2. Grootboeken.
 10. DORDRECHT
  1. Grootboek.
 11. 'S-GRAVENHAGE
  1. Journaals.
 12. GRONINGEN
 13. HAARLEM
 14. LEEUWARDEN
 15. LEIDEN
 16. ROTTERDAM
  1. Stamboek der inkomsten uitgaven.
 17. UTRECHT
  1. Stukken tot de rekening. 1889 en 1920-1929.
  2. Firma C.L. Arbeiter. 2 deeltjes.
   1. Journaal 1932.
   2. Grootboek 1932.

PRIVÉ FINANTIEN

 1. LION GERZON
  1. Journaal 1911-1929.
  2. Balans 1889-1911.
  3. Grootboeken.
 2. EDUARD GERZON
  1. Balans.
  2. Grootboek 1911-1922.
 3. A. MARX
  1. Journaal 1913-1928.
  2. Grootboek 1913-1927.
  3. Kasboeken der privé uitgaven en ontvangsten van E. Gerzon; L. Gerzon; A. Marx; J.E. Gerzon; G. Hecht en mevrouw Michels.

PRIVÉ

 1. Journaals betreffende privé E. Gerzon, A. Marx en G. Hecht.
 2. Privé rekening-courant en bijlagen der familie Gerzon met diverse banken.